У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Формування та регулювання ринку землі території південного узбережжя Автономної Республіки Крим
Количество страниц 142
ВУЗ Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Год сдачи 2010
Содержание Зміст магістерської роботи
Вступ…………………………………………………………………………
Розділ І. Науково-теоретичне обґрунтування напрямків формування та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення території південного узбережжя Автономної Республіки Крим………………...
1.1. Науково-теоретичне та методичні засади ринку землі і його економічної сутності.…………………………………………………….....
1.2. Характеристика і аналіз основних законів функціонування ринку землі…………………………………………………………………..
1.3. Організаційно-правові та економічні засади регулювання ринку землі……………………………………………….………………….
Розділ II. Загальні відомості, характеристика та аналіз об’єкту дослідження. ………………………………………………………….….....
2.1. Загальні відомості про об’єкт як експериментальної бази дослідження ………………………………………………………………...
2.2. Природнокліматичні, організаційно-господарські, матеріально –технічні та природоохоронні умови об’єкту.……………….……….…
2.3. Аналіз використання земельного ринку землі території південного збережжя Автономної Республіки Крим …………………
Розділ ІІІ. Аналіз особливостей формування та регулювання ринку землі південного узбережжя Автономної Республіки Крим.…………………………………………………………...……………....
3.1. Роль держави у формуванні та регулюванні ринку земель південного узбережжя Автономної Республіки Крим.……………….
3.2. Удосконалення ринкової інфраструктури ринку земель південного узбережжя Автономної Республіки Крим ………………..
3.3. Аналіз грошової оцінки земель як важливого чинника регулювання ринку земель південного узбережжя Автономної Республіки Крим …………………………………………………………...
3.4. Інвентаризація земель та встановлення меж населених пунктів як основний базис сталого розвитку ринку земель південного узбережжя Автономної Республіки Крим …...…………..
3.5. Аналітична характеристика земельних аукціонів, як потужного кроку до формування прозорого ринку земель південного узбережжя Автономної Республіки Крим.……………………………....
Висновки магістерської роботи……………………………………….
Список використаної літератури ……………………………………..
Вступ
Мабуть, найпопулярнішим словом сьогодні в нашому суспільстві як на побутовому рівні, так і в наукових працях, публіцистиці є слово “ринок”. Зумовлено це переходом України в нову систему координат, якою для нас є ринкова економіка.
Реалізація в життя будь-якого наміру людини або суспільства в цілому здійснюється через відповідний механізм. Аналогічно втілен¬ня земельної реформи в практичне життя також вимагає певного механізму, за допомогою якого була б реалізована її концепція. Та¬ким механізмом є ринок землі, який виразно виокремлюється з ши¬рокого спектра інших ринків (ринок споживчих товарів, послуг, житла, грошей, праці, валюти, цінних паперів, засобів.
Стратегічна мета реформи, що відбуваються нині в Україні, — не просто створити ринкову економіку, а такий її різновид (модель), який забезпечив би стале економічне зростання регіонів і держави. Існування даної моделі можливе лише за умови залучення й участі землі та прав на неї у господарську діяльність підприємств. Для цього необхідно закріпити в за-конодавстві права і гарантії особи щодо набуття, реалізації та захисту права власності й права користування землею, забез¬печити адекватне ринковим умовам державне регулювання земельних відносин, створення прозорого та цивілізованого ринку земель.
Актуальність теми магістерської роботи.
Формування ринку землі в Україні, в сучасних умовах, вимагає великої уваги. Адже засноване на детальному аналізі, з застосуванням передового досвіду розвинених країн, ринок землі значно полегшить управління міськими землями, створить сприятливий мікроклімат для іноземних інвестицій, спростить систему оподаткування та унеможливить функціонування багатьох "тіньових" фінансових схем, що, в свою чергу, позитивно відобразиться на добробуті нашої країни.
Важлива складова реформування економіки — це становлення та розвиток ринку землі — системи юридичних і економічних відносин, де права володіння, користування й розпорядження земельними ділянками визначаються цивільним та земельним законодавством і можуть передаватися між приватними сторонами й бути легко оцінені в грошовій формі.
Ринок землі - це передусім торговельно-господарські відносини, предметом яких є обіг земельних ділянок, тобто перехід права влас¬ності від одного власника до іншого на підставі цивільно-правових угод, рішення суду тощо. Але ринок землі це також діяльність і продавців, і покупців, що впливає на формування попиту і пропо¬зиції, в результаті чого встановлюється відповідність ціни на землю її дійсній вартості. [45,56]
Мета магістерської роботи.
Мета магістерської роботи - визначити правові засади організації та функціонування ринку земель території південного узбережжя Автономної Республіки Крим, порядок набуття і реалізація прав на земельні ділянки, закріплення права приватної власності на землю для здійснення підприємницької діяльності, розвитку приватно-орендним відносинам на землю.
Забезпечення раціонального та ефективного використання земель населених пунктів, які розташовані у прибережній смузі.
Вивчити інвестиційні процеси та ризик капіталовкладень.
Визначити відкритість та прозорість ринку землі, що сприятиме підвищенню вартості землі і збільшенню надходжень в бюджет від державного мита при посвідченні цивільно-правових угод.
Основними цілями формування ринку землі південного узбережжя АР Крим є: - формування багатоукладної системи господарювання на основі рівності всіх форм власності на землю, розвиток ін¬ституту приватної власності на землю:
- забезпечення безперешкодної реалізації суб'єктами під¬приємницької діяльності прав володіння, користування і роз¬порядження земельними ділянками несільськогосподарського призначення з метою збільшення їх основних фондів та розвитку підприємницької діяльності;
- поліпшення інвестиційного клімату в економіці, інвестиційної та кредитної привабливості підприємств шляхом продажу їм земельних ділянок несільськогосподарського при¬значення;
- збільшення доходів Державного бюджету України і міс¬цевих бюджетів за рахунок надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, забезпечення вільного обігу цих земельних ділянок та прав на них;
- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
- підвищення ролі соціальних та екологічних пріоритетів у використанні землі;
- зберегти природні рекреаційні можливості Криму.
Зв'язок магістерської роботи з науковими, виробничими програмами, заходами, які діють в межах території України.
Дана тема магістерської роботи пов’язана з спільною постановою Держкомзему України та Ради міністрів АР Крим від 16 травня 2006 р. “Щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки”, Розробками інвестиційних проектів з продажу земельних ділянок або права оренди на них на конкурентних засадах.
За останні роки в Криму накопичилися десятки складних проблем — розподіл землі, розселення й облаштування депортованих, реформування аграрного сектора, курортної сфери, міжнаціональні й міжрелігійні проблеми, реалізація повноважень автономії, проблеми в культурній сфері й багато інших.
Кажучи про особливості ринку землі в розрізі окремих територій Україні, необхідно пам'ятати, що він формується сукупністю ринків землі в конкретних регіонах: в межах області, населеного пункту і, навіть, певного району в місті, - кожний з яких має свою кон'юнктуру. Цим і обумовлюється необхідність детального вивчення місцевого ринку.
Мати свій будинок, квартиру або землю на Південному Березі Криму - мрія і мета для багатьох. Покупка землі на південному узбережжі АР Крим - вигідні інвестиції, оскільки щорічне зростання цін на землю в Криму на ПБК, складає, в середньому, 15-20%. І, за прогнозами фахівців, таке зростання продовжуватиметься найближчим часом. Мати земельну ділянку на Південному Узбережжі Криму дуже престижно і вигідно, оскільки це дійсно унікальний куточок світу, неповторна чарівність якого привертає все більше і більше туристів і інвесторів.
Об'єктом ринкових відносин є конкретна земельна ділянка, тобто частина земної поверхні, яка має фіксовані межі й характеризується певним місцем розташування, природними властивостями, фізичними пара¬метрами, правовим і господарським становищем та іншими істотними складовими земельної власності. Кожна з цих складових, чи то матеріальна (місце розташування, характер використання та фізичні параметри земельної ділянки) або нематеріальна (права, інтереси, зобов'язання щодо земельної ділянки), може бути основою для сегментації ринку землі й визначати особливості його функціонування.
Функціонування ринку землі має здійснюватися на засадах соціальної справедливості, забезпечення державних, суспільних і приватних інтересів, законності, ефективності, прозорості, відкритості, забезпечення збалансованого розвитку населених пунктів, а також інших територій, охорони й раціонального використання землі та інших природних ресурсів.
Формування цивiлiзованого ринку землі в Україні має відбуватися не під впливом командно-адмiнiстративних методів, а з використанням від повiдних ринкових механiзмiв. Держава повинна не тільки забезпечувати контроль над додержанням законності з боку учасників ринку, а й створювати сприятливе середовище для успішного функціонування всіх елементів ринку як цiлiсного механізму.

Список литературы Висновок
Реформування земельних правовідносин, вирішення го¬ловного питання — права власності на землю є на даний момент одними з найважливіших чинників посилення ін¬вестиційної привабливості України. Важливий фактор залучення інвестицій для прискорення економічного розвитку — це власність на землю. Тільки таким шляхом можна суттєво збільшити обсяги інвестиційних вкладень, оскільки для інвестора співпраця з власником землі значно ефективніша, ніж з орендарем, повноваження якого щодо розпорядження таким важливим необоротним активом, як земля, дуже обмежене.
Ефективна політика розвитку республіканської економіки в цілому включає сприяння економічному розвитку рекреаційної галузі в Криму, враховуючи могутню ресурсну базу бальнеологічних, кліматичних, природних ресурсів. Підприємства, що володіють власною землею, інвестуватимуть більше коштів на свій розвиток. Приватні власники здатні значно швидше освоїти викуплену під інвестиції землю, ніж міська влада.
Створення правових, економічних і організаційних умов розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення південного узбережжя Автономної Республіки Крим та його інфраструктури потребує належного інституційного забезпечення, спрямованого на реалізацію гарантованого Конституцією України права власності на землю громадян, юридичних осіб і держави, ефективного та раціонального використання земель, сприяння розвитку підприємництва, поліпшення соціально-економічного становища в державі.
Розвиток ринку земель несільськогосподарського призначення чорноморського узбережжя на сучасному етапі передбачає здійснення комплексу заходів із використанням правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорен¬ня приватизації земельних ділянок громадянами шляхом їх безоплатної передачі з державної та комунальної у приватну власність і юридичними особами шляхом купівлі-продажу (первинний ринок), створення умов для вільного обігу зе¬мельних ділянок та прав на них (вторинний ринок).
Ринок землі повинен функціонувати на засадах соціальної справедливості, забезпеченні державних, суспільних і приват¬них інтересів, законності, ефективності, прозорості, відкритості, збалансованого розвитку населених пунктів, а також інших територій, охорони і раціонального використання землі та інших природних ресурсів.
Інституційне забезпечення земельного ринку потребує розв'язання відповідних завдань :
1. Розробки і вдосконалення прозорого порядку відчуження земельних ділянок несільськогосподарського призначення і прав на них;
2. Надання фізичним та юридичним особам можливості ви¬бору різних дозволених видів функціонального використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
3. Розробки механізмів щодо конкурентних способів набуття права власності й права на оренду земельних ділянок (зе¬мельні аукціони, тендери, конкурси на право забудови, здій¬снення інвестиційних проектів тощо);
4. Удосконалення процедур набуття права на забудову влас¬никами та орендарями земельних ділянок;
5. Удосконалення організаційно-правових механізмів надан¬ня концесій для будівництва й експлуатації транспортної та міської інженерної інфраструктур;
6. Визначення особливостей реалізації права власності на землю у вільних економічних зонах і на територіях пріоритет¬ного інвестиційного розвитку.
Важливим є питання щодо формування в АР Крим інфраструктури ринку землі, забезпечення її функціонування, розвитку кон¬куренції, прозорості операцій та зменшення інвестиційного ризику на цьому ринку;
• створення інфраструктури ринку землі, зокрема у складі земельних бірж, земельних банків та інших фінансово-кре¬дитних установ, забезпечення умов для створення підпри¬ємств, установ, організацій різних форм власності, що нада¬ватимуть інформаційні, консультативні послуги, спеціалізованих навчальних закладів тощо;
• сприяння формуванню консалтингових і рієлторських під¬приємств та банку даних попиту і пропозиції на ринку землі;
• створення державного реєстру земель у складі державного земельного кадастру;
• визначення переліків і забезпечення оприлюднення інфор¬мації щодо розміщення, якісної характеристики, можливих напрямів використання та початкової ціни земельних ді¬лянок, інвентаризацію яких проведено, для продажу їх із державної власності на конкурентних засадах.
Отже, для функціонування на території південного узбережжя Автономної Республіки Крим ефективного ринку землі необхідно найближчим часом сформувати необхідну інфраструктуру з посередницьких (брокерських, рієлтерських, консалтингових, нотаріальних тощо), інформаційних, реєстраційних, банківських та інших структур, діяльність яких буде регулюватися законодавчими та іншими нормативно-право¬вими актами.
Необхідність запровадження в Автономній Республіці Крим ефективної системи вивчення попиту та пропозиції, розвитку системи менеджменту і маркетингу на ринку землі є очевидною. Для цього потрібні:
• визначення та щорічне затвердження по кожному населе¬ному пункту переліку земельних ділянок для їх можливого продажу і формування обсягів надходження коштів до бюдже¬ту від їхньої приватизації;
• організація маркетингових фірм з обслуговування ринку землі та підготовки спеціалістів із земельного менеджменту;
• періодична публікація відомостей про попит і пропозицію на земельні ділянки, створення для цього у разі потреби спеціального друкованого органу.
Необхідно забезпечити належну оцінку земельних ділянок таким чином:
• запровадженням незалежної системи оцінки земельних ді¬лянок несільськогосподарського призначення, прав на них, у тому числі в комплексі з об'єктами нерухомості;
• створенням механізмів забезпечення прозорості операцій на ринку землі та вільного доступу до визначення ринкової вартості земельних ділянок несільськогосподарського при¬значення і прав на них;
• наданням державної підтримки щодо підготовки та діяль¬ності спеціалістів з експертної грошової оцінки земельних ділянок для обслуговування ринку землі;
• організацією державного регулювання діяльності фізич¬них і юридичних осіб, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (ліцензування, сертифікація, атестація тощо).
Розвиток ринку землі відбувається за умов єдиної державної політики у всіх регіонах України, включаючи Автономну Республіку Крим. В Криму відбулося не більше 10-15% вторинних продажів приватизованих земельних ділянок несільськогосподарського призначення і говорити про наявність вторинного ринку приватизованих земельних ділянок несільськогосподарського призначення і його формування ще передчасно.
Слід припинити просто виділення земельних ділянок, а виділяти під конкретні об'єкти, вже знаючи, що буде, чи то готель, чи то санаторій, чи то база відпочинку чи то торговий комплекс, чи то жилий будинок, які у нього будуть об'єми, яка висотність.
В Земельному Кодексі України, частково вирішено багато питань земельних відносин. У той же час варто відзначити, що в країні фактично відсутні механізми контролю за виконанням земельного законодавства, прикладом чого може бути забудова заповідного чорноморського узбережжя, штрафи за порушення земельного законодавства мізерні, а механізму повернення земель державі немає.
Крім того, республіка заявляє про необхідність прийняття закону «Про ринок землі», поява якого має унеможливити конфлікти між державою та приватними землевласниками.
Так, досі не розроблений єдиний для всієї України Порядок проведення земельних торгів та організації аукціонної дiяльностi, що посприяв би зменшенню корупції та забезпеченню прозорості процесу продажу земель, а також унеможливив би зловживання з боку органів державної влади i місцевого самоврядування. Такий Порядок необхідно розробити та прийняти як закон.
Без вирішення процесів по встановлення меж земель населених пунктів, інвентаризації земель, грошової оцінки та передачі в оренду – неможливе включення землі в повноцінний економічний оборот. На закінчення робіт з інвентаризаціі земель південного узбережжя АР Крим необхідно 8 952,9 тис.грн., на роботи по встановленню меж населених пунктів – 2 138, 15 тис. грн., меж населених пунктів вартість робіт – 484, 09 тис. грн., для завершення грошової оцінки потрібно більше 1 641,0 тис. грн.. Де ж взяти ці кошти? Відповідь дуже проста, продавши на аукціоні земельну ділянку площею 5 га., можна отримати більше 14 міліонів гривень. Отже один або декілька прозорих продажів можуть вирішити негайні проблеми становлення ринку земель південного узбережжя АР Крим.
Республіканським Агентством по земельних ресурсах вжи¬ваються організаційні заходи щодо розвитку і регулювання ринку землі з метою забезпечення реалізації прав власності на землю громадян, юридичних осіб та держави, запровадження ринкового механізму ціноутворення, розвитку конкурентних засад щодо набуття і реалізації прав на землю, збільшення обсягів надходження коштів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок, за¬безпечення прозорості продажу, запобігання корупції на рин¬ку землі, формування інфраструктури ринку землі та використання при цьому сучасних інформаційних технологій.

Список використаної літератури
1. Конституція України. – Харків : Ранок, 2001. – 48с.1
2. Земельний кодекс України, м. Київ 25 жовтня 2001 року, № 2768 — III // Офіційний вісник України. — 2001. — № 45.
3. Земельний кодекс України - 1992. - Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006.
Закони
4. Закон України 'Про оренду державного та комунального майна" від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 15. - С. 99.
5. Закон України "Про оренду землі" в ред. від 6 жовтня 1998 р.із зм. і доп. від 8 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46—47. — С. 280; Голос України. — 1999, ЗО вер.
6. Закон України "Про особливості привати¬зації об'єктів незавершеного будівництва" від 14.09.2000 р. № 1953-ІН . Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006
7. Закон України “ Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06 2003 № 963, Урядовий кур’єр № 134, 23 липня 2003.
8. Закон України “ Про охорону земель” від 19.06.2003 № 962, Урядовий кур’єр № 144, 6 серпня 2003.
9. Закон України “ Про оцінку земель “ від 11.12.2003 № 1378, Урядовий кур’єр № 5, 15 січня 2004.
10. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України.” Урядовий кур’єр №77, 26 липня 2000.
11. Закон України “Про іпотеку.” Новітнє земельне законодавство України. - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004.
12. Закон України “Про оренду земель” (ВВР, 1998, №46 –47, ст.280).
13. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” /Держкомзем України К.: “Урожай”,1998 с.222-241 (витяги).
14. Закон України “Про плату за землю” (ВВР, 1992, №38, ст.560, в редакції Закону №378/96 – ВР від 19.09.96, ВВР, 1996, №45, ст.238).
15. Закон України “Про форми власності на землю”, Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи. К.: Урожай, 1998. С. 144.
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
16. Указ Президента України “Про оренду землі” Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти та нормативні документи /Держкомзем України К.: “Урожай”,1998 с.144.
17. Указ Президента України від 12.07.1995 р. № 608 "Про приватизацію та орен¬ду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяль¬ності". Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006
18. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва». Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти та нормативні документи /Держкомзем України. К.: “Урожай”,1998 с.263-265.
19. Указ Президента України від 14.10.1993 р. № 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва” Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006.10
20. Указ Президента України від 19.01.1999 р. № 32 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення". Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006
21. Указ Президента України від 28.05.1999 р. № 591 "Про особливості приватизації об'єктів незаверше¬ного будівництва". Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006.
22. Указ Президента України від 29.12.1993 р. № 612 "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключ¬но населенню". Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006.
23. Указ Президента Украї¬ни від 30.05.2001 р. № 372/2001 "Основні напрями земель¬ної реформи в Україні на 2001—2005 роки" Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2006
24. Указ Президента Украї¬ни від 4 лютого 2000 р. № 168/2000 "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення". Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи/ Держкомзем України. – К.: Урожай, 2000, -816с.
25. Указ Президента України від 6 січня 1996 року №34 “ Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів ” Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2002.
26. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році". — К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2001. -404с.
ПОСТАНОВИ
27. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок.” Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи/ Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. С. 272-273.
28. Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України. Законодавчі акти і нормативні документи/ Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. С. 654-657.
29. Постанова Верховної Ради України "Про земельну реформу" від 18.12.1990 р. № 563-ХН. Оцінка землі в умовах України : Збірник документів по курсу навчання. Харків : ХОРПНТЕІ, 2002.
30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 30 травня 1997 року № 525.Оцінка землі в умовах України : Збірник документів по курсу навчання. Харків : ХОРПНТЕІ, 2002.
31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23 березня 1995 року № 213. Оцінка землі в умовах України : Збірник документів по курсу навчання. Харків : ХОРПНТЕІ, 2002. 21
32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення індексації грошової оцінки земель” від 12 травня 2000 року № 783. Оцінка землі в умовах України : Збірник документів по курсу навчання. Харків : ХОРПНТЕІ, 2002.
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 року №661 “Про затвердження положення про моніторинг земель”. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи/ Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. С. 272-273.
34. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про експертну грошову оцінку земельних ділянок “ від 11 жовтня 2002 року № 1531, Землевпорядний вісник № 1, 2003.
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 930 “Типове положення про обласне управління земельних ресурсів” Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2002.
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 930 “Типове положення про районний відділ земельних ресурсів” Збірник законодавчих правових актів.: “Юрист-плюс”,2002
37. Про завдання органів земельних ресурсів України по забезпеченню виконання Указу Президента України від 19 серпня 2002 р.№ 720 “Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною” – доповідь голови комітету А.С. Даниленка на засіданні розширеної колегії Держкомзему України 22 жовтня 2002 року (м. Сімферополь) // Землевпорядний вісник. – 2002р. - №4. – с.4 – 9.
ЛІТЕРАТУРА
38. Аграрне право: / Под ред. Г.Е.Бистрова, М.И.Козиря. — М.:Юрист, 1998. - 532 с.
39. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перс¬пективи розвитку // Інформаційно-аналітичний збірник. — К.: ІАЕ УААН, 2002. - Вип. 5. - 646 с.
40. Андрейцев В.І. Економічне і земельне право України. — К.:Юрінком Інтер, 1998. — 271 с.
41. Андріїшин І.М., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізації охорони природи і землекористування: Монографія. – Львів: Українські технології, 1998, - 136с.45
42. Антоненко Л.А. К вопросу о собственности на землю: историко-зкономический аспект // Вісник аграрної науки. — 1998. — № 1. —С. 58-62.
43. Берлач А. І. Оренда землі як шлях до її ринку // Предпринимательство, х-во й право. — 1999. — № 4. — С. 45—48.
44. Берлач А.І. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. - 1999. - № 2. - С. 15-18.
45. Білик Ю.Д. “Організаційно-економічні та правові аспекти вдосконалення державного управління земельними ресурсами “, Землевпорядний вісник № 1, 2003.- с. 16-19. 50
46. Білик Ю.Д. Розвиток земельного ринку в умовах реформуван¬ня сільськогосподарських підприємств // Проблеми реформування ринкової економіки. Реструктуризація аграрних підприємств і зе¬мельна реформа: стан, проблеми, перспективи. — К.: КНЕУ, 2000. —С. 306-309.
47. Більський Б.В., Богіра М.С. Особливості формування ринку землі // Вісник Львів, аграрного ун-ту. — 1998. — № 1. — С. 107—111.
48. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність //Право України. — 1999. — № 1. — С. 39—43.
49. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. — М.: Юристь, 1997. —465с.
50. Будзилович І.С. Землеустрій в Україні: еволюція його змісту в сучасних умовах // Землевпорядкування. – 2001.- №1. – С. 32-35.40
51. Буздапов Й.Й. Реформирование земельних отношений в восточно-европейских странах // Економіка АПК. — 1996. —• № 7. —С. 64-72.
52. Бурбело О. А., Тису нова В.Н., Недодаева Н.Л. Преобразование отношений собственности в Украине. — Луганск: Луганский ин-твнутр. дел., 1998. — 162 с.
53. Бусела В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. - 1440 с.
54. Великий енциклопедичний словник / За ред. АМ.Прохорова. — М.: Большая советская знциклопедия; Санкт-Петербург: Норинг,1995. - 1434 с.
55. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т.Бусел, М.Д.Василега-Дерибас, О.В.Дмитрієв та ін. / За ред.
56. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні. - Івано-Франківськ, 1998. — 179 с.
57. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 47. — С. 642.
58. Відомості Верховної Ради України. — 1992. —№ 25. — С. 354.
59. Волков Г.А., Голтенков Л.К., Козьірь ОМ. Развитие рынка земли: правовой аспект // Государство й право. — 1998. — № 2. -С. 50.
60. Гайдук С.В. Оренда землі і питання соціального захисту селян // Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції "Актуальні
61. Гайдуцький П.І., Стельмащук А.М. Земля: власність, оренда рента. — К.: Урожай, 1994. — 184 с.
62. Галушко В.П., Ю.Д.Білик, А.С.Даниленко та ін. / За ред. А.С.Даниленка, Ю.Д. Білика.Формування ринку землі в Україні / — К.:Урожай, 2002. - 280 с.
63. Гарбуз М. Формування і розвиток ринку землі в процесі проведення земельної реформи // Економіст. — 2001. — № 9. -С. 42-45.
64. Генсірук С.А. Регіональне природокористування. –Львів: Світ, 1992. – 334с. 60
65. Географічна енциклопедія України: В 3- х т. / Редкол.: ... О. Маринич (відповід. ред.) та ін. – К.: “Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1989. – т.1: А-Ж. – 416с :іл.- (В опр). 24
66. Географічний та історико-економічний нарис “ АР Крим: природа, населення, господарство” – Сімферополь, 1999. 31
67. Герман Т. Досвід земельного законодавства у ФРН. — К.: Меммінген, 2002. — 63 с.
68. Гнаткович Д.І., Гнаткович О.Д. Ринок землі і його маркетин¬гове обслуговування // Вісник Львівського аграрного ун-ту. — 1998. —№ 1. - С. 102—106.
69. Головатюк М.С. Новий Земельний кодекс України: ринокземлі та його регулювання // Економіка АПК. — 2002. — № 9.
70. Головатюк М.С. Оренда, як форма реалізації права власності та господарського використання землі // Землевпорядний вісник. —2000. - № 4. - С. 72-79.
71. Горбатович С.М. “ Концептуальні підходи до розмежування земель державної і комунальної власності “, Землевпорядний вісник № 2, 2003.- с. 25-34.
72. Горбатович С.М., Хвесик М.А. Проблеми нормативно-правового забезпечення формування ринку земель в Україні // Землевпо¬рядний вісник . — 2002. — № 2. — С. 66—81.
73. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Сохніч А.Я. Управління земельними ресурсами: Підручник / За ред. д.е.н.,проф. Горлачука В.В., 2-ге вид., випр. і перероблене.- Львів: ”Магнолія плюс”; видавець СПД ФО Піча В.М., 2006р.- 443с.
74. Гусев Ю.А. Теория зкономического анализа. — Донецк: РИА Дон ГТУ, 2000. - 191 с.
75. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в Умовах ринкової економіки. – Чернівці : Прут, 2002. – 124с.
76. Даниленко А.С. Про земельні сертифікати, ринок землі, іпотеку // Пропозиція. — 2002. — № 11.
77. Дембо Л.И. Очерки современного аграрного законодательства зарубежньїх стран (СІЛА, Англия, Франция, Италия, ФРГ). — М.:Госюриздат, 1982. — 248 с.
78. Дем'яненко М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель // Економіка АПК. — 2003. — № 2. — С. 98—104.
79. Дехтяренко Ю. В., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М.. : Наукове видання/ Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. – Київ – : Профі, 2002. - 256с. 34- 35
80. Джастін Холл. Забезпечення кредитних зобов'язань нерухомим майном та їх задоволення // Вісник Центру комерційного права. - 2001. - № 1. - С.4 -6.
81. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. — К.: Вентурі, 1996. — 271 с.
82. Добряк Д. С. Концептуальні засади розвитку землеустрою // Землевпорядкування. — 2001. — № 1. — С. 27—32.
83. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні // Землевпорядкування. — 2002. — № 2. — С. 22—31.
84. Евтух А.Т. Виды ипотек й возможности их развития в Украине // Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. "Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв'язання". — К., 2000. - С. 161.
85. Економічний словник-довідник / За ред. С.В.Мочерного. — К.: Феміна, 1995. - 368 с.
86. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. — 704 с. :
87. Євіпух О. Іпотека як складова ринкового механізму господа¬рювання // Економіка України. — 2001. — № 1. — С. 65—69.
88. Зайцев О.Л. Право спадкування землі в Україні: Автореф.дис. ... к-та юр. наук. — Харків, 2000. — 20 с.
89. Заславська Л.П. Історичний досвід земельних реформ в Україні // Матеріали Міжнар. конф. "Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель". — К.: РВПС України НАН України, 2000. — Ч. 1. — С. 95—97.
90. Зеленкова Н. Ипотека // Деньги и кредит. — 1992. — № 11.—С. 53.
91. Земля як предмет купівлі-продажу // Пропозиція. — 2002. —№ 10. -С. 109-111.
92. Иваненко А.И. От бригадного хозрасчета к арендньш отношениям // Аренда й кооперация — новне формы хозяйствования (сборник). — М.: Знание, 1989. — С. 12—18.
93. Иванов В.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия:/ под академика, проф. Антипова-Каратаева И.Н., - Симферополь: ”КРЫМИЗДАТ”, 1958р.- 184с.
94. Ільницька Н. Оренда земель як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. — 2000. — № 8. — С. 60—64.
95. Канонада Я.М. Правове забезпечення земельної реформи в умовах переходу економіки до ринкових відносин // Землевпорядний вісник. — 2003. - № 1. - С. 74—79.
96. Кашенко О. Про ринок землі та його інфраструктуру //Економіка України. — 2000. — № 2. — С. 50—54.
97. Кемпбел Р. Макконнелл, Стенли Р. Брю. Экономика / Республика. - 1992. - Т. 1. - 400 с.
98. Кілочко В.М. “Удосконалення грошової оцінки земель в Україні”. – К.: ТОВ “ЦЗРУ.” – 170с.32
99. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. -2001. - № 10. — С. 77-80.
100. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів — інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво. — К.: Молодь, 2000. — 384 с.
101. Конрад Ф. Фрітч. Розвиток земельного ринку в Україні //Землевпорядний вісник. — 1999. — № 2. — С.26—27.
102. Корецький А.В. Право власності, користування та оренди землі: лекції. — X.: Харків, держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва, 1999. - 44 с.
103. Космін Ю. Про форми права власності // Право України. — 2001.-№ 10.
104. Косович Б.І. Розвиток та регулювання ринку міських земель //Регіональна економіка. — 2002. — № 3. — С. 140—146.
105. Крилатих Е.А. Становлення і розвиток системи регулювання земельних відносин // Проблеми прогнозування. — 1997. — № 1. –С. 35.
106. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. — К.: Урожай, 2003. — 208 с.
107. Кручок С.І. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право. — 2002. — № 2. — С. 15—23.
108. Леппке О. Формирование земельного рьнка и его инфраструктуры // Зкономика сельского хозяйства России. — 2001. —№ 9. - С. ЗО.
109. Лисенкова М.І. Основні принципи формування ринку землі //Весн Фемидн. - 1998. - № 3. - С. 58-61.
110. Магазинщиков П.Т. Земельный кадастр. Львів: Вища школа, 1991. 33
111. Малік М.Й., Валентинов В.Л. Методологічні аспекти включення землі в господарський оборот // Економіка АПК. — 2002. —№ 4. - С. 29-34.
112. Матеріали Всеукр. наук. конф. "Проблеми розвитку земельних відносин на засадах нового Земельного кодексу". — К.: Інститут землеустрою УААН, 2002. - С. 42-46.
113. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х. Держава і власність. — Дніпропетровськ: Січ., 2002. — 409 с.
114. Михайлов Ю. Земельна реформа та іпотека: якби наші рефор¬матори знали, що це таке, — їм би не було ціни // Пропозиція. —1999. - № 2. - С. 56-58.
115. Могилова М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. — 2000. — № 2. — С. 77.
116. Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка України. — 2001. — № 9. -С. 88-94.
117. Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі //Право України. — 2001. — № 12. — С. 47—51.
118. Новаковський Л.Я., Будзілович І.С. Уроки земельного реформування. — К.: Урожай, 2002. — 128 с.
119. Новаковський Л.Я., Третяк А. М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. — К.: Центр земельної реформи, 2000. — 96 с.
120. Новаковський Л.Я., Третяк А.М., Добряк Д.С. Земельна реформа і землеустрій в Україні. – К.: Інститут землеустрою, 2001. – 153с.
121. Носик В. Конституційно-правові засади формування ринку землі // Землевпорядний вісник. — 1997. — № 1. — С. 13—15.
122. Павлюк С.Г. Світовий досвід регулювання земельних відносин і його використання в Україні // Матеріали Міжнар. конф."Власнісний статус і проблеми раціонального використанняземель". - К.: РВПС України НАН України. - 2000. - Ч. 1. -С. 151-154.
123. Паламарчук Л.В. Аспекти земельної власності та ринку землі в зарубіжжі // Матеріали Міжнар. науково-теоретичної конф. "Теорія і методи еколого-економічної оцінки, використання та від¬творення земельних ресурсів". — К. РВПС України НАН України. -2001. - Ч. 1. - С. 30-33.
124. Панчук О.Я., Кустановська О.В. “ Деякі аспекти економіно-екологічного механізму вдосконалення системи управління земельними ресурсами “, Землевпорядний вісник № 3, 2003.–с.91-95. 51
125. Пасхавер Б.Й. Питання формування земельного ринку //Вісник аграрної науки. — 1997. — № 5. — С. 62—67.
126. Пейчев К.П. Правовьіе вопроси регулирования рынка земли //36. доповідей Всеукр. науково-практичної конф. "Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення". - - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. — С. 182—184.
127. Песцова О.С. Про реформування ринку землі в Україні //Вісник аграрної науки. — 1998. — № 7. — С. 74—75.
128. Плетенецька С.М. Оренда землі: розміри та види орендної плати // Економіка АПК. – 2000.- № 10. – С. 32-35. 86
129. Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки" // Уряд, кур'єр. — 2000,23 лют.
130. Правові питання становлення іпотеки в Україні. Українське комерційне право. — К.: Центр комерційного права, 2002. — № 2. -76с.
131. Практичний посібник з питань земельної реформи /В.С.Губарєв, Г.О.Волошин, П.М.Тимченко. — К.: Центр земельної реформи, 1996. —28с.
132. Пучковская Й.Й. Ипотека: залог недвижимости. — Харьков:Консум, 1997. - 132 с.
133. Рибалкін В.О., Лазня І.В. Теорія власності. — К.: Логос,2000. - 277 с.
134. Саєнко М.М. Що загрожує земельній реформі в Україні? //Матеріали Міжнар. конф. "Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель". — К.: РВПС України НАН України. —2000. - Ч. 1. - С. 108-110.
135. Сиродоев Н.А. Правовеє регулирование оборота земельних участков // Государство й право. — 1999. — № 9. — С. 41—52.
136. Словник економічних термінів / За ред. Т.Р.Кияка. — К.: КМАкадемія, 1997. — 264 с.
137. Сохнич А.Я. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин. – Львів: Українські технології, 2002.39
138. Статистичний збірник "Довкілля України" за 2005 р. /Держкомстат України. — К., 2006. — 325 с.
139. Статистичний збірник "Довкілля України" за 2006 р. /Держкомстат України. — К., 2007. — 326 с.
140. Статистичний щорічник України за 2006 рік. — К.: Техніка,2002. - 625 с.
141. Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Модель економічного обороту землі в Україні // Землевпорядкування. — 2002. — № 4. — С. 3—15.
142. Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Наукові аспекти економічного обороту землі в Україні // Землевпорядкування. — 2002. — № 3. —С. 8-21.
143. Трегобчук В.М. Раціональне використання та всебічна охорона земель – головні чинники продовольчої і національної безпеки держави // Землевпорядкування. – 2001. - №1. – С. 36-41.
144. Трегобчук В.М., Гуцуляк Г.Д., Андріїшин М.В., Гуцуляк Ю.Г. Ландшафтно - екологічне районування території України // Вісник аграрної науки. К.: Аграрна наука, 1999. - №5. с.50 – 55.
145. Трегобчук В.М., Добряк Д.С. Стратегічні завдання та основні вимоги до земельної реформи в Україні // Вісник аграрної науки. —1998. - № 3. - С. 72-76.
146. Третяк А.М. Методологічні засади ринку землі в Україні //Землевпорядкування. — 2001. — № 4. — С. 14—20.
147. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. Навч. посібник. – К.:ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342с.42
148. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. — К.: ІЗУ УААН, 2002. - 152 с.
149. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – Київ, 1998. – 224с. 25,37
150. Третяк А.М., Дорош О.С., Управління земельними ресурсами./За редакцією професора А.М. Третяка. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 360 с. 54
151. Федоров М.М. Розвиток земельних відносин // Економіка АПК. - 1999, - № 1. - С. 100-102.
152. Чубуков Г.В. Земля — закон — рынок — собственность // Международньш сельскохозяйственньш журнал. — 1993. — № 4. -С. 14-15.
153. Шалигіна І.В. Створення ринку землі // Економіка АПК. — 2000. - № 4. - С. 70-75.
154. Шестико А.Е. Условия формирования рынка земли // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1991. — № 10. — С. 12—18.
155. Шульга М.В. Земельная реформа й право: современное состояние й перспективи // 36. доповідей Всеукр. конф. "Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи вирішення". — К.: Центр екологічної освіти та інформації. — 2001. — С. 20—24.
156. Энциклопедический словарь бизнесмена: менеджмент, маркетинг, информатика / Под общ. ред. М.И.Милованова. - - К/Техника, 1993. — 380с.
157. Юрид. слов. И.Дахно / Авт. И.И.Дахно. — К.: Блиц-Информ 1998. - 352 с.
158. Юрченко А.Д. Використання досвіду Німеччини при фор¬муванні ринку землі в Україні // Ринок землі. — 2002. — № 3. —С. 52-58.
159. Юрченко А.Д., Будзілович І.С., Переходюк М.Г. Історія роз¬витку права власності на землю в Україні (друга половина XVII -перша половина XIX ст.) // Землевпорядкування. — 2001. — № 3. —С. 63-66.
160. Яців І. Б. Іпотека землі: проблеми і перспективи розвитку // Вісник Львів, аграрного ун-ту. — 1998. — № 1. — С. 109—111.
161. Jastin Holl Mortgage -- the sign of the developed landed market is // Market of earth. - 2002. - № 2. — page. 35—37
162. P. Thomson "Belongs earth in Great Britain" // Suggestion. - 1997. - № 5. - P. 8.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.