У нас уже 25813 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка технологічної системи процесу контроля якості
Количество страниц 117
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Год сдачи 2012
Содержание РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка: 115с., 30 рис., 25 табл., 1 додаток, 21 джерело.
Об'єкт розробки – технологічна система процесу контроля якості.
Мета робота – розробити технологічну систему процесу контроля якості.
Метод дослідження – аналіз і синтез технологічних операцій контроля якості збірки і монтажу РЕМ – 1.
В дипломному проекті виявлені основні дефекти збірки і монтажу РЕМ – 1, розглянута схема контролю якості, вибрано устаткування, представлені експериментальні розрахунки надійності технологічної системи.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА, РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ МОДУЛЬ, АВТОМАТИЧНА ОПТИЧНА ІНСПЕКЦІЯРЕФЕРАТ


Пояснительная записка: 115с., 30 рис., 25 табл., 1 приложение, 21 источник.
Объект разработки – технологическая система процесса контроля качества.
Цель робота – разработать технологическую систему процесса контроля качества.
Метод исследования – анализ и синтез технологических операций контроля качества сборки и монтажа РЭМ–1.
В дипломном проекте выявленны основне дефекты сборки и монтажа РЭМ–1, рассмотрена схема контроля качества, выбрано оборудование, представленны экспериментальные расчеты надёжности технологической системы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ABSTRACT


Explanatory note: 115 pages, 30 images, 25 tables., 1 appendice, 21 sources.
The object of development – the technological system of quality control process.
The purpose of a robot – to develop a technological system of quality control process.
The method of investigation – analysis and synthesis of the technological operations of quality control of assembly and installation of REM – 1.
At the graduation project, identify major defects in the assembly and installation, quality control scheme is examined, selected equipment, provided the experimental estimates of reliability of technological systems.

PROCESS, PROCESS SYSTEM, RADIO MODULE, AUTOMATIC OPTICAL INSPECTIONЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів…. 8
Вступ…..…………………………………………………………….……….. 9
1 Аналіз технічного завдання………………………………………….….... 11
1.1 Технічна діагностика радіоелектронної апаратури …..………………. 15
1.2 Історія розвитку систем контролю якістю .…………..………………. 19
2 Аналіз завдань, які необхідно вирішити при розробці
технологічної системи контроля якості…………………………….…....... 22
3 Розробка та обгрунтування процесу контролю якості ……..…………... 23
3.1 Дефекти, які можна виявити при контролі якості .…………………… 23
3.2 Обгрунтування процесу контролю якості ..…………………………… 41
3.2.1 Вхідний контроль…………………………………………………….. 44
3.2.2 Міжопераційний контроль………………………………………….. 46
3.2.3 Вихідний контроль…………………………………………………… 47
3.2.4. Технологічні тренування………………………………………..….. 49
3. Розробка статистичного методу контролю ………………...……….… 50
3.4 Автоматизація процесу контролю якості…………………….……… 54
3.5 Розробка методики досягнення запланованого рівня якості ………. 57
4 Вибір і обґрунтування технологічного устаткування………………… 62
4.1 Транспортно – технологічна схема …………………………………. 62
4.2 Характеристики обраного устаткування…………………………….. 63
5 Оцінка надійності технологічної системи………………….…………… 75
5.1 Оцінка надійності за параметрами продуктивності .……………….. 75
5.2 Оцінка надійності за параметрами якості виготовленої продукції …. 80
6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…………………… 83
6.1 Аналіз умов праці в лабораторії контролю ……………………...……. 83
6.2 Промислова безпека в лабораторії контролю ... ……………………… 88
6.3 Забезпечення виробничої санітарії в умовах виробництва………… 89
6.4 Пожежна безпека в лабораторії контролю……………………………. 94
6.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях…………………………………….. 96
7 Економічна частина……………………………………………………….. 98
7.1 Опис розробки технологічного процесу……………………………….. 98
7.2 Опис ринку збуту …………………………………………..…………… 98
7.3 Розрахунок трудомісткості розробки виробу і заробітної плати
робітників ……………………………………………………….…………... 99
7.4 Розрахунок конкурентоспроможності …………………….…………. 107
7.5 Розрахунок точки беззбитковості і показника ризику.……………… 109
Висновки…………………………………………………………………. 111
Перлік посилань……..……………………………………………………… 113
Додаток А – Демонстраційний матеріал …………………………………. 115ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


ТС – технологічна система;
ТП – технологічний процес;
РЕА – радіоелектронна апаратура;
ЕРЕ – електрорадіоелемент;
ДП – друкована плата;
ІМС – інтегральна мікросхема;
АОІ – автоматична оптична інспекція;
ЕОМ – електронна обчислювальна машина;
РЕМ – радіоелектронний модуль;
ОК – операція контролю;
ТО – технологічна операція;
АСК – автоматизована система контролю.ВСТУП


У виробництві радіоелектронної апаратури визначальну роль грає якість продукції, що виготовляється. Велика кількість систем контролю радіоелектронних засобів дозволяє забезпечувати високу якість виробів на етапі розробки і виробництва.
Збільшення функціональних можливостей електронних пристроїв, підвищення інтеграції мікросхем, зменшення розмірів провідників і кроку сітки друкованої плати, збільшення кількості електронних елементів і разом з тим жорсткі вимоги до якості продукції, що виготовляється, зробили контроль електронних вузлів досить складним завданням.
При виробництві електронних модулів витрати фірми–виробника на контрольну та діагностичну апаратуру досягають 40–50%. Великий обсяг виготовлених виробів окупає витрати на створення спеціалізованих стендів та діагностичних пристроїв, що забезпечують стовідсотковий контроль електронної техніки [1].
Підвищення інтеграції електронних вузлів, і, як наслідок, підвищення вимог до достовірності контролю і діагностики несправностей, вимагає наявності універсальною, простої в експлуатації, надійної системи контролю якості та діагностики несправностей радіоелектронних модулів.
Таким чином, існує актуальне завдання створення технологічної системи контролю якості складально–монтажних робіт і діагностики несправностей радіоелектронних модулів адаптованої до умов цеху.
Метою дипломного проекту є аналіз видів та методів контролю та розробка технологічної системи процесу контроля якості радіоелектронних модулів першого рівня розукрупнення в процесі серійного виробництва.
Система технічного контролю на сучасному підприємстві крім об'єктів контролю включає в себе завдання, принципи, види, методи та засоби контролю [2].
Для вирішення поставленої задачі необхідно вирішити ряд завдань:
- проаналізувати види та методи технічного та діагностичного контролю якості;
- ознайомитись з історією розвитку систем контролю;
- визначити основні дефекти, які виникають в процесі виготовлення електронної апаратури, а токож причини їх виникнення та методи усунення;
- запропонувати систему, яка дозволить мінімізувати можливості виникнення дефектних виробів:
- розробити статистичний метод контролю, який дозволяє отримати уявлення про приховані причини дефектів, а також допомагає виявити причину появи дефекту;
- автоматизувати систему контролю якості;
- розробити методику досягнення запланованого рівня якості;
- розробити транспортно–технологічну схему, та обґрунтувати вибір устаткування;
- провести оцінку надійності технологічної системи за декількома показниками.
Список литературы ВИСНОВКИ


В ході дипломного проекту був проведений аналіз видів та методів контролю якості і несправностей радіоелектронних модулів в умовах серійного виробництва, який показав необхідність у наявності універсальної, простої в експлуатації і надійної системи контролю якості та діагностики несправностей радіоелектронних модулів, адаптованої до умов цеху.
Були виявлені основні дефекти, які можна виявити на етапі вхідного контролю та дефекти, які утворюються під час пайки хвилею припою, а також причини іх утворення та методи усунення. На підставі цього приведена структурна схема технологічної системи контролю якості, яка включає в себе вхідний, операційний та вихідний контролі, які дозволяють мінімізувати виникнення дефектних виробів.
Розроблений статистичний метод контролю, який дозволяє отримати уявлення про приховані причини дефектів, а також допомагає виявити причину появи дефекту. Для вирішення цього питання пропонується використовувати метод розшарування даних. Відповідно до цього методу виробляють розшарування даних, тобто групують дані в залежності від умов їх отримання і роблять обробку кожної групи окремо. Розшарування можна провести за такими ознаками: розшарування за виконавцями, за устаткуванням, за матеріалом, за способом виробництва. При розшаруванні даних слід прагнути того, щоб відмінність всередині групи було якомога менше, а відмінність між групами – як можна більше.
Проведений аналіз існуючих автоматизованих систем, показує доцільність застосування автоматизованих засобів контролю при масовому і великосерійному виробництві, коли велике число контрольних операцій. У цьому випадку витрати на створення спеціалізованих автоматизованих систем контролю окупаються істотним зниженням витрат часу на здійснення контролю.
Розроблена методика досягнення запланованого рівня якості продукції при типовому технологічному процесі складання друкованих вузлів. Впровадження систем не зменшуює кількость дефектів, а різко знизжує вартість проведення ремонтних робіт за рахунок швидкої діагностики і точної локалізації дефектів.
Була розроблена транспортно–технологічна схема, за якою було обрано найбільш ефективне технологічне устаткування.
Розроблена транспортно-технологічна схема, і за таким параметром, як час виконання операції контролю одного виробу, обрано устаткування, у якого цей показник найменьший.
Проведен розрахунок надійності технологічної системи за критеріями продуктивності та якості продукції, що виготовляється. Розрахунок показав що розроблена технологічна система є надійною по обом показникам. Це дозволяє забезпечити виконання завдань по необхідному об’єму продукції, та виявляє резерви для підвищення ефективності виробництва.
В економічній частині проведено обґрунтування впровадження нового ТП. Розрахунок показав, що впроваджений ТП є конткурентноспроможним до аналога.
В розділі охорони праці були виявлені шкідливі та небезпечні виробничі чинники в лабораторії контролю. За домінуючим чинником проведен розрахунок штучного освітлення та запропановоні методи забезпечення промислової, санітарної, пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1 Окрепилов В.В. Управление качеством [Текст] : учебное пособие/ В.В. Окрепилов, Є.Д. Колтик - М.: Экономика, 2000г. – 212с.
2 Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.В. Фейгенбаум, - М.: Экономика, 1998г. – 464с.
3 Достанко А.П. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.П. Достанко, И.П. Бушминский, О.Ш.Даутов - М: Радио и связь, 1989г. – 623с.
4 Баркадзе Г.Г. Контроль качества продукции [Текст] : учебное пособие/ Г.Г. Баркадзе, Г.Б. Коренецкий - Тбилиси : Центр информатизации, 2005г. – 254с.
5 Биргер А.И. Технічна діагностика [Текст] : учебное пособие / А.І. Биргер, Р.С. Гольдман - М.: Машиностроение, 1998г.—240.с
6 Ильенкова С. Д. Управление качеством [Текст] : учебное пособие/ С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, C. Ю. Ягудин - М.: ЮНИТИ, 1998г. – 194с.
7 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №48 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 45с.
8 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №49 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 53с.
9 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №50 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 51с.
10 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №51 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 53с.
11 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №52 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 55с.
12 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №49 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2006г. – 51с.
13 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №54 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2007г. – 50с.
14 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №55 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов - М.: Остек, 2007г. – 53с.
15 Осипов В.А. Поверхностный монтаж №56 [Текст] : учебное пособие/ В.А. Осипов, А.Е. Ачкасов – М.: Остек, 2007г. – 55с.
16 Горанский Г.К. Технологическое проектирование автоматизированных систем подготовки производства [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Г.К.Горанский, Э.И. Бендерова - М.: Машиностроение, 1989г. – 460с.
17 Лапин М.С. Комплексная автоматизация производства РЭА [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ М.С. Лапин, Н.П. Меткин - М.: СЗПИ, 1993г. – 62с.
18 Посупонько Н.В. Автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Н.В. Посупонько, Ю.С. Расщепляев - Ростов на Дону: ЮФУ, 2008г. – 80с.
19 Технологии в электронной промышленности [Электронный ресурс] : Инженерное обеспечение - Режим доступа: www/ URL: http://www.tech-e.ru/eng_prod.php – 2011г.
20 Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.204–83. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности [Текст] - М.: Издательство стандартов – 1983г – 63с.
21 Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.202–83. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции [Текст] - М.: Издательство стандартов – 1983г – 67с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.