У нас уже 116740 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Количество страниц 136
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ 9
1.1. Сутність конкурентоспроможності банку 9
1.2. Конкурентоспроможність банківської послуги в основі забезпечення конкурентних позицій банку 21
1.3. Організаційні засади фінансового забезпечення конкурентоспроможності банківських послуг 35
Висновки до розділу 1 43
2. АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» 45
2.1. Аналіз фінансового стану банку 45
2.2. Оцінювання стану фінансового забезпечення конкурентоспроможності послуг банку 59
2.3. Аналіз динаміки рівня фінансового забезпечення банків 67
Висновки до розділу 2 81
3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 84
3.1. Розробка моделі бізнес-процесу формування фінансового забезпечення підвищення конкурентоспроможності банку 84
3.2. Обґрунтування напрямів розвитку конкурентоспроможності банку 94
3.3. Удосконалення організаційних засад підвищення рівня фінансового забезпечення конкурентоспроможності банківських послуг 103
Висновки до розділу 3 114
ВИСНОВКИ 117
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 121
ДОДАТКИ 131
АПРОБАЦІЯ 138


ВСТУП

Сучасні процеси банківської конкуренції зумовлені змінами, що від-буваються на національних та світових фінансових ринках, та мають низку особливостей, що відрізняють її від конкуренції в інших галузях економіки. Банківська сфера економіки в усьому світі переживає суттєві зміни, які хара-ктеризуються глобалізацією фінансових ринків, дерегулюванням, збільшен-ням у банківських установ асортименту небанківських продуктів, впрова-дженням сучасних інформаційних технологій в управління банками, консолі-дацією чи скороченням кількості банків.
Основними факторами загострення конкуренції є глобалізація сві-тового фінансового ринку, лібералізація, державного регулювання, руй-нація кордонів між сферами діяльності різних видів фінансових інститутів і розвиток нових фінансових та електронних технологій, обмеження доступу до кредитних ресурсів, індивідуалізація банківських продуктів, що не сприй-маються споживачами як товари-субститути, та ін.
За останні роки українські банки зіткнулись з новою хвилею конкурен-ції, пов’язаною з перерозподілом капіталів та клієнтури. Разом з цим на рин-ку майже відсутні відносно стабільні джерела постачання ресурсів, захисні бар’єри від інтервенцій нових учасників ринку, постійно зростаючий попит з боку юридичних та фізичних осіб, який би відповідав відсотковим ставкам, що гарантують адекватну маржу.
Сьогодні майже всі українські банки переймаються проблемою переходу до умов динамічної та зростаючої конкуренції. Це зумовлює необхідність вдосконалення стратегічної управлінської поведінки таким чином, щоб адаптуватися до умов ринкового середовища та досягнути задовільних результатів, потрібних для виживання і розвитку в умовах як національного, так і міжнародного ринків. У банківському бізнесі України точиться жорстка боротьба як за збереження наявних клієнтів і надання їм нових банківських послуг, так і за залучення нових. Для цього треба пропонувати кращі умови обслуговування, підвищувати їх якість. Водночас банкам треба ретельніше вивчати нові потреби клієнтів у тих чи інших банківських продуктах. Безперечну перевагу над своїми конкурентами будуть мати ті банки, які пропонують клієнтам велику кількість послуг чи унікальні послуги в одному з сегментів ринку. У зв’язку з цим тема організації фінансового забезпечення конкурентоспроможності банківської послуги для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми магістерської роботи та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
Все це зумовлює обрання банками стратегій, зорієнтованих на зайняття провідних позицій у конкурентному середовищі, а також на збереження та підвищення своєї конкурентоспроможності. На заваді цього - загальний стан економічного та політичного середовища, неефективне державне регулювання та неякісний менеджмент, нездатні пристосуватися до кризових та посткризових умов, але, головне, відсутність комплексних підходів до управління банком.
Метою роботи є узагальнення теоретичних засад конкурентоспромож-ності банку та банківської послуги, оцінка фінансового забезпечення конку-рентоспроможності послуг банку та удосконалення методики розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності банківських послуг.
Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:
визначити сутність поняття конкурентоспроможність банку та банків-ської послуги;
визначити фактори які впливають на конкурентоспроможність банку та банківської послуги;
оцінити організаційні засади фінансового забезпечення конкурентосп-роможності банківських послуг;
проаналізувати показники фінансового стану базового банку;
проаналізувати основні показники формування фінансового забезпе-чення конкурентоспроможності банку та його послуг;
визначити рівень концентрації ресурсної бази банків;
розробити модель бізнес-процесу формування фінансового забезпечення підвищення конкурентоспроможності банківських послуг;
обґрунтувати напрями розвитку конкурентоспроможності банку;
удосконалити організаційні засади підвищення рівня фінансового за-безпечення конкурентоспроможності банківських послуг.
Предметом дослідження є процес організації фінансового забезпечення конкурентоспроможності банківської послуги як засіб зміцнення конкурентоспроможності банку. Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність банку та його послуги та умови їх забезпечення.
У магістерській дипломній роботі об’єкт та предмет дослідження розглядаються на прикладі бази переддипломної практики, яким виступав ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК». ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК» – універсальна фінансова організація, яка надає весь спектр банківських послуг по всій території України. Завдяки широкій мережі, що складається з 343 відділень, ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК» представлений у всіх куточках нашої країни. У поєднанні з бездоганною 19-річною історією успішної діяльності це дозволило банку стати одним з найбільш відомих банківських брендів України.
Знаковим для ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК» став 2008 рік, коли наприкінці червня була завершена угода з продажу 100% акцій банку одній із провідних банківських груп Європи – італійській групі Intesa Sanpaolo. Інформаційну основу та теоретичну базу дослідження становлять монографії, книги, наукові статті та доповіді вітчизняних і закордонних учених і практиків таких як Азоєва Г., Бреснахана Т., Галкіна Д., Коробова Ю., Лєонова С., Модесто Л., Панзара Дж., Пантелеєва А., Азаренкової Г., Васильченко З., Васюренка О., Волошка І, Волощука І., Заруби Ю., Єпіфанова А., Козьменка С., Мещерякова А., Пікуша Ю., Сала І., Шпига Ф. та ін.. А також чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність банків, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Національного банку України, Асоціації українських банків, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Прикладні аспекти організації фінансового забезпечення конкурентос-проможності банківських послуг у роботі досліджувались, спираючись на існуюче економіко-правове забезпечення банку. У роботі застосовані елементи економіко-статистичні методи збору та обробки інформації: вибіркових досліджень, угрупувань; економіко-математичні методи, економіко-математичне моделювання, наукові абстракції, індукція та дедукція, аналіз та синтез, інші методи пізнання економічних явищ, об’єктів та процесів. Обробка кількісної інформації, яка отримана в перебігу дослідження, здійснювалася за допомогою персонального комп’ютера з використанням пакету Microsoft Office Excel 2003, програмному продукту BPwin за стандартом IDEF0 та іншого програмного забезпечення.
Матеріали магістерської дипломної роботи доповідались на міжнарод-ній науково-практичній конференції «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» ( Одеса, Центр економічних досліджень та роз-витку, 21-22 травня 2011 р.) та міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми реформування економіки України» ( Київ, Київський центр економічних досліджень, 21–22 жовтня 2011 р.).
Повний обсяг магістерської дипломної роботи становить 130 сторінок друкованого тексту та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (120 найменувань), шести додатків та фотокопій публікацій. Робота містить 35 таблиць та 31 рисунок.
Список литературы ВИСНОВКИ

В магістерській дипломній роботі були розглянуті важливі питання, що стосуються конкурентоспроможності банку, банківських послуг та організа-ції їх фінансового забезпечення, а також методів збільшення конкурентосп-роможності банку через поліпшення конкурентоспроможності його послуг.
В першому розділі роботи було узагальнено теоретичні аспекти конкурентоспроможності банку та їх послуг. Проаналізувавши визначення поняття конкурентоспроможності банку різними вченими, було систематизоване власне визначення цього терміну. Конкурентоспроможність банку – це комплексний показник, який порівнює рівень розвитку різноманітних банків по певним критеріям, що визначають його місце серед інших фінансових установ, формують довіру до нього споживачів та його імідж, що дозволяє банку утримувати певні позиції на ринку фінансових послуг та займати певне місце в рейтингу, завдяки якому визначається і його привабливість для нових клієнтів.
Було визначено, що конкурентоспроможність банку формується завдяки його конкурентним перевагам та факторам які на неї впливають. Конкуренті переваги банку визначають матеріальні та нематеріальні активи, а також стратегічно важливі для банку сфери діяльності, які дають йому змогу обходити конкурентів. Фактори умовно можна розділити на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Конкурентоспроможність комерційного банку в сучасних умовах визначається ступенем його відповідності потребам клієнтів і темпами зростання його клієнтської бази. Банківська конкурентоспроможність визначається як економічними чинниками, так і чинниками неекономічного характеру. Вихід на ринок з конкурентоспроможною послугою – ключовий момент у діяльності банку з засвоєння ринку та закріплення на ньому. Методи оцінки конкурентоспроможності банку можна класифікувати як графічні, матричні, розрахункові та комбіновані (розрахунково-матричні, розрахунково-графічні) методи.
В другому розділі було проаналізовано фінансовий стан базового банку «ПАТКБ ПРАВЕКС−БАНК», розглянуто фінансове забезпечення конкурентоспроможності банківських послуг цього банку та визначено його місце в розподілі банківських ресурсів в порівнянні з іншими банками-конкурентами. Для аналізу показників фінансового стану банку було розра-ховано показники оцінки вартості капіталу трьома різними методами, оцінка достатності капіталу, обов’язкові економічні нормативи регулювання діяль-ності банку − норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), норматив достат-ності капіталу (Н3), коефіцієнти достатності капіталу, показники фінансової стійкості ПАТКБ «ПРАВЕКС−БАНК», було проаналізовано дотримання но-рмативів ліквідності банком та самі показники ліквідності, показники прибу-тковості, показники ділової активності. Проаналізувавши всі показники було зроблено висновок, що фінансовий стан ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК» є стабільним, тому що банк має кошти на покриття своїх зобов’язань, достатньо сформований капітал, активи, більшість з яких є робочими та власний капітал, який може покрити зобов’язання , також підвищив всі показники в 2010 році в порівнянні з 2009 та вжив відповідних заходів для покращення своєї конкурентоспроможності, але проблеми з прибутковістю ще залишилися.
Для того щоб проаналізувати фінансове забезпечення банківських пос-луг було розглянуто динаміку витрат та доходу банку та сформованість власного капіталу банку. Щодо доходу то напротязі аналізованого періоду доходи банку змінювались, тому необхідно намагатися забезпечити подаль-ший зріст цих доходів, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі. Щодо витрат то банку необхідне подальше зменшення загально-адміністративних витрат, що буде сприяти збільшенню прибутку та загального поліпшення стану ко-мерційного банку. В структурі елементів власного капіталу найбільшу вагу мають за всі три роки статутний капітал, як основна складова власного капі-талу, а також резерви переоцінки основних засобів 141491 тис. грн., 182382 тис. грн. та 182482 тис. грн. за три роки відповідно. Прибуток банк отримав лише в 2008 році в сумі 18823, а в 2009–2010 роках він отримував збитки в сумі 188413 тис. грн. та 757463 тис. грн. Банк в 2009–2010 роках за рахунок статутного капіталу погасив збитки минулих років – 667,2 млн. грн. Це скоротило статутний капітал, але не змінило регулятивний капітал – оскільки, збитки включається в регулятивний капітал.
Аналіз ресурсної бази показав, що в банківській системі України ста-ном за три звітні роки працює класичний механізм монополістичної конку-ренції, який характеризується “принципом Парето”, тобто 80% ресурсів бан-ківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 8 банках рейтингу зосереджені практично 30% ресурсів банківської системи та 45% загального прибутку. Було виділено такі банки які займали за ці роки лідируючи позиції як в рейтингу так і в кількості залу-чених ресурсів – це ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Райффайзенбанк Аваль». Ці банки концентрують в собі велику кількість ресурсів. Це свідчить, те що ці банки мають більшу клієнтську базу, розширений спектр послуг та високий рівень конкурентоздатності в банківській системі України. Для більшої точності аналізу в другому розділі було розраховано концентрацію банківських ресурсів за допомогою індексів концентрації. Для цього використаємо індекси Херфіндаля-Хіршмана, Розенблюта, загальний індекс галузевої концентрації, Entropy-індекс та індекс Лінда. Завдяки цьому було визначено, що в банківській системі України є невикористаний резерв підвищення конкурентоспроможності, що передбачає збільшення її концентрації та дає можливість економії від ефекту масштабу.
В третьому розділі магістерської дипломної роботи завдяки проведе-ним розрахункам та узагальненим теоретичним засадам було удосконалене методичне забезпечення підвищення конкурентоспроможності банківських послуг. Для цього була побудована модель бізнес-процесу формування стратегії підвищення конкурентоспроможності банку, яка мала три етапи два з яких було декомпозовано, були обґрунтуванні напрями розвитку конкурентоспроможності банку та в результаті всього цього удосконалено методику розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності банківських послуг. Була побудована матриця «Депозити – Кредити».
Методичний підхід «Депозити – Кредити» дозволяє збільшити наоч-ність стратегічного планування в банках і підвищити його ефективність. За-вдяки цьому визначено, що аналізований банк ПАТКБ «ПРАВЕКС−БАНК» знаходиться в 4 секторі, тобто він володів досить високими рівнями конкурентоспроможності як на ринку кредитів, так і на ринку депозитів. Це свідчить про досить високий рівень ефективності банку і про визнання перспективності його розвитку клієнтами, в першу чергу вкладниками. Що стосується ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК», то за всі три звітні роки він перебував у шостому сегменті, що вказує на те, що всі три роки банк мав рівень частки ринку депозитів нижче середнього і ще нижчими рівнями частки ринку
кредитів.
Також у даному розділі було реалізовано складову запропонованої технології стратегічного аналізу конкурентоспроможності ПАТКБ «ПРАВЕКС–БАНК», що дозволяє визначити його можливості та загрози щодо досліджуваної предметної області із використанням SWOT аналізу. Також було визначено, що для організації фінансового забезпечення конкурентоспроможності банківських послуг було проаналізовано фінансові результати банку за три роки, зокрема доходи та витрати, концентрація ресурсів, виходячи з цих даних було розроблено ряд заходів які могли б підвищити конкурентоспроможність банківських послуг, а через це і самого банку, при яких треба враховувати стратегію розвитку банку, наявний потенціал, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.
Отже, в результаті проведених досліджень магістерської дипломної роботи було сформовано загальний перелік стратегій банку підвищення рівня фінансового забезпечення конкурентоспроможності послуг з урахуванням особливостей функціонування самого банку, так й динаміки зовнішнього середовища.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аванесова І. А. Оцінка кредитної діяльності банку / І. А. Ава-несова // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 103–112.
2. Андрушків Н. Конкуренція як рушійна сила розвитку банківських послуг в Україні / Н. Андрушків // Наука молода. – 2007. – № 8. – С. 76–79.
3. Аржевітін С. Проблеми банківської системи України в 21 сторіччі / С. Аржевітін // Світ грошей. – 2000. – № 6. – С. 22–23.
4. Бадак М. Вплив управління банківськими послугами на ефек-тивність діяльності банку. Ч. 3 / М. Бадак. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. – С. 11–20.
5. Бакун О. Лише сильна країна досягне успіху в інтеграції / О. Бакун // Вісник НБУ. – 2003. – № 11. – С. 12–23.
6. Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банку / А. В. Батковський // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 145–150.
7. Білецька І. І. Конкурентоспроможність в її сучасному трактуван-ні / І. І. Білецька // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 36–38.
8. Білик О. І. Якість банківських послуг: сутність та значення / О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 120–127.
9. Білик О. І. Маркетингова стратегія банку при впровадженні но-вих банківських послуг / О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 127–134.
10. Борисенко З. М. Умови економічної конкуренції в Україні / З. М. Борисенко // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 4–10.
11. Брегеда О. А. Банківські послуги в структурі конкурентоспро-можності / О. А. Брегеда // Банківська справа. – 2006. – № 9. – С. 33–38
12. Брегеда О. А. Послуги як продукт банківської діяльності / О. А. Брегеда // Наукові праці Донецького національного технічного уні-верситету. Серія : економічна. – № 6. – 2003. – С. 73–78.
13. Васильченко Л. М. Банківська діяльність в умовах глобалізації еко-номіки / Л. М. Васильченко // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 124–126.
14. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Васюренко. – К. : Знання, 2008. – 242 с.
15. Вовчак О. Фінансова стратегія розвитку банку як передумова ефективності його діяльності / О. Вовчак // Банківська справа. – 2008. – № 3. – С. 26.
16. Волошко І. П. Підходи до управління конкурентоспроможністю банку / І. П. Волошко // Формування системи теоретичного і практичного менеджменту: регіональний аспект. – К. : МАУП, 2003. – Вип. 2. – С. 68–71.
17. Волощук І. М. Шляхи формування конкурентоспроможної банківської системи України / М. І. Волощук // Вісник НБУ. – 2006. – № 6. – С. 19–21.
18. Волощук І. П. Підвищення конкурентоспроможності банків в Україні / І. Волощук // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 28–34.
19. Галиць О. В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення / О. В. Галиць // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 216–221.
20. Геєць В. М. Іноземний капітал у банківський системі України
/ В. М. Ге¬єць // Дзеркало тижня. – 2006. – № 26 (605). – С. 17–21.
21. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович. – К. : КНЕУ, 2006. – 598 с.
22. Гірченко Т. Д. Формування конкурентоспроможності банку : монографія / Т. Д. Гірченко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2007. – 214 с.
23. Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості / Т. І. Гончарук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 130–145.
24. Гордіца Т. М Конкурентоспроможність банківського бізнесу: концептуально методологічний аспект / Т. М. Гордіца, Т. М. Кочержук // Фі-нанси. – 2008. – № 12. – С. 14–28.
25. Горячек І. Система своєчасного застереження проблем у діяль-ності банків / І. Горячек // Вісник НБУ. – 2004. – № 6. – С. 27–29.
26. Гриньков Д. Вторгнення / Д. Гринько // Бізнес. – 2007. – № 11. –
С. 57–63.
27. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків на регіо-нальному рівні / У. Грудзевич // Регіональна економіка. – 2001. – № 2. –
С. 59–66.
28. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту / О. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 2006. – № 4. – С. 60–62.
29. Загоруйко Ю. Рейтинг конкурентоспроможності: двигун прогресу або ярмарок марнославства? / Ю. Загоруйко // Дзеркало тижня. – 2005. – № 19. – С. 13–17.
30. Задорожна Н. Поняття конкурентних переваг та їх роль у форму-ванні конкурентоспроможності банку / Н. Задорожна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 100–103.
31. Заруба Ю. О Ресурсні пріоритети банківської конкуренції в Укра-їні / Ю. О. Заруба // Вісник НБУ. – 2004. – № 9. – С. 30–33.
32. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку / О. Ю. Заруба // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 119–121.
33. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку / Ю. О. Заруба // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 19–23.
34. Заруба Ю. О. Особливості розвитку банківської конкуренції в Україні / Ю. О. Заруба // Банківська справа. – 2003. – № 6. – С. 20–24.
35. Заруба Ю. О. Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Ю. О. Заруба. – К., 2003. – 17 с.
36. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Європи і перспективи для України / М. Кіріченко // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 25–28.
37. Кириченко М. М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні / М. М. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 132–139.
38. Коваленко В. В. Критеріальні ознаки фінансової стабільності бан-ківської системи / В. В. Коваленко // Міжнародна банківська конкуренція : мат-ли ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми : Національний аграрний універ-ситет, 2008. – С. 51–53.
39. Коваленко В. В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стабільності банківської системи / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11 (65). – С. 193–197.
40. Колесник В. В. Розвиток персоналу як елемент підвищення конку-рентоспроможності комерційних банків / В. В. Колесник // Вісник донецько-го національного університету. – 2009. – № 7. – С. 209–213.
41. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування / О. Колодізєв // Банківська спра-ва. – 2000. – № 2. – С. 28–29.
42. Комарницький І. Ф. Маркетинг інвестиційного продукту комерцій-ного банку в умовах стабілізації фінансового ринку: регіональна диверсифі-кація / І. Ф. Комарницький, Р. Г. Комарницька // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 117–127.
43. Кононенко Б. У банкірів настали тяжкі часи / Б. Кононенко, І. Кононенко // Діло. – 2008. – № 96. – С. 11–16.
44. Корнєєв В. Конкурентоспроможність банків України в умовах лі-бералізації ринків фінансових послуг / В. Корнєєв // Вісник НБУ. – 2007. – № 11. – С. 14–17.
45. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.
46. Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і про-блеми / А. Котусєв // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 13–19.
47. Краснова І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація / І. Краснова // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 40–42.
48. Крвзанадзе І. Розвиток конкурентного середовища банківського ринку / І. Крвзанадзе // Аудитор. – 2007. – № 12. – С. 31–32.
49. Кузнєцова А. Я. Банківський сектор України як джерело фінансу-вання інвестиційно-інноваційної діяльності / А. Я. Кузнєцова, Я. Т. Карпа // Вісник НБУ. – 2009. – № 12. – С. 60–63.
50. Кузнєцова А. Я. Роль комерційного банку у фінансуванні іннова-ційних проектів підприємницького сектора економіки Україні / А. Я. Кузнє-цова // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 213–219.
51. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні / В. Лавренчук // Економічний часопис. – 2005. – № 3. – С. 13–16.
52. Лисенко О. Банки пішли в мінус / О. Лисенко // Ділова столиця. – 2008. – № 20. – С. 8–10.
53. Лисенко О. Вплив кризи на банківську діяльність / О. Лисенко // Ділова столиця. – 2009. – № 7. – С. 9–10.
54. Лифиц І. М. Теорія і практика оцінки конкурентоспроможності то-варів та послуг / І. Лифиц. – М. : Юрайт-М, 2001. – 224 с.
55. Люзняк М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку / М. Люзняк // Вісник НБУ. – 2010. – № 10. – С. 58–63.
56. Лютий І. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник НБУ. – 2006. – № 11. – С. 18–25.
57. Лютий І. Фінансова стабільність банків як основа розвитку ринку фінансових послуг / І. Лютий // Вісник НБУ. – 2005. – № 4. – С. 39–43.
58. Малащук Д. В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурен-тоспроможності економіки України / Д. В. Малащук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 20–23.
59. Марков О. Комерційні банки та їх операції: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Марков, Л. Сахарова. – М. : Хорда, 2007. – 317 с.
60. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення на-дійності банківської системи України / П. Матвієнко // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 44–48.
61. Махота А. В. Методичний підхід до здійснення моніторингу кон-курентних переваг банку в системі забезпечення його конкурентоспромож-ності / А. В. Махота // Облік і фінанси. – 2010. – № 7. – С. 20–29.
62. Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку / І. Мельникова // Банківська справа. – 2000. – № 3. –
С. 40–41.
63. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с.
64. Момот О. М Інтегровані банківські послуги та конкурентоспромо-жність банківської системи / О. М. Момот, І. Г. Брітченка. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 315с.
65. Мороз А. М. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 476 с.
66. Науменкова С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи / С. Науменкова, О. Міщенко // Вісник НБУ. – 2006. –№ 11. – С. 28–32.
67. Немоляєв А. Фінансовий супермаркет / А. Немоляєв // Гроші. – 2008. – № 8. – С. 17–23.
68. Нестеренко О. Б. Надійність комерційного банку та фактори які її формують / О. Б. Нестеренко // Гроші та кредит. – 2001. – № 10. – С. 38–40.
69. Ніконова І. А Стратегія та вартість комерційного банку / І. А. Ніконова, Р. Н. Шамгунов. – М. : Альпіна Бізнес Букс, 2005. – 304 с.
70. Оніщенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів / С. Оніщенко // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 24–27.
71. Остафіль О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансо-вих послуг в Україні / О. В. Остафіль // Фінанси України. – 2007. – № 12. –
С. 89–92.
72. Осташ С. Управління банківськими послугами / С. Осташ // Вісник НБУ. – 2008. – № 10. – С. 47–51.
73. Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua/
74. Офіційний сайт електронного журналу «Business investor» [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business-investor.info/
75. Офіційний сайт ПАТ КБ «ПРАВЕКС–БАНК» [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.pravex.com/rus/main
76. Падалко О. Чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні / О. Падалко // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 61–65.
77. Папуша А. Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика
/ А. Папуша // Вісник НБУ. – 2006. – № 7. – С. 49–51.
78. Парасій-Вергуненко І. Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу / І. Парасій-Вергуненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 25–31.
79. Патрікац Л. Євроінтеграційний курс України: на перехресті дослі-джень і висновків / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. –
С. 3–9.
80. Поморіна М. А. Планування як основа управління діяльністю ба-нку / М. А. Поморіна. – М. : Фінанси та статистика, 2005. – 384 с.
81. Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні / Н. Попова // Банківська справа. – 2003. – № 6. – С. 39–47.
82. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер ; пер. с англ. А. Олійника. – К. : Основи, 1997. – 390 с.
83. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 04.02.2011 N 3011-VI // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 5–6. – С. 30–54.
84. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 02.12.2010 N 2756-VI // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – С. 13–24.
85. Романенко Л. Ф. Особливості банківського маркетингу / Л. Ф. Романенко // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 3. – С. 32–35.
86. Романенко Л. Ф. Фінансовий механізм конкурентоспромож¬ності : монографія / Л. Ф. Романенко. – К. : Ін Юре, 2006. – 484 с.
87. Руденко В. Вплив конкурентоспроможності банку на його діяль-ність / В. Руденко // Контракти. – 2009. – № 18. – С. 22–27.
88. Рябінович І. В. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності бан-ку / І. В. Рябинович // Гроші та кредит. – 2008. – № 12. – С. 27–33.
89. Савушкіна Ю. В. Конкурентні переваги комерційних банків / Ю. В. Савушкіна // Актуальні проблеми фінансів та банківської справи. – 2006. – № 9. – С. 25–37.
90. Савчук С. І. Рівень конкурентоспроможності та результати конку-рентної боротьби: проблема коректного використання показників / С. І. Сав¬чук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6 (36). – С. 124– 131.
91. Садовникова Є. Ф. Аналіз банківської конкурентоспроможності в Україні на сучасному етапі / Є. Ф. Садовникова // Актуальні проблеми еко-номіки. – 2006. – № 12. – С. 70–77.
92. Сажина М. А. Банківську систему України потрібно зробити кра-щою / М. А. Сажина // Фінанси. – 2003. – № 7. – С. 10–13.
93. Сайт «Банки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank-ua.com/rating/
94. Сайт інтернет-журналу по страхуванню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/banks/
95. Сайт Український банківський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://banker.ua/glossary/565/
96. Сива Т. В. Конкуренція на ринку банківських послуг / Т. В. Сива
// Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 127–129.
97. Слав’янська Н. Капіталізація комерційних банків України: стан і перспективи / Н. Слав’янська // Банківська справа. – 2002. – № 4. – С. 45–46.
98. Смовженко Т. С. Новий етап розвитку банківської системи Украї-ни: зростання присутності іноземних інвесторів : монографія / Т. С. Смов-женко, І. О. Кірєєв, О. О. Другов. – К. : Університет банківської справи НБУ, 2008. – 228 с.
99. Спіцина Я. В. Конкуренція на ринку банківських послуг / Я. В. Спіцина // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 127–129.
100. Тищенко О. Конкуренція в банківській сфері / О. Тищенко, Г. Лазаренкова, В. Сословський // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – С. 18–22.
101. Тищенко О. Г. Конкурентні переваги банків / О. Г. Тищенко // Віс¬ник НБУ. – 2008. – № 9. – С. 20–24.
102. Тігіпко С. Л. Конкурентоспроможна банківська система: можли-вості досягнення та забезпечення в Україні / С. Л. Тігіпко // Банківська спра-ва. – 2005. – № 2. – С. 63–70.
103. Федулова Л. І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки : монографія / Л. І. Федулова, І. П. Волощук. – К. : Науковий світ, 2009. – 301 с.
104. Федулова Л. І. Менеджмент банку та конкурентоспроможність / Л. І. Федулова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 5. – С. 48–50.
105. Черкасов В. Є. Фінансовий аналіз в комерційному банку / В. Є. Черкасов. – М. : Инфра-М, 2005. – 272 с.
106. Черняк О. Методика вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Вісник НБУ. – 2006. – № 8. – С. 14– 19.
107. Шаповал Т. Г. Конкурентоспроможність послуг у системі конку-рентоспроможності банку / Т. Г. Шаповал // Євроінтеграційний вибір Украї-ни та проблеми макроекономіки : мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. – Одеса : ГО Центр економічних досліджень, 2011. – С. 120–122.
108. Шаповал Т. Г. Тенденції концентрації ресурсної бази ринку банківських послуг України / Т. Г. Шаповал // Проблеми реформування економіки України : мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. – К. : Київський центр економічних досліджень, 2011. – С. 38–42.
109. Шевченко Р. І. Банківські операції : навч.-метод. посіб. / Р. І. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 276 с.
110. Шелудько Н. М. Іноземний капітал у банківському секторі Украї-ни: проблеми і наслідки / Н. М. Шелудько // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 79–86.
111. Шнипко О. Україна перед викликами глобального конкурентного простору / О. Шнипко // Вісник НБУ. – 2008. – № 10. – С. 32–36.
112. Шпиг Ф. Аналіз конкурентоспроможності банків України / Ф. Шпиг, І. Волошко // Економіст. – 2002. – № 12. – С. 54–58.
113. Шпиг Ф. Стратегія управляння діяльністю комерційного банку / Ф. Шпиг, О. Деркач // Актуальні проблеми економіки. – 2000. – № 6. – С. 124–126.
114. Шпиг Ф. І. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конку-рентоспроможності банку / І. Ф. Шпиг // Вісник СумДУ. – 2003. – № 5. – С. 122–127.
115. Штейн О. Стратегія комерційного банку на ринку банківських по-слуг / О. Штейн // Економіст. – 2006. – № 8. – С. 44–46.
116. Шустов В. В. Конкуренція банків та ринок клієнтури / В. В. Шустов // Гроші та кредит. – 2001. – № 7. – С. 52–57.
117. Bikker J. Competition, concentration and their relationship : an empir-ical analysis of the banking industry / J. Bikker, K. Haaf // Journal of banking and finance, 2002. – № 26.
118. Dollar D. The Global Competitive / D. Dollar, E. Wolf // Journal of International economics, 2003. – № 27. P. 199–220.
119. Dunn M. The Economic of Modern Manufacturing: Technology, Strat-egy and Organization / M. Dunn. – American Economic Review, 1990. – 528 p.
120. Mintzberg H. Planning on the left side and managing on the right / H. Mintzberg // Harward business review, 1989. – 414 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.