У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ „КВАЗАР-МІКРО”
Количество страниц 112
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2013
Бесплатно скачать 22631.doc 
Содержание ЗМІСТ
ст.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 6
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 6
1.1 Основні поняття, посередницької діяльності 6
1.2 Правові та економічні засади діяльності посередників 14
1.3 Загальносвітові тенденції діяльності посередників міжнародного бізнесу 22
РОЗДІЛ 2 42
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 42
2.1 Аналіз, проблеми та перспективи діяльності посередників міжнародного бізнесу на ринку України 42
2.2 Виявлення передумов підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 46
2.3 Виявлення шляхів подальшого розвитку діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 54
РОЗДІЛ 3 59
ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «КВАЗАР -МІКРО » 59
3.1 Аналіз та оцінка ефективності діяльності компанії «Квазар-Мікро» на ринку України 59
3.2 Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності компанії «Квазар-Мікро» на ринку України 70
3.3 Шляхи підвищення ефективності посередницької діяльності в контексті міжнародного бізнесу 84
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
ДОДАТОК А Ключові постачальники продукції, що реалізує «Квазар-Мікро» 103


ВСТУП

Актуальність теми. У даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство. Активне використання фактору присутності міжнародного бізнесу сприяє подоланню негативних процесів в економіці й подальшому розвитку ринкових відносин.
Україна тільки входить до системи світового економічного простору й від того, як цей процес буде відбуватись залежить подальший економічний і соціальний розвиток держави, як органічної підсистеми світової економіки.
Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що відбулися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних відносин у розвитку країни. Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального розвитку країни.
Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин, в той же час дало можливість розглядати країну на міжнародній арені як ринок споживання для продукції, створеної силами міжнародного бізнесу. І значення посередництва, як проміжної ланки контакту між кінцевим споживачем і міжнародним бізнесом є на даному етапі є досить важливим, а активність посередників міжнародного бізнесу постійно зростає.
Принцип системності зовнішньоекономічної діяльності включає взаємозв'язок міжнародних операцій посередницької компанії з міжнародним бізнесом у цілому. Оскільки самі по собі операції навіть однієї великої фірми (не кажучи вже про невеликі українські компанії) займають у загальному обсязі міжнародного бізнесу незначну частину, доводиться пристосовуватися до законів цього бізнесу. Система зовнішньоекономічної діяльності фірми є лише незначною частиною міжнародного бізнесу як більш вагомої мегасистеми.
Посередницька торговельна діяльність в міжнародній економіці взаємозалежна із внутрішньою економікою за принципом «сполучених посудин». Тому процеси здійснення зовнішньоторговельної діяльності невіддільні від процесів і напрямків економічного розвитку держави в цілому на конкретних етапах, а зовнішньоторговельна політика повинна враховувати й загальну економічну стратегію.
Отже посередницька діяльність в міжнародній економіці виступає як особливий комплекс господарської діяльності, тісно зв'язаний одночасно й з національної, і зі світовою економікою й цього специфічними тенденціями.
Таким чином, постає гостра необхідність дослідження ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні. Практична затребуваність такого роду досліджень, недостатня розвиненість важливих питань підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу, теорії й практики їх присутності на ринку, визначає актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми даної магістерської роботи.
Мета і завдання роботи. Метою роботи є дослідження ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні, зважаючи на загальносвітовий досвід та досвід конкретного підприємства – компанії «Квазар-Мікро», виявлення проблем і шляхів підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні в цілому та компанії «Квазар-Мікро» зокрема.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
 розкрити сутність і зміст діяльності посередників міжнародного бізнесу;
 виявити загальносвітові тенденції діяльності посередників міжнародного бізнесу;
 оцінити ефективність діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні;
 оцінити особливості посередницької діяльності компанії «Квазар - Мікро» та виявити шляхи підвищення її ефективності в Україні та в контексті міжнародного бізнесу.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є проблеми підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу.
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є діяльність посередників міжнародного бізнесу.
Аналіз діяльності посередників міжнародного бізнесу здійснюватиметься в роботі в цілому за останнє десятиліття, що визначає хронологічні рамки роботи.
Теоретичною основою магістерської роботи є основні положення й висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії функціонування міжнародного бізнесу, з огляду на особливості діяльності посередників. Зокрема, особливо цінними у формуванні літературної бази роботи стали праці вітчизняних (Ю. Василенко [26], В. Андрійчука, О. Власик, А. Мокій, В. Титаренко [79], І. Михно [66]), російського (С. Афонцева [13]) та закордонних (Харалд Войе, Уве Якобсен [81]) науковців.
У якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі й нормативні документи регулюючі діяльність посередників міжнародного бізнесу. Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії посередницької діяльності; матеріали періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки й ін.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, у яких послідовно досліджується питання ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу, висновку, списку використаної літератури, додатків у яких послідовно висвітлюються результати вирішення основних завдань дослідження.
Список литературы ВИСНОВКИВ умовах розвиненого ринку пошук шляхів підвищення ефективності діяльності компаній – одна з найважливіших функцій керівників вищої ланки. В роботі досліджувалась ефективність діяльності посередників міжнародного бізнесу, метою роботи був пошук шляхів її підвищення як в цілому для вітчизняних підприємств, так і для конкретного підприємства – ЗАТ „Квазар-Мікро”.
В роботі розглядається основний комплекс проблем сучасного інституту посередництва й суб'єктів посередницької діяльності. У ній аналізуються місце й роль посередників у міжнародному бізнесі, види й функції посередницьких фірм, діяльність торговельно-посередницьких фірм і організацій за кордоном і в Україні, організація роботи посередників, їхні взаємини із клієнтами, розміри й форма оплати послуг посередників.
Були вивчені практичні й теоретичні аспекти посередницької діяльності, досліджені основні поняття, класифікація, правова база та економічні засади посередництва. Як показують багато закордонних досліджень, число фірм-посередників міжнародного бізнесу зростає. Це пов'язано з попитом, що постійно зростає, відновленням і поповненням асортименту продукції, розширенням і поглибленням міжнародного поділу праці, у тому числі й у сфері розподілу.
Дослідження світового та вітчизняного досвіду посередницької діяльності дозволило констатувати важливість, актуальність та тенденцію до поширення впливу посередництва в світі та в Україні, зокрема як засобу оптимізації витрат збуту міжнародного бізнесу. І для України посередництво актуальне передусім при реалізації продукції сфери високих технологій, де Україна сама не здатна конкурувати з міжнародники корпораціями, а за рахунок посередництва здатна акумулювати ресурси (прибутки від посередництва) в національному капіталі.
Посередницькі фірми й організації, що діють за кордоном активно вдосконалюють свою діяльність за рахунок використання нових методів і технологій, уже успішно застосовуваних у промисловості. Це дозволяє оптимізувати їх операції, сприяє зниженню цін і поліпшенню обслуговування клієнтів. У цей час багато хто з них оснащені найсучаснішими засобами зв'язку, передовими операційними системами обліку товарів, що працюють у режимі реальної години, автоматизованими системами оформлення рахунків і замовлень.
Підсумовуючи наведене вище, слід зазначити особливості сучасних світових процесів, що суттєво впливають на діяльність міжнародного бізнесу в Україні: посилення монополізації та тиску на «слабкі країни» (сьогодні транснаціональні компанії контролюють до 40% світового промислового виробництва та понад 50% світової торгівлі); посилення цінової конкуренції; диспаритетність розвитку світових економічних систем і прискорення процесу їхнього зближення; часткова зміна якості конкурентної боротьби (через оволодіння певною кількістю напрямів унаслідок штучного ослаблення конкурентів, наприклад, на території колишнього СРСР); структурні зрушення у світовому господарстві; переважання факторів рентабельності над факторами ефективності.
Існуюча практика посередництва підприємств України в міжнародному бізнесі, при всіх її позитивних аспектах має істотний недолік – фактичну відсутність на національному рівні усвідомлення ролі та місця посередників міжнародного бізнесу на ринку України та на світових ринках. З погляду змін, які не тільки мали місце, але й розвиваються в сфері міжнародних економічних відносин, варто помітити: саме орієнтація на глобальні зміни й тенденції, їхнє прогнозування в довгостроковому режимі, а також адекватна політика нашої держави можуть привести до позитивних змін у позиції підприємств країни, а отже і країни в цілому на світовому ринку.
Проте використання інструмента посередництва особливо важливо для вітчизняних промислових і комерційних структур, частина яких у чинність специфіки своєї діяльності й необхідності великих капіталовкладень не готові поки до створення власної збутової мережі за кордоном. Особливо незамінні торговельні посередники для тих вітчизняних організацій, які вперше виходять на зовнішній ринок або ж недавно почали його освоєння.
Досвід використання торговельних посередників досить актуальний для комерційних структур не тільки при експорті ними товарів на зовнішні ринки. Напрацьовані тривалою закордонною практикою норми, правила й схеми взаємодії в цій області можуть бути творчо використані імпортерами, що здійснюють збут іноземних товарів у країні. У першу чергу це відноситься до принципів побудови товаропровідної мережі, правових і комерційних взаємин юридичних і приватних осіб, задіяних у реалізації імпортних товарів. Цивілізована система їхнього збуту поки як тільки створюється. Тому досить важливо, щоб із самого початку вона відповідала високим світовим стандартам.
Однозначним є те, що встановлення максимально можливої планомірності й пропорційності в діяльності підприємства, зменшення невизначеності й ризику й забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках є передумовою підвищення рентабельності та масштабів посередницького бізнесу, як і будь-якого іншого, і саме досвід міжнародного бізнесу, який посередників на міжнародному ринку використовує як інструмент реалізації своєї продукції, отже – як інструмент підвищення ефективності своєї діяльності може стати в нагоді вітчизняним посередникам – невід’ємному елементу системи збуту міжнародного бізнесу.
Аналіз діяльності ЗАТ „Квазар-Мікро” – міжнародної IТ-компанії, лідера ринку ІТ України та одного із провідних постачальників рішень, продуктів і послуг в сфері інформаційних технологій у країнах СНД і Східної Європи, зокрема його дистриб’юторського напрямку діяльності, показав, що фірмі передусім слід сформулювати чітку маркетингову стратегію просування на ринках України та світу, в роботі приділено увагу питанням формулювання даної стратегії.
Фірма „Квазар-Мікро” займає досить широку нішу ринку ІТ-продуктів і рішень. Однак необхідно враховувати, що конкуренти постійно вдосконалюють свої технології, рекламну й збутову діяльність. Тому фірма повинна не зупинятися на досягнутому й удосконалювати свою збутову політику.
У цей час відбуваються нові відкриття в області ІТ, з огляду на цей фактор фірмі необхідно скорегувати свій стратегічний план і наголосити на реалізації найсучасніших продуктів і рішень.
Керівництву компанії «Квазар-Мікро» слід приділити увагу передусім дослідженню й підвищенню ефективності посередницької діяльності в напрямках оптимізації: ціни на продукти та рішення; руху товарів і продажів; форм діяльності підрозділів оптової й роздрібної торгівлі; системи стимулювання збуту; реклами; внутрішнього середовища підприємства.
Програму фірми необхідно розгорнути в докладний перелік допоміжних цілей і завдань для кожного ешелону керівництва.
Виділяючи найбільш пріоритетні продукти (шляхом побудови матриці Мак - Кінсея), якими для посередницької діяльності компанії «Квазар-Мікро» є настільні комп'ютери й робочі станції, ноутбуки й кишенькові ПК, що без труднощів знаходять свого споживача, можна сказати, що ці продукти необхідно розвивати й вкладати більше коштів в їх дистрибуцію.
Стратегії росту посередницької діяльності компанії «Квазар-Мікро» полягає у стимулюванні основних напрямків розширення ділової активності: розширення «углиб» – сегментація існуючого ринку з метою охоплення продукцією нових споживачів з обліком їхньої купівельної спроможності; розширення «ушир» – диверсифікованість збутової посередницької діяльності, тобто збут нових лінійок продуктів, освоєння нових продуктових напрямків; розширення активності «через кордон», на першому етапі стабілізація і поширення присутності на ринках країн СНД і близького зарубіжжя, а на другому – на ринки Західної Європи, Азії й Америки; кількісне зростання збуту нової й найбільш конкурентоспроможної продукції, що користується попитом споживачів і дає прибуток.
Досліджуючи ефективність посередницької діяльності „Квазар-Мікро” в контексті міжнародного бізнесу, її підвищення базується на органічному охопленні питань керування попитом, відносин із субпідрядниками, посередницькою мережею й споживачами, аналіз технологічних, фінансових аспектів розвитку й багато чого іншого.
Компанія „Квазар-Мікро”, що як посередник має орієнтацію на реалізацію продукції на експорт, тобто виступає посередником на зовнішніх ринках, реалізуючи продукцію міжнародного бізнесу окрім України через свою збутову мережу в інші країни, для активізації своєї присутності на зовнішніх ринках повинна:
 пред'являти до дистриб’юторської мережі за кордоном більш високі вимоги, ніж на внутрішньому ринку
 обираючи товари, що йдуть на експорт, і обсяги їх реалізації повинен враховувати потреби зовнішніх ринків, їхню кон'юнктуру й прогноз, особливості світового ринку: наявність конкурентів, їхньої ціни тощо;
 мати стратегію експортно-імпортної політики на перспективу.
Як показує світовий досвід, особливо перспективний і вигідний експорт товарів "ринкової новизни", які або відкривають перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби, або піднімають на новий якісний щабель задоволення вже відомої потреби, або дозволяють більше широкому колу покупців задовольняти на відомому рівні відому потребу. Продавці таких товарів мають можливість протягом певного часу призначати монопольні ціни й одержувати більше високий прибуток.
В сфері ІТ, де працює „Квазар-Мікро” появу таких товарів можна очікувати значно частіше, ніж на інших ринках, отже головне для компанії – бути швидшим за конкурентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" №959-ХІІ від 16.04.91р.
2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России //Вестник РАН. 1997. № 9.
3. Абашидзе А.Х., Эмин В.Г. Членство в международной организации. - Международные организации / Под ред. И.П. Блищенко. М., 1994.
4. Абдулгамидов Н., Губанов С. Глобализация: трактовки и действительность // Экономист 2001. №9.
5. Абдулжанов А.Г., Баширов И.Х. Маркетинг. Исследования. Организация. Внедрение. - Донецк: КАССИОПЕЯ, 1998.-316 с.
6. Аваков Р. Колонизация и деколонизация: эволюция развивающегося мира. // МЭ и МО 2000. №9.
7. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: Маркетинг, 1997.
8. Адно Ю. Мировая металлургия на пороге нового столетия. // МЭ и МО 2001. №8.
9. Адно Ю. Россия на мировом рынке алюминия. // МЭ и МО 2000. №12.
10. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
11. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике. // МЭ и МО 2000. №3.
12. Архипов А., Сатубалдин С. "Драконы" и "тигры" Азии: сможет ли казахский "барс" пройти их тропами? // Вопросы экономики. 1999. №4.
13. Афонцев С. Проблема глобального управления мирохозяйственной системой: теоретические аспекты // МЭ и МО 2001. №5.
14. Балацкий Е., Павличенко Р. Иностранный сектор в экономике России // МЭ и МО 2001. №5.
15. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи. - М.: Финансы и статистика, 1998-512с.
16. Басовский Л. Е. Мировая экономика: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М, 2001.
17. Бельчук А.И. Вступление России в ВТО - попытка подвести баланс. // Внешнеэкономический бюллетень. – 2001.-№10.
18. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К : Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.- 408 с.
19. Бобылев С. Н., Стеценко А. В. Экономическая оценка природных ресурсов и услуг. // Вестник Московского университета сер. 6. Экономика. 2000. №1.
20. Болт Г. Дж. «Практическое руководство по управлению сбытом» : Пер. С англ. / Научн. Ред. и авт. Предисл. Ф.А Крутиков. - М. :Экономика, 1991.- 271 с.
21. Борко Ю. Новый этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты. // МЭ и МО 2000. №9.
22. Брагина Е. Индия: государственная поддержка мелкой промышленности. // МЭ и МО 2000. №2.
23. Буковинский А.Е „Теория международной торговли”. – М.:Дело, 1999. – 327с.
24. Бункина М.К. Национальная экономика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 1997. – 272 с.
25. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945 – 1990. М.: Наука. 1994.
26. Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 2003.- №7, с.17-20
27. Ватманюк Г. та ін. Макроекономіка /Київ. Заповіт.- 1997.-275с.
28. Власюк О.С. Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України. – К.: НІСД, 1997. – 80 с. – (Сер. “Екон. стратегії”; Вип. 5).
29. Власюк О.С., Ямпольська І.Л. Зовнішня торгівля України: стан та прогноз. – К.: НІСД, 1995. – 63 с. – (Сер. “Наук. доповіді”; Вип. 49)
30. Вилкова Н. Новые единообразные международные правила толкования торговых терминов // ЭЖ-Юрист. – 2000. - № 22.
31. Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 384с.
32. Гельбрас В., Кузнецова В. КНР: год суровых испытаний. // МЭ и МО 2001. №8.
33. Динкевич А. И. Особенности экономического развития Японии 90-х. // Деньги и кредит. 2000. № 6.
34. Динкевич А. И., Игнацкая М. А. Восточная и Юго-Восточная Азия: финансово-экономический кризис и его последствия. // Деньги и кредит. 1999. №3,5.
35. Дробот Г. А. Роль международных организаций в мировой политике: основные теоретические подходы // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1999. № 1.
36. Загашвили В. Шишков Ю. Мировая торговля и международные инвестиции. // МЭ и МО 2000. №8.
37. Загорский А. В. Россия и СНГ // Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. М., 2000.
38. Зевин Л. МВФ и Россия: 8 лет трудного диалога. // МЭ и МО 2001. №4.
39. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимального стратегии развития. // МЭ и МО 2000. №2, 3.
40. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики. // МЭ и МО 2000. №3.
41. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001.
42. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2000.
43. Клавдиенко В. П. Глобализация мирового хозяйства и трансформация экономических систем в странах Восточной Европы и России. // Вестник Московского университета сер. 6. Экономика. 2000. №5.
44. Клепацкий З.М. Западноевропейские международные организации / Пер. с польского. М., 1973.
45. Климко Г., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа., 2002р.-328с.
46. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. - М.: 111 с.
47. Коноплев В.Т. « Международный маркетинг».- Донецк : Юго-Восток, 1998.- 320 с.
48. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности: Юридический справочник. – М.: Новый Юрист, 1998.
49. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка – 2003 - №5.- с.9-11
50. Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988.
51. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996.-589 с.
52. Ломакин В. К. Мировая экономика. М.: "Юнити", 1998.
53. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть.-М.:БЕК,1998.
54. Магдалене Хофф. ЕС – Восточная Европа. // МЭ и МО 2000. №12.
55. Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической деятельности.- Алматы: Экономика, 1999. – 184с.
56. Маргиев В. И. К вопросу о юридической природе внутреннего права международных организаций // Советский ежегодник международного права. 1980. М., 1981.
57. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.: М.: Внешторгиздат, 1989.- 152 с.
58. Материалы доклада М.Мясникович на международной научно-практической конференции «Руководитель на рубеже ХХI века» (22-23 сентября 1999 г., Минск, Белоруссия).
59. Марцинкевич В. США в процессе трансформации. // МЭ и МО 2001. №8.
60. Международные экономические отношения. Интеграция. Щербанин Ю.А., Рожков К.Л., Рыбалкин В.Е., Георг Фишер. М., 1997.
61. Международные экономические отношения. Учебник. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1998.
62. Международное публичное право. Сборник документов./Сост. К.А.Бекяшев и А.Г.Ходаков. В 2-х т.-М.: БЕК, 1996.
63. Мировая экономика и международные экономические отношения. / Под ред. Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. – Ростов на Дону. 2000.
64. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник. / Под ред. Колесова В. П., Осьмовой М. Н. – М.: Флинта, 2000.
65. Мировая экономика: Учебник. / Под ред. Булатова А. С. – М.: Юрист, 2000.
66. Михно І., Сіренко В. До питання про ефективність міжнародного товарообміну України з країнами СНД // Економіка України. – 2000. – № 2. – С. 80.
67. Моджорян Л.А. О субъекте международного права. М., 1948.
68. Моравецкий В. Функции международной организации.-М., 1976.
69. Морозов Г. И. Международные организации: Некоторые вопросы теории. М., 1974.
70. Мочерний С. Основи економічних знань / Київ. FEMINA.- 1996. – 346с.
71. Ноздрев Н. Структурный кризис финансового сектора экономики Японии. // МЭ и МО 2000. №1.
72. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003. – 465с.
73. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже ХХ – ХХ1 веков. М.: Изд-во Фин. Академии при Правительстве РФ, 1995.
74. Онищенко В. ""Современные проблемы внешнеэкономической политики Украины" Экономика Украины №2, 1996 г.
75. Орешкин В. Состояние и перспективы развития мировых товарных рынков. // МЭ и МО 2000. №8.
76. Паламарчук В. Важлива умова економічного зростання// Економіка України.- 2000.- №6, с.21-23
77. Ревенко А. Проблемы формирования национальной экономической безопасности Украины //Экономика Украины. – 2001. – № 11. – С. 15.
78. Ревенчук К. Проблеми іноземних інвестицій //Економіка України.- 2001.- №1, с.8-10
79. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г. Андрійчука: Моногр. – К.: НІСД, 1996. – 148 с. – (сер. “Екон. стратегії”; Вип. 4).
80. Рыночная экономика в 15 книгах. Бьярне Бакка. Малые промышленные фирмы на международных рынках. Маркетинг. Кн. 5. Осло/ Москва : West International Publishing 1992.-311 с.
81. Рыночная экономика в 15 книгах. Харалд Войе, Уве Якобсен. Маркетинг , кн. 2. Осло / Москва: West International Publishing 1992.- 224 с.
82. Сажин Д. Торговые отношения США и Китая. // МЭ и МО 2001. №7.
83. Сокуренко С. "Как организовать торговлю со странами Европы" Экономика Украины №6 1994 г.
84. Спиридонов И. А. Мировая экономика. М.: Инфра – М, 1998.
85. Фатхутдинов Р.А «Стратегический менеджмент»: Учебное пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 1997.-304 с.
86. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України// Економіка України.- 2002.- №1, с.11-14
87. Фридман Л., Кузнецова С. Глобализация: развитые и развивающиеся страны. // МЭ и МО 2000. №10, 11.
88. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: В 2-х томах. – М.: ЗАО "Экономика", 2001.
89. Хэрис, Дж. Мэнвилл. Международные финансы /Пер. с англ. – М.: Информ.-издат. дом “Филингъ”, 1996. – 296 с. – (Сер. “Экономика для практиков”).
90. Целищев И. Японская фирма еа пути к новой модели. // МЭ и МО 2001. №9.
91. Шибаева Е., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 1988.
92. Эльянов А. Глобализация и расслоение развивающихся стран. // МЭ и МО 2000. №6.
93. Юданов Ю. Центральная Азия – новый фаворит иностранных инвесторов. // МЭ и МО 2000. №3, 4.
94. www.kvazar-micro.com – сайт компанії «Квазар-Мікро»;
95. www.km-dc.com – сайт підрозділу дистрибуції компанії «Квазар-Мікро»;
96. www.kvazar-micro.lt – сайт представництва компанії «Квазар-Мікро» у Литві;
97. www.kvazar-micro.md – сайт представництва компанії «Квазар-Мікро» у Молдові;
98. www.kvazar-micro.hu– сайт представництва компанії «Квазар-Мікро» в Угорщині;
99. www.kmczech.cz – сайт представництва компанії «Квазар-Мікро» в Чехії;
100. www.logycom.kz – сайт представника компанії «Квазар-Мікро» в азахстані – компанії «Логіком»$
101. www.rada.gov.ua – офіційна база законодавства України, сайт Верховної Ради України;
102. www.ukrstat.gov.ua – офіційна статистична база України, сайт Державного комітету статистики України;
103. www.mfa.gov.ua – сайт Міністерства закордонных справ України.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22631.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.