У нас уже 86089 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розрахунок матеріального балансу гумових сумішей, основного устаткування
Количество страниц 144
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2012
Содержание Р Е Ф Е Р А Т
Аркушів ___; таблиць ___; рисунків ____.У дипломному проекті наведена характеристика шини15.5 R 38. Здійснено розрахунок матеріального балансу гумових сумішей, основного устаткування, а також розрахунок складів. Здійснено вибір і дано обґрунтування рецептур гумових сумішей (протектор бігова і боковина, каркас, автокамера і діафрагма) з урахуванням рекомендацій галузевих інститутів по перспективному застосуванню інгредієнтів для шинної промисловості, а також вибір і обґрунтування технологічного процесу.
Описано заходи з охорони праці і навколишнього середовища, автоматизації виробничого процесу і розрахована економічна частина.

Ключові слова: ПОКРИШКА, ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, КАУЧУК, НАПОВНЮВАЧ, ПОМ`ЯКШУВАЧ, ВЕРСТАТ, ШИНА, СТАРІННЯ, РЕЦЕПТУРА, ОБҐРУНТУВАННЯ, ПІДГОТОВКА .


ВСТУП

Гумова промисловість охоплює підприємства, основною сировиною яких є каучук, а готовою продукцією – гумові вироби. Асортимент гумових виробів надзвичайно великий і постійно розширюється. Застосовують гумові вироби практично у всіх галузях народного господарства та у побуті.
Гумові вироби випускаються в вигляді деталей різних конструкцій для машин і апаратів. Серед них, насамперед, варто назвати шину.
Гума є багатокомпонентною системою, що складається з каучуку і добавок, які вступають у складну взаємодію з каучуком і один з одним.
В даний час крім натурального каучуку, гумова промисловість використовує різноманітний асортимент синтетичних каучуків, що дозволяє створювати гумові вироби з необхідними властивостями.
Сучасні технологічні процеси виробництва гумових виробів, незважаючи на їхні значні удосконалення, продовжують зберігати ряд серйозних недоліків, серед яких насамперед слід зазначити значні труднощі , що виникають на шляху створення автоматизованих виробничих ліній, застосування важкого й енергоємного устаткування, досить високі вимоги до властивостей вихідної сировини. Ці складності обумовлені головним чином властивостями сировини, що застосовують. Тому, щоб удосконалити технологічні процеси, необхідно вирішити питання про використання сировини в іншій випускній формі, що забезпечує легке транспортування, беззупинне дозування.
Нові технологічні процеси, що передбачають використання порошкоподібних, крихтоподібних каучуків мають наступні основні переваги:
Значно скорочується тривалість змішання компонентів у в`язкотекучем стані, процес протікає з меншим теплотворенням.Зменшуються капіталовкладення при створенні ділянки беззупинного змішання в порівнянні з процесом, що передбачає використання гранульованих каучуків; питомі приведені витрати менше, ніж при застосуванні гумозмішувачів більшої одиничної потужності.
З'являється можливість сполучення процесів змішання у в`язкотекучем стані, формування й об'єднання їх у єдиний процес на одному устаткуванні.
Також перед шинною промисловістю України виникають такі задачі як збільшення обсягу випуску та асортименту на 10 – 20%; зниження матеріалоємкості й енергоємкості виробництва, реконструкція і технічне переобладнання заводів; створення технологічного процесу синтезу каучуків і компонентів гумової суміші: підвищення продуктивності праці.

З М І С Т
стор

РЕФЕРАТ………………….………………………………………………………
ЗМІСТ…………………………….……………………………………………….
ВСТУП………………………….…………………………………………………
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………….………………………………………
1.1.Вибір та обгрунтування місця будівництва підприємства………….….
1.2.Стисла характеристика готової продукції………………….…………..
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………….
2.1.Вибір і обгрунтування рецептур гумових сумішей……………..……….
2.1.1. Обгрунтування рецептури гумової суміші для виготовлення бокової частини протектора…………………………………………………………….
2.1.2. Обгрунтування рецептури гумової суміші для виготовлення каркасу……………………………………………………………………………
2.1.3. Обгрунтування рецептури гумової суміші для виготовлення діафрагми…………………………………………………………………………
2.2. Матеріальний баланс…………………..………………………………….
2.3. Розрахунок необхідного технологічного обладнання..
2.3.1. Розрахунок основного технологічного обладнання підготовчого цеху………………………………………….…………………………………..
2.3.2. Розрахунок основного технологічного обладнання цеху каландрів……………………….………………………………………………….
2.3.3. Розрахунок основного технологічного обладнання заготівельно збирального цеху………………………………………………………………..

2.3.4. Розрахунок основного технологічного обладнання цеху вулканізації та дільниці заключних операцій……………………………….…………….
2.3.5. Розрахунок основного технологічного обладнання цеху автокамер, обідних стрічок та діафрагм…………………………………………………..
2.4. Розрахунок бункерів. Вибір терезів……………………………………….
2.5. Розрахунок площі складів……………………….………………………..
2.6. Теплотехнічні розрахунки…………………….…………………………..
2.7. Вибір, обгрунтування та опис технологічного процесу виготовлення шин……………………………………….……………………………………….
2.7.1. Технологічний процес виготовлення гумових сумішей
2.7.1.1. Подача інгредієнтів до змішувачів і їх дозування………....
2.7.1.2. Приготування гумових сумішей…………………..…………
2.7.1.3. Контроль якості гумових сумішей……………..…………..
2.7.2. Вибір і обгрунтування технологічного процесу виготовлення протектора……………………………………………………………………
2.7.3. Технологічний процес обгумовування корду…………..…………..
2.7.4. Вибір і обгрунтування заготівельно-складальних процесів…….….
2.7.5. Вулканізація покришок……………………………………………….
2.7.6. Технологічний процес виготовлення автокамер………..……………
2.7.7. Технологічний процес виготовлення обідних стрічок та діафрагм
2.7.8. Заключні операції. Контроль якості шин…………….………………
3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…………………….…………………………….
3.1. Виробнича програма цеху ………………………………………………
3.2 Визначення потреби в капітальних вкладах………………………………
3.3. Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу………………………………………………………….
3.4. Розрахунок чисельності робочих цеху…………….………………………..
3.5. Штатний розклад керівників, фахівців і службовців………………………..
3.6. Розрахунок собівартості виробництва продукції………………..………….
3.7. Калькуляція собівартості…………………..……………………………….
3.8. Розрахунок показників ефективності роботи цеху………………………..
3.9. Зведена таблиця техніко-економічних показників………………………..
4. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………………………
4.1. Вибір місця та характеристика ділянки під будівництво………….………
4.2. Характеристика можливих небезпечних та шкідливих виробничих факторів в підготовчому цеху………………………………………………….
4.3. Заходи по забезпеченю безпечних та здорових умов праці, передбачені проектом в підготовчому цеху……………………………..…………………
4.4. Характеристика підготовчого цеху по пожежо- та вибухонебезпеці
4.4.1. Протипожежні заходи………………….………………………………
4.4.2. Засоби гасіння пожеж…………………………………………………..
5. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ……………………………………………..……………………….
5.1. Аналіз об’єкта керування і норми технологічного режиму……….……
5.2. Постановка задачі контролю і керування………………………..……
5.3. Розробка системних схем контролю і регулювання…………….…….
5.4. Вибір комплексу технічних засобів автоматизації……………………..
5.5. Розробка і опис ФСА АСКТП…………………..………………………..
6. УЗАГАЛЬНЕННЯ………….……………………………………………………
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ………………..…………………………………………..
Список литературы
РЕФЕРАТ

Сторінок - , таблиць - , рисунків -

ШИНА 9,00 R-20, РЕЦЕПТУРИ, ГУМОВА СУМІШ,
МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ,
ГУМОЗМІШУВАЧ, ОХОРОНА ПРАЦІ, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

В дипломному проекті наведена стисла характеристика шини 9,00R-20 її основні конструктивні розміри. Здійснено вибір і обґрунтування рецептур з урахуванням останніх досягнень у галузі виробництва шин. Зроблено розра-хунок матеріального балансу основних гумових сумішей, визначена потреба інгредієнтів для виконання заданої виробничої програми, зроблений розра-хунок складів для збереження розрахованої кількості матеріалів.
Обрано і описано технологічний процес виготовлення гумових сумішей і автопокришок, приведено і обґрунтовано розрахунок необхідного технологічного обладнання.
Зроблено економічний розрахунок цеху вулканізації заводу, у якому по-казано доцільність упровадження цеху в експлуатацію.
Як приклад автоматизації виробничих процесів приведена схема керу-вання гумозмішувачем.
У проекті велика увага приділяється проблемі поліпшення умов праці, охороні здоров'я робітників, а також проблемі охорони навколишнього середовища. Проект виконано у відповідності з усіма нормами і вимогами по охороні праці і навколишнього середовища.
УЗАГАЛЬНЕННЯ

У дипломному проекті шинного заводу по випуску шин розміру 15,5 R – 38, потужністю 395 тис. шин у рік, будівництво якого передбачається у місті Біла Церква , наведена стисла характеристика готової продукції, обґрунтування рецептур гумових сумішей. Запропоновано використання ГЗ-370, що дозволяє зменшити тривалість змішування, за рахунок збільшення швидкості обертання роторів, а також збільшити продуктивність, за рахунок збільшеного об’єму змішувальної камери.
Для доробки гумових сумішей запропоновано використання АЧВЛ-1200 та АЧВЛ-600 з головкою, що листує. Це дає змогу зменшити енергозатрати.
Для обробки текстильних матеріалів встановлено лінію обробки та обгу-мування корду з двома трьохвалковими каландрами. Розкрій обгумованого полотна здійснюється на ДРМ-0-45, які стоять у потоці зі збиральними верстатами. Покришки збираються в одну стадію пошаровим методом.
Зібрані та промазані покришки відправляються на вулканізацію, яка ви-конується у індивідуальних форматорах-вулканізаторах 75", при температурі 1550С і триває 50 хвилин.
Для комплектації автопокришок передбачається виготовлення камер.
Для цього в авто камерному цеху виготовляють автокамерні заготівки. Вул-канізація камер здійснюється в індивідуальних вулканізаторах 75", при тем-пературі 1600С протягом 11 хвилин.
Після вулканізації покришка та камера поступають на дільницю заключ-них операцій , а потім на склад для комплектування.
На основі економічних розрахунків отриманий прибуток складає 139265,15 тис. грн.., рентабельність виробництва – 37,21 %.
Автоматизація та висока точність контролю усіх технологічних
параметрів скорочує кількість праці та відходів і, у зв’язку з цим, зменшує витрати на сировину та енергію. У якості прикладу у дипломному проекті наведено схема автоматизації роботи гумозмішувача ГЗ-370-25 другої стадії змішування.
У даному проекті багато уваги приділялось проблемі поліпшення умов праці , охорони здоров'я робочих, а також проблемі охорони навколишнього середовища.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.