У нас уже 116740 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Аналіз депозитних операцій банку
Количество страниц 79
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ
стор.
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ВКЛАДИ ТА ДЕПОЗИТИ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6
1.1. Теоретико-суттєва характеристика вкладів (депозитів) банку 6
1.2. Особливості впливу ринкового середовища на вклади (депозити) банків… 12
1.3. Політика банків по залученню вкладів (депозитів). 15
1.4. Сучасні проблеми розвитку вкладних (депозитних) операцій 17
1.5. Використання, характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері вкладних (депозитних) операцій банку 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВКЛАДНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 25
2.1 Аналіз здійснення вкладних (депозитних) операцій банку 25
2.2. Дослідження узагальнюючих показників залучених коштів на вклади (депозити) 27
2.3. Оформлення вкладних (депозитних) операцій банку 32
2.4. Аналіз синтетичного та аналітичного обліку вкладних (депозитних) операцій банків 37
2.5. Аналіз основних показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за І квартал 2009 року
40
2.6. Аналіз основних показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за 2009 рік
44


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 52
3. 1. Шляхи зниження ризиків при здійсненні вкладних (депозитних) операцій у банках. 52
3.2. Впровадження страхування вкладних (депозитних) операцій банків 55
3.3. Системи захисту вкладів (депозитів) банку в Україні та в зарубіжних країнах 59
ВИСНОВКИ 65
ДОДАТКИ
71

ВСТУП
За останній час в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки.
Вклади (депозити) є одним із широко використаних джерел залучення коштів банком. Завдяки залученим коштам банк розширює можливості кредитних операцій, що і створює базу для отримання доходів (прибутку). Для клієнта перевага вкладів (депозитів) перед готівкою полягає в тому, що вклади приносять дохід у вигляді процента. У зв'язку з цим дослідження питань організації роботи з вкладними (депозитними) операціями як головного джерела банківських ресурсів набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
З історії розвитку банківської справи відомо, що початковою формою вкладних (депозитних) операцій було збереження на монетних дворах у міняйлів золотих монет. За збереження цих монет власник платив тому, хто зберігав, певну винагороду, а останній гарантував, на бажання клієнта, повернення саме тих монет, які було передано на зберігання. На таких умовах міняйли не могли здійснювати позичкові операції з отриманими монетами, не могли мати прибутку, з якого вони виплачували б власникам грошей проценти. Надалі історично склалося так, що власники грошей перестали вимагати повернення власне монет, поверталася тільки сума грошей, що їм відповідала. Міняйли отримали можливість до власного капіталу додати залучені на збереження кошти і надавати за їх рахунок кредити. Так з'явилися перші вклади (депозити). У наш час джерела коштів, які розміщують на вклади (депозити), різноманітні. Це кошти на рахунках підприємств, установ усіх форм власності, організацій, кошти на рахунках кредитно-фінансових установ.
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є вкладні (депозитні) операції банків як головне джерело банківських ресурсів. Вірне використання цього ресурсу у вигляді надання кредитів надасть банку змогу підвищити свій дохід, а у подальшій діяльності отримати прибуток.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування економічної суті вкладних (депозитних) операцій, а також пошук напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:
- досліджено роль вкладних (депозитних) операцій банків;
- наведено сучасний стан ринкового середовища вкладів (депозитів) банку;
- проведено аналіз показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за 2009 рік;
- запропоновано напрямки щодо вдосконалення вкладних (депозитних) операцій на сучасному етапі розвитку банківської системи;
Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, що знайшло своє відображення у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України ", "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
Оптимізація депозитної політики банку – не просте завдання, при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, комерційного банку як суб'єкта економіки, клієнта і персоналу банку. Цілком зрозуміло, що їх інтереси далеко не завжди збігаються, тому оптимальна політика має на меті перш за все узгодити їх.
На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження О.В. Васюренко, О.Г. Дашкіна, Ю.О. Заруби, В.А. Мороза , Л.О.Нетребчука, В.С. Сухарського, О.А. Циганенко, В.А. Ющенко та інших.
Використовувались публікації з журналів "Бізнес", "Вісник НБУ".
У роботі запропоновані методи підвищення фінансового результату комерційних банків завдяки збільшенню обсягів залучених коштів, класифіковані причини та фактори виникнення ризиків по здійсненню вкладних (депозитних) операцій банків, надані методичні рекомендації по запобіганню та зменшенню зазначених ризиків, а також доведено необхідність страхування вкладних (депозитних) операцій.
Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази банку виступають залученні кошти. Політика банку в сфері залучення коштів направлена на зміцнення позицій на ринку внесків фізичних осіб.
Ефективне функціонування ринку вкладів (депозитів) має важливе значення для ефективності діяльності банків, і, таким чином, для ефективного функціонування економіки України в цілому.
Список литературы ВИСНОВКИ
Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити висновок, що залучення грошових ресурсів з використанням ринку вкладних операцій залишаються основною формою організації фінансових ресурсів економіки для подальшого перерозподілу банками через інші сектори фінансових ринків в кредитні вкладення, або вкладення в цінні папери, що викликає необхідність аналізу функціонування і розвитку всього сегменту системи фінансових ринків в Україні.
З метою повернення довіри клієнтів до банків, підірваної економічною кризою та так званою "банківською панікою", останнім часом спостерігається поява нових більш гнучких, з точки зору задоволення потреб кліентури, депозитних продуктів. За відповідних економічних умов, насамперед, стабільності національної валюти, обсяги банківських заощаджень, безумовно, зростатимуть.
На сучасному етапі в банках існує проблема створення ефективно діючої системи обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб. Це має важливе значення для стимулювання внесків та гарантування банком цілості переданих йому коштів. Збереження банківських вкладів має першочергове значення для ринкової економіки. Важливим аспектом будь-якої системи гарантування вкладів є розмір страхового відшкодування.
З'ясовані та класифіковані методи запобігання та зменшення ризиків фінансових втрат, зокрема, зменшення ризиків при здійснені вкладних операцій. При цьому слід визначити, що контроль за банківськими ризиками здійснюється шляхом моніторингу. Зазначений моніторинг – це постійне спостереження за діяльністю банків, з метою виявлення проблем у їхній діяльності та негайного вжиття заходів, спрямованих на захист вкладів громадян.
Розширення і зріст вкладних операцій позитивно впливають на фінансовий результат діяльності як клієнта, так і банку. Клієнт через вклад постійно має додатковий прибуток. Банки збільшують свою ресурсну базу.
У зв'язку з цим, банкам України необхідно здійснювати:
- подальшу капіталізацію для підвищення стійкості до криз та зміцнення довіри до банківської системи з боку вкладників та інвесторів;
- підвищення якості менеджменту та корпоративного управління в банках;
- вдосконалення системи управління ризиками;
- законодавче забезпечення захисту прав вкладників та збільшення гарантованої до повернення суми з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- розширення спектру та збільшення обсягів депозитних продуктів та послуг;
- зменшення собівартості депозитних послуг.
На мою думку, вклади є одним із найважливіших джерел надходження грошових коштів банку. Їх залучення потребує значних маркетингових зусиль. Оптимальний обсяг залучених банком вкладних ресурсів визначається безпекою та дохідністю їх розміщення; їх рівень через норматив достатності капіталу контролюється зваженими (з урахуванням ризику) активами. Тому вивчення вкладних (депозитних) операцій банків є дуже актуальним в сучастних умовах.
Зважена депозитна політика банку впливає на загальну економіку, тому що вклади являють собою одне із джерел формування банківських ресурсів.
Підводячи підсумки вище викладеного, слід зазначити, що підвищення прибутковості вкладних (депозитних) операцій банку позитивно впливає на його економічний стан, залучені кошти будуть використані на потреби економіки, в результаті чого покращиться загальний стан економічної ситуації в державі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 – III // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник НБУ"), 2001. – № 1. – с. 3-46.
3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679 - XIV // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник НБУ"), 2009. - №7. – с. 3-23.
4. Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб". - Харків: Одисей, 2002. – 46 с.
5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 р. №1201-ХII // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник НБУ"), 2009. – с.3 – 34.
6. Положення про порядок випуску та обіг депозитних сертифікатів Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.01.1999 р. № 33 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник НБУ»), 1999. - № 4. – с. 10–13.
7. Абрамов А. Е. Развитие технологии размещения и обрашения госудаственных ценных бумаг// Расчеты операционная работа в комерческом банке. – 2005. - №9. – 77 с.
8. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України // Збірник наукових статей. - Харків: Основа, 2004. – с. 14-15.
9. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України // Збірник наукових статей. - Харків: Фінарт, 2006. – с.13-15.
10. Алексеєнко М. Страхування вкладів фізичних осіб:практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України. – 2004. - №3. – с.17-23.
11. Аналіз діяльності комерційних банків. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Банківський менеджмент"; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. –Житомир: ПП "Рута", 2007. – с. 24-30.
12. Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта. – М. , "Дело", 2007, - 44 с.
13. Аржевітін С.Д. Формування банківського менеджменту в України // Вісник НБУ. – 2001. – №5. – с. 24 – 27.
14. Бугулова В.М., Бугулова Т.В. Національний банк та його операціі: Конспект лекцій. – К. МАУП, 2007. – 44 с.
15. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник - 3-тє вид. - стер. – К.: "Знання", КОО, 2002. – с.20 – 35.
16. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – с. 116 – 124.
17. Волосович С. Перспективні напрями залучення заощаджень населення банківськими установами // Вісник НБУ. – 2007. – №11. – с. 38 – 40.
18. Воронова Л. Інформаційно-статистична діяльність НБУ // Вісник НБУ. – 2007. – №8. – с. 13 – 14
19. Головач А.В.,Захожай В.Б. Банківська статистика. – К.:Українсько-фінансовий інститут менеджменту та бізнесу,2008. – 192 с.
20. Голуб А. та ін. Гроші, кредит, банки / А. Голуб, П. Семенюк, Т. Сможенко. – Л., 1997. – С. 23-26.
21. Голубцова О.А. Сучасний стан банківськоі системи Украіни та напрямки іі реформування у контексті до Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – с. 14 – 19
23. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – с.24-50.
24. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: "Видавництво Лібра" ТОВ, 2006. – с.52-56.
25. Заруба О., Шилер Р. Фінансова цінність комерційних банків: способи визначення // Вісник НБУ. – 2007. - №7. - с.22–28.
26. Заруцька О. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник НБУ. – 2008. - №10. – с.-5.
27. Итоги работы банковской системы в 2009 году: анализ, прогнозы, комментарии. - 2009. - №2. – с. 30–42.
28. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. –Харків: Консум, 2000. – 464 с.
29. Клименко Т. Банківська система України і напрямки іі розвитку// Фінанси Украіни. – 2004. - № 4. – с. 104-111.
30. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств /Навчальний посібник. – К. : Видавничий дім "Скарби", 2001. – с. 62–70.
31. Козюк В. Централний банк і грошово-кредитна політика. –Тернопіль.: Джура, 2009. – 260 с.
32. Луціва Б.Л. Гроші,банки та кредит. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 225 с.
33. Марцин В.С. Роль заощаджень населення у трансформації економіки// Фінанси України. - 2004. – 86 с.
34. Мних М. Страхування депозитів // Економіка, фінанси, право. - 2005. – №12. – с. 33 – 38.
35. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
36. Огієнко В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – гарант захисту «малих» вкладників в Україні // Вісник НБУ. - 2007. – №6. – с. 39 – 44.
37. Операції комерційних банків / Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук В., Грудзевич Я., Вознюк М. – 2-е вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – с. 12 – 16.
38. Попов О. Оптимізаційна модель залучення ресурсів на грошовому ринку // Вісник НБУ. – 2008. - №8. – с. 15 – 16.
39. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Збірник науковух праць. Т. 5. - Суми: ВВП "Мрія-Г' ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.72-75.
40. Проблеми формування та розвитку фінансово-кредитної системи України // Збірник наукових статей за матеріалами 11 міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Харків: Штріх, 2005. – с. 12-16.
41. Проблеми формування та розвитку фінансово-кредитної системи України // Збірник наукових статей. - Харків: Штріх, 2005. – с. 24-27.
42. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге видання. – К.: КНЕУ, 2007. – с.12-26.
43. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. - с. 22 – 28.
44. Славук М., Мороз А. Шлях розвитку довжиною 10 років // Вісник НБУ. - 2006. – Спец. випуск. – с. 4 – 10.
45. Смоляр Ю. Зарубіжний досвід організації заощаджень населення та можливості його використання в Україні // Банківська справа. - 2004. – №1. - с. 80 – 87.
46. Структура зобов'язань банків України за станом на 01. 10. 2010р.// Вісник НБУ. – 2010. – с. 14–17.
47. Тігипко С. Сучасна Україна: шляхи,форми,проблеми банківської системи // Вісник НБУ. – 2004. – №4. – с.120-122.
48. Трегуб Д. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів// Фінанси України, 2004. – № 10. – с. 139 – 143.
49. Черевко О. Гроші поза банками. Як залучити їх в офіційну економіку // Вісник НБУ. – 2000. – №12. – с. 10 – 11.
50. Шпачук В.Найпоширеніші проблеми в банківській діяльності та першочергові заходи щодо їх вирішення // Вісник НБУ.- 2004.- №10.- С. 45-46.
51. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 2002. – с.125 – 130.
52. http://privatbank.ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.