У нас уже 27444 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Формування механізму мотивації праці
Количество страниц 122
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2011
Содержание ЗМІСТВступ
РОЗДІЛ 1. Сучасні теоретичні основи мотивації праці
1.1. Визначення сутності і змісту категорій „мотив” і „мотивація
праці” на основі сучасних мотиваційних теорій
1.2. Зарубіжний досвід в області мотивації трудової діяльності
1.3. Методи матеріальної і нематеріальної мотивації праці
1.4. Юридичні аспекти оплати праці в Україні
РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінка існуючого механізму мотивації праці на ДНВП „Об’єднання Комунар”
2.1. Історія розвитку підприємства
2.2. Сучасні характеристики розвитку підприємства
2.3. Аналіз рентабельності підприємства
2.4. Аналіз основних характеристик потенціалу поведінки колективу ДНВП „Об’єднання Комунар”
2.5. Оцінка мотивації праці на ДНВП „Об’єднання Комунар”
РОЗДІЛ 3. Пропоновані шляхи удосконалення механізму мотивації праці
3.1. Розробка і впровадження моделі індивідуалізації заробітної
плати на основі закордонного досвіду
3.2. Етапи формування механізму мотивації праці
3.3. Формування нематеріальної частини механізму мотивації праці
3.4. Впровадження механізму мотивації праці у вигляді положення про оплату та стимулювання праці
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВ даний час вітчизняні менеджери не мають ефективного методичного забезпечення і досвіду для гармонізації поведінки кожного співробітника та поведінки організації.
Матеріали закордонних учених можна взяти як вихідну базу для вітчизняних розробок, тому що вони розроблені для умов, неадекватних соціально-економічним умовам розвитку нашої країни, отже, вимагають адаптації. При цьому необхідно приймати до уваги специфічні риси культури і менталітету населення України.
Усі вчені, що займалися поведінкою організації, звертають увагу на той факт, що головним елементом, що визначає якість життєдіяльності виробничої організації є персонал. Таким чином, поведінка будь-якої організації прямо залежить від поведінкових характеристик кожного її співробітника.
Управління поведінкою організації невіддільно від мотивації трудової діяльності її співробітників. Головною проблемою в гармонізації поведінки кожного співробітника та організації в цілому є узгодження їхніх цілей, мотивів, інтересів, потреб.
Однак у процесі інноваційно-структурної перебудови економіки України змінюються потреби, цінності, мотиваційна природа співробітників українських підприємств. Недостатньо дослідженими є питання, що стосуються управління мотиваційним процесом працівників, виявлення потреб персоналу, які переважають у певний момент, ціннісних орієнтацій у сфері праці, змін у структурі мотивів трудової діяльності з метою прогнозування їхнього розвитку і впливу на виробничі результати. У зв’язку з цим невирішеними залишаються проблеми визначення найбільш дієвих у даний період важелів впливу на персонал, розробки і впровадження на вітчизняних підприємствах стимулюючих систем, які встановлюють тісний зв’язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою та сприяють найбільш повному задоволенню його актуальних потреб і дозволяють модифікувати поведінку в необхідному для підприємства напрямку, що веде до досягнення високих виробничих результатів. Таким чином, невирішеність окремих теоретичних питань економічної науки і потреби економічної практики зумовили вибір теми.
Проблему здійснення мотиваційної діяльності на підприємствах розглядали у своїх роботах такі закордонні вчені-економісти, як А. Сміт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Е. Мейо; всесвітньо відомі автори теорій мотивації – А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, У. Оучі, В. Врум, С. Адамс, а також вітчизняні вчені – А. Афонін, Д. Богиня, В. Гриньова, Г. Дмитренко, А. Єгоршин, А. Колот, О. Новікова, В. Онікієнко, Г. Цехановецький, А. Кібанов.
Матеріальні потреби знаходяться лише в базисній частині піраміди, вище – пріоритет у соціальних потреб, у повазі і самовираженні. Саме вони і складають посилання для застосування методів мотивації.
Є чотири фактори, що приносять людині задоволення від праці:
1) впевненість у тім, що мої старання приведуть до потрібного результату.
2) впевненість у тім, що мої успіхи помітить і по достоїнству оцінить керівництво.
3) отримане заохочення має для мене цінність.
4) моя винагорода на рівні з винагородою інших.
Але безперечно існує і наріжний камінь – розмаїтість людських характерів. Також частковий вплив робить і навколишнє середовище:
1. Дешева робоча сила. В Україні в складі собівартості частка зарплати невисока. А раз так, власнику (а виходить, і директору) нема рації ініціювати максимальну віддачу. Застосовувати соціально-психологічні методи стане вигідно тоді, коли витрати на персонал стануть порівнянні з витратами на матеріальні ресурси.
2. Відношення до праці. Так вже історично склалося, що для більшості жителів колишнього СРСР трудовий процес сприймається як подолання смуги перешкод: потерпів п’ять днів – і знову вихідні. Як наслідок, іноді потрібно тверде адміністрування.
3. Культурний рівень. Дивно, але часто наші співгромадяни обмежено дивляться на матеріальні цінності. Пам’ятаєте формулу успішного громадянина СРСР – квартира, машина, дача. Це приводить до того, що навіть ті, хто працює на відсотках від свого доходу, по досягненні бажаного рівня втрачають інтерес збільшувати трудове навантаження і , відповідно, прагнути до більшого.
Відзив

на магістерську дипломну роботу Ворони О. Ю. на тему:
„Формування механізму мотивації праці”

В даний час вітчизняні менеджери не мають ефективного методичного забезпечення і досвіду для гармонізації поведінки кожного співробітника та поведінки організації. Управління поведінкою організації невіддільно від мотивації трудової діяльності її співробітників. Головною проблемою в гармонізації поведінки кожного співробітника та організації в цілому є узгодження їхніх цілей, мотивів, інтересів, потреб. Рішення цієї проблеми – створення моделі мотиваційного механізму організації.
Ворона О. Ю. в першій частині магістерської дипломної роботи комплексно розглянула теоретичні основи мотивації праці, а саме: сутність і зміст категорій „мотив” і „мотивація праці”, зарубіжний досвід в області мотивації трудової діяльності, методи матеріальної і нематеріальної мотивації праці, а також юридичні аспекти оплати праці в Україні.
Друга частина магістерської дипломної роботи присвячена аналізу та оцінці існуючого механізму мотивації праці на ДНВП „Об’єднання Комунар”.
В третій частині роботи пропонуються шляхи удосконалення механізму мотивації праці. В ній представлені: розробка та впровадження моделі індивідуалізації заробітної плати на основі закордонного досвіду; етапи формування механізму мотивації праці; формування нематеріальної частини механізму мотивації праці; впровадження механізму мотивації праці у вигляді положення про оплату та стимулювання праці.
Вважаючи системність викладення матеріалу в магістерській дипломній роботі та обґрунтованість пропозицій автора, ми вважаємо, що Ворона О. Ю. заслуговує на оцінку „відмінно”.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. – Харків: Рубікон, 1996. – 64 с.
2. Кодекс законов о труде Украины. – Харьков: Одиссей, 2003. – 160 с.
3. Закон України „Про оплату праці”. http: // www.iu.org.ua / elgov /2/17/65/234/ 213.html.
4. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. – Одеса: ОКФА, 1995. – 96 с.
5. Авчиренко Л.К. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. – 253 с.
6. Афанасьев Н.В., Гончаров А.Б. Экономика предприятия. – Х.: ИД „Инжек”, 2004. – 528 с.
7. Бабаєв В.М., Шалонова Н.В. Організаційна культура керівника. − 2-е вид., стереотипне. − Харків: НТУ „ХПІ”, 2005. − 260 с.
8. Балабанов И.Т. Основы организации и мотивации. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 400 с.
9. Белкин В., Белкина Н. Система, в которой присутствуют „кнут” и „пряник” // Человек и труд. – 2005. – №2. – С. 67-68.
10. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации: Учебник / Под ред. д-ра эк. наук проф. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 182 с.
11. Богиня Д.П., Гришкова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник − 2-ге вид., стер. − К.: Знання –При, 2001. − 313 с.
12. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. Б.А. Введенский. Изд. 2-е. – М.: ГНИ „БСЭ”, 1954. – 660 с.
13. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 1999. – 544 с.
14. Венедіктов В. С., Мельник К.Ю. Основи трудового права України: Навч. посібник. – Х.: Консум, 2005. – 170 с.
15. Веснин В.Р. Менеджмент персонала. – М.: „Элит-2000”, 2003. – 304 с.
16. Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: ТК Велби, 2004. – 504 с.
17. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2001. – 528 с.
18. Воронянский А. В., Губа А.В., Зайончковский Ю.В. Основы правоведения. – Х.: Парус, 2004. – 400 с.
19. Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. Менеджмент персонала: Уч. пособие – 2-е изд. – Х.: ИД „Инжек”, 2005. – 304 с.
20. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: Навч. Посібник. – Х.: ВД „Інжек”, 2004. – 276 с.
21. Гільорме Т.В. Структура мотиваційного чинника як складової соціального забезпечення корпоративної культури підприємства // Управління розвитком. – 2005. – №2. – С. 27-28.
22. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоритичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: „Магнолія плюс”; Львів: „Новий світ – 2000”, 2003. – 336 с.
23. Гиндич И. Чудо нематериального стимулирования // Менеджмент и менеджер. – 2005. – №3. – С. 31-35.
24. Гринева В.Н., Грузина И.А. Исследование категориального аппарата мотивации персонала // Економіка розвитку. – 2002. – №4. – С. 5-7.
25. Гринева В.Н., Грузина И.А. Стимулирование труда персонала предприятия на основе оценки его результативности // Економіка розвитку. – 2004. – №1. – С. 47-52.
26. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. – М.: СОФИТ, 1998. – 451 с.
27. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.
28. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. − Н. Новгород: НИМБ, 2003. – 320 с.
29. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. − Вид. 2-ге, перероб. та доп. − К.: КНЕУ, 2001. − 528 с.
30. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Вид. центр „Академія”, 2000. – 864 с.
31. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Вид. центр „Академія”, 2001. – 848 с.
32. Емельянов Ю.Н. Управление персоналом. – Н. Новгород: Издательство НИМБ, 1997. – 240 с.
33. Ильяшенко С., Новгородская К. Чем можно заинтересовать работников, кроме премии // Все о бухгалтерском учете. – 2004. – №64. – С. 39-43.
34. Карасьова Ю.М. Трансформація мотиваційного механізму трудової діяльності в транзитивній економіці України // Научные труды ДонНТУ. – 2004. – № 69. – с. 142-147.
35. Карлицький С. М. Трудове право України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2004. – 216 с.
36. Клегг Б. Как мотивировать людей / Пер. с англ., под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Изд. Дом „Нева”, 2004. – 224 с.
37. Ковалев В.И. К проблеме мотивов // Психологический журнал. – 1981. – №1. – Т. 2. – С. 29-44.
38. Коваленко М. Обучение как элемент мотивации персонала // Справочник кадровика. – 2004. – №5. – С. 76-79.
39. Колосницына М.Г. Экономика труда. – Москва: ИКЦ „Академкнига”, 2003. – 240 с.
40. Колот А.М. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці, 1998. – №1. – С. 18-21.
41. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
42. Колот А.М. Мотивація персоналу. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.
43. Корнелиус Неларин. HR-менеджмент: поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 520с.
44. Котій Д. Особливості мотивації праці працівників ремонтних підприємств Міністерства оборони України // Україна: аспекти праці. – 2004. – №6. – С. 43-47.
45. КривенкоЛ.В., Гунченко М.В. Фактори становлення нових мотивів праці у країнах з високо розвинутою економікою // Вісник Донецького Ун-ту. – 2003. – №2. – С. 77-82.
46. Крищенко Л.В., Гунченко М.В. Фактори становлення нових мотивів праці у країнах з високо розвинутою економікою // Вісник Донецького університету. – 2003. – №2. – С. 77-82.
47. Логинова А.Ю., Гутгарц Р.Д. Кадры из жизни менеджера по персоналу. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 240 с.
48. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. − К.: КНЕУ, 1997. − 248 с.
49. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия / Под ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2003. – 312 с.
50. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: „Дело”, 1992. – 702 с.
51. Мирошник С.В. Закон и мотивация труда. − Москва: ИКЦ „МарТ”, 2003. − 256 с.
52. Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление мотивацией персонала: Учебно-практическое пособие. − Москва: ИКЦ „МарТ”; Ростов-на-Дону: Изд. центр „МарТ”, 2003. − 224 с.
53. Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие / Под ред. Е.Б. Моргунова. − М.: ЗАО „Бізнес-школа” „Интел-синтез”, 2001. − 464 с.
54. Мотивация труда работников в условиях современного производства / Под ред. Б.В. Киерева, И.И. Дрехнова, В.И. Верховина, − М.: Издательство МГУ, 1989. − 112 с.
55. Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности. – М.: Издательство „Экзамен”, 2002. – 256 с.
56. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность. – М.: Издательство „Экзамен”, 2004. – 320 с.
57. Основы научных исследований: Учебник для техн. ВУЗов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.
58. О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – М.: ООО „МТ Пресс”, 1999. – 296 с.
59. Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Бетуганов А.А. Социальное управление: теория и практика. Том 1. – М.: ИКЦ „Академкнига”, 2003. – 549 с.
60. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 428 с.
61. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с.
62. Розанова В.А. Психология организации труда на современном предприятии. – М.: ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 2000. – 363 с.
63. Розенберг Д.М. Бизнес и менеджмент. Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 464 с.
64. Российская социологическая энциклопедия. Под общ. ред. ак. РАН Г.В. Осипова. – М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 672 с.
65. Румянцева З.П. Менеджмент организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 407 с.
66. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України. – 2001. – №5. – С. 10-17.
67. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
68. Семакова А. 10 лучших бесплатных способов поощрения работников // Менеджмент и менеджер. – 2005. – №3. – С. 27-30.
69. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 49.
70. Семикіна М.В. Філософія мотивації праці в умовах формування конкурентних відносин // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 31-38.
71. Синчалова И. Мотивационные программы персонала // Справочник кадровика. – 2003. – №1, С. 69-70.
72. Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 1 / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., Полиграф ресурсы, 1999. – 702 с.
73. Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 2 / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., Полиграф ресурсы, 1999. – 736 с.
74. Словарь современных экономических и правовых терминов / Авт.-сост. В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах и др.; Под ред. В.Н. Шимова и В.С. Каменкова. – Мн.: Амалфея, 2002. – 816 с.
75. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 608 с.
76. Смирнов Э.А. Теория организации: Уч. пособие. – ИНФРА-М, 2000. – 248 с.
77. Социологический энциклопедический словарь. Редактор-координатор – ак-к РАН Г.В. Осипов. – М.: Изд. группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 488 с.
78. Спивак В.А. Развивающее управление персоналом. – СПб.: ИД „Нева”, 2004. – 440 с.
79. Спивак В.А. Управление персоналом. – СПб.: ИВЭСЭП, 2000. – 144 с.
80. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Уч. пособие. – СПб.: Изд. дом „Бизнес-пресса”, 2000. – 326 с.
81. Стретович О. Новий підхід до організації системи матеріального стимулювання праці // Україна аспекти праці. – 1998. – №1. – С. 21-24.
82. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт – бланш, 1997. – 456 с.
83. Тельнов А. Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю інноваційної продукції // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 38-44.
84. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 636 с.
85. Управление персоналом / Общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: Издательство РАГС, 2003. – 488 с.
86. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.
87. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Мотивационный менеджмент. – М.: ТЕИС, 2004. – 236 с.
88. Хайнц Хекхаузен. Мотивация и деятельность. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.
89. Хлынов В. Формы и методы экономического стимулирования труда на предприятиях Японии // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – № 2. − С. 111.
90. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с.
91. Шинкаренко В.Г., Дмитрієв І.А., Криворучко О.М. Економіка праці на автомобільному транспорті. ─ Харків: ХДАТУ, 2000. – 305 с.
92. Щербаков В.И. Новый механизм оплаты труда. − М.: Экономика, 1988. − 112 с.
93. Экономика труда / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. − М.: Издательство „Экзамен”, 2003. − 736 с.
94. Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное регулирование экономических процессов / Общ. ред.: д.э.н. проф. Кушлин В.И., д.э.н. проф. член-корр. РАН Чичканов В.П. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 744 с.
95. Юрганова Е. Управленческий труд: оценка, мотивация, стимулирование // Человек и труд. – 2005. – №2. – С. 73-75.
96. Калинин Н.В. Количественные исследования. http: // іrbіs.asu.ru / mmc / grіg / lіterature4.rus.html.
97. Литягин А.. Эффективная аттестация. http: // lityagin.ru / shop / 6.html.
98. Малиновский П. Методы аттестации. http: // www.biznesolimp.ru / stat / personal / stat218.html.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.