У нас уже 117496 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название МОЛОДІ ФАХІВЦІ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ КРАЇНИ
Количество страниц 34
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2011
Содержание Зміст

Вступ
1. Характеристика молодіжного ринку праці в Україні 6
2. Феномен працюючого студента 14
3. Проблеми випускників на ринку праці 19
4. Пропозиції для перетворень в області зайнятості випускників навчальних заладів
Висновок 30
Перелік посилань 33Вступ

Основу сучасної концепції управління трудовими ресурсами Харків-ської області становлять зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати і направляти відповідно до за-вдань, що стоять перед керівництвом регіону. Зміни в економічній і політичній системі в нашій країні вносять значний ступінь невизначеності в життя практи-чно кожної людини, створюють як великі можливості, так і серйозні погрози якості існування особистості, пов'язані з недоліками та суперечливістю соціа-льно-економічного розвитку.
Управління трудовими ресурсами у такій ситуа¬ції набуває особливого значення, оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань, адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахувати особистісний фактор, специфіку формування трудового потенціалу та забезпечити ефективну його реалізацію.
Харківська область — одна з 25 територіальних соціально-економічних систем України обласного рангу. Її основними функціональними компонентами є територія, природно-ресурсний потенціал, виробнича й соціа-льна інфраструктура, а головне населення і трудові ресурси
Зауважимо, що з 1990 р. Чисельність населення в області має стійку тенденцію до зниження; за 10 років це зниження в області становило 254.1 тис. осіб. Та це проблема не лише окремого регіону, а віддзеркалення демографіч-ного стану всієї країни.
Починаючи з 1984 р. народжуваність в області знижується, а смерт-ність і досі залишається високою. Крім того, міграційні зміни теж сприяють зменшенню населення. Відзначимо, що за відсутності заходів, що сприятимуть позитивним змінам, ця негативна тенденція відтворення населення триватиме і в наступні роки.
Складною залишається проблема зайнятості населення в окремих ре-гіонах області. З урахуванням прихованого і офіційного безробіття у половині районів економічно-доцільною діяльністю не зайнято більше 20% трудових ре-сурсі, а в містах області (Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Первомайськ, Вовчанськ, Чугуїв) — більше 30%. В області спостерігається одна із найвищих в Україні мобільність кадрів. За 2001-2002 рр. з підприємств, організацій, установ вибу-вало 22-29,1 % працівників, а приймалось на роботу – 17,2-20% .
"Питома вага молоді в загальній чисельності зайнятих в галузях еко-номіки проти 2001р. знизилась з 16,0% до 15,8%. Залишається складною про-блема працевлаштування випускників навчальних закладів, напрями підготов-ки яких значною мірою не від¬повідають попиту підприємств, установ і органі-зацій
Особливий інтерес представляє аналіз положення молоді на українсь-кому ринку праці. Його необхідність обумовлюється двома найважливішими обставинами:
по-перше, молоді люди складають близько 35% працездатного насе-лення України
по-друге, вони – майбутнє країни.
Молодь уже сьогодні багато в чому визначає політичні, економічні і соціальні процеси в суспільстві. Разом з тим вона в усьому світі є однієї з най-більш уразливих груп на ринку праці.
На молодіжний вік приходяться головні соціальні і демографічні події в життєвому циклі людини: завершення загального утворення, вибір і одержання професії, вступ у шлюб, народження дітей..
Молодь у віці 18-24 року – це студенти і молоді люди, що завершу-ють чи завершили професійну підготовку. Вони є самою уразливою групою, що вступає на ринок праці, тому що не мають достатнього професійного і соціального досвіду, і в силу цього менш конкурентноздатні.
У 25-29 років молоді люди вже в основному мають визначену кваліфікацію, деякий життєвий і професійний досвід. Вони знають, чого хочуть, найчастіше вже мають власну родину і пред'являють досить високі вимоги до пропонованої роботи.
Зниження загального рівня життя населення привело до сверхзайня-тости серед учнівський молоді, змушеної працювати у вільне від навчання час. Зростає також кількість пропозицій за рахунок випускників навчальних закла-дів. Відсутність механізму, що регулює працевлаштування випускників навча-льних закладів, приводить, до виникнення серйозних проблем. Особливу тривогу викликає втрата молоддю цінності професіоналізму. Виявляється чітка тенденція до люмпенізації молоді, що в найближчій перспективі відіб'ється на соціальній структурі суспільства.
Список литературы Висновок
Нова ринкова система господарювання складається важко. Для сучасної України характерними є зниження народжуваності і ріст смертності, що привело до зниження загальної чисельності населення, скорочується чисельність працездатного зайнятого населення. Зниження обсягів виробництва привело до росту працівників, що вивільняються, збільшенню процесу працевлаштування вступаючих у працездатний вік, до падіння престижу інженерної праці і переорієнтації трудової мотивації.
Серйозна ситуація складається на ринку праці молоді. Серед армії безробітних молоді люди займають дуже значне місце: майже кожна п'ята мо-лода людина – безробітний. Труднощі перехідного періоду (падіння життєвого рівня, ріст безробіття, утрата престижу цілого ряду професій і спеціальностей, ріст злочинності й ін.) негативно впливають на молодь, змінюють її життєву позицію. Частина молоді захоплена самозайнятістю (мийка автомобілів, торгів-ля газетами, книгами, працюють реализаторами і т.д.); визначена частина молоді шукає роботу на легальному ринку, а інша її частина – у сфері «тіньового бізнесу», багато молодих людей, що опанували необхідною спеціальністю, займаються підприємництвом. У результаті зниження загального рівня життя, скорочення сімейного бюджету в родині, зростає понад зайнятість серед учнівський молоді, змушеної працювати у вільне від навчання час. За прогнозами учених тенденція рости пропозиції на ринку праці, збережеться і найближчим часом.
Армію безробітних на ринку праці можуть поповнити випускники на-вчальних закладів, у наслідок скасування раніше існувала системи державного розподілу і відсутності сучасного механізму регулювання працевлаштування випускників навчальних закладів професійного утворення. Як показує практи-ка, число незатребуваних молодих фахівців на ринку праці постійно росте.
Таким чином, визнано, що випускники середніх і вищих навчальних закладів відносяться до категорії громадян, що бідують у додаткових гарантіях по забезпеченню робітниками місцями, тому що в основному вони, не маючи достатніх навичок і кваліфікації, не готові до твердої конкуренції на сучасному ринку праці. Не останнє місце займає і низький рівень соціальної облаштованості молодих фахівців.
Саме поняття “молодий фахівець”, що припускав раніше деякий соці-альний статус, що гарантував працевлаштування після закінчення навчального закладу, а також додаткові трудові права і соціальні гарантії (не встановлення іспитового терміну при прийомі на роботу, неможливість звільнення протягом перших 3 років, право на пільгову чергу при одержанні житлоплощі і т.д.), піш-ло в минуле. Сьогодні “молодий фахівець” – випускник навчального закладу, готовий реалізувати свої здібності до праці і який має складності при пристрої на роботу.
Перелік посилань
1. Конституция Украины. — К.: Право, 1996. — 40 с.
2. Закон Украины «О предпринимательстве» № 2697-ХП от 15 октября 1992 г. с изменениями и дополнениями.
3. Закон Украины «Об охране труда» - // Правда Украины. - 01 декабря 1992. - С.2
4. КЗоТ Украины - законы, нормативные материалы, учредительные доку-менты, комментарии юристов и экономистов. - Харьков: Простор, 1991. - 96 с.
5. Пособие по трудовому законодательству: КЗоТ, законы, нормативные акты, разъяснения. — X.: РИП "Оригинал", 1998. — 554 с.
6. Адамчук В.В. Экономика и социология труда. - Москва, ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
7. Андрианов В. Конкурентоспособность Украины в мировой экономике // Экономист. _ І997. — №10.— С.34 - 42.
8. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). Изд. 2-е, доп. — М.: Политиздат, 1993. — 390 с.
9. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. — М.: Политиздат, 1993. — 382 с.
10. Белов Н. Помогать сильным и энергичным // Деловая Украина //1998. —13 февр.
11. Блэк Роберт Р., Моутон Джейн С. Научные методы управления / Пер. с англ. — Киев: Наук, думка, 1990. — 247 с.
12. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 1. М.: Экономика 1989. — 304 с. — (Экон. наследие).
13. Бондаренко Н.И., Евтушенко А.Г. Экономика труда. 2-е издание. Учебно-метадическое пособие. Х.: ХИБЭ, 2001. – 291 стр.
14. Бреддик У. Менеджмент в организации. Москва, ИНФРА-М, 1997. - 327 с.
15. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. Москва, МГУ, 1998.-672 с.
16. Генкин Г.М. Управление персоналом. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 508 с.
17. Гибанов А.Я. Управление персоналом организации. Москва, ИНФРА, 2000. - 509 с.
18. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Москва, ЮНИТИД998. - 742 с.
19. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебное пособие 2-е изд. - Ниж-ний Новгород, ННМБ, 1999. - 622 с.
20. Економіка України. Сучасний стан, динаміка, тенденції розвитку. Інфор-мація, аналпіка — 98. — Донецьк, 1998. — С. 80.
21. Іванілов О., Губа О. Стан економіки та зайнятості населення харківського регіону // зайнятость населення та бізрабіття. 2002 р.
22. Иванцевич Д.М. Человеческие ресурсы управления. Москва, Дело, 1998. - 497 с.
23. Известия. — 1997ю—3 окг.—№3.
24. Колот А. Проблеми розбудови національної моделі соціально трудових відносин //Соціально-трудові відносини. 2001 р.
25. Ларинов А.А. Мотивация в производстве. Киев, Лебедь, 1999. - 487 с.
26. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва, Дело, 2001. -799с.
27. Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Москва, Владос, 1994. - 315 с.
28. Орлова В.Д. Управление кадрами. Киев, Высшая школа, 1998. - 374 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.