У нас уже 23701 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Економічні умови використання грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення в ринкових умовах
Количество страниц 137
ВУЗ Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1. Теоретичні аспекти формування ринку землі
1.2. Економіко – правові основи формування та функціонування ринку земель несільськогосподарського призначення
1.3 Методологічні основи формування ринку земель несільськогосподарського призначення
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ УМОВ ОБЄКТА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальні відомості про об’єкт досліджень
2.2. Аналіз ринкових відносин в ході проведення земельної реформи
2.3. Ринкові операції із земельними ділянками в ринкових умовах
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
3.1. Система державного управління ринком земель несільськогосподарського призначення в ринкових умовах
3.2. Організаційно – економічні основи формування ринку земель несільськогосподарського призначення
3.3. Модель функціонування і розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Актуальність теми. Реформування земельних відносин завжди, на всіх етапах розвитку людської цивілізації, було дуже складним завданням і найважливішим на¬прямом соціально-економічної політики взагалі, аграрної зокрема. Адже ці перетворення стосу¬ються, насамперед, питань власності на землю, володіння, використання та розпорядження зе¬мельними ресурсами як головним засобом вироб¬ництва в сільському господарстві.
Стаючи на шлях побудови відкритої й соціаль¬но спрямованої ринкової економіки, Україна до¬корінно змінює земельні відносини, що існували протягом багатьох десятиріч. Роздержавлення і приватизація земель, поява приватних власників земельних ділянок потребують нових підходів до регулювання земельних відносин, включаючи й необхідність створення та функціонування цивілізованого й регульованого державою ринку несільськогосподарських земель. На етапі земельної реформи, коли громадяни України та юридичні особи одержали землю, виникла потреба у меха¬нізмі, який би забезпечував оперативний обіг землі. Світова практика свідчить, що ним є ринок, зок¬рема ринок земель.
Отже, одне із найважливіших завдань сучасно¬го етапу земельної реформи в Україні — це фор¬мування ринку земель. Без нього навряд чи мож¬на вважати цілісним і логічно завершеним процес перетворення земельних відносин на зразок євро¬пейських.
Проблемі становлення ринку землі в Україні приділяють велику увагу у своїх працях багато науковців країни, такі як А.М. Третяк, Д.С. Добряк, П.Т. Саблук, Ю.Ф. Дехтяренко, Л.Я. Новаковський, А. Юрченко, Ю.Д. Білик.
Проте в процесі подальшого здійснення земельної реформи виникає цілий ряд актуальних проблем, які негативно впливають на динаміку розвитку ринкових відносин. Потребують глибокого вивчення і відпрацювання питання формування ринку земель несільськогосподарського призначення в ринкових умовах. Науково – теоретична та практична значимість указаних проблем обумовила вибір теми і в цілому спрямованість магістерських досліджень.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерського дослідження є економічне обґрунтування науково – методичних положень системи управління і функціонування ринку земель, на основі проведення земельної реформи в Україні ( 1991 – 2006 рр.), розробка пропозицій щодо її удосконалення.
Для досягнення цієї мети в роботі поставлені і вирішувались такі задачі:
• вивчити сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин у ринкових умовах;
• дослідити теоретично – методологічні аспекти формування ринку земель у процесі здійснення земельної реформи;
• виявити основні тенденції використання земельних ресурсів в умовах трансформації форм власності й господарювання;
• дослідити економічні складові ринкових відносин у процесі формування ринку земель несільськогосподарського призначення;
• визначити рівень прибутковості та дохідності земель несільськогосподарського призначення;
• розробити модель формування ринку земель несільськогосподарського призначення адекватну сучасним земельним відносинам;
• розробити пропозиції щодо удосконалення механізму управління ринком земель в ринкових відносинах.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і практичні проблеми механізму формування ринку земель несільськогосподарського призначення, зокрема його правовий, та економічні аспекти.
Об’єктом дослідження є економічні процеси, які супроводжують формування ринку земель несільськогосподарського призначення, чинники розвитку земельних відносин в ринкових умовах.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження були діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії та наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем земельних відносин.
У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень : абстрактно – логічний ( теоретичні узагальнення та формування висновків); статистико – економічний, статистичних формувань, регресійних величин ( аналіз ), монографічний і системного аналізу ( вивчення й аналіз правових та економічних процесів у ході проведення земельної реформи), розрахунково – конструктивний, графічний.
Інформаційною базою дослідження були звіти й оперативні дані Харківського обласного управління земельних ресурсів та Харківського районного відділу земельних ресурсів та Центру державного земельного кадастру Харкова, Харківського обласного управління статистики, матеріали наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, наукових публікацій.
Обсяг і структура магістерської роботи. Магістерська робота складається зі завдання на виконання магістерської роботи, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків . Програма магістерської роботи наведена в додатках.
Повний обсяг роботи – 134 сторінки, з яких 18 таблиць , рисунків 16 , список використаної літератури налічує 68 найменування , додатки та 1 графічний матеріал.
Список литературы ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу вітчизняного та світового досвіду розвитку виробничих відносин установлено, що одним з перспективних напрямів підвищення ефективності виробництва є послідовна інтенсифікація виробничого процесу і впровадження ринкових відносин. Одним з перспективних напрямів оздоровлення ринкової економіки є застосування науково – обґрунтованих заходів впровадження ринку земель та системи відносин різних організаційно – правових форм господарювання, які відбуваються в рамках процесу становлення ринку земель на території України.
2. Формування ринку земель пропонується розглядати як процес залучення земель різних форм власності до економічного обороту земельних ділянок з метою встановлення повноцінних ринкових відносин.
3. Проаналізувавши погляди відомих науковців, можна сформувати власне визначення категорії «ринок земель», а саме: як засобу перерозподілу цих земель між власниками за допомогою економічних методів на основі конкурентного попиту та пропозиції.
4. Проведені дослідження свідчать про необхідність впровадження ринкових відносин, при цьому необхідно запозичити досвід європейських країн, які проводили глибокі земельні реформи, щоб в України створити повноцінний ринок земель , який би завершив довгострокову земельну реформу та створив передумови для здійснення та впровадження повноцінної економічної та ринкової системи в України.
5. Земельний ринок Харківського району формується у трьох напрямках :ринок купівлі – продажу, ринок оренди та іпотечний ринок. З розвитком ринкових відносин в процесі проведення земельної реформи, широко набувають відносини щодо купівлі – продажу земельних ділянок. Для формування ринку оренди необхідно залучати орендарів та орендодавців стосовно продажу прав оренди на земельні ділянки та чітко врегулювати всі питання переходу прав на земельну ділянку в договорі оренди, для формування іпотечного земельного ринку відведено лише законодавчі підстави. Але фактично відсутні фінансові ресурси його функціонування і не сформована інфраструктура.
6. Передача земельних ділянок громадянам на первинному ринку земель у власність нажаль повністю на території Харківського району не завершене на, що станом на 01.01.2007 рік становить лише 72,2 % . Станом на 01.01.2007 р. на території Харківського району усього приватизували 140223 тис. чол. земельних ділянок загальною площею 19963,5 тис. га що становить 14,2 % площі Харківського району
7. Приватизація юридичними особами на території Харківського району. здійснюється шляхом купівлі – продажу земельних ділянок та виключно за грошові кошти та включення земельних ділянок в економічний оборот землі, що буде стимулювати власників використовувати свої земельні ділянки найкращим чином, надавати можливість розподілити ризики у сфері використання та забудови земель, підвищувати роль економічних важелів у регулюванні земель.
8. За період з 2000 по 2007 рік місцевими радами та адміністраціями були укладені угоди про продаж 88 земельних ділянок за договірними цінами на суму 6600728,42 тис. грн. Треба зазначити, що об’єктами продажу стали надані у користування ділянки різного цільового призначення загальною площею 107,3605 га.
9. Встановлено, що при купівлі – продажу земельних ділянок, особливо привабливими та користуються попитом земельні ділянки комерційного призначення, що в свою чергу , викликає неабиякий інтерес з боку покупців. В процесі аналізу встановлено, що ціна за земельні ділянки згідно продажу має динамічний розвиток, особливо за земельні ділянки комерційного призначення, відповідно сплачуються вищі ціни.
10. Вторинний ринок на території Харківського району почав формуватися лише з 2002 року. Упродовж 2002 – 2006 років Харківським районним відділом земельних ресурсів було зареєстровано 6 угод купівлі – продажу земельних ділянок ,а саме земель житлової забудови, комерційного та виробничого призначення.
11. Впровадження земельних аукціонів є необхідною умовою розвитку ринкових відносин, тому що вони відіграють важливу роль у реформуванні земельних відно¬син в Україні та у процесі переходу України від адміністративно-командної до ринкової економіки в цілому. На території Харківського району починаються створюватися необхідні передумови їх розвитку, створюється необхідна організаційна структура та визначається перелік земельних ділянок які виставляються на земельні аукціони.
12. В результаті експертних досліджень виявлено, що існує пряма залежність між вартісними показникам на земельному ринку , що в свою чергу залежить від попиту на земельні ділянки різного функціонального використання.
13. У ході аналізу елементів ринку ( попит та пропозиція, вартість конкуренція) була встановлена залежність міх вартісними показниками та площею земельних ділянок, також встановлено що саме ринкова вартість формує попит на земельні ділянки та регулює конкуренцію на ринку.
14. Також на території Харківського району необхідно запровади механізм систематизації вихідної інформації про вартість земельних ділянок з метою моніторингу ціноутворення в Харківському районі що дасть можливість аналізувати ціноутворення з перших днів функціонування ринку земель несільськогосподарського призначення в той чи інший період часу, визначити вартість земельних ділянок певного функціонального призначення в певній адміністративно - територіальній одиниці району. Така доступність інформації про вартість земельних ділянок забезпечить прозорість ринку земель, сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємств та запровадження ринкових операцій із земельними ділянками.
15. Так в процесі прийняття проектних рішень передбачено визначення ринкової вартості земельних ділянок через впровадження аукціонів на території Харківського району Харківської області.
16. Ринок земель несільськогосподарського призначення буде функціонувати лише тоді коли буде налагоджений ринкових попит за земельні ділянки, визначено ринкову вартість земельних ділянок, встановлена їх ціна та буде розвиватися ринкова конкуренція між суб’єктами ринкових відносин.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Малік М.Й., Валентинов В.Л. Методологічні аспекти включення землі в господарський оборот // Економіка АПК. – 2002. - № 4. – С. 29 – 34.
2. Юрченко А.Д. Сучасні перспективи обороту земельних ділянок в аграрній сфері // Землевпорядний вісник. – 2000. – С. 62 – 63.
3. Лисенко М.І. Основні принципи формування ринку землі // Весы Фемиды. – 1998. - № 3. – С. 58 – 59.
4. Залигіна І.В. Створення ринку землі // Економіка АПК. – 2002. - № 4. –
С. 70 – 72.
5. Новаковський Л.Я. Концептуальні основи земельної реформи і проблеми її здійснення // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 3 - 5.
6. Носік В. Конституційно – правові засади формування ринку землі// Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 13 - 14.
7. Пасхавер Б.Й. Питання формування ринку земель // Економіка АПК. – 1997. - № 5. – С. 70 – 73.
8. Манько І.П. Застосування грошової оцінки в регу¬люванні земельних відносин України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 // Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2005. С. 19 – 20.
9. Шпичак О.М. Економічні проблеми АПК України в умовах формування ринкових відносин // Вісник аграрн. науки. – 1997. - № 9. – С. 70 – 71.
10. Луценко Ю.О. Економічні передумови становлення ринку сільськогосподарських земель. // Ринок землі. – 2002. - № 3. – С. 40 – 44.
11. Гарбуз М. Формування і розвиток ринку землі в процесі проведення земельної реформи // Економіст. – 2001. - № 9. – С.42 – 45.
12. Земельный вопрос требует ускоренного решения // Экономика сельского хозяйства Росси. – 2001. - № 4. – С.12- 15.
13. . Югай А. Об обороте земельных долей в сельском хозяйстве Росси // Экономика сельского хозяйства Росси. – 2001. - № 11. – С.30- 31.
14. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – С.45 – 46.
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел, М.Д. Василева – Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. / За ред. В.Т. Бусела. – К.: Ірпінь: ВТФ Перун,2001. – С.12 – 13.
16. Великий енциклопедичний словник / В.Т. Бусел, М.Д. Василева – Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. / За ред. В.Т. Бусела. – К.: Ірпінь: ВТФ Перун,2001. – С.56 – 57.
17. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів – інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво. – К. : Молодь, 2000. – 384 с.
18. Екологізація виробництва в АПК : Зб. наук. пр. – К.: Інститут економіки НАН України, 1994. – 102с.
19. Толковый терминологический словарь – справочник, Всесоюзный научно – исследовательский институт комплексной информации по стандартизации и качеству. – М.: Техника, 1991. – 224 с.
20. Словник економічних термінів / За ред. Т.Р. Кияка. – К. КМ Академія, 1997. – 264 с.
21. Чубуков Г.В. Земля – закон – рынок – собственность // Международный сельскохозяйственный журнал. – 193. - № 4. С. 14-15.
22. Сайфуллин Франсис . Роль государства в формировании рыночных отношений // Экономика сельского хазяйства России. – 2002. - № 1. – С. 14.
23. Шестико А.Е. Условия формирования рынка земли // Вестник сельскохозяйственной науки . – 1991. - № 10. – С. 12 – 18.
24. Волков Г.А., Голиченков Л.К., Козырь О.М. Развитие рынка земли : правовой аспект // Государство и право. – 1998. - № 2 – С.50.
25. Крилатих Е.А. Становлення і розвиток системи регулювання земельних відносин // Проблеми прогнозування. – 1997. - № 1. – С. 35.
26. Сидороев Н.А. Правовое регулирование оборота земельных участков // Государство и право. – 1999. - № 9. – С. 41- 52.
27. Пейчев К.П. Правовые вопросы регулирования рынка земли //Зб. доповідей Всеукр. Науково – практичної конф. « Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення». – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 74 – 75.
28. Песцова О.С. Про реформування ринку землі в Україні // Вісник аграрної науки. – 1998. - № 7. – С. 74 – 75.
29. Білик Ю.Д. Формування ринку сільськогосподарських земель і підвищення ефективності їх використання // Землевпорядний вісник . – 2000. - № 2 – С. 24 – 28.
30. Могилова М.М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва // Економіка АПК. – 2000. - № 2. – С. 77.
31. Новаковський Л.Я., Третяк А.М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. – К.: Центр земельної реформи, 2000. – 96с.
32. Федоров М.М. Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК / За ред. П.Т. Саблука . К.: ІАЕ УААН, 2001. - .321с.
33. Біленький В.Р., Лойко П.Ф. Многоукладное землепользование Росси: концепция земельных преобразований и управления земельными ресурсами. – М. : Былина, 2001. – 170 с.
34. Третяк А.М. Методологічні засади ринку землі в Україні // Землевпорядкування. – 2001. - № 4. – С. 14- 20.
35. Цоберг Ольга. Рынок земли – реальность // Экономика сельского хазяйства России – 2000. - № 1. – С. 33.
36. Формування ринку землі в Україні / В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко та ін. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д, Білика. – К.: Урожай, 2002. – 280с.
37. Гнаткович Д.І., Гнаткович О.Д. Ринок землі і його маркетингове обслуговування // Вісник Львівсь. Аграрного ун – ту. – 1998. - № 1. – С. 102 – 106.
38. Добряк Д.С. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні // Екон. часоп. — 1999. — № 6. — С. 31—34.
39. Про форми власності: Закон України // Відомості. Верховної. Ради України. – 1992.- № 18. С.225.
40. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі : Постанова Верховної Ради України // Відомості. Верховної. Ради України. – 1992.- № 19. С.223.
41. Про приватизацію земельних ділянок : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості. Верховної. Ради України. – 1993.- № 10. С.79.
42. Про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва : Указ Президента України // Земельні відносини в України : Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. К. : Урожай, 1998. – С.257 – 261.
43. Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню: Указ Президента України
// Земельні відносини в України : Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. К. : Урожай, 1998. – С.262 – 263.
44. Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності : Указ Президента України // Земельні відносини в України : Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. К. : Урожай, 1998. – С.265 – 267.
45. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення Указ Президента України // Земельні відносини в України : Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. К. : Урожай, 1998. – С.267 – 268.
46. Білик Ю.Д. Еволюція власності на землю в Україні у ринкових умовах // Землевпорядний вісник . – 2000. - № 3 – С. 8 – 18.
47. Кащенко О. Про ринок землі і його інфраструктуру. // Економіка України. - 2000. - №2. - C. 51- 52.
48. Гайдуцький П.І., Стельмащук А.М. Земля : власність, оренда, рента. – К. : Урожай, 1994. – С.23.
49. Кілочко В.М. Удосконалення грошової оцінки земель в Україні в ринкових умовах. – К.: ТОВ « ЦЗРУ», 2004. – С.23 – 24.
50. Голованю М.С. Оренда як форма реалізації прав власності та господарського використання землі // Землевпорядний вісник. — 2001. — № 4. — С. 72.
51. Євіпух О. Іпотека як складова ринкового механізму господарювання // Економіка України. — 2001. — № 1. — С. 65—66.
52. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Указ Президента України // Офіц. вісн. України. — 2005. -№ 45.-С. 11-15.
53. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні. — К.: Україна, 1995. — С. 21-26.
54. Шульга М.В. Актуальні правові проблеми земельних відносин в сучасних умовах // Нац. юрид. акад. України ім.. Ярослава Мудрого. — Х. : Фірма « Консум», 2002. – С.12
55. Третяк А.М. Розвиток ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник . – 2000. - № 1 – С. 9 – 12.
56. Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Модель економічного обороту землі в Україні // Землевпорядкування . – 2002. - № 4 – С. 3 – 15.
57. Гершафт М.К. Система ринків і ринкова взаємодія // Економічний науково-практичний журнал «Ринок Землі».- 2003.- № 4 – С.26.
58. Сохни А.Я., Смолярчук М.В. Менеджмент у землевпорядкуванні та підприємництві // Землевпорядкування і кадастр . – 2006. - № 4 – С. 19 – 21.
59. Ханенко І.Т. Роль підготовки спеціалістів у розвитку земельного ринку в Україні // Землевпорядний вісник № 4, 2000. – С. 24 – 25.
60. Михайлова С.І. « Менеджмент» : Навчальний посібник. – В.: НОВА КНИГА, 2006. – С. 83 – 85.
61. Арутюнова Г.І “Ринкова економіка”: Навчальний посібник. – М.: ТОВ «Фірма Плюс», 1994. – С. 23 – 26.
62. .Гальчинський А.С “Основи економічної теорії” Підручник. К.: Вища шк. 1995. – С.56.
63. Третяк А.М. «Наукові основи землеустрою». Навчальний посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342с.
64. Карасик О. М. Теоретичні засади формування ціни на землю // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 122-125.
65. Мочерний С.В «.Основи економічної теорії » Навчальний посібник. -К.: Видавничий центр “Академія”,1998. С. 13.
66. Методичні вказівки щодо проведення грошової оцінки земель та майна по курсу: «Земельний кадастр та кадастр населених пунктів»: Наук. вид. / А.П. Вервейко, Д.М. Загній, Т.В. Анопрієнко – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2005. – 72с.
67. Земельний кодекс України. Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2002. – 600с.
68. Кадикова І.М. Моніторинг цін на земельні ділянки як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств АПК// Землевпорядкування і кадастр . – 2006. - № 4 – С. 21 – 22.
69. Воробйов Є.М., Кадикова І.М. Формування цін на земельні ділянки в умовах аграрної реформи в Україні // Землевпорядкування і кадастр . – 2005. - № 4 – С. 11 – 12.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.