У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Теоретико-метологічні засади формування звітної інформації в Балансі підприємства
Количество страниц 96
ВУЗ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. Економічна сутність Балансу підпприємства 5
1.1. Огляд літературних джерел 5
1.2. Призначення, склад і вимоги до складання Балансу 8
2. Організація обліку і порядок складання Балансу в ТОВ „Бурат” 13
2.1. Коротка характеристика підприємства 13
2.2. Оцінка організації бухгалтерського обліку на підприємстві 14
2.3. Порядок складання Балансу на підприємстві 20
3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Бурат” по даним фінансової звітності 24
3.1. Задачі і методика аналізу фінансово-господарської діяльності 24
3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 32
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 57ВСТУП
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.
Цілями цієї роботи є і є розкриття змісту, структури та порядку складання Балансу та особливостей складання його на підприємстві, і використання її показників для управління тобто, розкриття значення і основних принципів форми №1 фінансової звітності у відповідності з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на підприємстві, звітність якого є об’єктом дослідження. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи “на початок звітного періоду” дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку.
Метою даної роботи є вивчення принципів формування Балансу (форма №1) підприємства, проведення фінансового аналізу підприємства на його основі та на основі інших форм фінансової звітності.
Задачами даної роботи є: вивчення нормативно-законодавчої бази по темі дослідження; вивчення методології формування показників звітності; аналіз системи бухгалтерського обліку досліджуваного підприємства; проведення аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення резервів поліпшення його платоспроможності; прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів; розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Інформація, яка викладена в фінансової звітності підприємства дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на:
- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
- запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
- лідерство в боротьбі з конкурентами;
- росту економічного потенціалу підприємства;
- ріст обсягу виробництва і реалізації;
- максимізацію прибутку і мінімізацію витрат;
- забезпечення рентабельної роботи підприємства.
У цьому і полягає актуальність теми.
Предметом дослідження є процес складання Балансу підприємства.
Об'єктом дослідження є фінансова звітність «Теоретико-метологічні засади формування звітної інформації в Балансі підприємства його виробничо-господарська і фінансова діяльність, а також фінансовий стан.
Список литературы ВИСНОВКИ

В процесі роботи над темою дослідження були вивчені теоретичні аспекти формування фінансової звітності, розглянуто призначення та склад фінансової звітності підприємства, та дана характеристика кожної форми звітності. Практична частина дипломної роботи містить коротку характеристику підприємства ТОВ «Бурат», а також тут була дана оцінка системи обліку аналізуємого підприємства і проаналізований порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про власний капітал. Для вивчення порядку складання фінансової звітності на підприємстві був використаний умовний приклад, який включає основні характерні операції, зв’язані з діяльністю ТОВ «Бурат». В третій частині розглянуті методологічні та практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності ТОВ «Бурат».
При оцінці системи обліку на підприємстві були вивчені облікова політика, методи ведення бухгалтерського обліку і методика складання звітності, що відповідають чинному законодавству і П(С)БО.
Основним джерелом для аналізу фінансового стану послужив бухгалтерський баланс підприємства і звіт про фінансові результати
Аналіз містив у собі наступні етапи:
- аналіз фінансової структури балансу;
- горизонтальний і вертикальний аналіз;
- розрахунок показників.
Аналіз фінансового стану починався з його загальної оцінки за даними балансу шляхом складання згрупованого нетто (активу) і балансу для визначення кредитоспроможності і ліквідності підприємства. Отриманий результат показав реальну вартість майна підприємства. Реальна оцінка активів і пасивів підприємства необхідна, насамперед, банкові для впевненості в кредитоспроможності підприємства, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини. Перегруповування статей в активі проводилася по ступені зменшення ліквідності активів, у пасиві – по ступені збільшення термінів погашення зобов'язань.
Найбільш загальне представлення про зміни в структурі засобів і їхніх джерел було отримано за допомогою вертикального і горизонтального аналізу. Вертикальний аналіз показав структуру засобів підприємства і їхніх джерел у відносних показниках, тому що вони деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники і тим самим утрудняти їхнє зіставлення в динаміку. При горизонтальному аналізі абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнє значення.
У структурі активів можна виділити наступні „сигнальні” статті:
Основні засоби (залишкова вартість) – значення статті в 2010 і 2009 роках зросло в порівнянні з 2008 у середньому на 1000000 у результаті придбання, що не можна розглядати як негативне явище.
Виробничі запаси – у 2009 році спостерігається ріст даної статті активу в порівнянні з 2008, а в 2010 відбулося невелике зниження. У цілому, можна охарактеризувати даний стан ростом обсягу виробництва.
Товари – у 2009 році обсяг запасів товарів збільшився на 1400000 грн. У порівнянні з 2008 роком, а в 2010 році – знизився на 400000 грн., це говорить про збільшення торговельної діяльності.
Дебіторська заборгованість за реалізовані товари – спостерігається тенденція росту в 2010 році, як у порівнянні з 2009 на 100000 грн., так і в порівнянні з 2008 роком - на 1400000 грн. Ріст обумовлений, насамперед, збільшенням обсягу продажів, а не зниження відсотка оплати покупцями придбаної продукції, хоча керівництву необхідно прагнути до зниження дебіторської заборгованості і не допускати переходу її в ранг безнадійної.

У цілому активи підприємства зросли, і негативним явищем можна назвати збільшення дебіторської заборгованості, що знижує рівень платоспроможності підприємства.
У структурі зобов'язань можна виділити наступні «сигнальні» статті:
Короткострокові кредити банків – у 2009 році значення статті різко збільшилося в порівнянні з 2008 роком, у зв'язку з залученням позикових засобів підприємством для придбання виробничих запасів і товарів для реалізації;
у 2010 році відбулося зниження цього показника, оскільки і рівень виробничих запасів і товарів у 2010 році знизився в порівнянні з 2009 роком.
Векселі видані і Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – ці статті в 2009 і 2010 роках були майже рівними, а от у порівнянні з 2008 роком зросли в середньому: векселя – на 700000 грн., кредиторська заборгованість на 1400000грн., що є негативним чинником, оскільки підприємство свої поточні витрати не може покрити власними засобами і залучає них.
Загалом, у структурі зобов'язань відбулося збільшення короткострокових зобов'язань, що в сукупності з великою дебіторською заборгованістю підприємства підвищує ризик неплатоспроможності підприємства, із усіма негативними наслідками.
Як захід для удосконалювання процедури складання бухгалтерського балансу, а також усієї системи обліку запропоновано автоматизувати робочі місця бухгалтерів і застосування пакета програм „1С Бухгалтерія”. Бухгалтерський облік бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої обробки інформації використовується набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.
Функції АРМБ полягають у виконанні наступних обліково-контрольних операцій:
- автоматизація документування первинної інформації;
- оперативне керування, контроль за наявністю і рухом матеріальних коштів;
- можливість автоматизованого складання форм фінансової звітності;
- видача необхідної інформації до друку або на екран дисплея по запиті.

Також у цій главі роботи представлені рекомендації з розробки фінансової політики ТОВ «Бурат»:
- розробка облікової і податкової політики;
- вироблення кредитної політики підприємства;
- керування оборотними коштами, кредиторською і дебіторською заборгованістю;
- керування витратами, включаючи вибір амортизаційної політики;
При визначенні облікової політики у підприємства існує вибір, що стосується, головним чином, методів списання сировини і матеріалів виробництва, варіантів списання малоцінних предметів, методів оцінки незавершеного виробництва, можливості застосування прискореної амортизації, варіанти формування ремонтних і страхових фондів і т.д.
На підставі цих даних підприємство буде вирішувати питання про достатність власних оборотних коштів або про їхній недолік. В останньому випадку приймається рішення про залучення позикових засобів, прораховується ефективність різних варіантів.
Керування оборотними коштами, дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями й іншими засобами короткострокового фінансування (крім виробничих запасів), а також рішення питань по цих проблемах вимагає значної кількості часу, і на цьому напрямку найбільше яскраво виявляється основна проблема керування фінансами: вибір між рентабельністю й імовірністю неплатоспроможності (вартість активів підприємства стає менше його кредиторської заборгованості).
З метою керування витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, що дають первісне представлення про рівень витрат підприємства, а також рівня рентабельності.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” № 996- XIV від 16.07.99.
2. Закон України “Про податок на додану вартість” затверджений 26.08.98 №992-32.
3. Закон України від 28.12.1994 р.№334/94-ВР "Про прибуток підприємств".
4. Закон України “ Про підприємництво” від 7 лютого 1991р.
5. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій затверджений Міністерством фінансів України №291 від 30.11.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 30.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати.” №92 від 27.04.2000 р.;
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене Міністерством фінансів України від 28.07.2000 р. № 181
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрата», затверджене Міністерством фінансів України від 29.08.2000 р. № 183
10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і твердженні типових форм первинного обліку” №352 від 29.12.95р.;
11. Інструкція застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інші нормативні документи №291 від 30.11.99р;
12. Баканів М.І, Шеремет А.Д. “Теорія економічного аналізу”-М.: Фінанси і статистика, 2000.-416с.
13. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. “Бухгалтерський облік в Україні”-К.: 2003р.-265с.
14. Бутинець Ф.Ф. “Теорія бухгалтерського обліку”- 2-і вид. К.: Тов-во “Знання”,2000р.- 640с.

15. Богатко А.Н. “Основи економічного аналізу,”-М.: Фінанси і статистика, 1997.-363с.
16. Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. “Методи фінансового аналізу”.-Мінськ: Шк.,1997-363с.
17. Грабова Н.Н, Добровський.М. “Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах 2000”-К. “А.С.К.”: 2001р.-624с.
18. Журавльов В.В. Савруков Н.Т. “Аналіз господарсько-фінансової діяльності”-Чебоксари:, 1999.-135с.
19. Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу”-К.: 1998р.- 315с.
20. Завгородній В.П. “Бухгалтерський облік, контроль і аудит у системі керування підприємством”-К.: Видавництво Бліц-інформ, 2002-829с.
21. Завгородній В.П. “Бухгалтерський облік в Україні”-4-і вид.К.:А.С.К.2001р.-848с.
22. Завгородній В.П, Сопко В.В. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу”-К.:КНЕУ, 2000р.
23. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудита.-К.: "А.С.К." 2001.-763с.
24. Калина А.В. “Сучасний економічний аналіз і прогнозування” –ДО.: МАУП, 1998.-268с.
25. Ковальов В.В. “Фінансовий аналіз. Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності”-М.: Фінанси і статистика, 1998.-511с.
26. Коробов М.Я. Фінансовий економічний аналіз діяльності підприємства”-К.: Знання, 2000.-378с.
27. Кривоносий Ю.Г. “Облік основних господарських операцій”-К.:А.С.К.-2000р.-504с.
28. Любушин Н.П. “Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства”-М.: Юнити, 1999.-471с.
29. Мец В.О. “Економічний аналіз фінансового результату і фінансового стану підприємства”- К.:КНЕУ,1999-132с.

30. “Новий бухгалтерський облік в Україні”- Тернопіль: “Карт-Бланк”,2000р.-288с.
31. Петрик Е. Коментарі до національних нормативів аудита №1 і №2."Бухгалтерський облік і аудит"№4,2003 р.
32. Лучко М. Ревізія в промисловості. "Бухгалтерський облік і аудит"№6,2004м
33. Осейко Н.Н. “Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп'ютера”-К., 2002р.-356с.
34. Осмоловський В.У, Стражев В.О. “Теорія аналізу господарської діяльності”-Мінськ., 2001-351с.
35. Панків Д.А. “Бухгалтерський облік і аналіз у закордонних країнах;-Мінськ., 2000р.-413с.
36. Партін Г.О. “Бухгалтерський облік:основи теорії і практики” К.: Тов-во “Знання” 2004р.-245с.
37. Попович П.Я. “Економічний аналіз і аудит на підприємстві”-Т.: Економічна думка, 2002.-351с.
38. Савицька Г.У “Аналіз господарської діяльності підприємства”:5-і изд.-Мінськ: ТОВ “Нове знання”. 2001р.-688с.
39. Сопков.У, Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу”-К.:КНЕУ, 2003-260с.
40. Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський облік на підприємствах України”-К.:А.С.К., 2001р.-784с.
41. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під.ред. Стояновой Э.С.-5-і изд. М.: Перспектива 2003р.-657с.
42. Шеремет А.Д., Негашев Э.В. “Методика фінансового аналізу” –М.: ИНФРА, 1999.-207с.
43. Шишкін А.К. “Облік, аналіз, аудит на підприємстві”- М.: "Юніті", 1996.-207с.
44. Журнал “ Усі про бухгалтерський облік” №32(578), 9 квітня 2004р. с. 34
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.