У нас уже 117498 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Організація та управління оплати і стимулювання праці на залізничному вокзалі станції Суми
Количество страниц 59
ВУЗ Сумський державний університет
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….1
1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ………………………………..3
1.1 Сутність і функції заробітної плати…………………………………...3
1.2 Договірне регулювання оплати праці робітників підприємств……...7
1.3 Елементи організації заробітної плати………………………………...10
1.4 Науковий підхід до організації управління працею…………………13
2 СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ……………..17
2.1 Тарифна система оплати праці…………………………………………17
2.2 Форми і системи оплати праці………………………………………....21
2.3 Формування фонду оплати праці………………………………………26
2.4 Стимулювання праці. Преміювання персоналу………………………..29
3 ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛІ СТАНЦІЇ СУМИ…………………………………………………….36
3.1 Особливості оплати праці на досліджуваному підприємстві……….36
3.2 Фонд оплати праці на залізничному вокзалі…………………………39
3.3 Мотивація стимулювання праці на даному підприємстві. Пропозиції щодо удосконалення методів стимулювання і заохочення працівників….42
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..54
ДОДАТОК А……………………………………………………………………..55

ВСТУП
Перед тим як розпочати написання даної курсової роботи, я хочу пос- тавити перед собою мету. Адже одним із головних положень сучасного ме-
неджменту є те, що без чіткої, коротко сформульованої мети, менеджмент
для всієї організації неможливий. Тільки керуючись поставленою метою менеджер визначає напрям своїх дій та критерії оцінювання внеску кожного працівника для її досягнення.
Отже головною метою даної роботи є розкриття дуже важливої ланки у формуванні організації виробництва на підприємстві та взагалі менеджменту. А саме, я хочу розглянути як здійснюється організація та управління оплати праці на підприємствах. А також я пропоную методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці робітників підприємств та організацій.
Нам відомо, що організація – це процес, спрямований на об,єднання
та взаємодію людей, ідей або речей в одне ціле, в результаті утворюється
життєздатна, продуктивна, стійка система. Щоб дослідити цю систему, пот-
рібно вивчити її з погляду внутрішньої структури і зовнішніх відносин. Ор-
ганізувати – означає створити певну виробничу структуру. Організація будь-
якої системи вимагає такого підбору і поєднання її елементів, який забезпе-
чував би її гармонійне функціонування. Складовими організаційної роботи
є також визначення розмірів оплати праці працівників, допомога їм у набутті навичок і оцінювання якості їхньої праці, а також стимулювання і заохочення працівників до сумлінного і бездоганного виконання своєї роботи.
Стимул – це можливість отримання засобів задоволення своїх потреб за виконання пропонованих дій, саме менеджер має створювати систему стимулів, котра відповідала б мотивам працівників і спрямовувала їхню діяльність у загальне русло. Для цього треба знати, як діють мотиви і стимули. Стимули стають дійовими, тобто стимулюють працівників тоді, коли вони відповідають їхнім внутрішнім мотивам.
Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких активна трудова діяльність стає необхідною і достатньою умовою задоволення потреб працівника, формування в нього мотивів праці. Головним стимулом праців-
ника є його заробітна плата – це основна стаття його особистого доходу, за-
сіб відтворення і підвищення рівня добробуту його самого і його родини,
звідси випливає її стимулююча роль у поліпшенні результатів праці для збільшення розміру одержуваної винагороди. Це питання більш докладно буде розглянуто у другому розділі курсової роботи. Перший же розділ охоплює теоретичні основи організації оплати праці та управління працею. Ми розглянемо сутність і функції заробітної плати, основні елементи її орга-
нізації а також нормативні документи на основі яких формується заробітна
плата. Ще я хочу вивчити елементи становлення організації управління, а також цілі методи і принципи організації в сучасному менеджменті. Тобто перші два розділи мають вигляд теоретичних даних, які викладені у наукових посібниках, підручниках, періодичних виданнях, вони складають теорію сучасного менеджменту.
В третьому розділі я хочу висвітлити всі вищевказані питання у практичному вигляді, на прикладі «Залізничного вокзалу станції Суми».
На основі дослідження даного підприємства я хочу описати його організацій-
ну структуру, форми та методи оплати праці, і звичайно ж способи винаго-
роди людей за працю. А також я запропоную свої ідеї щодо стимулювання праці на підприємстві і виходу з кризи.
Список литературы ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Під час написання курсової роботи були проведені теоретичні і практичні дослідження, які стосувались заробітної плати на підприємстві і стимулювання праці персоналу. Необхідність дослідження цього питання не викликає сумнівів, адже досягнення високої ефективності стимулювання праці персоналу є одним з головних факторів діяльності підприємства. Основна мета процесу стимулювання праці персоналу - це одержання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства.
Сутність стимулювання праці персоналу полягає у:
- формуванні в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;
- навчанні персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішнього спілкування;
- формуванні в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації.
Стимулювання праці персоналу тісно пов'язано з проблемою керування персоналом. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету.
В курсовій роботі були вирішені наступні завдання:
- розглянуті теоретичні основи і сучасні тенденції форм та систем оплати праці, стимулювання праці і його роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства;
- проаналізована організація стимулювання персоналу «Залізничного вокзалу станції Суми»;
- намічені заходи щодо вдосконалювання стимулювання персоналу даного підприємства;
- розроблена модель оцінки ефективності комплексної системи


- 51 -
стимулювання.
В роботі також розглянуті мотиваційні методи управління персоналом, вони можуть бути різними і залежать від системи стимулювання на підприємстві, загальної системи керування й особливостей діяльності самого підприємства. За допомогою цих методів впливають переважно на свідомість працівників, на соціальні, естетичні, релігійні й інші інтереси людей і здійснюють соціальне стимулювання трудової діяльності. Під соціально-психологічними методами управління розуміють конкретні прийоми і способи дії на процес формування і розвитку самого колективу і окремих працівників.
Стратегія керування персоналом на досліджуваному підприємстві відображає розумне сполучення економічних цілей підприємства, потреб та інтересів працівників. У цей час розробляються умови для забезпечення балансу між економічною і соціальною ефективністю використання трудових ресурсів. Уже розроблена на підприємстві система оплати праці, що не обмежена мінімальними й максимальними розмірами й залежить як від результатів роботи колективу в цілому, так і кожного працівника зокрема. Оплата праці працівників відбувається в повній відповідності з їхнім трудовим внеском у кінцеві результати праці колективу.
Основна увага приділялася результатам аналізу організаційної структури та формуванню економічної і соціальної функцій стимулювання праці персоналу залізничного вокзалу. Мотивація на даному підприємстві – це не тільки питання роздачі нагород. Людям важливо знати, що їх очікує у випадку некомпетентного чи несумлінного виконання своїх обов'язків, які стягнення можуть бути на них накладені за те чи інше порушення. Метод стягнень, якщо він застосовується справедливо і не є несподіванкою для працівника, мотивує його до поліпшення своєї роботи.
В даній роботі запропоновані заходи спрямовані на ефективне стимулювання праці на підприємстві.- 52 -
Вихідними положеннями запропонованої нижче системи преміювання є:
- затверджена керівництвом підприємства умова, по якій премія нараховується виключно при перевиконанні виробничого завдання (тобто при невиконанні плану премія не нараховується);
- затверджена система преміальних відсотків за певні виробничі досягнення;
- необхідність визначення персонального розміру премії кожного робітника згідно з його вкладом до загальновиробничого результату.
- збільшення розміру премії має об’єктивно зумовлений стимулюючий ефект, тому що реально відображає результативність праці окремого робітника.
Отже після виконаної роботи можна зробити висновок, що для успішного керівництва людьми кожний менеджер повинен, хоча б у загальних рисах, уявляти, чого хочуть і чого не хочуть його підлеглі; які внутрішні та зовнішні мотиви їхньої поведінки; в якому співвідношенні вони перебувають; як можна впливати на них і яких результатів при цьому чекати. На підставі цього менеджер або формує відповідну мотиваційну структуру поведінки підлеглих, розвиває в них бажані мотиви та послаблює негативні, або здійснює пряме стимулювання їхніх дій.
Навіть у цей складний час, коли криза охопила весь економічний світ, керівник повинен настроїти свій колектив на те, що це тимчасове явище і конкретно нашого підприємства не стосується. Менеджер повинен провести роботу з підлеглими і внести спокій у колектив. Працівники повинні зрозуміти, що їм краще держатися разом, допомагати один одному, підтримувати, а не засуджувати своє керівництво; можливо вносити свої пропозиції, за що керівник, у свою чергу, повинен винести подяку такому робітникові і прислухатися до нього, для подальшого стимулювання робітника і всього колективу в цілому.
Якщо керівник змушений, для збереження кадрів, зменшити робочій час, відповідно зі зниженням заробітної плати, чи знизити процент премії


- 53 -
тощо, він зобов’язаний довести до працівників, що цей крок необхідний для їхнього ж блага і він тимчасовий.
Таким чином, єдність моральних і матеріальних, колективних і індивідуальних стимулів залежить від системи підходів до управління персоналом, досвіду і традицій підприємства. Від гармонізації стимулювання як системи багато в чому залежить і гармонізація діяльності всієї організації, оскільки стимулювання – це своєрідна стратегія, принцип управління.


- 54 -
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Є. Економіка та організація виробництва: Підручник. – Київ, 2007. с. 129 – 152.
2. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Харків, 2005. с. 141 – 146.
3. Інтернет: http: // referatu. net.ua/referats/448/35152.
4. Інтернет: http: // www. uapravo. net/ data/ akt/697.
5. «Інструкція по статистиці заробітної плати» №114/8713 від 27.01.04.
6. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Київ, 2008. с. 594 – 624.
7. Колективний договір підприємства «Вокзал Суми Південної залізиці».
8. Періодичне видання: «Все о бухгалтерском учете», №13(924) від 05.02.04.
9. «Положення про умови оплати праці працівникам залізничного транспорту України» , затверджено наказом Укрзалізниці від 23.11.07. № 555Ц.
10. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – Київ, 2004. с. 132 – 160.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.