У нас уже 116740 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]





Название Напрямки удосконалення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України
Количество страниц 125
ВУЗ КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Содержание ЗМІСТ

Вступ 5
1 Теоретичні основи організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України
9
1.1 Сутність, способи та форми платіжних інструментів безготівкових розрахунків в банках України
9
1.2 Методичне забезпечення здійснення безготівкових розрахунків в банках України
19
1.3 Нормативно-правове забезпечення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України
28
2 Сучасна практика обліку та аналізу безготівкових розрахунків 42
2.1 Фінансово-економічна характеристика банку ПАТ «Райффазен Банк Аваль»
42
2.2 Аналіз організації здійснення безготівкових розрахунків банку ПАТ «Райффазен Банк Аваль»
53
2.3 Фінансовий облік безготівкових розрахунків банку ПАТ «Райффазен Банк Аваль»
60
3 Напрямки удосконалення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України
73
3.1 Використання економіко-математичних методів для розв'язання завдань здійснення безготівкових розрахунків в банках України
73
3.2 Розробка рекомендацій з підвищення ефективності організації безготівкових розрахунків в банках України
82
3.3 Визначення результативності від впровадження запропонованих організаційних заходів
90
4 Охорона праці 99
Висновки 108
Список використаних джерел 118
Додатки 125



ВСТУП


Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин на ринкових засадах ведення господарства зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної системи. Основною ланкою цієї сфери є банківська система. Від ефективності її функціонування вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у будь-якій країні.
В умовах функціонування економіки нашої країни у ринковому середовищі вирішальне значення має розвиток та удосконалення діяльності банківських установ, зокрема у сфері безготівкового обігу.
Функціонування фінансово-кредитної системи будь якої країни неможливо без ефективної дії банківської системи. В сучасних умовах розвиток банківських послуг в Україні є дуже важливим, тому що банківська система є невід’ємною ланкою, що обслуговує економіку всієї країни.
Банки – необхідна складова сучасного грошового господарства. Вони створюють основу ринкового механізму, за допомогою якого функціонує економіка держави. Комерційні банки мають регулювати рух всіх грошових потоків, в першу чергу безготівкових, сприяти забезпеченню найбільш раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переливу капіталу в ті галузі господарства країни, де віддача вкладених коштів буде максимальною.
Від правильної організації безготівкового обігу як на рівні країни так і на рівні банківських установ значно залежать сприятливий економічний клімат у країні, інтеграція банківської системи у світове співтовариство.
Ефективний безготівковий і грошовий обіг є однією з передумов пожвавлення ділової активності та виходу економіки з фінансової кризи.
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення ефективності управління діяльністю банків. Тому важлива роль відводиться аналізу безготівкового обігу, без якого не відбудеться нормальне функціонування будь-якого підприємства і країни в цілому.
Для банківських установ України, які зуміють своєчасно перебудувати свої стратегії та з мінімальними втратами вийти з системної кризи, питання ефективного управління безготівковим обігом є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Адже, не зважаючи на позитивні зрушення в економіці країни, що спостерігаються протягом останніх років, існуючий стан речей, в умовах світової фінансової кризи, не можна вважати сприятливим для банківської діяльності. Такі фактори, які йдуть слідом за кризою, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямків інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. В цій ситуації питання організації безготівкового обігу є життєво важливим для ефективної діяльності банку.
Це робить проблему ефективної роботи в царині безготівкових розрахунків не тільки економічного, але й суспільного значення.
У цьому зв’язку дослідження питань організації безготівкових розрахунків установами банків набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
Об’єктом дослідження є діяльність комерційних банків України з питань організації безготівкового обігу.
Предметом дослідження є процес організації безготівкового обігу в банківський установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Метою дипломної роботи є проведення комплексного системного дослідження організації безготівкового обігу в банківських установах та визначення шляхів підвищення ефективності безготівкового обігу.
Для досягнення зазначеної мети дипломної роботи вирішуються такі завдання:
- визначено зміст та основні завдання установ банків у роботі з організації безготівкового обігу;
- з’ясовано сутність, способи та форми платіжних інструментів безготівкових розрахунків в банках України;
- надано характеристику методичному забезпеченню здійснення безготівкових розрахунків в банках України;
- проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України;
- надано фінансово – економічну характеристику ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- проаналізовано організацію безготівкового обігу в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- розглянуті економіко - математичні моделі які використовується в банківський діяльності;
- запропоновано напрями підвищення ефективності управління безготівковим обігом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- проаналізоване стан охорони праці в банківський установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Питанням організації безготівкового обігу приділяється значна увага Верховної Ради України, Національного банку України, Міністерства фінансів, що знайшло своє відображення у законах «Про банки і банківську діяльність», «Про національний банк України», Інструкції Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 року № 22, Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та інших установчими та нормативно – правових актах.
На вирішення проблеми організації безготівкового обігу спрямовані дослідження таких науковців як А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, О.В. Деркач, Т.Т. Ковальчук, В.М. Кочетков, І.М. Лазепко, В.М. Малюков, А.М. Мороз, М.І. Мирун, Л.О. Примостка, М.Ф. Пуховкіна, К.Є. Раєвський, М.І. Савлук, Ф.І. Шпиг, а також зарубіжних спеціалістів Едвін Дж. Долан, Тімоті У. Кох, О.І. Лаврушин, І.Д. Мамонова, Г.С. Панова, Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, В.М. Усоскін, М.М. Ямпольский.
У процесі дослідження використано такі методи: вибірки, узагальнення, порівняння, групування; статистичні методи, методи графічного зображення даних.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань організації безготівкового обігу в Україні; статистичні матеріали Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів; аналітичні матеріали банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Національного банку України. При написанні роботи проаналізовано статті зарубіжних і вітчизняних авторів, підручники, посібники.
Впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих в роботі, дозволить удосконалити організацію готівкового обігу у банківський установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Список литературы ВИСНОВКИ


Робота над матеріалами дипломної роботи дає змогу зробити певні висновки.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що від правильної організації безготівкового обігу як на рівні країни так і на рівні банківських установ значно залежать сприятливий економічний клімат у країні, інтеграція банківської системи у світове співтовариство. Ефективний безготівковий і грошовий обіг є однією з передумов пожвавлення ділової активності та виходу економіки з фінансової кризи.
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення ефективності управління діяльністю банків. Тому важлива роль відводиться аналізу безготівкового обігу, без якого не відбудеться нормальне функціонування будь-якого підприємства і країни в цілому.
Для банківських установ України, які зуміють своєчасно перебудувати свої стратегії та з мінімальними втратами вийти з системної кризи, питання ефективного управління безготівковим обігом є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Адже, не зважаючи на позитивні зрушення в економіці країни, що спостерігаються протягом останніх років, існуючий стан речей, в умовах світової фінансової кризи, не можна вважати сприятливим для банківської діяльності. Такі фактори, які йдуть слідом за кризою, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямків інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. В цій ситуації питання організації безготівкового обігу є життєво важливим для ефективної діяльності банку.
Безготівкові розрахунки відіграють величезну роль у здійсненні операцій з виконання зобов’язань між суб’єктами економічних і фінансових відносин.
Значення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України відбивається також в кількості клієнтів-юридичних та фізичних осіб, які відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки.
Згідно з даними звітності за станом на 01.01.2010 року установи 180 банків обслуговують понад 127,2 млн. клієнтів-юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки. Загальна кількість відкритих рахунків клієнтів на звітну дату - 01.01.2010 склала 159,5 млн.
Узагальнюючи питання ознак класифікації безготівкових розрахунків можна звести їх до наступних: склад учасників; призначення платежу; місце проведення.
У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб'єкти використовують такі основні способи платежу: перерахування грошових коштів з поточного рахунку платника; надання позики банком; розрахунок шляхом заліку взаємної заборгованості платників.
До основних форм платіжних інструментів відносять: платіжні доручення; платіжні вимоги-дорученнями; чеки; акредитиви; векселі; платіжні вимоги; меморіальні ордери; банківські платіжні картки.
організація здійснення безготівкових розрахунків в банках України в методологічному сенсі являє собою складну систему.
Безготівкові розрахунки організовані за певною системою, яка складається з таких елементів: принципи організації розрахунків; вимоги щодо їх організації, які визначаються певними умовами господарювання; форми і способи розрахунків і пов'язаного з ними документообігу.
Як люба система, здійснення безготівкових розрахунків в банках України потребує організації, яка передбачає дотримання певних принципів організації.
Принципи організації вказують на те, що організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки.
Складовою державного механізму розрахунків є міжбанківські розрахунки. Вони є обов’язковою передумовою міжгосподарських розрахунків, що здійснюються між економічними суб’єктами - клієнтами різних банків або різних філій одного банку.
Методологічне керівництво організацією здійснення безготівкових розрахунків у банках здійснює Національний банк України, який з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів, чинного законодавства України встановлює єдині правила безготівкових розрахунків в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації.
В Україні сформовано нормативно-правову базу щодо організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України. Основою організації безготівкових розрахунків в україні є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України від 20.05.99 № 679 «Про Національний банк України», Закон України від 05.04.2001 № 2346 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України від 07.12.2000 № 2121 «Про банки і банківську діяльність», Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 та інші нормативно-правові документи. Аналіз нормативно-правової бази показав прагнення України наблизити її до норм і стандартів розвинутих країн світу.
Базою дослідження процесу організації безготівкових розрахунків являється Публічне Акціонерне Товариство «Райффайзен банк Аваль». Встановлено, що його засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року.
В своїй діяльності банк керується Законом України «Про банки і банківську діяльність», чинним законодавством України з питань діяльності та оподаткування, діючими нормативно-правовими актами і документами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами.
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в Україні. Протягом багатьох років банк утримує передові позиції на ринку банківських послуг і, зокрема, кредитування юридичних та фізичних осіб, пропонуючи високу якість обслуговування, найкращі банківські технології, сучасні знання та міжнародний досвід персоналу і керівництва банку своїм клієнтам через розгалужену мережу дирекцій та відділень по всій країні.
Банк має намір продовжувати розширювати свою присутність у країні, зокрема через впровадження таких стратегій:
- використання сегментів з найвищими темпами росту.
- зміцнення провідних позицій на ринку.
- збереження та підвищення ефективності нашої операційної діяльності.
Станом на 1 січня 2011 року клієнтська база складає 5 440 303 клієнтів, в тому числі:
- юридичних осіб 211 541 клієнтів,
- фізичних осіб 5 228 762 клієнтів.
Проведено аналіз фінансово-економічних показників банку.
За результатами розрахунків спостерігається зменшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на 24% у порівнянні з 2008 роком.
Спостерігається збільшення грошових коштів на 2739139 тис.грн. Грошові кошти та кошти в НБУ показують наявність у банку ліквідних активів для здійснення власних та клієнтських розрахункових операцій. Щодо цього показника не можна застосовувати формулу «чим більше - тим краще», адже ці кошти здебільшого не приносять банкові доходу. Відтак їх надмірний рівень фактично призводить до невикористання банком можливості розширення своїх операцій. Однак у період фінансової нестабільності, яка відчувається в Україні, значні обсяги зазначених активів можуть вважатися позитивною ознакою стабільності банку.
Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках також виконують роль миттєво ліквідних активів для проведення розрахунків. За ними банк не отримує доходів, тому їх питома вага в сумарних активах, як правило, є незначною.
Натомість за депозитами і кредитами в інших банках комерційний банк отримує доходи. Спостерігається зменшення їх кількості на 959327 грн.
Але слід пам’ятати, що основним завданням банківської діяльності є залучення тимчасово вільних коштів та їх вкладення в реальні операції, тобто надання іншим небанківським установам.
Зменшилась дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток на 32806 тис.грн., або на 89 відсотків.
Зменшилась сума основних засобів і нематеріальних активів 146383 тис.грн. в абсолютному виразі або на 4,6 %. Зменшення вартості основних засобів свідчить про оптимізацію роботи менеджменту банку щодо цієї ділянки роботи.
У 2009 році спостерігається значне зменшення активів на 11377122 тис. грн., або на 17%. В основному це відбулося за рахунок зменшення кредитного портфелю банку на -12278764 тис.грн., або 24%. Кредитний портфель відображає залишки всіх наданих кредитів, за винятком міжбанківських.
Власний капітал банку являє собою грошові кошти та виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порів¬няно з іншими сферами підприємницької діяльності власний
капітал банку має незначну питому вагу у сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим їх розміщенням серед юридичних та фізичних осіб. Тому власний капітал у банківській діяльності має дещо інше призначення, аніж в інших сферах підприємництва.
Отже, за аналізований період банк значно знизив масштаби своєї діяльності, про що свідчить зменшення валюти балансу на 11377122 тис.грн., або на -17%. При цьому зменшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки зменшенню власного капіталу банку. Це, безумовно, негативно характеризує роботу банку. Так, капітал банку зменшився на 2126886 тис. грн., або на 28%, а його зобов’язання – 9250236 тис.грн., або на 16 %. Однак такі показники в умовах фінансової кризи можна вважати позитивними. Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів.
Протягом 2010 року банком дотримуються економічні нормативи, а саме:
Нормативи капіталу:
- Регулятивний капітал (Н1 ) – 7 971 601 тис. грн. (нормативне значення нормативу Н1 не менше 120 000тис. грн..).
- Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н 2 ) – 16,92% (нормативне значення нормативу Н 2 не менше 10%).
- Норматив адекватності основного капіталу (Н 3 ) – 12,00% (нормативне значення нормативу Н 3 не менше 9%)
- Норматив миттєвої ліквідності (Н 4 ) – 48,22% (нормативне значення нормативу Н 4 не менше 20%).
- Норматив поточної ліквідності (Н 5 ) – 77,19% (нормативне значення нормативу Н 5 не менше 40%).
- Норматив короткостроковості ліквідності (Н 6 ) –77,17% (нормативне значення нормативу Н 6 не менше 60%).
Нормативи кредитного ризику:
- Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н 7 ) – 12,09% (нормативне значення нормативу Н 7 не більше 25%).
- Норматив великих кредитних ризиків (Н 8 ) 23,04% (максимальне значення нормативу Н 8 не більше 800%).
- Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н 9 ) – 0,16% (максимальне значення нормативу Н 9 не більше 5%).
- Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10 ) – 2,93% (максимальне значення нормативу Н10 не більше 30%).
Нормативи інвестування:
- Норматив інвестування в цінні папери (Н11) – 0,43% (максимальне значення нормативу Н11 не більше 15%).
- Норматив загальної суми інвестування (Н12) –0,75% (максимальне значення нормативу Н12 не більше 60%).
Ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції:
- (Л13-1) – 44,3169% (максимальне значення нормативу Л13-1 не більше 20%).
- (Л13-2) – 0,0254% (максимальне значення нормативу Л13-2 не більше 10%). Розраховані значення показників відповідають нормативним вимогам Національного банку України, крім нормативу ризику загальної відкритої (довгої /короткої) валютної позиції.
Завдяки таким факторам, як розгалуженість кореспондентської мережі, активна співпраця на міжбанківському ринку та зважена лімітна політика, АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом значного терміну утримує лідерську позицію на ринку України.
Здійснено аналіз організації здійснення безготівкових розрахунків банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Для того, щоб виявити значення безготівкового обслуговування клієнтів для банку, було розглянуто питому вагу доходів і витрат від розрахункового обслуговування в загальній їх сумі.
Загальний темп приросту доходів у 2010 році становить 2,44%, що є позитивною тенденцією. Доходи від розрахункового обслуговування займали вагоме місце в структурі доходів в 2009 році - 88,10%, а у 2010 - 69,12%, що дорівнює 1421,57 тис. грн. проти минулорічних 741,12 тис. грн. Зменшення питомої ваги комісійних доходів в зальній структурі доходів відбулося за рахунок збільшення питомої ваги процентних доходів. Але в той же час абсолютний приріст комісійних доходів від розрахункового обслуговування склав 680,45 тис. грн., а темп росту цього показника у 2010 р. становить 1,92 разів, тобто відбулося його збільшення майже в два рази.
Витрати по розрахунковому обслуговуванню займають незначну питому вагу в витратах банку - 0,56% та 5,23% в 2009 та 2010 роках відповідно. Приріст витрат по розрахунковому обслуговуванню на 65,08 тис. грн. пояснюється значним розширенням обсягу безготівкових розрахунків. Порівнюючи названі показники з відсотками доходу від розрахункових операцій помітне позитивне співвідношення. В 2009р. доходи перевищили витрати на 16,56%, а в 2010 - на 35,86%. Темп росту доходів перевищує темп росту витрат за 2009 та 2010 роки.
Отже, проаналізувавши структуру доходів і витрат харківської філії ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 та 2010 роки можна сказати, що обслуговування безготівкового платіжного обороту клієнтів банку є ефективною і прибутковою операцією, що робить її найважливішою для даного банку.
В Харківський філії ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» використовуються такі форми безготівкових розрахунків:
- платіжне доручення;
- платіжна вимога;
- платіжна вимога – доручення;
- акредитив.
Кількість платіжних інструментів безготівкового обігу розподіляється нерівномірно по місяцях. Починаючи з березня місяця їх кількість поступово збільшується і на прикінці року стає максимальною. Це в першу чергу пов’язане з активністю сільгоспвиробників, які складають значну кількість клієнтської база банку.
Фінансовий облік безготівкових розрахунків клієнтів банку «Райффайзен Банк Аваль» ведеться на поточних рахунках.
Поточні рахунки відкриваються суб'єктам господарювання та фізичним особам в банку «Райффайзен Банк Аваль» згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.
Банк «Райффазен Банк Аваль» здійснює обслуговування платіжних карток двох видів:
1) кредитні картки;
2) платіжні картки.
Одним з напрямків удосконалення безготівкових розрахунків в банках України є модернізація системи міжбанківських електронних платежів.
Модернізація системи міжбанківських електронних платежів банку «Райффайзен банк Аваль» потребує часу і значних первинних витрат коштів, тому виникає необхідність в детальній оцінці інвестиційного проекту модернізації системи.
При аналізі ефективності інвестицій використовували наступні показники: сума інвестицій, грошовий, чиста теперішня вартість проекту, термін окупності інвестицій.
Отримані дані фінансового аналізу інвестицій дають змогу зробити висновки щодо доцільності застосування альтернативних проектів.
Користуючись даними розрахунків які зведені до таблиці 3.4 зроблені висновки про те, що найбільш вигіднішим до застосування являється проект «С», внаслідок того, що він має найбільшу чисту приведену вартість, найкращу динаміку строку окупності та найбільш високий індекс доходності.
Для узагальнення фінансового ризику банку при проведенні інвестиційного проекту, розрахуємо коефіцієнт ризику. Розрахункове значення коефіцієнта показує, що ризик від впровадження інвестиційного проекту мінімальний.
Аналіз стану охорони праці у відділені банку показав, що санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні відділення відповідають нормативним вимогам. В приміщенні відділення для забезпечення відповідної чистоти повітря та підтримки нормативних значень параметрів мікроклімату слід застосовувати організовану природну вентиляцію, що відповідає дійсному становищу.
Отже, надані в роботі пропозиції та рекомендації з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду посприяють удосконаленню організації безготівкового обігу у банківський системі України та ПАТ «Райффайзен банк Аваль» зокрема.




СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України від 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV http: // www.rada.kiev.ua
3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679 – ХІV (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121 – ІІІ (зі змінами та доповненнями) // http: // www.rada.kiev.ua
5. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346 - ІІІ // Урядовий кур'єр. – 16.05.2001р. - С. 1-11.
6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ // Урядовий кур'єр. – 29.08.2001р. - С. 8-16.
7. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. №3356-ХІІ. // http: // zakon.rada.gov.ua
8. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-ХІІ із змінами та доповненнями. // http: // zakon.rada.gov.ua
9. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. №3745. // http: // zakon.rada.gov.ua
10. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. №280 (зі змінами та доповненнями). // http: // zakon.rada.gov.ua
12. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368. // http: // zakon.rada.gov.ua
13. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.
14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. №22.
15. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 р. № 137.
16. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98 . затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. N 7. // http: // zakon.rada.gov.ua
17. Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004р. №126. // http: // zakon.rada.gov.ua
18. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 21 від 10.02.1999 р. «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно - обчислювальних машин».// http: // zakon.rada.gov.ua
19. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. НПАОП 6.02.2004р. // http: // zakon.rada.gov.ua
20. Типове положення про службу охорони праці, — Затверджене наказом Держав¬ного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004р. №255. НПАОП 0.00-4.35-04. // http://zakon.rada.gov.ua
21. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. ISBN 966–574–567–0
22. Анісімов Микола Вікторович. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / Кіровоградський ін - т інформаційних технологій. — Кіровоград : Видавничий центр КТКК, 2005. — 116с. : іл. — Бібліогр.: с. 110.
23. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання - Прес, 2006. – 438 с.
24. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с.
25. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 476 с.
26. Банківська справа: Навчальний посібник.— Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-314с.
27. Банковское дело: Учебник: Навчальне видання. - Изд. 4-е, стер.- М.: КНОРУС, 2006.- 768 c.
28. Берегуля О.С., Чинники підвищення конкурентоспроможності банку на ринку іпотечного кредитування. // Вісник Національного Банку України. – 2008. - №8. - С.51 – 53
29. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: «Знання», 2006. – 242с.
30. Вдосконалення координації грошово - кредитної та фіскальної політики: Інформаційно-аналітичні матеріали: Наукове видання.- К.: , 2006.- 115 c.
31. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрейків Т.Я. Кредит і банківська справа.К.: Знання, 2008. – 564 с.
32. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навч. посібник. - Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 560с.
33. Вовчак О.Д., Самура Ю.О. Завійська О.І.Маркетинг в банку: Навч. посібник. – Л.: ЛКА, 2009 – 380 с.
34. Війтєва Л.М. Деякі практичні питання банківської діяльності. - Вісник Національного банку України. – 2009. - № 3. – С. 27 - 31.
35. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України, Харків, «Штрих», 2000, - 359с.
36. Деревська. О.А. Активно – пасивні операції та управління ліквідністю банківської установи. // Вісник Національного Банку України. – 2008. - №7. - С.41 – 45
37. Давиденко Н. М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ// Актуальні проблеми економіки. - 2006.- № 9.- C. 30-37
38. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навч. посібник / Науково-методичний центр вищої освіти; Українська академія друкарства. — 2.вид., доп. — Л. : Афіша, 2007. — 174с.
39. Зайцева Н.В. Оперативный аналіз риска потери ликвидности в коммерческом банке // Регіональна економіка.- 2002.- № 3.- C.40-49
40. Зеленский Ю.Б., Бирюкова Е.А. Механизмы повышения устойчивости банковской системы // Деньги и кредит.- 2006.- № 7.- C.11-21
41. Загородній А. Г, Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник.-3-тє вид., випр. та доп.- К.: Т-во «Знання», 2007.- 587 с.
42. Коваль В.М. Методи забезпечення оптимального співвідношення між ліквідністю і доходністю комерційного банку // Банківська справа.- 2003.- № 2.- C.104-110
43. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности.- СПб.: Питер, 2008.- 224 с,
44. Корнієнко Т.В. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впливають, методи управління // Финансовые риски.- 2007.- № 3.- C.51-54
45. Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навчальний посібник: Навчальне видання. - 2-е вид. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006.-396 c.
46. Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку// Актуальні проблеми економіки. - 2006.- № 9.- C.43-50.
47. Любунь О.С., Денисенко М.П. Бізнес – планування у банку: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2006. – 288 с.
48. Любунь О. С, Грушко В. І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчаль¬ний посібник.- К: Видавничий дім «Слово», 2004. – 301с.
49. Любунь О. С, Денисенко М. П., Кабанов В. Г. Малі банки на ринку фі¬нансових і банківських продуктів та послуг // Вчені записки. - 2003.-№8.-С. 72-75.
50. Матюшенко І.Ю. «Основи фінансового менеджменту». – Київ, ЦНЛ, 2003, 219с.
51. Марченко С.О., Скрипник А.В, Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту в Україні в умовах фінансової кризи. // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 3. – С. 10-12.
52. Молодоря Т.С. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з дисципліни «Основи охорони праці» для студ. заочної форми навчання всіх спец. за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво".- Харків: ХБІ УАБС, 2004. – 127 с.
53. Молодоря Т.С. Охорона праці: Опорний конспект лекцій. - Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006.- 84 с
54. Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків . // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006.- № 10.- C.48-51
55. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 352 с.
56. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.
57. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К. : Генеза, 2004. — 263с.
58. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
59. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К: КНЕУ, 2002. – 316с.
60. Примостка Л., Лисенок О. Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі. // Вісник Національного Банку України. – 2008. - №5. - С.59 – 64
61. Патрікац Л.В. Фінансово-кредитна система України — крізь призму наукової думки. // Вісник Національного Банку України. – 2007. - № 12. – С. 66 – 71
62. Пернарівський О.В. Венерова Н.І. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування. // Вісник Національного Банку України. – 2008. - № 5. - С.53 – 58
63. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
64. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с.
65. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.
66. Соціально – економічне становище України. Бюлетень Національного банку України. №3 (192). – 2011. – С. 7-16
67. Тищенко О, Лазаренкова Г.М., Сословський В.А. Конкурентні переваги банків. // Вісник Національного Банку України. – 2008. - №8. - С. 49 – 52
68. Тичина В.С., Задніпровська О. С. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля ІІ // Вісник Національного банку України. – 2008. - №1. – С. 20-25.
69. Фінансова статистика (з основами теорії статисти¬ки): Підручник / А. В. Головач, В. Б. Захожай Н. А. Голо¬вач, А. А. Шустіков. — К.: МАУП, 2005.
70. ШелудькоВ. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К.: Знання - Прес, 2006.- 535 с.
71. Шеремет А.Д., Щербакові Т. Н. Фннансовый анализ в коммерческом банке.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 256 с.
72. Шпиг Ф. Стратегія управління діяльністю комерційного банку. - К., 2006.- 121 с.
73. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: Знання, 2006.- 311 c.
74. Сайт Міністерства фінансів україни - www.minfin.gov.ua
75. Сайт Верховної Ради України – http://zakon.rada.gov.ua
76. Сайт Національного банку України - http://www.bank.gov.ua
77. Сайт Державного комітету Статистики України - www.ukrstat.gov.ua
78. Сайт Державної податкової адміністрації України - www.sta.gov.ua
79. Сайт Кабінету Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
400





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.