У нас уже 116750 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Управління організацією готівкових розрахунків населення
Количество страниц 113
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2013
Бесплатно скачать 22632.doc 
Содержание Зміст

ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НАСЕЛЕННЯ 7
1.1 Поняття та сутність готівкових розрахунків населення 7
1.2 Проблеми управління організацією готівкових розрахунків населення в Україні 17
1.3 Світовий досвід сучасного розвитку готівкових розрахунків населення 27
2 АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НАСЕЛЕННЯ 38
2.1 Сучасний стан готівкових розрахунків населення в Україні 38
2.2 Вплив зовнішніх факторів на якість готівкових розрахунків населення 46
2.3 Аналіз операцій готівкових розрахунків населення ЗАТ "Альфа Банк" 54
3 ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НАСЕЛЕННЯ 60
3.1 Удосконалення системи державного регулювання управління організацією готівкових розрахунків населення 60
3.2 Перспективи удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні комерційного банку 60
ВИСНОВКИ 60
ЛІТЕРАТУРА 60
Додатки 60ВСТУП


У сучасному світі гроші виступають економічною ланкою, якій притаманні не лише зовнішні, поверхневі, але й глибокі внутрішні ознаки всього комплексу функціональних зв’язків, що розвиваються у процесі суспільного відтворення матеріальних i духовних благ, їх виробництва, розподілу та споживання.
Гроші є тією єдиною функціональною формою, що є відображенням взаємодії всіх структурних елементів сучасної ринкової економіки, відображає рух системи виробничих відносин.
Гроші є досить нестійким i вразливим елементом ринкової економіки, тому незбалансована грошова система може стати головною причиною розбалансованості виробничого процесу, різких коливань рівня цін i зайнятості, недовикористання основних фондів, інших негативних явищ.
За сучасних умов функціонування вітчизняної банківської системи постає проблема ефективності грошового обігу, у формуванні якого на складність самого явища грошей накладається дія багатьох різноманітних економічних та політичних факторів, що відображають стан економічної системи країни в цілому i надають унікальні особливості грошовому обігу кожної окремої країни та України зокрема.
Питання грошового грошового обігу завжди залишатимуться актуальними для економіки будь-якої країни, оскільки за допомогою його аналізу можна визначити та проводити оцінку інших економічних процесів, а також шукати шляхи подолання існуючих проблем.
В той же час, що стосується рівня окремого українського банку, за останні роки в економці i банківський системі України відбулись радикальні ринкові перетворення:
 конституційне визначення основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці;
 формування дворівневої банківської системи;
 створення власної грошової системи;
 проведення грошової реформи з запровадженням у готівковий обіг національної грошової одиниці – гривні;
 подолання гiперiнфляцiйних процесів в економці країни i досягнення відносної фінансової стабільності на макрорівні.
У зв’язку з переліченими факторами, що системно впливають на діяльність вітчизняних банків, постає проблема забезпечення грошового обігу, і зокрема організації готівкового обігу в окремому банку, а також ефективного управління цим процесом.
Населення України є безпосереднім учасником процесів готівкового обігу банку, і за сучасних умов, коли під впливом активного розвитку безготівкових платежів, систем електронних грошей, відношення до готівки і її роль змінюється. Тому і підходи до ефективного управління організацією готівкових розрахунків населення мають розвиватись, значною мірою з огляду на досвід провідних країн світу, проте, враховуючи особливості функціонування вітчизняної економіки, банківської системи та кожного конкретного банку, який змушений (через необхідність удосконалення власної системи управління для виживання та розвитку в сучасних ринкових умовах) приділяти увагу проблемі організації готівкових розрахунків з населенням.
Функціонування в нових умовах національної грошової системи, створення якої було започатковано з введенням карбованця та на даному етапі реалізовано гривнею – національною грошовою одиницею, вимагає вдосконалення організації готівкового обігу (як складової частини загальної платіжної системи країни) з приведенням його у вiдповiднiсть до потреб ринкової економіки.
Перелічені аспекти, а також необхідність удосконалення механізмів управління організацією готівкових розрахунків населення як на рівні державного регулювання, так і на рівні управління діяльністю окремого банку, обумовлюють актуальність досліджень за темою даної дипломної роботи: «Управління організацією готівкових розрахунків населення».
Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління організацією готівкових розрахунків населення та формулювання на основі цього дослідження напрямків удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні державного регулювання, та на рівні управління діяльністю окремого банку.
Досягнення поставленої в роботі дослідницької мети потребує виконання наступних завдань:
1. Аналіз теоретичних аспектів управління організацією готівкових розрахунків населення, шляхом визначення сутності готівкових розрахунків населення, виявлення проблем управління організацією готівкових розрахунків населення в Україні, аналізу світового досвіду сучасного розвитку готівкових розрахунків населення.
2. Аналіз чинної системи управління організацією готівкових розрахунків населення, шляхом дослідження стану готівкових розрахунків населення в Україні, впливу зовнішніх факторів на якість готівкових розрахунків населення та аналізу операцій готівкових розрахунків населення на прикладі ЗАТ "Альфа Банк".
3. Формування шляхів та напрямів удосконалення організації та управління готівкових розрахунків населення, шляхом удосконалення системи державного регулювання управління організацією готівкових розрахунків населення та визначення перспектив удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні комерційного банку.
Сформульовані тема, актуальність, мета та завдання роботи дають можливість визначити об’єкт та предмет даної роботи.
Об’єктом є готівкові розрахунки населення.
Предметом – процес управління організацією готівкових розрахунків населення.
У процесі дослідження передбачається використання методів комплексного економічного, статистичного, порівняльного аналізу; методів наочного подання даних.
Методологічну базу даної дипломної роботи склали праці провідних вітчизняних [24, 45] та іноземних [43, 97] фахівців із проблеми організації ефективної діяльності банку, аналітичні огляди з проблематики розвитку готівкового обігу в Україні [49, 87].
Інформаційною базою роботи є літературні джерела, інформаційні бюлетені Національного банку України, публікації періодичної преси, внутрішньобанківські інструкції та оперативна інформація про діяльність ЗАТ "Альфа Банк".
Хронологічні рамки роботи – з 90-х років ХІХ століття й по сьогодні, при вивченні досвіду організації готівкового обігу хронологічні рамки було розширено до меж ХІХ – ХХ століття.
Практичне значення даної роботи полягає у використанні отриманого за результатами аналізу досвіду управління організацією готівкових розрахунків населення в світі, в Україні та на рівні ЗАТ "Альфа Банк" при формуванні практичних рекомендацій щодо удосконалення: регулювання організації готівкових розрахунків населення на рівні держави та управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні ЗАТ "Альфа Банк".
Структура роботи за змістом та порядком розкриття теми дослідження відповідає її завданням. Робота складається з трьох розділів, перший з яких присвячено вивченню теоретичних аспектів управління організацією готівкових розрахунків населення. В другому розділі аналізується чинна система управління організацією готівкових розрахунків населення. Третій розділ присвячено формуванню шляхів та напрямів удосконалення організації та управління готівкових розрахунків населення.
Список литературы ВИСНОВКИ
В даній дипломній роботі здійснено дослідження теоретичних та практичних аспектів управління організацією готівкових розрахунків населення та сформовано на основі цього дослідження напрямки удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні державного регулювання, та на рівні управління діяльністю окремого банку.
В процесі досягнення поставленої в роботі дослідницької мети та завдань було сформульовано наступні узагальнення, умовиводи та висновки:
1. При аналізі теоретичних аспектів управління організацією готівкових розрахунків населення, шляхом визначення сутності готівкових розрахунків населення, виявлення проблем управління організацією готівкових розрахунків населення в Україні, аналізу світового досвіду сучасного розвитку готівкових розрахунків населення визначено, що:
 Готівково-грошовий оборот включає рух всієї готівково-грошової маси за певний період часу між населенням і юридичними особами, між фізичними особами, між юридичними особами, між населенням і державними органами, між юридичними особами й державними органами.
 Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, металевих монет, паперових грошей (білетів державної скарбниці). Як i будь-який обіг, грошовий, а звісно i готівковий обіг в Українi має свої особливості структури. Згідно з підходами, прийнятими в макроекономічних теоріях, грошова маса розглядається як єдина інтегральна величина готівкового i безготівкового компонентів.
 Аналiз нинiшнього стану з готiвковим обiгом у Українi на рiзних етапах здiйснення операцiй з готiвкою свiдчить, що за умови позитивних у цiлому тенденцiй розвитку цiеї сфери, система управлiння i органiзацiї готiвкового обiгу практично в усiх її ланках потребує вдосконалення i реформування вiдповiдно до змiн в економiцi, що сталися останнiм часом.
 В умовах переходу економiки на ринковi засади проблемою є те, що iснуюча система управлiння організацією готiвкового обiгу залишається в цiлому централiзованою i адмiнистративною. Зокрема, складання i доведення прогнозiв касових оборотiв (починаючи вiд суб’єктів господарювання i закiнчуючи Нацiональним банком України) є трудомiстким i тривалим процесом, кiлькiсть показникiв та розрахункiв до них, що розробляються i доводяться, досить значнi, недостатньо аналiзується стан та динамiка показникiв готiвкового обiгу в регiонах в ув’язцi з економiчною ситуацiєю, що складається в них.
 Дiюча централiзована система управлiння готiвковим обiгом та її облiку є регресивною, оскiльки вона гальмує природний розвиток дiяльностi банкiвської системи. Методи пакування, зберігання i переміщення готівки не відповідають сучасним вимогам. Комерційні банки недостатньо ретельно проводять роботу з відсортування зношених банкнот через відсутність єдиних параметрів зношеності банкнот та реальних стимулів для проведення такої роботи.
 До цього часу в країні не створено дійової мiжвiдомчої системи виявлення фальшивих грошових знаків, проведення їх експертизи, зберігання та утилізації.
 Вкрай негативним фактом у справі поліпшення органiзацiї здійснення операцій з готівкою є відсутність комплексного підходу до проблеми оброблення готівки, починаючи від її виробництва i випуску в обіг до оброблення готівки в Національному банку України i комерційних банках та у позабанкiвськiй сфері, що спричиняє підвищення витрат на виробництво грошей та підтримку їх обігу, збільшення обслуговуючого персоналу, пов’язаного з обробленням готівки, зменшення швидкості обігу грошей тощо.
 Аналіз світового досвіду свідчить, що регулювання готівкових розрахунків в переважній більшості розвинутих країн забезпечується на підставі відповідних законів і здійснюється та контролюється як правило відповідними службами міністерства фінансів (економіки) або спеціалізованими службами фінансового нагляду.
 Важлива увага при організації ефективного грошового обігу в сучасних країнах приділяється аутсорсингу в питаннях виробництва, випуску в обіг, обробки й знищення купюр і монет. Делегування частини функцій організації готівкових розрахунків на рівні країни центральними банками стороннім організаціям, у т.ч. відмова від функцій, що не ставляться до ключових, на користь комерційних банків, стало тенденцією в розвинених західних країнах.
2. При аналізі чинної системи управління організацією готівкових розрахунків населення, шляхом дослідження стану готівкових розрахунків населення в Україні, впливу зовнішніх факторів на якість готівкових розрахунків населення та аналізу операцій готівкових розрахунків населення на прикладі ЗАТ "Альфа Банк" встановлено, що:
 Готівкові розрахунки населення традиційно посідають важливе місце в фінансовій системі України і відіграють важливу роль при здійсненні розрахунків населення для забезпечення своїх потреб.
 Переважна частина населення використовує готiвку як основний засiб платежу. При цьому слiд враховувати, що рiвень грошових доходiв населення невисокий, характер виплат є нерегулярним, а середня вартiсть закупок у торгiвлi - незначною. За цих умов практично повнiстю зупинилося зростання безготiвкових перерахувань заробiтної плати та доходiв за здану сiльгосппродукцiю на рахунки громадян за вкладами.
 Посилення інфляційних процесів, падіння виробництва, погіршення становища на споживчому ринку призвело до зростання обсягу готівки поза касами банкiв. За розрахунками, iз загальної суми готівки, що перебуває в обігу лише 10-12 відсотків проходить через каси банків. Решта (тобто близько 90 відсотків) знаходяться на руках у населення, включаючи орендаторів та інших приватних підприємців.
 Отже виходить, що інтеграції половини тіньової економіки в офіційну, легальну (а відтак, одержаних від неї податків) вистачило б, щоб повністю покрити дефіцит бюджету i таким чином досягти стабiлiзацiї. Але невирішеність зазначених вище питань породжує проблему готівки.
 Основними недоліками існуючої системи регулювання готівкових розрахунків в Україні є: відсутність системності у законодавчому процесі врегулювання питань готівкових розрахунків; законодавча неврегульованість ряду норм щодо організації готівкових розрахунків в економіці країни, які на сьогодні визначаються на рівні нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, Національного банку, Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації України.
 Зовнішнє середовище по відношенню до готівкових розрахунків населення – це сукупність активних господарюючих суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституційних структур і інших зовнішніх умов і чинників, що діють в оточенні і впливають на різні види готівкових розрахунків населення.
 Під чинниками зовнішнього середовища розуміється сила, з якою зміни одного чинника впливають на інші чинники. Звідси слід розуміти, що при організації управління необхідно максимально враховувати чинники зовнішньої дії і розглядати конкретну організацію як цілісну систему, що складається з взаємно пов'язаних частин.
 Зовнішнє середовище по відношенню до готівкових розрахунків населення характеризується: складністю; взаємопов'язаною силою чинників, з якою зміна одного чинника впливає на зміну інших чинників; рухливістю; невизначеністю;
 Ступінь нестабільності зовнішнього середовища впливає на вибір технології управління. Залежно від ступеня ризики і вірогідності виникнення кризової ситуації можуть застосовуватися наступні технології управління ситуацією: управління на основі екстраполяції (довгострокове планування) можливе тільки при слабкому прояві нестабільності; управління на основі передбачення змін, можливе при помірному прояві нестабільності; управління на основі часткової передбаченості процесів (ранжирування завдань; управління на основі слабких сигналів; управління в умовах несподіванок, що відбуваються, можливе в швидко змінних ситуаціях при істотному прояві нестабільності середовища.
 У цій ситуації в банку виникає необхідність переходу до нової – антикризової структурі управління. Ця спрощена організаційна структура призначена для оперативного вирішення проблем управління організацією готівкових розрахунків населення в надзвичайних ситуаціях.
 Описані вище технології управління банком в умовах істотних ризиків виникнення кризової ситуації не можна розглядати як взаємозамінні. Кожна з них застосовується в певних умовах, залежних від ступеня нестабільності зовнішнього середовища.
 ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна) належить до комерційних банків України, що найбільш динамічно розвиваються, представлений в усіх ключових секторах банківської сфери, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, послуги зберігача, послуги з організації та андеррайтингу випусків корпоративних і муніципальних облігацій, а також консультаційні послуги.
 Розглянуто докладно порядок здійснення касових операцій, пов’язаних з готівковими розрахунками в ЗАТ «Альфа Банк».
3. В процесі формування шляхів та напрямів удосконалення організації та управління готівкових розрахунків населення, шляхом удосконалення системи державного регулювання управління організацією готівкових розрахунків населення та визначення перспектив удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні комерційного банку зформульовано наступне:
 Політика Національного банку України в сфері державного регулювання управління організацією готівкових розрахунків населення потребує удосконалення у першу чергу на наступних напрямках: забезпечення оптимальної кількості та структури грошових знаків в обігу та своєчасне вилучення з обігу зношених, пошкоджених та підроблених банкнот і монет; поступове скасування обмежень щодо видачі готівки на будь-які цілі юридичним і фізичним особам з їх банківських рахунків та на безперешкодне витрачання суб`єктами підприємницької діяльності власної виручки (касових надходжень), а також встановлення лімітів залишку готівки в касах підприємств, установ і організацій; лібералізацію готівкових розрахунків між суб`єктами господарювання; надання права комерційним банкам самостійно встановлювати тарифи на розрахунково-касове обслуговування клієнтів без обмеження їх граничного рівня; поступову передачу функцій контролю за дотриманням суб`єктами господарювання касової дисципліни органам Державної податкової адміністрації; скорочення готівкових платежів фізичних осіб у сфері торгівлі та послуг на основі впровадження безготівкових форм розрахунків шляхом розвитку національної системи масових електронних платежів, розширення використання розрахункових чеків тощо; сприяння автоматизації та механізації касових операцій, здійснюваних суб`єктами господарювання в торгівлі та інших сферах обслуговування; розроблення ефективних санкцій за порушення суб`єктами господарювання правил готівкового обігу та застосування дійових економічних важелів для запобігання таких порушень.
 Пропонується органiзацiю готiвкового обiгу в Українi будувати спираючись на такі основні орієнтири: повне i своєчасне забезпечення потреб економiки у готiвцi; постiйне зменшення питомої ваги готiвки у загальному обсязi грошової маси i оптимiзацiя готiвкового обiгу шляхом прискорення впровадження безготiвкових форм розрахункiв, платежiв та стимулювання скорочення використання готівки; запровадження прогресивних технологiй та сучасного обладнання на всiх операцiях, пов’язаних з обробленням готівки; оптимiзацiя витрат на пiдтримку готiвкового обiгу та чисельностi обслуговуючого персоналу на операцiях з готiвкою; посилення системи безпеки при здiйсненнi готiвкових операцiй та дотримання належного рiвня захищеностi грошових знакiв вiд пiдроблення; вдосконалення органiзацiї та порядку облiку операцiй з готiвкою на всiх етапах руху готiвки.
 Нацiональний банк України має ефективно впливати на систему готiвкового обiгу через: удосконалення системи управлiння; подальшу лiбералiзацiю готiвкових розрахункiв; механiзм пiдтримання позитивного рiвня процентних ставок; стимулювання на цiй основi залучення та зберiгання грошей в банках на розрахункових (вкладних) рахунках громадян.
 Очевидним є поширення безготiвкових форм розрахункiв за допомогою чекiв та шляхом впровадження нацiональної системи розрахункiв у споживчому секторi з використанням платiжних карток, що позитивно впливатиме на прискорення грошового обiгу i вiдповiдно – сприятиме стабiлiзацiї нацiональної валюти та оздоровленню економiки в цiлому.
 Удосконалення потребує система контролю за органiзацiєю готівкового обiгу в напрямi посилення ролi економiчних важелiв.
 Основними стратегічними напрямами в досягненні поставленої мети і вдосконаленні системи організації готівкових розрахунків мають стати на державному рівні: Законодавче врегулювання питань стосовно здійснення готівкових розрахунків і відповідальності суб’єктів господарювання при їх проведенні. Зосередження в єдиному державному органі виконавчої влади, (Державній податковій адміністрації), питань супроводження законодавчих і нормативно-правових актів з питань пов’язаних з організацією готівкових розрахунків і контролем за їх виконанням.
 Потребують нормативно-правового врегулювання і такі питання, як: визначення критеріїв зношеності банкнот та порядку їх сортування в банківській системі України на придатну для подальшого обігу і зношену; правила вилучення зношеної готівки в банківській системі України, порядок її оброблення, знищення та утилізації; правила виявлення фальшивих банкнот в грошовому обігу України; законодавче визначення порядку організації роботи з фальшивими грошима; порядок обандеролювання і пакування готівки в банківських установах України на різних технологічних процесах її оброблення; порядок оброблення і формування готівки підприємствами позабанківської сфери при її здаванні до банківських установ; порядок відшкодування сум при виявленні у процесі контрольних перевірок недостач та неякісних грошових білетів у вкладеннях Банкнотно-монетного двору; порядок виконання комерційними банками депозитних операцій та операцій з приймання комунальних та інших платежів від населення; порядок організації зберігання цінностей в депозитаріях установ комерційних банків.
 Удосконалення потребують наступні основні напрями роботи комерційних банків з готівкою: проведення оперативного і якісного касового обслуговування клієнтів, надання повного комплексу відповідних послуг; забезпечення достатніх обсягів готівки в операційній касі з метою своєчасного і повного виконання заявок клієнтів; організація безпечної роботи з готівкою та надійних умов її зберігання; організація оброблення готівки за встановленими вимогами Національного банку України тощо.
 При цьому необхідно дотримуватись наступного порядку оцінки ступеня нестабільності впливу зовнішнього середовища на якість готівкових розрахунків населення: визначити найуразливіші напрями і умови діяльності банку («вузькі місця») та визначити для вибраних проблемних напрямків рівень звичності, допустимості змін в зовнішньому середовищі банку, темп їх зміни, передбаченість, порогове значення індикаторів, перевищення яких перешкоджає нормальному ходу розвитку, що веде до формування негативних, руйнівних тенденцій.
 Зважаючи на значний рівень невизначеності сучасної економічної, політичної ситуації в Україні і на фінансових ринках доцільними є технології управління готівковими розрахунками населення, характерні для помірного і істотного рівня прояву нестабільності зовнішнього макроекономічного середовища – управління на основі передбачення змін, що є набором дій і рішень керівництва банку, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти банку в досягненні своїх цілей.
 У системі управління на основі передбачення змін відсутнє припущення про те, що майбутнє неодмінно повинно бути краще минулого і не вважається, що майбутнє можна вивчити методами екстраполяції.
 Системи мобілізації можливостей (ресурсів) банку з розрахунку на очікуваний хід подій непридатні для реагування на події, що розвиваються дуже швидко, щоб можна було заздалегідь підготувати і вчасно ухвалити необхідні рішення. Щоб справитися з такими швидко змінними ситуаціями, обумовленими поведінкою суб'єктів макро- і мікро, - середовища, можна застосувати управління готівковими розрахунками населення шляхом ранжирування завдань.
 Перспективними напрямками удосконалення управління організацією готівкових розрахунків населення на рівні комерційного банку, сформульованими за результатами досліджень даної роботи є:
 подальший розвиток системи перевезень готівки та інкасації виручки в установах комерційних банків; поліпшення організації цієї роботи та удосконалення вимог до підприємств торгівлі й послуг в формуванні готівки;
 посилення відповідальності комерційних банків за утримання готівки в обігу в належному стані та вилучення з обігу зношених, пошкоджених (деформованих), підроблених та фальшивих банкнот і монет;
 посилення гарантій клієнтам з боку комерційних банків щодо видачі готівки, яка відповідає встановленим вимогам щодо платіжності, справжності та повноти вкладення;
 з метою своєчасного і повного виконання заявок клієнтів забезпечення комерційними банками необхідних обсягів готівки в операційній касі шляхом залучення готівки з обігу, перерозподілу її між своїми установами, підкріплення від інших комерційних банків та регіональних управлінь НБУ;
 отримання комерційними банками повної самостійності щодо розпорядження готівкою, яка залучена їх установами по всій території України та щодо залишків готівки в операційних касах, перерозподіляти готівку між своїми установами, підкріпляти готівкою інші комерційні банки або залучати від них готівку через міжбанківський ринок;
 впровадження комерційними банками в банківську практику сучасних технологій з оброблення готівки з впровадженням механічних пристроїв та автоматизованих систем на всіх етапах цієї роботи, використовуючи високі технології пакування банкнот в поліетиленові пакети і монет в ролики з високою якістю та безпекою в роботі, а також оброблення банкнот з поперечним обандеролюванням корінців, що у комерційних банках необхідне при застосуванні в регіональних управліннях НБУ багатофункціональних систем обробки готівки;
 запровадження в банківську практику пристроїв з оброблення готівки та пакування монети в ролики;
 розвиток та удосконалення системи послуг за депозитними операціями юридичним і фізичним особам шляхом надання їм індивідуальних сейфів або комірок депозитних сховищ на підставі укладених договорів оренди.ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”; Затв. Постановою ВРУ № 2121-14 від 7.12.2000 // ВВР України. – 2001. – № 5–6. – С. 30;
2. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів”; Затв. постановою ВРУ № 475/96-ВР від 30.10.96 // ВВР України. – 1996. –№ 51. – С. 292;
3. Закон України “Про Національний банк України”; Затв. Постановою ВРУ № 679-14 від 20.05.99 // ВВР України. – 1999. – № 29. – С. 238;
4. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”; Затв. Постановою ВРУ № 1202/12 від 18.06.91 // ВВР України. – 1991. – № 38. – С. 508;
5. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” зі змінами та допов. № 932-ХІV від 14.07.99 // Голос України. – 1999. – 11 серп.;
6. Аверченко В.А., Сильвестров С.Н. К вопросу о наличном денежном обращении в России // Банковское дело. - 2002. - №4. – с. 15-17;
7. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей. - Х.: Основа, 2001. — 331 с.;
8. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. – М., 1995. – 270 с.;
9. Аржевітін С. Формування банківського менеджменту в Україні // Вісник Національного банку України. – 2001. - №5. - C. 24;
10. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Жукова. – М., 1997. – 471 с.;
11. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Банки и биржи, 1997. – 423 с.;
12. Банки и банковское дело. / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб.: Питер, 2003., c. 256;
13. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. – К., 1993. – 328 с.;
14. Банковское дело. Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юрист, 2002. - 415 с.;
15. Банковское дело. Учебник / под ред. Колесникова В.И. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 564 с.;
16. Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П, Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп.. - М.: Финансы и статисика, 2004. – 592с.;
17. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. - Омега-Л; Высш. шк., 2003, c. 440;
18. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. – 387 с.;
19. Беззуб А. А., Окунев И. В., Шатохина В. А. Каким будет банк ХХІ века? Фундаментальные тенденции. Новые банковские технологии, продукты и институты. Введение в моделирование банка будущего. — Д.: Росток, 2001. — 256 с.;
20. Белов В.А. Концептуальные вопросы организации наличных расчетов // Банковское дело. – 2001. - №12. – с. 17-21;
21. Бровкова Е., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. – К., 1997. – 224 с.;
22. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. – М.: Финансы и статистика, 1996. –147 с.;
23. Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні // Банківська справа. – 1998. – № 5. – С. 45-47;
24. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец.. — 2. вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2001. — 256 с.;
25. Ватаманюк О. З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 14-24;
26. Ввод платежных поручений: компьютер вместо человека // Банковские технологии. – 2002. - №12. – с. 12-17;
27. Величко О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 8-12;
28. Власенко В.Е. Теории денег в России. Конец ХІХ – дооктябрьский период ХХ в. – К.: Из-во Киевского университета, 1963. – 252с.;
29. Внукова Н. Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий: Учеб. пособие. — Х.: ОАО "Модель Вселенной", 2002. — 511 с.;
30. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб. – К., 1996. – 413 с.;
31. Голуб А., Семенюк А., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. – Львів, 1997. – 206 с.;
32. Горюхин Б.Н., Гузов К.О., Фатуев В.А. Оценка периода использования остатков денежных средств на расчетных счетов клиентов // Банковское дело. – 2001. - №1. – с. 23-25;
33. Гош О. Гроші в системі економічних відносин // Економічні науки. – 2001. – № С. 51-58;
34. Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком в Україні за період 1991 –1999 рр. // Банківська справа. – 1999. – № 6. – С. 22-28;
35. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – К., 1996. – 180 с.;
36. Гроші та кредит / За ред. М. Савлука. – К., 2001. – 614 с.;
37. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - Т.: Карт-бланш, 2000. — 232 с.;
38. Демківський А. Сучасний вексельний обіг. – К., 1996. – 138 с.;
39. Деньги / Сост. А. Чухно. – К., 1997. – 509 с.;
40. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Кравцовой. – М., 1994. – 411 с.
41. Деньги. Под. Ред. Чухно А.А. – К.: «Украина», 1997. – С.2684
42. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / за редакцією д-ра екон. наук Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т економ. прогнозув., 2001. – 88с.;
43. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. – СПб., 1994. – 496 с.;
44. Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. - К., 2000. — 165 с.;
45. Дробозіна Л. О., Окунєва Л. П., Андросова Л. Л., Карчевський В. В., Башкатова Т. О. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч. посібник. - Рівне: Видавнича агенція "Вертекс", 2001. — 352 с.;
46. Егоров А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики// Деньги и кредит, 2002.-№6.-с.4;
47. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання. За редакцією академіка НАН України В.М.Гейця. – К.: Форт, 2000. – 432с.;
48. Жуков А. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. – М., 1995. – 69 с.;
49. Злупко С.М. Внесок українських економістів у розвиток теорії грошей, грошового обігу і фінансів // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 31-49;
50. Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України; Затв. постановою Правління НБУ № 69 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. – 2001. – № 3. – С. 3;
51. Інструкція про порядок регулювання та діяльності банків в Україні; Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 // Дод. До Вісн. НБУ. – 2001. – № 9. – С. 3;
52. Інструкція про касові операції в банках України; Затв. постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003;
53. Калина А., Кащеев А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. – К., 1997. – 224 с.;
54. Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі // Банківська справа . – 1997. – № 4. – С.34-42;
55. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – 494с.;
56. Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С. Л., Сиротян С. В., Нємой О. М. Банківський менеджмент: Навч. посібник для студ. екон. спец. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с.;
57. Ковальчук Т., Іванов Є. Теорія грошового обігу і сучасний монетаризм // Банківська справа. – 1998. – № 5. – С.3-14;
58. Кораблин С. Банковское регулирование и денежное предложение // Экономические науки. – 2000. – № 4. – C.50-57;
59. Косой А.М. Управление наличным платежным оборотом. - М.: Финансы, 2001. - 368 с.;
60. Костіна Н. І., Соколова Е. О., Кононець О. Я. Гроші та грошова політика: Навч. посіб. для вищих закл. освіти. — К.: НІОС, 2001. — 224 с.;
61. Коттер Р., Коммерческие банки. - М.: Прогресс, 1983. - 501 с.;
62. Красавина Л. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. – М., 1994. – 592 с.;
63. Крупнов Ю.С. Сущность денежных расчетов и их роль в рыночной экономике // Бизнес и банки. №50, 2003;
64. Крючкова І. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С. 7-9;
65. Лазутін В. Гроші та грошовий обіг. – К., 1998. – 168 с.;
66. Ломан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 1991. – 381 с.4
67. Лютий І. О. Роль грошово- кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку // Банківська справа . – 2000. – № 3. – С.7-10 62;
68. Львов Ю. Банки и финансовый рынок. – СПб., 1995. – 528 с.;
69. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – М., 1992. – 400 с.;
70. Маркова О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. – М., 1995. – 287 с.;
71. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 457 с.;
72. Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Расчетные и кассовые услуги банка. Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Элит - 2000, 2001, c. 282;
73. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К., 1998. – 963 с.;
74. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. – К., 1992. – 145 с.;
75. Національний банк та грошово-кредитна політика / За ред. Ю. Мороза, М. Пуховкіної. – К., 1999. – 368 с.;
76. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 28-38;
77. Ніщимна С. Вдосконалення банківської системи України: деякі питання // Право України. – 2001. - №10. – С. 54;
78. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Жукова.–М.,1995.–473с.;
79. Основы банковской деятельности (Банковское дело) /Под ред. Тагирбекова К.Р. -М.: Издательский дом "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир", 2003, c. 720;
80. Остапчук Я.М. Теоретичні засади ринку грошей // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 103-107;
81. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Затв. постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. – 2001. – № 3. – С. 29;
82. Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України; Затв. постановою Правління НБУ 17.09.2003 № 403;
83. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами; Затв. постановою Правління НБУ від 06.08.2003 року № 325;
84. Поляков, Московкина А. Основы денежного обращения: Учеб. пособ. – М., 1995. – 351 с.;
85. Пятенко С. Кредитно-денежная политика в США. – М., 1993. – 220 с.;
86. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Л., 2001. — 192 с.;
87. Савлук М. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 4;
88. Саркисянц А. Новые технологии в расчетно-платежной системе коммерческого банка // Планета Интернет. – 2002. - № 5-6;
89. Семенюта О.Г. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Банки и биржи, 2001. – 453 с.;
90. Скибенко С. Т., Халява С. П., Цвєткова Л. О. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец. - К.: Укоопосвіта, 2002. — 240 с.
91. Статистичний щорічник України 2001 р. Державний комітет статистики України. - К.: 2002. - 645с.
92. Тувакова Н. В., Костецька О. С. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці. - К., 1997. — 55 с.
93. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. Бухгалтерский учёт в коммерческих банках: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 380с.;
94. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М.: АНТИДОР, 2002. – 268 с.;
95. Фридмен М. Количественная теория денег: Пер. с анг. – М.: Єльф пресс, 1996. – 131 с. 23 116
96. Фролов С. М., Деркач М. А. Банківська справа: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів ун-тів. - Суми: СумДУ, 2001. — 206 с.
97. Хайек Ф.А. Часние деньги. – Тверь: Ин-т Национальной Модели Экономики, 1996. – 240 с.
98. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 446 с.;
99. Чухно А.А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу. Спецкурс. – К.:1994, – 116с.
100. Яковлев Н.П. Кассовая работа в коммерческом банке. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 422 с.
101. www.alfabank.com.ua – Офіційний сайт ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна)$
102. Інструкція з організації касової роботи в ЗАТ «Альфа Банк», затверджена Рішенням Правління банку № 927 від “15” лютого 2004 року.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22632.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.