У нас уже 116744 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Управління капіталом банку
Количество страниц 100
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2013
Бесплатно скачать 22635.doc 
Содержание ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….……3
1 Капітал комерційного банку як об'єкт аналізу і управління………...….……6
1.1 Економічна суть, види і елементи капіталу комерційного банку…….…6
1.2 Зовнішні і внутрішні джерела формування капіталу комерційного банку і порядок їх залучення……………………………………………....……10
1.3 Методи оптимізації структури капіталу банку…………………….....…24
1.4 Законодавче і нормативно-правове регулювання фінансової політики формування і збільшення капіталу комерційного банку……………….…..…28
2 Аналіз і оцінка вартості капіталу ПАТ КБ «Приватбанк»…………..……...36
2.1 Структурно-логічна схема і інформаційне забезпечення аналізу капіталу банку……................................................................................................36
2.2 Аналіз структури і динаміки капіталу банку………………..…………..39
2.3 Аналіз вартості капіталу ПАТ КБ «Приватбанк»……………………….48
2.4 Вплив структури капіталу на фінансові результати діяльності банку...51
3 Фінансова політика управління капіталом ПАТ КБ «Приватбанк»………..57
3.1 Методика управління капіталом комерційних банків………………….57
3.2 Розробка політики управління залученими коштами…………….........67
3.3 Розробка політики формування власного капіталу банку……………...73
3.4 Прогнозування показників діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» з використанням кореляційно-регресійного аналізу………………….………...75
Висновки……………………………………………………………………........85
Список використаних джерел………………………………………….…….....91
Додаток А. Баланс ПАТ КБ «Приватбанк» на 31.12.2010 г……...……...........95
Додаток Б. Баланс ПАТ КБ «Приватбанк» на 31.12.2011 г…………………...97
Додаток В. Звіт про фінансові результати ПАТ КБ «Приватбанк» за 2010 рік............................................................................................................................99
Додаток Г. Звіт про фінансові результати ПАТ КБ «Приватбанк» за 2011 рік…......................................................................................................................100

ВСТУП


Одним з основних завдань, які стоять перед банківською системою України, є підвищення її ролі в процесах економічних перетворень. Серед фінансових посередників банки займають ключове місце. Від банків великою мірою залежить подальший прогрес економіки країни. Вони повинні бути ефективним інструментом реалізації політики економічного зростання. Разом з тим роль банківської системи в розвитку економіки України значною мірою залежить від її фінансової стійкості. Найважливішим показником, який характеризує фінансову стійкість окремого банку і банківської системи загалом, є банківський капітал. Від того, наскільки банки надаватимуть увагу формуванню банківського капіталу, залежать їх здатність активно здійснювати банківські операції і надавати послуги, фінансова стійкість банківської системи, її місце і роль в процесах економічних перетворень і подальшого розвитку економіки країни на ринкових засадах, інтеграція банківської системи України в світову спільноту. Тому найважливішим напрямом зміцнення банківської системи України є зростання рівня концентрації банківського капіталу через залучення коштів учасників банку, капіталізацію їх прибутку, злиття або приєднання банків.
Дослідженню основних аспектів складної і багатопланової проблеми банківського капіталу присвячені роботи багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: українських учених О.Д. Василіка, О.В. Васюренка, А.С. Гальчинського, О.В. Дзюблюка, Т.Т. Ковальчука, А.Г. Мороза, С.В. Мочерного, Д.В. Полозенка, М.И. Савлука, В.М. Федосова; західних економістів Р. Асхауєра, Б. Бухвальда, Ф. Мішкина, Э. Ріда, П. Роуза, Дж. Синка, Тімоті У. Коха; російських учених Э.Н. Василішина, Э.Ф. Жукова, В.И. Колесникова, В.В. Кисєльова, О.И. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна.
Дуже важливо, щоб при дослідженні банківського капіталу враховувалася не тільки специфіка окремих елементів банківського капіталу, а і їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Проте найчастіше в роботах вітчизняних і зарубіжних учених розглядаються лише деякі аспекти формування банківського капіталу. Проведені ними дослідження не враховували зовсім (або враховували недостатньою мірою) особливості функціонування банків в умовах розвитку економіки України на ринкових засадах. На цей час майже немає наукових робіт, в яких би містилося комплексне дослідження економічної суті банківського капіталу, формування власного капіталу банку і залучення ним коштів на депозитній і позиковій основі. І в нормативних актах, і в економічній літературі немає чіткого визначення поняття "банківський капітал". Для його характеристики використовуються, зокрема, такі терміни, як "власний банківський капітал", "банківські ресурси", "ресурсна база банку". Розуміння під банківським капіталом лише його власного капіталу не можна вважати аргументованим, оскільки, виступаючи в ролі фінансових посередників, банки оперують переважно залученими і запозиченими коштами. За рахунок операцій саме з цими коштами банки одержують основний прибуток. Разом з тим власний капітал банку представляє порівняно незначну, хоча і важливу частину сукупного банківського капіталу, призначену перш за все для захисту інтересів учасників і кредиторів банку і меншою мірою - для фінансового забезпечення своєї оперативної діяльності. Разом з тим через фіксацію розміру власного капіталу банків НБУ впливає на їх діяльність в цілому в суспільних інтересах. Відсутність чіткого визначення поняття "банківський капітал" робить неможливим формування відповідної методологічної бази для дослідження практичних аспектів функціонування банківського капіталу.
При таких обставинах комплексне, всестороннє дослідження банківського капіталу з урахуванням особливостей функціонування банків України в умовах ринкової економіки придбаває особливу важливість і актуальність.
Метою роботи є аналіз і оцінка вартості капіталу комерційного банку ПАТ КБ «Приватбанк».
Для досягнення даної мети в роботі розв'язуються наступні задачі:
- характеристика ролі і місця капіталу в діяльності комерційного банку;
- аналіз структури, динаміки і ефективності використовування капіталу ПАТ КБ «Приватбанк»;
- розробка політики управління власним капіталом банку;
- розробка політики управління позиковим капіталом банку.
При виконанні роботи використовувалися наступні методи: спостереження за діяльністю банку, яке дало первинну інформацію про предмет дослідження; порівняння звітних, базових і планових показників, які дозволяє виявити динаміку показників і резерви їх оптимізації. У роботі використовуються нормативні документи, праці українських і зарубіжних учених у сфері банківської справи, менеджменту і аналізу А.Н.Мороза, О.І.Лаврушина, В.Н.Кочеткова, М.І.Баканова і ін.
Список литературы ВИСНОВКИ


У роботі дана характеристика ролі і місця операцій з формування капіталу в діяльності комерційного банку. Банківські ресурси - сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуваних ними для виконання активних і інших операцій. Акумулюючи грошові накопичення, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх на позиковий капітал, тобто грошовий капітал, що надається в позику власниками на умовах поворотності за платню у вигляді відсотка. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом. Ресурси комерційних банків - це їх власні капітали і фонди, а також кошти, залучені банками в результаті проведення пасивних, а також активно- пасивних операцій (у частині перевищення пасиву над активом) і використовувані для активних операцій банків.
З погляду джерел формування ресурси комерційних банків діляться на власні і залучені. До складу власних ресурсів включаються акціонерний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток і довгострокові зобов'язання.
Комерційний банк має нагоду залучати грошові кошти підприємств, організацій, установ і населення. Частину залучених ресурсів він мобілізує за своєю ініціативою, для чого як позичальник виходить на грошовий ринок. Для оперативного задоволення своїх потреб в додаткових ресурсах комерційний банк звертається до інших комерційних банків, НБУ або здійснює емісію певних цінних паперів. Суть цієї операції полягає в мобілізації комерційними банками грошових коштів замість видачі кредиторам певних цінних паперів.
Пасивні операції банку - це операції, в результаті яких відбувається збільшення коштів, що знаходяться на пасивних рахунках або активно-пасивних рахівницях, у формі перевищення пасиву над активом, без еквівалентного збільшення коштів на активних рахунках. Основними видами пасивних операцій є відрахування від прибутку банків на формування або збільшення їх фондів, депозитні операції, залучені банками в результаті проведення пасивних і активно-пасивних операцій, використовувані ними для активних операцій, а також їх власні капітали і фонди утворюють ресурсний потенціал комерційного банку.
У роботі був проведений аналіз діючої нормативної бази і оцінка рівня організації капіталу банку в Україні і за кордоном. Управління ресурсами, що акумулюються, на макрорівні здійснює Національний банк України шляхом операцій на відкритому ринку, надання кредитів комерційним банкам, а також встановлення нормативів, обов'язкових для виконання всіма комерційними банками: мінімального розміру статутного капіталу, ліквідності, платоспроможності, максимального ризику на одного позичальника, обов'язкового резервування коштів на коррахунку в НБУ. НБУ може проводити політику збільшення пасивів комерційних банків - політику кредитної експансії, або зменшення пасивів - політику кредитної рестрикції.
Одним з напрямів роботи комерційних банків у області залучення ресурсів є використовування різних видів цінних паперів, зокрема, сертифікатів. Основним напрямом розвитку банківської системи України на найближчі 3-5 років буде підвищення концентрації банківського капіталу.
У другому розділі дипломної роботи проведений комплексний аналіз капіталу ПАТ КБ «Приватбанк».
В цілому не дивлячись на кризу власний капітал Приватбанку характеризувався позитивною динамікою і в 2010 і в 2011 роках. За 2 роки його величина зросла більш ніж в півтора рази (відносний темп приросту склав 63,06 %). Причому динаміка власного капіталу характеризувалася нерівномірністю: так, якщо за підсумками 2010 року (коли криза виявилася повною мірою), приріст власного капіталу склав трохи більше 15 %, то за підсумками 2011 року темпи зростання капіталу у міру виходу з кризи істотно збільшилися і склали 40,97 %.
Динаміка загальної величини зобов'язань КБ «Приватбанк» в 2009-2011 роках була в цілому за 2 роки була позитивною (+52576082 тис. грн. в абсолютному виразі і 69,37% у відносному виразі), при цьому і окремо по роках вона була росла відносно стабільно. Так, за підсумками 2010 року зобов'язання збільшилися на 33,99 %, а за підсумками 2011 року - на 26,40 %. Розглядаючи динаміку конкретної статі зобов'язань, слід зазначити, що позитивною в цілому за 2 роки була динаміка більшості видів зобов'язань. Виключенням були лише деякі статті, зокрема кошти інших банків (-11,21 % за 2 роки).
Найбільшу частку в структурі власного капіталу Приватбанку в 2009-2011 роках займав статутний капітал. Його частка у власному капіталі у всіх трьох періодах складала більше половини (76,05 % на кінець 2009 року, 74,58 % на кінець 2010 року і 80,88 % - на кінець 2011 року) і, як бачимо, мала чітку тенденцію до зростання, перевищивши до кінця 2011 року 4/5 від його загальної величини. Збільшення частки статутного капіталу в умовах виходу кризи є вимушеною мірою керівництва банку для забезпечення надійності і адекватності капіталу. Фінансові показники, що погіршуються, зменшують частку власних коштів, тому без штучного поповнення статутного капіталу автономія і надійність банку виявилася б під великою загрозою.
У всіх періодах основну частку (близько 1/2 від загальної величини) в структурі зобов'язань КБ «Приватбанк» в 2009-2011 роках займали найдорожчі для банку види ресурсів - кошти фізичних осіб, на частку яких в сукупності у всіх періодах доводилося більше 45 % від загальної величини зобов'язань. Так на кінець 2009 року, частка коштів фізичних осіб склала 45,28 %, а на кінець 2011 року - 54,72 % відповідно. Як бачимо, частка дорогих ресурсів в структурі зобов'язань має тенденцію до зростання.
В цілому в ході проведення структурно-динамічного аналізу капіталу Приватбанку було встановлено, що його величина (в цілому і практично за всіма статтями зокрема) не дивлячись на кризу має чітку тенденцію до зростання, а в структурі переважають зобов'язання, але при цьому їх переважання з кожним роком зменшується.
Далі проведений аналіз вартості окремих видів капіталу Приватбанку. Зважаючи на невиплату дивідендів в 2010-2011 роках власний капітал був фактично безкоштовним ресурсом для Приватбанку.
Середня вартість поточних і інших зобов'язань Приватбанку в 2010 році складала 2,7 %, а в 2011 році - 1,7 %. Як бачимо, поточні позикови кошти є дуже дешевими і деколи і безкоштовними для банку. Так, наприклад, на залишок на поточних рахунках фізичних і юридичних осіб відсотки взагалі не нараховуються.
Середня вартість строкових зобов'язань Приватбанку в 2010 році складала 11,9 %, а в 2011 році - 10,26 %. Зменшення вартості строкових позикових ресурсів в умовах виходу з фінансової кризи є очевидним, оскільки збільшується пропозиція фінансових ресурсів і росте банківська конкуренція за їх залучення.
Для банку довгострокові ресурси є переважнішими, ніж короткострокові, оскільки вони несуть менший ризик ліквідності. У таких умовах банк вимушений встановлювати вищі ставки за довгостроковими ресурсами, ніж за короткостроковими.
У завершальному параграфі другого розділу оцінено вплив вартості капіталу на фінансові показники Приватбанку.
Середньозважена вартість капіталу була більш ніж вартість власного капіталу і поточних зобов'язань і менше ніж вартість строкових зобов'язань. У таких умовах зменшення частки власного капіталу з 11,1 % до 11,07 % є несприятливим показником, що збільшує вартість всього капіталу і тим самим погіршуючим фінансові результати банку. Проте в той же час сприятливим для банку з позиції вартості ресурсів є зменшення частки строкових зобов'язань з 65,92 % до 62,25 %. Збільшення частки поточних зобов'язань зменшило середню вартість капіталу і тим самим позитивно позначилося на фінансових результатах діяльності банку.
У третьому розділі дипломної роботи розроблені рекомендації з управління капіталом Приватбанку, а також побудовані моделі, що дозволяють прогнозувати його величину на задану кількість періодів.
Політика управління залученими коштами проведена в два етапи. На першому етапі дані рекомендації з управління вартістю залучених ресурсів, а на другому - визначені оптимальні об'єми залучених ресурсів Приватбанку з позиції збереження поточної величини прибутку.
Одним з небагатьох шляхів зниження процентних витрат за пасивними операціями КБ «Приватбанк» в умовах тієї, що склалася на фінансово-кредитному ринку конкуренції, є маніпулювання процентними ставками за депозитами фізичних осіб. Запропоновані конкретні умови упровадження акційних депозитів, завдяки яким банк зможе заощадити 7,5 грн на кожну тисячу гривень залучених депозитів.
Для оптимізації величини залучених коштів застосована методика ГЕП-менеджменту. За наслідками її застосування зроблені наступні висновки.
При виборі варіанту зміни чутливих пасивів, для збереження поточної величини прибутку, їх необхідно збільшити на 23198906 тис. грн. При даному варіанті ГЕП стане негативним і складе 22405726 тис. грн.
Частка власного капіталу зменшиться з 11,5 % до 10 %, а частка зобов'язань збільшиться з 88,5 % до 90 %. Таким чином, небагато погіршає автономія КБ «Приватбанк» без втрат прибутку. Проте частка капіталу залишиться в рамках нормативів.
Доцільність нарощування власного капіталу Приватбанку в 2012 році відповідно до нормативу Н3 відсутня.
У завершальному параграфі побудовані моделі, що дозволяють прогнозувати динаміку окремих видів капіталу Приватбанку на задану кількість періодів. Згідно прогнозу, за підсумками 2012 року власний капітал Приватбанку зросте без малого в півтора рази, а позиковий капітал (зобов'язання) - без малого на 20 % Перевищення динаміки власного капіталу над динамікою зобов'язань веде до поліпшення автономії і платоспроможності і разом з тим конкурентоспроможності банку. Висока точність даних моделей дозволяє зробити висновок щодо реальності їх практичного застосування.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 №2121 –III //ВВР. – 2002. - №5-6.
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679 – XIУ // Урядовий кур’єр. –1999. - 1.06. - с.1-9
3. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279
4. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами: Затв. постановою Правління від 30.12.1999 №629
5. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів: Затв. правління НБУ від 30.06.98 №250
6. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Затв. постановою Правління НБУ №244 від 27.06.2002
7. Постановление НБУ о порядке регулирования деятельности банков в Украине N368 от 28.08.2001 (с изменениями и дополнениями) // Электронная правовая система «Лига-закон».
8. Аналіз банківськоі діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. - К.КНЕУ, 2005.- 599с.
9. Банки и банковские операции: [Учебник для студентов ВУЗов]/Под ред. Е. В. Жуков. – М.:2006. – 471с.
10. Банківські операції: Підручник / За ред.проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ 2000. – 310 с.
11. Банковский портфель 1, 2, 3. / отв. Ред. Коробов Ю.И. - М.: СОМИНТЭК, 2004. – 410 с.
12. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2003. – 428 с.
13. Банковское дело / Под ред. проф. В.И. Колесникова, М.: Финансы и статистика, 2000. –480 с.
14. Банковское дело: Справоч. Пособие/ М.Ю. Бабичев и др. – М.: Экономика, 2004. – 240 с.
15. Бухвальд Л. Техника банковского дела. Книга и руководство по изучению банковских и биржевых операций. – М.: 2007. – 234с.
16. Вожжов А.П. Банковские операции: Сборник задач и ситуаций. – Севастополь: Изд-во СевГТУ 2003. – 163 с.
17. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України / Валерій Геєць // Дзеркало Тижня. - № 35 (627) 8 — 14 липня 2009. – с. 15-17.
18. Голуб А. Г., Семенюк Л. П., Смовженко Т. С. Грошi. Кредит. Банки. – Львiв: Центр Европi. – 2006. – 206с.
19. Гуденко Л.И. Соблюдение стандартов бухгалтерского учета и обеспечение прозрачности кредитных организаций // Деньги и кредит – 2008 - №6. – с. 23-26.
20. Деньги, банки и банковские операции / С.А. Фабричнов С.А. и др.-Воронеж:ИНФА,2007.-219 с.
21. Доллан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Л.: Инфра –М, 2002. – 450 с.
22. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,2007. – 471с.
23. Карасев А.И. Теория вероятности и математическая статистика. – М.: Статистика, 1977. – с.145-273
24. Карманов В.Г. Математическое программирование. – М.: Ноука, 2002.
25. Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С. Л., Сиротян С. В., Нємой О. М. Банківський менеджмент: Навч. посібник для студ. екон. спец. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 438 с.
26. Коммерческие банки / Рид Э., Гилл Э. И др.; пер. с англ. Под ред. В.М. Усоскина. 2–е изд. – М.: СП «Космополис», 2002. – 480 с.
27. Кулян В.Р., Юнькова Е.А., Жильцов А.Б. Математическое программирование (с элементами информационных технологий). – К.: МАУП, 2001.
28. Мамонова И.Д. и др. Экономический анализ деятельности банка. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 231 с.
29. Маркохва О. М., Сахарова Л. С. и др. Коммерческие банки и их операции: [Учеб. для студентов ВУЗов]. – М.: 2000. – 287с.
30. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт организации и функционирования банков США. – М.: МГУ, 2006. – 250с.
31. Михайлов А.Г. Коммерческие банки: методы оценки надежности // Банковское дело. – 2008. - № 1. – с. 12-15.
32. Носко В.П. Эконометрика для начинающих. – М.: Институт экономики переходного периода, 2000 г. – 251 с.
33. Одегов Ю.Г. Банковский менеджмент / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. - М.: Экзамен, 2004. – 445 с.
34. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н. – К.: «Изд-во Либра»,2000. – 330 с.
35. Офіційний сайт ПАТ КБ «Приватбанк» в Інтернеті // Електронний ресурс. Режим доступу: www.privatbank.ua/
36. Паповян С.С. Математические методы в экономике. – М.: Наука, 2003. – С.147
37. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2 -ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ. 2004.- 468с.
38. Ржевский С.В. Элементы теории исследования операций. – К.; 2004.
39. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело Лтд, 2002. – 610 с.
40. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банковськоі справи :/ Навч . посібник /. К.: Лібра.- 2008г.
41. Собственный капитал банка // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.uniquepresents.ru/functions.html
42. Спицин И.О. Маркетинг в банке. – К.: ЦММС Писпайп, 2007. – 428 с.
43. Толбатов Ю. А. Єконометрика: Підручник для студентів єкономічних вищіх навчальних закладів / Толбатов Ю. А. - К.: ТП Пресс, 2003. – с. 124.
44. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. – М.: Все для вас, 2004. – 380 с.
45. Фабричнов С. А. и др. Деньги, банки и банковские операции.- Воронеж : ИНФА .- 2007.-219 с.
46. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА-М,2002. – 272 с.
47. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело Лтд, 2006. – 320 с.
48. Шелудько Н. До визначення фінансової стійкості комерційного банку // Вісник Національного банку України. – 2008. - №3. – С. 40.
49. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт /. – М.: Финансы и статистика,2007. – 290 с.
50. Ющенко В. А., Савченко А. С., Цокол С. В. и др.: Платiжнi системи: [Навч. посiбник для студентiв вищ. закладiв освiти]. – К.: Либiдь. – 2002.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 22635.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.