У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Населення та трудові ресурси
Количество страниц 36
ВУЗ НАДУ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. Динаміка чисельності та склад населення, особливості його розміщення. 5
1.1 Чисельність та розміщення населення. 5
1.2 Міське та сільське населення 9
1.3 Урбанізація та проблеми довкілля 12
1.4 Статево-вікова структура населення 14
2.5 Національний склад населення та його територіальні особливості. 18
2. Сучасні демографічні процеси в Україні та їх урахування в програмах відтворення трудового потенціалу. 21
2.1 Трудові ресурси та їх структура 21
2.2. Характеристика проблеми трудоресурсного потенціалу України та характер і масштаби впливу на нього відтворення сучасних демографічних процесів. 23
2.3. Стан нормативно-правової урегульованості проблеми трудоресурсного потенціалу України. 31
ВИСНОВКИ 33
Список літератури 35

ВСТУП
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, наявності його трудоресурсного та інтелектуального потенціалу, виробничої та духовної культури.
У міжнародному праві населення визначається як сукупність людей, що перебувають у межах даної держави і належать до її юрисдикції.
Населення - основа суспільного виробництва, в якому воно відіграє подвійну роль: і споживача, і виробника матеріальних благ та послуг, тим самим формуючи споживчий ринок та ринок праці.
Регіональні системи розселення відіграють винятково важливу роль у формуванні національної системи і формуванні виробничих сил України. Вони характеризуються територіальними відмінностями історичного, соціального, політичного та економічного розвитку. Завдяки особливостям природних умов та ресурсів в Україні сформувалися чітко виражені територіально-виробничі комплекси, які стали основою формування економічних регіонів і відповідних систем розселення з інтенсивними внутрішньосистемними економічними зв'язками. Таким чином в Україні створені передумови розвитку населення.
Проте на сьогодні існують низка соціально-економічних проблем, які значно вливаються на розвиток населення. Саме тому я вважаю що вивчення населення і трудових ресурсів України є дуже актуальною темою дослідження. На мою думку саме вивчення цієї теми допоможе більш глибоко зрозуміти зміст соціально-економічних процесів які відбуваються в України.
Ціллю курсової роботи на тему «Населення і трудові ресурси» є вивчення особливостей розселення населення України та формування трудових ресурсів.
Встановлена мета зумовила постановку та розв’язання наступних задач:
- визначити значення населення в економіці України
- розглянути демографічну ситуацію та її характеристику;
- проаналізувати розміщення населення та його міграцію.
- охарактеризувати міське і сільське населення;
- визначити состав населення та його розміщення;
- проаналізувати трудові ресурси;
Об’єктом курсової роботи є особливості демографічної ситуації в України та проблеми трудоресурсного потенціалу країни.
Предметом курсової роботи є динаміка чисельності, складу та розміщення населення України, стан трудових ресурсів.
При виконанні курсової роботи проаналізовано статистичні дані з 2000 року по 2008 рік.
Питанням стану населення та проблеми трудових ресурсів досліджували так вчені, як О. А. Грішнова, Т.П. Житник, В.М. Медков, С.В. Онишко, С. В. Попов, Г.І. Чепурно та інші.
Курсова робота написана на підставі наукової літератури та статистичної інформації Державного комітету статистики України.
Список литературы ВИСНОВКИ
Станом на початок 2008р. чисельність населення України становила близько 46,4 млн. чол. За аналізований період (2000 – 2008рр.) загальна кількість населення України скоротилася на 3,1 млн. осіб, або на 6,% (з 49429,8 тис. до 46372,7 тис. осіб).
Особливістю цього процесу в Украї¬ні є те, що в основі його лежать не соціальні катаклізми (або при¬родні катастрофи, чи поширеність епідемії), а ті соціально-еко¬номічні та демографічні особливості, які склалися в країні на по-передньому та на нинішньому етапі суспільного розвитку.
Незважаючи на певні зрушення, демографічна ситуація в Україні залишається складною. Відсутні об'єктивні підстави призупинення існуючої тенденції скорочення загальної чисельності населення. У цій ситуації напрями демографічної політики держави мають спрямовуватися передусім на підвищення рівня та поліпшення якості життя населення. Акценти варто робити не на кількісних, а на якісних параметрах демографічного відтворення.
Необхідно сконцентрувати зусилля на вирішенні поточних і стратегічних завдань – економічному забезпеченні відтворення населення, належному соціальному захисту сімей з дітьми та осіб похилого віку, поліпшенні екологічної ситуації, зниженні виробничого та побутового (передусім, пов'язаного з транспортом) травматизму, популяризації здорового способу життя (зниженні масштабів тютюнопаління, особливо серед молоді, формуванні культури вживання алкогольних напоїв), забезпеченні доступності якісної медичної допомоги та освіти, що, зрештою, стане вагомим підґрунтям для переходу до сучасного режиму відтворення населення і підвищення тривалості повноцінного активного його життя. Вичерпання потенціалу демографічного зростання України визначає неможливість найближчим часом не лише розширеного, а й простого відтворення населення. Навіть за умови збільшення народжуваності до найвищого в сучасній Європі рівня (2 дитини на жінку) і зменшення смертності до найнижчого у світі рівня (середня очікувана тривалість життя при народженні – 80 років) протягом найближчого десятиліття чисельність населення України неухильно скорочуватиметься. За оптимістичним варіантом прогнозу до 2026 р. загальна чисельність населення України скоротиться до 43,3 млн. осіб, а за песимістичним – до 40,4. Загальні параметри демографічного руху змінюватимуться відповідно до коливання кількості народжених, померлих і загальної кількості населення.
Неузгоджені соціально-економічні, суспільно-політичні перетворення та трансформації, які мали та мають місце в Україні, не сприяють формуванню прогресивної системи розвитку трудоресурсного потенціалу країни.
Збереження та поглиблення негативних ознак у відтворенні якісного та кількісного складу трудових ресурсів здатне загрожувати національній безпеці країни та формувати потужний обмежуючий чинник для суспільного розвитку в майбутньому. У таких умовах необхідним та обов’язковим є державне управління та регулювання процесів розвитку як ринку праці, так і відтворення трудоресурсного потенціалу. Серед першочергових заходів корегування ситуації є формування стратегічних концептуальних законодавчих, економічних, інституціональних засад державної довгострокової демографічної політики, політики у сфері зайнятості та відтворення трудоресурсного потенціалу.
Перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України стоїть завдання опрацювати та затвердити Комплексну програму активізації національної демографічної політики до 2025 р. Реалізація цієї програми має стати визначальним пріоритетом діяльності органів виконавчої та законодавчої влади як у центрі, так і на місцях. Особливо важливим є підвищення рівня наукових досліджень з актуальних проблем демографічної політики, їх кваліфіковане інформаційне забезпечення. Поряд із створенням необхідних економічних умов слід сконцентрувати зусилля на включенні демографічних пріоритетів (вітальних, репродуктивних, міграційних) до духовної сфери суспільства. У ранг державної політики потрібно поставити проблему популяризації здорового способу життя, трансформації відповідних культурних настанов.
Список літератури
1. Антошкіна Л. І., Бабіч Н. М., Беседін В. Ф., Беседін І. В., Бондар І. К. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України / М.М. Якубовський (ред.). — К., 2005. — 410с.;
2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с.;
3. Гриньова В.М., Самойленко В.В. Ринок праці: теоретико-методологичні засади та напрямки розвитку / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 168c.;
4. ГриньоваВ.М., НовіковаМ.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 753с.;
5. ГриньоваВ.М., НовіковаМ.М. Державне регулювання економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 736c.;
6. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально–трудові відносини : підручник / О.А.Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 535 с.;
7. Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами: Методичні рекомендації / За ред. В.І.Перебийніса. - Полтава: ПДАА, 2007. - 47 с.;
8. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.;
9. Максма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2005. - 304с.;
10. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 576 с.;
11. МогильнийО.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — 490с.;
12. ОнишкоС.В. Державне регулювання національної економіки: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Державна податкова адміністрація України ; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007. — 358c.;
13. Попов С. В. Трудові ресурси України: стан та перспективи розвитку / С. В. Попов //Форум права. – 2008. - № 3. – С. 419-426 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08psvtpr.pdf;
14. СтеченкоД.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб.. — 3. вид., випр. — К. : Знання, 2006. — 262с.;
15. Травин В. В. и др. Управление человеческими ресурсами. — М.: 2004.;
16. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки / НАН України; Інститут соціології. — К., 2004. — 274с.;
17. ЧернюкЛ.Г., ПішенінаТ.І., ПепаТ.В. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 322с.;
18. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття).;
19. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Під ред. проф. Є.П. Михайлова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240с.;
20. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред.С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.;
21. Економіка України за січень 2006 р. //Урядовий кур’єр.–2006.– № 37.– С. 8;
22. Ринок праці : доходи населення : демографічна ситуація // Праця і зарплата. – 2008. – № 8;
23. Рынок труда : учеб. пособие / под ред.проф. П. Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 208 с.;
24. Офіційний сайт Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua/;
25. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/rp/presreliz/dop2007.htm
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.