У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ФАСЦІОЛЬОЗНО-ДИКРОЦЕЛІОЗНОЇ ІНВАЗІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
Количество страниц 56
ВУЗ Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 3
РЕФЕРАТ 4
1. ВСТУП 5
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 7
2.1. Висновок з огляду літератури 22
3. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 23
3.1. Матеріали і методи дослідження 23
3.2. Характеристика району 24
3.3. Результати власних досліджень 26
3.4. Обговорення результатів власних досліджень 30
3.5. Розрахунок економічної ефективності 31
4. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 36
5. ОХОРОНА ПРАЦІ 41
6. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 46
7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 47
8. ДОДАТКИ 55
1. ВСТУП

Актуальність теми. Найбільш небезпечними і широко розповсюдженеми гельмінтозами у великої рогатої худоби є фасціольоз і дикроцеліоз. Вони завдають значної економічної шкоди тваринництву: зниження молочної та м’ясної продуктивностей, погіршення якостеі продуктів, витрати коштів на проведення лікувально-профілактичних заходів.
Дослідниками зареєстровані стаціонарні “вогнища” фасціольозної та дикроцеліозної інвазій [1-9].
Фасціольоз реєстрували на території країн СНД і сусідніх держав: Російської Федерації [10, 11, 12], Білорусії [13, 14, 15], Словакії [16], Молдови [17].
Літературні дані вказують на неблагополуччя природно-кліматичних зон Карпат, Західного Полісся [18, 19, 20] щодо фасціольозу жуйних тварин. Але мало даних про сучасне поширення у зонах Лісостепу та Степу України, де ведення тваринництва відрізняється від західних областей України, а природно-кліматичні умови мають свої особливості.
Аналіз літературних джерел свідчить про щорічне поширення дикроцеліозу на території України, особливо в її західних, східних і південних регіонах [3, 21].
Велика кількість досліджень присвячена питанням епізоотології, патогенезу, терапії, хіміопрофілактиці та заходам боротьби з фасціольозом великої рогатої худоби.
Проте більша частина робіт по вивченню захворювання на фасціольоз та дикроцеліоз великої рогатої худоби мають однобічний характер, не враховуючи інших чинників [22, 23, 24, 25].
За проведеними в останні роки спостереженнями російських дослідників, у хворих корів надій молока в середньому знижувався на 320 кг за рік (10-20%), а приріст маси молодняку – на 27 кг (5-15%). Дослідження вітчизняних учених свідчать, що крім втрати надоїв молока та приросту маси тіла, при хронічному фасціольозі худоби відбувається значне засівання мікрофлорою органів і тканин організму, що значно знижує харчові якості м’ясопродуктів та нерідко потребує утилізації печінки або й туші в цілому [26].
Тому пошук нових ефективних антгельмінтиків, впровадження заходів боротьби з фасціольозом та дикроцеліозом великої рогатої худоби у виробництво допоможе збереженню тварин і підвищенню їх продуктивності.
Отже, дослідження проведені в цьому напрямку є актуальними і дозволять проводити економічно ефективні та цілеспрямовані заходи боротьби в неблагополучних з фасціольозу та дикроцеліозу господарствах Полтавської області, маючи при цьому значний науковий та практичний інтерес.
Мета нашої роботи полягала у вивченні поширення фасціольозу та дикроцеліозу великої рогатої худоби у підсобних господарствах Миргородського району Полтавської області.
Завдання роботи полягало у дослідженні епізоотичної ситуації з фасціольозу та дикроцеліозу у підсобних господарствах; порівнянні терапевтичної ефективності препаратів.
Список литературы ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. Розповсюдження фасціольозу та дикроцеліозу великої рогатої худоби в с. Малі Сорочинці викликане випасанням корів на неблагополучних пасовищах. При обстеженні корів в 2011 році реєстрували фасціольозно-дикроцеліозну інвазію: влітку – 45,0 %, весною – 45,0 %, восени – 51,8 % та взимку – 58,8 %.
Пік інвазії реєстрували в осінньо-зимовий період – фасціоли та дикроцелії досягали статевої зрілості.
2. В 2012 році в с. Малі Сорочинці також реєстрували фасціольозно-дикроцеліозну інвазію, але екстенсивність інвазії зростала порівняно з 2011 роком та становила взимку – 60,0 %. За результатами досліджень пік інвазії спостерігали також взимку. Отже, екстенсивність фасціольозно-дикроцеліозної інвазії в 2012 р. зросла в порівнянні з 2011 р.
3. Як рефектин, так і рафензол, що нами вивчалися, виявилися ефективними при паразитуванні фасціол та дикроцелій (ЕЕ, ІЕ становили 100%).

Вважаємо, що доцільно використовувати рефектин сирійського виробництва “Авіко” та вітчизняний антигельмінтик рафензол фірми “Бровафарма”, так як, їх ефективність майже однакова, але ціна рефектину дещо нижча.Список використаних джерел

1. Дахно І.С. Епізоотологія, патогенез, етіотропна та імунокоригуюча терапія при фасціольозі і дикроцеліозі жуйних тварин. Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 03.00.18. – Харьков, 2001. – 36 с.
2. Арисов М.В. Паразитозы крупного рогатого скота: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра вет. наук: спец. 03.00.19, 16.00.04 / Арисов М.В. – Нижний Новгород, 2008. – 32 с.
3. Бочарова М.М., Жаловага Л.А. О системном подходе к изучению эпизоотического процесса при дикроцелиозе / М.М. Бочарова, Л.А. Жаловага // Матер. докл. науч. конф. ВОГ. – М., 1994. – С. 37-40.
4. Бочарова М.М. Имитационная модель эпизоотического процесса при дикроцелиозе / М.М. Бочарова // Матер. докл. науч. конф. ВОГ. - М., 1994. – С. 35-37.
5. Житова О.П. Fasciola hepatica L. (TREMATODA : FASCIODAE) у проміжних та остаточних хазяїв в умовах радіоактивно забрудненої місцевості: Автореф. дис. ... к-та біол. наук : 03.00.08 / Ін-т зоології. – К., 2003. – 20 с.
6. Клесов М.Д. Распостранение фасциолеза в Украинской ССР // Ветеринария. – 1963. – № 1. – С.10–14.
7. Маркевич А.П. Пути ликвидации фасциолеза сельскохозяйственных животных // Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитами с.-х. животных: Сб. науч. тр. – К., 1982. – С. 205–207.
8. Мереминский А.И. Изучение моллюскоцидного действия некоторых химических соединений на моллюсков Planorbis planorbis в лабораторных и полевых условиях // Ветеринария. – К.: Урожай, 1968. – Вып.17. – С. 54–59.
9. Шеховцов В.С. и др. Эпизоотология фасциолеза жвачных и меры борьбы с ними на осушаемых территориях Лесостепи Украины // Профилактика и борьба с трематодозами животных в зонах мелиорации земель: Тез. докл. Всесоюз. конф. (г. Баку, 1–3 июня 1983 г.). – М., 1983. – С. 168–170.
10. Архипов И.А., Рехвиашвили Э.И., Дурдусов С.Д. Репродуктивный потенциал трематод в организме дефинитивного хозяина в условиях юга России в разное время года // Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. – М., 1997. – С. 14–16.
11. Филиппов В.В. Эпизоотология гельминтозов сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1986. – С. 55–115.
12. Шелякин И.Д., Степанов В.А. К эпизоотологии и эпидемиологии некоторых гельминтозов в Воронежской области // Матер. докл. наук. конф. “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”. – М., 1999. – С. 309–311.
13. Жариков И.С. Биологические основы борьбы с трематодозами. – Минск: Ураджай, 1973. – 184 с.
14. Карасёв Н.Ф., Клочко Ю.П., Литвинов В.Ф. Роль диких копытных в распространении фасциолезной инвазии в Белоруссии // Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и животных: Тез. докл. Всес. науч. конф. (г. Сумы, 9–11 окт. 1991 г.). – М., 1991. – С. 60–61.
15. Липницкий С.С. Зараженность крупного рогатого скота фасциолами в различных биохимических провинциях (округах) Белоруссии // Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и животных: Тез. докл Всесоюз. науч. конф. (Сумы, 9–11 окт. 1991 г.). – М., 1991. – С. 49.
16. Andrasko H. Fasciolorna epizootia v jarnom obdobi 1967 Veterinarstvi, 1988. №9. – P. 405–407.
17. Караро М.В. К распространению фасциолеза животных в Молдавии // Методы профилактики и борьбы с фасциолезом и другими трематодозами жвачных в обводняемых и осушаемых зонах СССР: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Великие Луки, 21–23 июня 1977 г.). – М., 1977. – С. 43–45.
18. Демидов Н.В. Антгельминтики в ветеринарии // Ветеринария. – 1984. –№3. – С. 50–51.
19. Клесов М.Д. Результаты научно-исследовательской работы в области борьбы с гельминтозами с.-х. животных и внедрение науч. рекомендацией в пр-во // Организация мероприятий против гельминтозов с.-х. животных и птиц: Материалы секции жив-ва учен. совета при МСХ Укр. ССР. – К.: Урожай, 1966. – С. 12–32.
20. Мереминский А.И. Краткосрочное прогнозирование и профилактика фасциолеза и парамфистоматоза в Полесье УССР // Методы профилактики и борьбы с фасциолезами и другими трематодозами жвачных в обводняемых и осушаемых зонах СССР: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Великие Луки, 21–23 июня 1977 г.). – М., 1977. – С.60–66.
21. Білопольська Т.П. Епізоотологія дикроцеліозу великої рогатої худоби у Миколаївській області / Т.П. Білопольська // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 151 Ч. 2. – С. 19-22.
22. Бочарова М.М. Биологические основы пастбищной профилактики дикроцелиоза на Северном Кавказе / М.М. Бочарова // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. “Методы профилактики и борьбы с трематодозами человека и животных”. – Сумы, 9-11 октября 1991г. – М., 1991. – С. 17-18.
23. Бочарова М.М. Особенности распространения дикроцелиоза на северных склонах Центрального Кавказа и пути его профілактики / М.М. Бочарова // Тез. докл. науч. конф. “Гельминтология сегодня: проблемы и переспективы”. – М., 1989. – Т.1. – С. 57.
24. Атаев А.М. Гельминтозы в Дагестане / А.М. Атаев // Матер. докл. науч. конф. “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”. – М., 1999. – С. 20-22.
25. Шемяков Д.Н., Архипов И.А. Эффективность тетраксихола при фасциолезе овец / Д.Н. Шемяков, И.А. Архипов // Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. – М., 1997. – С. 160-163.
26. Березовський А.В. Зміна тактики фармакотерапії фасціольозу худоби // Здоров’я тварин і ліки. – 2004. - №10. – С. 12-13.
27. Галат В.Ф. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: підручник – 2-ге вид., переробл. та допов. / В.Ф. Галат, А.В. Березовський, Н.М. Сорока, М.П. Прус // за ред. В.Ф. Галата. – К.: Урожай, 2009. – 368 с.
28. Мергель Н. Эпизоотия дистоматоза на овцах в Смоленской губернии в 1887 г. / Н. Мергель //Архив вет. наук. –1890. – Т. 2. – С. 24–39.
29. Леонтович М. К вопросу о дистоматозе овец в Киевском уезде / М. Леонтович //. – М.: Ветеринарное образование, 1914. – 703 с.
30. Дахно І.С Ефективність деяких антгельмінтиків при змішаних паразитозах великої рогатої худоби / І.С Дахно, О.С. Клименко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: 36. наук, праць ХДЗВА. - X., 2006. - Вип. 13 (38). -С. 289-294.
31. El-Metenawy T., Vurusaner C. An investigation of liver flukes of slaughtered cattle in Istanbul // Proceedings of the Second Scientific Congress Egyptian Society for Cattle Diseases, 5-7 December 1993 Assiut - Egypt Volume 2. – 1993. – Р. – 244–248.
32. Арисов М.В. Паразитозы крупного рогатого скота: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра вет. наук: спец. 03.00.19, 16.00.04 / Арисов М.В. – Нижний Новгород, 2008. – 32 с.
33. Erhan Dumitru Functionarea poliparazitozelor la bovine in republica Moldova (epidemiologie, diagnostic, modificari morfofiziologice, prejudiciu economic, profilaxie si tratament): autoreferatul tezei de doctor habilitat in biologie 03.00.19 / Erhan Dumitru – Chishinau, 2010. – 60 p.
34. Клименко О.С. Епізоотологічні особливості сетаріозу великої рогатої худоби / О.С. Клименко // Вісник ПДАА. - 2006. - № 4. - С. 208-209.
35. Клименко О.С. Епізоотологічні та екологічні аспекти боротьби з сетаріозом великої рогатої худоби в умовах центральної частини України: автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.11 / О.С. Клименко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с.
36. Коваленко Л.М. Епізоотологія дикроцеліозу жуйних тварин в Північно-східній частині України (заходи боротьби та профілактики): автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Л.М. Коваленко; УААН. Ін-т експерим. і клініч. ветеринар. медицини. — Х., 2001. — 18 с.
37. Аюпов Х.В. Дикроцелиоз сельскохозяйственных животных: Автореф. дис. … д-ра вет. наук. – Уфа, 1968. – 51 с.
38. Бочарова М.М. // Матер. докл. науч. конф. Всерос. о-ва гельминтол. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 1995. – С. 30– 31.
39. Коляда Е.Е., Кошеваров Н.И., Душкин В.А. и др. // Матер. докл. науч. конф. Всерос. о-ва гельминтол. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2002. – С. 167– 169.
40. Потафеев Н.Е. Исследования по биологии личиночных стадий Fasciola hepatica: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – М., 1974. – 22 с.
41. Ахмедрабаданов Х.А. Структура и взаимоотношения фасциол и дикроцелий в печени овец и крупного рогатого скота при сочетанной инвазии в условиях Дагестана / Х.А. Ахмедрабаданов // Российский паразитологический журнал.- 2010. – №2. – С. 21–23.
42. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.] ; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церка, 2002. – 400с.
43. Зон Г.А. Патологічна анатомія паразитарних хвороб тварин / Г.А. Зон // Навчальне видання. Суми, “Джерело”, 2005. – 226.
44. Атлас гельмінтів тварин / [І.С. Дахно, А.В. Березовський, В.Ф. Галат та ін.] – К.: Ветінформ, 2001. – 118 с.
45. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных й окружающей среды / Котельников Г.А. – М., Колос. – 1984. – С. 46–47.
46. Латыпов Д.Г. Модифицированный гельминтоовоскопический метод для диагностики трематодозов крупного рогатого скота / Д.Г. Латыпов, М.Х. Лутфуллин, Г.Г. Горшкова, Р.Р. Тимербаева // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. М., 2003. – Т. 39. – С. 136–145.
47. Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин / В.Ф. Галат, А.В. Березовський, М.П. Прус, Н.М. Сорока // за ред. проф. Галата В.Ф. – К.: Вища освіта, 2003 – 464 с.
48. Березовський А.В. Новий антгельмінтик комбітрем при фасціольозі ВРХ / Березовський А.В., Грицик О.Б., Ромашок В.М. // Вет. медицина України. – 2003. - №10. – С. 40-41.
49. Дахно І.С. Виробниче випробування рафензолу при гельмінтозах великої рогатої худоби / І.С. Дахно, Г.П. Дахно, Ю.І. Дахно, О.С. Клименко, О.В. Кручиненко // Матер. міжнар. науково-практичної конференції молодих вчених Сумського НАУ [«Аграрний форум - 2007»]. - Суми, 2007. - ч. І. – С. 115-116.
50. Дахно І.С. Терапевтична ефективність рафензолу за змішаних гельмінтозів у великої рогатої худоби / І.С. Дахно, О.В. Кручиненко, Г.П. Дахно // Матер. міжнар. науково-практичної конференції молодих вчених Сумського НАУ [«Аграрний форум - 2007»]. - Суми, 2007. - ч. І. – С. 119-120.
51. Дахно І.С. Лікувальна ефективність рафензолу за фасціольозу, парамфістомозу та стронгілятозів органів травлення у великої рогатої худоби / І.С. Дахно, Г.П. Дахно, К.П. Жданова, О.В. Кручиненко // Вісник Полтавської ДАА. – Полтава, 2007. - №3. – С. 39-41.
52. Дахно И.С. и др. Гельминтозы домашних животных Сумской области / И.С. Дахно и др. // Сумы, 1996.- 80 с.
53. Маца К.О. Полтавська область: природа, населення, господарство / К.О. Маца, Б.В. Чичкало, Г.М. Коваленко – Полтава, 1993. – 304 с.
54. Березовський А.В. Зміна тактики фармакотерапії фасціольозу худоби // Здоров’я тварин і ліки. – 2004. - №10. – С. 12-13.
55. Коваль І.В., Фотіна Т.І. Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та субпродуктів великої рогатої худоби, ураженої гельмінтозами / І.В. Коваль, Т.І. Фотіна // Вісник Сумського НАУ. – 2007. – №2 (18). – С. 69– 71.
56. Кручиненко О.В. Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу та Степу України (діагностика та заходи боротьби): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.11 / О.В. Кручиненко – К., 2009. – 20 с.
57. Мазанний О.В. Фасціольозно-парамфістоматозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.11 / Мазанний О.В. – К., 2006. – 20 с.
58. Шевченко А.М. Парамфістоматидози жуйних тварин (епізоотологія, діагностика, лікування і профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.11 / Шевченко А.М. — К., 2006. — 20 с.
59. Довгій Ю.Ю. Ефективність та вплив рафензолу на морфологічні й біохімічні показники організму тварин, хворих на фасціольоз / Ю.Ю. Довгій [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2007. – №7. – С. 26–27.
60. Довгій Ю.Ю. та ін. Імунокорегуюча терапія великої рогатої худоби при фасціольозі / Ю.Ю. Довгій // Вісник Житомирського ДАУ. – 2007. – №2. Т. 1. – С. 256–259.
61. Кручиненко О.В., Вітязь М.В. Методичні рекомендації по визначенню економічної ефективності ветеринарних заходів для семінарських занять та самостійної роботи студентів / О.В. Кручиненко, М.В. Вітязь // Метод. рекоменд. – Полтава, «Копі-центр». – 2010. – 17 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.