У нас уже 25548 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка технологічних процесів механічної обробки валу та кришки підшипника
Количество страниц 126
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2012
Содержание Реферат
Розробка технологічних процесів механічної обробки валу та кришки підшипника. Дипломний проект з технології машинобудування.
Розроблено технологічні процеси механічної обробки вала та кришки підшипника в умовах великосерійного виробництва.
Спроектовано установчо-затисний пристрій для операції фрезерування шпоночних пазів. Зроблено розрахунок зусилля затиску.
Розроблені схеми положень на фрезерувальну, токарно-автоматні, фрезерну операції.
В пояснювальній записці проводиться інженерне обгрунтування всіх прийнятих рішень.
Сторінок 126, ілюстрацій 30, таблиць 16
Графічна частина складає 9 листів креслення та однієї таблиці формату А1.

Зміст
стор.
ВСТУП 4
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. 5
1.1. Аналіз конструкції деталей. 5
1.1.1. Характеристика та службове призначення вузла, до якого входять данні деталі. 5
1.1.2. Службове призначення і конструктивні характеристики деталей. 5
1.1.3. Аналіз технічних умов на виготовлення деталей 7
1.1.4. Вибір та обгрунтування методів обробки поверхонь. 8
1.2. Аналіз виробничої програми, визначення типу виробництва та організаційної форми виробництва. 13
1.3. Аналіз технологічності конструкції деталей. 17
1.3.1. Обґрунтування технологічності конструкції деталі. 17
1.3.2.Розрахунки коефіцієнтів оцінки технологічності деталей 18
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА. 23
2.1. Вибір методу отримання заготовки та створення її конструкції. 23
2.1.1. Обґрунтування методу отримання заготовки. 23
2.1.2. Вибір методу отримання заготовки. 24
2.1.3.Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки. 27
2.2. Аналіз існуючого технологічного процесу та пропозиції щодо його удосконалення. 31
2.3. Розробка технологічного маршруту обробки деталі. 33
2.3.1. Аналіз варіантів технологічних маршрутів обробки деталі з визначенням ліпшого. 33
2.3.2. Попередній вибір технологічного обладнання для кожної операції. 34
Вал 35
2.3.3 Попередній вибір технологічного оснащення для кожної операції. 37
2.3.4. Формування структури технологічних операцій. 39
2.4. Вибір обладнання та оснащення для технологічного процесу 41
Кришка підшипника 43
2.5. Вибір і обґрунтування технологічних баз та розробка схем базування для кожної операції. 45
2.6. Розрахунки припусків та допусків на обробку. 45
2.7. Розмірний аналіз технологічного процесу. 47
2.7.1. Загальні положення розмірного аналізу. 47
2.7.2. Побудова та розрахунки розмірних ланцюгів. 49
2.8. Розрахунок похибки обробки на окремій операції 54
2.9. Розрахунки та вибір режимів різання. 55
2.10. Технічне нормування технологічного процесу. 58
2.11.Патентний пошук 60
3. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА. 63
3.1. Проектування технологічного оснащення. 63
4. ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ. 67
4.1. Розрахунок потрібного обладнання. 67
4.1.1. Головне виробниче обладнання. 67
4.1.2. Доповнююче обладнання. 68
4.1.3 Допоміжне обладнання. 68
4.1.4. Підйомно-транспортне обладнання. 68
4.2. Розрахунок площі цеху. 70
4.2.1. Виробнича площа. 70
4.2.2. Допоміжна площа цеху. 72
4.2.3. Площі підсобних приміщень. 73
4.2.4. Площа допоміжних дільниць цеху. 73
5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 75
5.1. Характеристика об’єкта управління. 75
5.2. Вибір типа програмуємого контролера. 75
5.3.Розробка алгоритму стабілізації швидкості різання. 77
5.4. Вибір системи автоматичної стабілізації швидкості різання. 81
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЕКОНОМІКА ЦЕХУ. 85
6.1. Розрахунок капітальних вкладень. 85
6.1.1. Капітальні вкладення на отримання заготівок. 85
6.1.2. Капітальні вкладення в механічну дільницю цеху по виготовленню валів. 87
6.1.3. Капітальні вкладення в пристрої й оснащення. 91
6.2. Розрахунок технологічної собівартості продукції 93
6.2.1. Розрахунок витрат на отримання заготовок. 93
6.3.Визначення економічної ефективності проектних рішень. 102
6.3.1.Ефективність проектних рішень на стадії отримання заготівки та виготовлення деталі. 102
6.4 Техніко-економічні показники роботи дільниці механічного цеха 102
7. ОХОРОНА ПРАЦІ 105
7.1. Характеристика проектуємого об’єкта та місяця його розміщення 105
7.2..Характеристика можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників на проектує мій ділянці. 106
7.3. Заходи щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці, передбачених проектом. 107
7.5. Характеристика проектуємого об’єкта по пожежо- й вибухонебезпеці. 114
7.6. Протипожежні заходи. 114
7.7. Засоби гасіння пожеж. 115
ВИСНОВОК 116
СПИСОК ВИКОНАНИХ КРЕСЛЕНЬ. 117
ЛІТЕРАТУРА 125


ВСТУП
Дипломний проект є заключним етапом у вивченні «Технології машинобудування» та самостійною працею щодо удосконалення отриманих знань з різних дисциплін, які відносяться до майбутньої професії.
Ціллю дипломної роботи є закріплення отриманих знань, придбаних навичок практичних та теоретичних по проектуванню технологічних процесів, визначенню оптимальних режимів різання та нормування часу на операції, в роботі з довідковою та технічною літературою.
Список литературы ВИСНОВОК
При проектуванні технологічних процесів виготовлення вала та кришки підшипника для електродвигуна тепловоза в багатосерійному виробництві запропоновано ряд удосконалень.
Для токарної обробки вибраний токарний автомат замість токарного верстата з ЧПК, що скорочує час обробки за рахунок того, що ведеться обробка одразу кількох деталей.
Застосування пристрою для фрезерної операції дозволяє підвищити точність обробки та зменшити допоміжний час на встановлення та зняття деталі.
Оптимальні режими різання дозволяють максимально використовувати виробничі потужності та економічні енергетичні ресурси.
В результаті проведених удосконалень одержано економічний ефект в розмірі 433556,24 гривні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Курсове проектування з технології машинобудування. Рудь В. Д., навч. посібник, Луцьк, 1996 р., 300 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Тех.маш», В. В. Дужинський та ін., К, КПІ, 1992 р., 100 с.
3. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування для студентів 4-5 курсів спеціальн. 7.09.0202 «Тех.маш», Д, УДХТУ, 1999 р.
4. Довідник технолога-машинобудівника, в 2х томах, том 1,під ред. А. Г. Косилової, М, Машинобуд., 1985 р.
5. Довідник технолога-машинобудівника, в 2х томах, том 2, під ред. А. Г. Косилової, М, Машинобуд., 1985 р.
6. Руденко П. О., Проектування техпроцесів у машинобудуванні, навч. посібник, Вища школа,1993 р.,414 с.
7. Ю. Е. Кирилюк, Допуски та посадки, довідник, Київ, Вища школа, 1987 р., 130 с.
8. Справочник нормировщика-машиностроителя, в 4х томах, Е. И. Стружестрах, Машгиз., 890 с.
9. А. Н. Ковшов, Тех. маш., Машиностроение, для вузов, М., 1987 г., 320 с.
10. Руденко П. О та інші, Вибір, проектування і виробництво заготівок деталей машин, Навч. посібник, 1993 р., 304 с.
11. Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов 4 курса спец. 7.09.0202 «Техмаш», Д, УГХТУ,1998 г., 60 с.
12. Нефедов И.А. «Дипломное проектирование».
13. Дипломное проектирование по технологии машиностроения, под ред. В.В. Бабуна, Минск, 1979 г., 464 с.
14. Каталог металлорежущего оборудования.
15. Боненко Л.І., Техмаш., Проектування та виробництво заготованок, «Світ», Львів, 1996 р., с. 368.
16. Н.Ф. Мельников и др., Тех. Машин-ния, М, Машиностроение, 1977 г.,327 с.
17. Корытин А.М. и др., Автоматизация типовых техпроцессов и установок, М, 1988 г.
18. Охорона праці в хім. Промисловості, під ред. Г.В.Макарова, М, Хімія, 1989 р.
19. СН 245-71 «Санітарні норми проектування промислових підприємств».
20. БНІП 2.05.02.-85 «Автомобільні дороги».
21. БНІП 2.09.03.-74 «Споруди промислових підприємств».
22. ДОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
23. ДОСТ 12.3.002-91 «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки».
24. ДОСТ 12.2.003-91 «Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки».
25. Методичні вказівки до виконання розділу ОП (електробезпечність).
26. БНІП ІІ-4-79 «Природне та штучне освітлення».
27. Методичні вказівки до виконання розділу ОП (освітлення).
28. БНІП 2.04.05-86 «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря».
29. Методичні вказівки до виконання розділу ОП (вентиляція).
30. ДОСТ 12.4.009-83 «Пожежна технічна для захисту об’єктів. Основні види розміщення і обладнання».
31. БНІП 2.04.02-84 «Водопостачання. Зовнішні сітки й споруди».
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.