У нас уже 25548 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка технології виробництва асфальтобетонних суиішей з використанням ПАР для покращення їх властивостей на асфальтобетонному заводі, що реконструюється
Количество страниц 146
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2009
Содержание РЕФЕРАТ

Дипломний проект містить: 160 с, 15 рис, 25 табл.
Об’єкт роботи: Розробка технології виробництва асфальтобетонних суиішей з використанням ПАР для покращення їх властивостей на асфальтобетонному заводі, що реконструюється.
У дипломному проекті передбачено при реконструкції АБЗ удосконалити технологію розвантаження матеріалів, з метою підвищення механізації цього процесу; влаштувати склад мінеральних матеріалів, який обслуговує стрічковий конвеєр, влаштувати силосний клад для схову мінерального порошку; замінити асфальтозмішувальну установку; влаштувати цистерну для зберігання поверхнево-активних речовин та робочий котел для перемішування бітуму з ПАР; облаштувати зону відпочинку.
Виконані технологічні, будівельні, екологічні розрахунки, розрахунок відповідно завданню по охороні праці.
АСФАЛЬТОБЕТОН, АСФАЛЬТОБЕТОННА СУМІШ, ТЕХНОЛОГІЯ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ, МІНЕРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.
ЗМІСТ
Стр.
РЕФЕРАТ.................................................................................................................3
ВСТУП.....................................................................................................................7
1 Характеристика району розташування АБЗ....................................................10
2 Харктеристика існуючого асфальтобетонного заводу й обґрунтування необхідності його реконструкції.........................................................................16
3 Вибір джерел постачання асфальтобетонного заводу сировинними матеріалами та їх параметри................................................................................21
3.1 Характеристика мінеральних матеріалів............................................22
4 Роль поверхнево-активних речовин у підвищенні якості
асфальтобетонних сумішей і асфальтобетонів..................................................30
4.1 Критерії оцінки ефективності застосування поверхнево активних-речовин в асфальтобетоні...........................................................................34
4.1.1 Оцінка підвищення адгезіоних властивостей бітумів добавками поверхнево-активних речовин.....................................34
4.1.2 Поверхневий натяг та змочувальна властивість бітумів,
які містять різноманітні ПАР..........................................................36
4.1.3 Роль в’язкості в обволіканні мінеральних матеріалів бітумом, які містять ПАР.................................................................39
4.1.4 Вплив поверхнево-активних речовин на стандартні характеристики бітумів....................................................................45
4.1.5 Температурна стійкість властивостей бітумів......................50
4.1.6 Адгезійна активність бітумів після прогріву........................52
4.2 Ефективність застосування поверхнево-активних речовин в асвальтобетоні.............................................................................................56
4.2.1 Вплив поверхнево-активних речовин на водостійкість асфальтобетону.................................................................................57
4.2.2 Вплив високотемпературного нагріву бітуму
і асфальтобетонної суміші, які містять поверхнево-
активні речовини, на властивості асфальтобетону.......................61
4.2.3 Перевірка ефективності введення розчинів поверхнево-активних речовин на мінеральні складові асфальтобетонної суміші.................................................................................................66
5 Вибір номенклатури продукції.........................................................................72
6 Вибір типів складів і розрахунок їх параметрів..............................................73
6.1 Розрахунок складу мінеральної частини............................................74
6.2 Розрахунок складів матеріалів для виготовлення
асвальтобетону............................................................................................78
6.3 Вибір складів мінеральних матеріалів................................................79
7 Технологія розвантажування та складування сировинних матеріалів.........83
8 Розробка схеми генерального плану реконструйованого
асфальтобетонного заводу...................................................................................87
9 Розробка технології виробництва асфальтобетонних сумішей на абз
з урахуванням ПАР..............................................................................................90
10 Розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу....................................…94
11 Охорона праці і навколишнього середовища.
11.1 Виробнича санітарія..........................................................................99
11.2 Техніка безпеки.................................................................................109
11.3 Пожежна профілактика.....................................................................114
11.4 Розрахунок блискавкозахисту для відкритого складу ГСМ.........114
11.5. Охорона навколишнього середовища АБЗ....................................117
12 Контроль якості продукції на АБЗ...............................................................129

13 Питання енерго- і ресурсозбереження при виробництві асфальто-
бетонних сумішей…………………………………………..…………………..136
14 Аналіз прийнятих інженерних рішень…………………………………….138
15 Економіка й економічне обґрунтування...................................................…140
Список літератури

ВСТУП

Україна по своєму географічному положенню території є країною в якій автомобільний транспорт буде набувати все більшого значення. Розвиток транспорту в Україні тісно пов’язаний з кількістю автомобільних доріг.
Масовим видом руйнування асфальтобетонних покриттів (головних на Україні) є викришування і лущення, яке починається виносом тонкодісперсних або відривом грубозернистих складових асфальтобетону, а закінчується формуванням ям, вибоїн та зменшенням товщини шару покриття. У осінньо-зимовий та зимово-весняний періоди таке руйнування посилюється перемінним заморожуванням-відтаюванням.
Причиною інтенсивного лущення - викришування покриття є слабкий опір плівки бітуму на поверхні мінерального матеріалу відшаровуючої дії води. Інтенсивність відшаровування дуже висока у випадках: низької адгезійної активності бітуму (невеликий вміст активних компонентів; великий вміст парафіно-нафтенових вуглеводнів, невеликий вміст смол, низька “марочна” в’язкість); поганої взаємодії з бітумом кам’яних матеріалів (високий вміст в породі кварцу, низька активність гірської породи); які містять в кам’яних матеріалах велику кількість глинистих частин.
Радикальним способом підвищення водостійкості асфальтобетону являється використовування поверхнево-активних речовин (ПАР). Використання ПАР катіонактивного типу є обов’язковим елементом технології виготовлення асфальтобетонної суміші в західноєвропейських країнах. Відмова від використання аніонактивних ПАР в Європі викликано тим, що карбонатні гірські породи забезпечують практично відмінне застосування з ними бітумів.
Усвідомлення необхідності підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів, яке викликане формуванням ринкових відносин, привело будівельників до пошуку засобів поліпшення якості асфальтобетону. В Україні в останні роки створена і виробляється власна добавка УДОМ і починається виробництво катіоноактивної добавки - аналога БП-3.
Усе це гостро ставить питання оцінки впливу ПАР на властивості бітуму і якість асфальтобетонних сумішей і асфальтобетону, критеріїв вибору найбільш ефективних ПАР, пріоритетності вітчизняних і закордонних ПАР. Дотепер дослідження в цьому напрямку носили розрізнений характер.
Руйнування дорожніх асфальтобетонних покриттів під дією водних і транспортних факторів обумовлено слабким опором плівки бітуму витисненню її з поверхні кам'яних матеріалів водою. У найбільшій мірі розглянутий вид руйнування властивий асфальтобетонам, у яких як кам'яні матеріали використані природні або штучні продукти дроблення кислих гірських порід. У зв'язку з цим, актуальним є підвищення водостійкості за рахунок використання в них бітумів, що містять катіонактивні ПАР (КПАР).
Метою проекту є встановлення закономірностей впливу катіонних поверхнево-активних речовин на фізико-механічні властивості бітуму й асфальтобетону, та розробка на цій основі критеріїв їх ефективності.
У відповідності з цією метою поставлені слідуючи завдання:
1. Встановити вплив вмісту ПАР в бітумах на значення його стандартних показників.
2. Встановити взаємозв'язок показника зчеплення бітумів (їх аргезійної активності) з водостійкістю асфальтобетонів для різних концентрацій та видів ПАР.
3. Експериментально вивчити вплив температурно-часових режимів нагріву на технічні, в¢язкістні та адгезійні властивості бітумів, які містять ПАР; провести порівнювальну оцінку ПАР за рівнем їх термостабільності. Розглянути взаємозв'язок між показниками зчеплення бітуму з мінеральною під ложкою і водостійкістю асфальтобетону в процесі їх старіння при зрівняльних температурно-часових режимах.
Процеси взаємодії на границі поділу фаз бітум-мінеральна підложка, які обумовлюють адгезійний контакт цих фаз, водостійкість асфальтобетону і довговічність асфальтобетонного покриття. Фізичні (адгезія, поверхнева пружність, крайовий кут змочування, водостійкість) і механічні (в'язкість, когезія, міцність) властивості бітумів та асфальтобетонів у залежності від кількості в них різних ПАР, а також температурних та часових режимів дії води та нагріву.
Список литературы СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ Б В. 2.7-119-2003 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.-М. : Издательство стандартов, 2003 р.
2. Космин А.В.-Методические указания к выполнению курсовой работы по энергосбережению при производстве асфальтобетонных ицементобетонных смесей, сборных бетонных и железобетонных изделей для дорожного и мостового строительства студентами специальности 7.070.805-прикладная экология. - Харьков : ХГАДТУ, 1997-9 с.
3. Кулемза В.Г., Фещенко Н.И. Фещенко Н.М. – Справочное пособие по минеральным строительным материалам. – К.: Будівельник, 1975г.
4. Рыбьев И.А.-Асфальтовые бетоны.-М.:Высшая школа, 1969.-396 с.
5. Гезенцвей Л.Б. Дорожный асфальтобетон. Москва”Транспорт” 1985.
6. Бируля В.Н.-Уплотнение четырёхфазного грунта.-Труды ХАДИ, вып. 10.X.1950 г.
7. Лысихина А.И.-Дорожные покрытия и основания с применением битумов и дёгтей.-М. : Автотрансиздат, 1952 г.
8. Повышение качества строительства асфальтобетонных и чёрных покрытий.-М.: Труди союздорНИИ, 1988.с.54-58.
9. ВБН В.2.7 –218-176-2003 Будівельны матеріали застосування поверхнево-активних речовин в дорожніх технологіях з використанням бітумів.- державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) Київ 2003р.
10. Рекомендації з оцінки адгезійної активності бітумів, що мають поверхнево-активні речовини.- Київ 2001р.
11. Кучма М.И. Поверхностно-активные вещества в дорожном строительстве. – М.: Транспорт, 1980. – 189с.
12. Технические поверхностно-активные вещества из воричных ресурсов в дорожном строительстве /Бабаев В.И.,Королев И.В.,Гридчин А.М.; под ред.Королева И.В.-М.:Транспорт, 1991-144с.
13. Поверхностно-активные вещества и моющие средства (справочник) / Под ред. д.т.н. Абрамзона А.А. –М.: Химия, 1993.-270 с.
14. Агєєва О.М., Титар В.С. Розширення номенклатури поверхнево-активних речовин для поліпшення якості асфальтобетонних сумішей // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво , вип. 37, Київ.: Будівельник, 1985.-с.30-33.
15. .Гаджыли Р.А., Маркин А.П. Поверхностно-активные вещества в строительстве.-Баку:Азербайджанское гос. издательство, 1981.-131с.
16. Кучма М.И., Бабинец А.Д. Влияние карбоксиламинов на свойства битумоминеральных материалов.-В кн.: Строительство и эксплуатеция дорог и мостов .- Киев : Будівельник, 1975.-с.57-63.
17. Лысихина А.И. Поверхностно-активные добавки для повышения водоустойчивости дорожных покрытий с применением битумов и дегтей. М.:Автотрансиздат, 1959. – 232с.
18. Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. – М.: Транспо, 1973. –264с.
19. Ребиндер П.А. Поверхностно-активные вещества. – М.: Знание, 1961. – 12..с.
20. Les liants modifies, les aves additifs et les bitumes speciaux AIPCP-PIARC, Comite techniques C8 (0.8/0.5B), ROUNTS-ROADS, № 303,1999p-208c
21. Кравченко И.И. Генкина Б.И. об ориентации малекул компонентов неиогенных ПАВ при адсорбции на кварцевом песке и глинах / Коллоидный жутнал, т. ХХІХ, 1967.-264с.
22. Дуденков С.В., Шубов Л.Я.,Гладков Л.А. и др. Основы теории и практики применения флотационных реагентов.- М.: Недра, 1969- 390с.
23. Корольов і.В., Агєєва О.М. Водо- та морозостійкість асфальтобетонів гарячого та теплого типів /Автомобільні дороги та дорожнє будівництво. – К.: Будівельник, 1969.-с.98-101.
24. Дорожный асфальтобетон /Гезенцвей Л.Б.,Горелышев Н.В., Богуславский А.М., Королев И.В.; Под ред. Гезенцвея Л.Б.-М.: Транспорт, 1985.-350с.
25. Колбановская А.С. Развитие дисперсных структур в моделях нефтяных битумов // Коллоидный журнал, т.ХХХ, №3, 1968.- с.393-396.
26. Писанко А.А. Влияние поверхностно-активных веществ на поверхностное натяжение битумов и смачивание ими минеральной подложки //Композиційні матеріали для будівництва. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури, 2000. № 2 (22). – с. 76-80.
27. Аррамбид Ж., Дюрье М. Органические вяжущие и смеси для дорожного строительства. Пер. С франц. – М.: Автотрансиздат, 1961.-271с.
28. Писанко А.О., Єфремов С.В., Агєєва О.М. Температурна стабільність властивостей асфальтобетонів на бітумах з поверхнево-активними речовинами //Автошляховик України, 2000, № 3.-с.35-37.
29. Космин А.В. Оценка технологического старения битума в производственных условиях //Весник ХГАДТУ, 1997, вып.5.-с.47-51.
30. Кучма М.И.-Поверхностноактивные вещества в дорожном строительстве.-М.: Транспорт,1980.-с.191.
31. ГОСТ 16557-78.-Порошок минеральній для асфальтобетонніх смесей.-М. : Издательство стандартов, 1980.с.9.
32. Никишина М.Ф. и др.-Дорожные эмульсии.-М.: Издательство Транспорт,1964.-172 с.
33. ГрушкоИ.М. и др.-Испытания дорожностроительных материалов. Лабораторный практикум.-М.:Издательство Траспорт,
34. Повышение качества строительства асфальтобетонных и чёрных покрытий.-М.: Труди союздорНИИ, 1988.с.54-58.
35. Горелишев Н.В.-Асфальтобетон и другие битумоминеральные материали.-М.: Можайск-Терра, 1995.-175с.
36. ГрушкоИ.М., КоролёвИ.В. и др-Дорожностроительные материалы.-М.:Транспорт,1991.-357с.
37. Ткачук Ю. П.-Методические указания по проектированию генеральных планов промышленных предприятий в дипломных про-ектах.-Харьков:ХАДИ,1983.-21с.
38. Ткачук Ю. П.Методичні вказівки “Виробнича база будівництва”.-Харьков: ХНАДУ,2003р.
39. Имайкин Г.А. Охрана труда в строительстве. Москва, Транспорт, 1985г.
40. Тимофеев А.В. Оборудование асфальтобетонных заводов и эмульсионных баз Москва «Машиностроение» 1989г.250 стр.
41. Новиков А.М.Установки для асфальтобетонных смесей. Москва «Высшая школа» 1977. 230 стр.
42. Строкин В.П. Перевозка и складирование строительных материалов. Москва «Стройиздат» 1991г.
43. Павлов С.М.Фокс Л.Г. / Машины и оборудование для погрузочно-розгрузочных работ Москва.Стройиздат 1975 г.
44. Аверин Н.Д. Карьерное хозяйство Москва 1953г.
45. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з технології виробництва дорожньо-будівельних матеріалів Харків ХДАДТУ 1998г.-50с.
46. Бирюков В.А.Сметные нормы расхода материалов и трудозатрат при производстве дорожно-строительных материалов Харьков ХАДМ 1991г.-23с.
47. Ткачук Ю.П. Методичні вказівки до курсової роботи з дісципліни “Виробнича база будівництва”, Харків ХНАДУ 2003р.-23с.
48. Космін А.В. Кірєєва Е.Б. Методичні вказівки до разрахунку асфальтобетонних та цементобетонних сумішей у курсових завданнях з дісципліни “Будівельне матеріалознавство”, Харків НДАДТУ 2001р., -39с.
49. Установка асфальтосмесительная ДС-185 техническое описание и инструкция по эксплуатации ДС-185 00.00.000 ТО «Альбом рисунков Полтава., Издательство «Крыныця», 1994 г.- 110 с.
50. Установка асфальтобетонная ДС-185. формуляр ДС 185.00.00.000., Полтава, Издательство “Крыныця”, 1994 г.,-56с.
51. ДСТУ Б.В.2.7.81-98 “Бітуми дорожні в’язкі .
52. Золотницкий Н.Д, Пчелинцев В.А.Охрана труда в строительстве. Москва”Высшая школа”1978г.
53. Салов А.И.- Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. Москва . Транспорт,1985.
54. Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и со-держание автомобильных дорог. Москва “Транспорт” 1978.
55. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и ремонте городских дорог, работе на асфаль-тобетонных заводах и производственных дорожных организаций. Москва “Стройиздат” 1980.
56. Економічний аналіз капітальних інвестицій на автомобільному транспорті. Методические рекомендации –Харьков, ХГАДТУ,1998.
57 Недов, А. Желнин Экономический анализ капитальных инвестиций. – Харьков, “Плеяда”, 1998.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.