У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
Количество страниц 24
ВУЗ Запорізький національний технічний університет
Год сдачи 2012
Бесплатно скачать 22393.doc 
Содержание ЗМІСТ

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 3
2 Методи стратегічної діагностики 4
2.1 Проведення SWOT-аналізу. 5
3. Методи оперативної діагностики. 7
3.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін. 9
3.2 Оцінка ліквідності підприємства. 10
3.3 Аналіз ділової активності підприємства. 12
3.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)підприємства. 13
3.5 Аналіз рентабельності підприємства. 15
3.6 Аналіз загрози банкрутства. 16
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21
Список літератури 24Список литературы ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для проведення діагностики потрібна об'єктивна і повна інформація, джерелами якої в даний час є: бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; управлінський облік і звітність.
Одним з найважливіших завдань стратегічного контролінгу є діагностика ефективності стратегії підприємства: наскільки правильно обрана стратегія, наскільки вона відбиває цільові настанови підприємства, чи відповідає вона умовам зовнішнього і внутрішнього середовища.
Діагностика фінансово-господарського положення в рамках стратегічного контролінгу містить в собі насамперед аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюдженими з яких є SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз.
Провівши SWOT-аналіз ВАТ «Дніпроспецсталь» можна сказати, що ризик втратити фінансову стійкість, виникнення ситуації банкрутства є ймовірним для підприємства, адже світова фінансова криза має значний вплив на фінансовий стан підприємств України всіх галузей.
Тож аналіз фінансового стану ВАТ «Дніпроспецсталь» показав, що фінансова криза вплинула і на нього. В першу чергу слід відмітити, що частка обігових коштів у виробничій сфера зменшується, що має негативний вплив на розвиток виробництва особливо в умовах інфляції. Про що також свідчить зменшення чистки мобільних фондів у валюті балансу. Хоча частка основних засобів у активах підприємства має тенденцію до зростання, коефіцієнт зносу основних засобів стрімко збільшується. Це говорить про зменшення потенційної можливості перетворення активів у ліквідні кошти. Також слід відмітити, що знижується ліквідність балансу підприємства і зростає дефіцит оборотних коштів для погашення боргів протягом року. Крім того підприємство не має достатньо ліквідних активів для погашення термінових боргів, а також не може ліквідувати короткострокову заборгованість, підприємство протягом року за рахунок дебіторів може розрахуватись з кредиторами лише на 81%. Тобто підприємство є неліквідним.
Важливим є те, що постійно зменшується кількість виручки, що припадає на одиницю основних засобів. Таке становище є негативним.
У 2008р. обігові кошти обернулись 2,55 рази, а у 2009 – 2,49. Але у 2006р. кількість оборотів збільшилась на 0,62 рази.
Також зріс коефіцієнт оборотності запасів, у 2008р. він становив 3,32, у 2009р. – 3,38. Це є позитивним явищем.
У 2008р. виручка перевищувала середні запаси готової продукції у 51,59 рази, у 2009р. – у 18,39 рази, що є негативним явищем. Загалом спостерігається зниження ділової активності підприємства.
Що стосується фінансової незалежності, то підприємство є незалежним, але фінансово нестійким, тому фінансова криза може мати вплив на підприємство. До того ж аналіз рентабельності показав стрімке зменшення показників рентабельності, хоча підприємство і отримує прибуток воно знаходиться у стані дефолту, тобто ризик настання банкрутства дуже великий – за розрахунками – через 2 – 2,5 роки.
З проведеного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства можна зробити висновок, що підприємство переживає фінансову кризу та знаходиться на межі банкрутства, тому потребує фінансової санації.
Щоб поліпшити фінансові результати ВАТ «Дніпроспецсталь» слід застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді наступні заходи: розглянути і усунути причини виникнення перевитрат фінансових ресурсів на матеріальні та інші операційні витрати; впровадити на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності та витрат по окремим групам товарної продукції; здійснити ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців; удосконалити рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів; надавати достатню увагу навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації; розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів; використовувати системи депремування працівників при порушенні трудової або технологічної дисципліни; розробити і здійснити заходи, направлені на поліпшення матеріального клімату в колективі, що зрештою відобразиться на підвищенні продуктивності праці; здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування товарної продукції.
Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об'єктивний фінансовий аналіз і безпосередньо аналіз фінансового стану підприємств, як невідємна його складова.
Необхідно зазначити, що діагностиці банкрутства найбільш повно відповідає використання експертних систем і систем підтримки прийняття рішень, тобто, комплексна оцінка загрози банкрутства може бути змодельована за допомогою електронних таблиць Ехсеl, та СУБД Microsoft Access. А також, розроблений алгоритм може слугувати ресурсом для розвитку методичної бази прогнозування банкрутства підприємства.
Список літератури
1. Талан Л. Загальні питання банкрутства /Л. Талан. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2005. – № 11. – С. 6–10.;
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. – 2-ге вид.,доп. і переробл. – К. : Атіка, 2006. – 528 с.;
3. Контролінг: Навч. посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій")/ Є.М. Кайлюк. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 223с.;
4. Цигилик І. І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ І. І. Цигилик М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія . -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -74 с.;
5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_2/291_Czernyczko_15_2.pdf
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
80
Скачать бесплатно 22393.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.