У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Банківський нагляд
Количество страниц 23
ВУЗ Українська академія банківської справи Національного банку України
Год сдачи 2011
Содержание ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ »
Кафедра банківської справи


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Банківський нагляд»
Залікова книжка № 101343

Виконала: студентка 5-го курсу
заочної форми навчання
групи ЗСБС-01
спеціальності «Банківська справа»
Опаренко (Корсун) Анна Сергіївна
Перевірила: доц. Коваленко В.В.

Суми - 2011
ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………..5
Питання № 12. Аналіз доходів та витрат банківської установи…..…….5
Питання № 23. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду....................................................................................................................10
Питання № 34. Характеристика інформації, що підпадає під категорію банківської таємниці………………………………………………….................16
Питання № 46. Порядок проведення фінансового моніторингу на рівні Національного банку України………………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….....25
Список використаних джерел …………………………………………...26

ВСТУП


Ринкова економіка вимагає від українських комерційних банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.
Для визначення надійності комерційного банку, перш за все, аналізують його доходи і витрати, які являються основними показниками результативності фінансової діяльності банку. Адже, чим більшими є доходи і меншими витрати - тим більшим є прибуток банку і, звісно, більш стабільнішим є банк.
Важливою функцією держави є регулювання та нагляд за ді¬яльністю банків з метою забезпечення стабільності банківської системи.
Необхідність і значущість банківського регулювання та нагляду в умовах ринкової економіки не виключають саморегуляцію банків¬ського сектора через ринкові механізми. Ці дві форми регулювання мають доповнювати одна одну. Банки повинні діяти, керуючись принципами комерційного розрахунку та надійності.
У свою чергу, органи банківського регулювання та нагляду му¬сять діяти, керуючись принципами розумного, обачливого ставлен¬ня до банків, тобто вони не повинні вимагати від банків здійснення операцій, які могли б послабити їхній фінансовий стан, посягати на свободу підприємницької діяльності банків.
У світовій практиці спочатку десятиріччями, століттями фор¬мувалася банківська система, а потім уже система регулювання та нагляду. В Україні ці процеси відбуваються паралельно, що є, безу¬мовно, ускладнюваним фактором. Водночас Україна має й деякі переваги — вона може і повинна скористатися накопиченим світо¬вим досвідом у галузі банківського регулювання та нагляду.
Банківська система в будь-якій країні є важливою складовою економіко-господарського механізму. З метою забезпечення її стабільного та ефективного функціонування держава створює ряд гарантій банківської діяльності, чинне місце серед яких займає банківська таємниця.
Під банківською таємницею в Україні розуміється інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. До банківської таємниці, зокрема, відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан ко-респондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації; відомості стосовно комерційної діяль-ності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.
Список литературы ВИСНОВКИ

Таким чином, результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків.
Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки, включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних і активних операцій.
Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій.
Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значен¬ня має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковос¬ті банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку.
Необхідність і значущість банківського регулювання та нагляду в умовах ринкової економіки не виключають саморегуляцію банків¬ського сектора через ринкові механізми. Ці дві форми регулювання мають доповнювати одна одну. Банки повинні діяти, керуючись принципами комерційного розрахунку та надійності.
Отже, у свою чергу, органи банківського регулювання та нагляду му-сять діяти, керуючись принципами розумного, обачливого ставлен¬ня до банків, тобто вони не повинні вимагати від банків здійснення операцій, які могли б послабити їхній фінансовий стан, посягати на свободу підприємницької діяльності банків.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http://proaudit.kiev.ua/news/news_19.html.lang=uk
2. http://ru.wikipedia.org
3. Банківський нагляд [Text] : навчальний посібник / , В. І. Міщенко [и др.], 2004. - 406 с.
4. Банківський нагляд [Text] : навчальний посібник / В. І. Грушко [и др.], 2004. - 264 с.
5. Банківський нагляд: Метод. вказівки щодо проведення практичних занять і сам. роботи. Для студ. 5 курсу спец. 8.050105 "Банківська справа" всіх форм навчання [Text] / ; сост. В. В. Коваленко, 2003. - 24 с.
6. Гудзь, Тетяна Павлівна. Банківський нагляд [Text] : навчальний посібник / Т. П. Гудзь, 2008. - 380 с.
7. Державний комітет фінансового моніторингу України [Електронний ресурс] / Про комітет. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.uahttp://www.unian.ua
8. Любунь, О.С. Банківський нагляд [Text] : підручник / О. С. Любунь, К. Є. Раєвський, 2005. - 416 с.
9. Про банки і банківську діяльність [Текст] : закон / Україна. Закон. - [Б. м. : б. и.], 2000. - Б. ц.
10. Раєвський, К. Є. Банківський нагляд [Text] : навчально-методичний посібник / К. Є. Раєвський, Л. В. Конопатська, В. М. Домрачев, 2003. - 174 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.