У нас уже 117499 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название Вдосконалення управління персоналом в організаціях (на прикладі ТОВ «Баядера Логістик» м. Суми)
Количество страниц 51
ВУЗ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2013
Содержание З М І С Т
В С Т У П 3
1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5
1.1. Сутність, роль та місце управління персоналом у системі
менеджменту організацій 5
1.2 Характеристика основних етапів управління персоналом у
організаціях 13
1.3. Особливості та сучасні підходи в управлінні персоналом 18
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ
“БАЯДЕРА ЛОГІСТИК” СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика об`єкту дослідження 16
2.2. Характеристика організаційної структури та структури управління 21
2.3. Аналіз стану управління персоналом у ТОВ «Баядера Логістик» 30
3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ “БАЯДЕРА ЛОГІСТИК” 37
3.1. Вдосконалення управління персоналом на основі стимулювання
праці 37
3.2. Розвиток працівників, як засіб вдосконалення управління
персоналом в товаристві 41
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ

В С Т У П
Однією із найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки більшості країн світу залишається проблема формування ефективного управління персоналом організацій.
За умови існуючою багатоваріантності підходів до цієї проблеми основними найбільш загальними складовими є: планування та формування персоналу, підбір та відбір найбільш здібних та придатних до роботи, формування резерву та атестація кадрів, управління діловою кар’єрою та плинністю кадрів, організацію кадрового діловодства та інші. Саме ці питання і становлять інтерес більшості сучасних організацій, які сприймають працюючих в колективі людей як найбільш цінний ресурс.
Зростання інтересу до людського фактору у другій половині 20-го сторіччя зумовило за кордоном введення в навчальні плани при підготовці менеджерів дисциплін, присвячених вивченню особливостей працівників та закономірностей формування та розвитку колективів. Однак у вітчизняних вищих навчальних закладах тільки з початку 90-х років ця галузь знань знайшла більшу увагу та стала предметом вивчення майбутніх керівників.
Управління людьми має важливе значення для всіх організацій: великих, малих, комерційних, некомерційних, промислових, аграрних і діючих у сфері послуг. Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безумовно, що управління персоналом є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.
Конкретна відповідальність за загальне керівництво персоналом у великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів або окремо діючих підрозділів по управлінню персоналом. Для того, щоб такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання і компетенція у своїй конкретній області, але і поінформованість про нестатки керівників нижчої ланки. Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління персоналом, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи управління персоналом.
Підвищення рівня наукового управління персоналом здобуває у наші дні усе більшого значення, це один з найважливіших резервів росту продуктивності праці.
На сучасному етапі розвитку теорії та вдосконалення практики менеджменту особливу актуальність здобувають наукові дослідження процесів управління персоналом, визначення шляхів його удосконалювання для підвищення ефективності функціонування організацій.
Серед основних цілей, що стоять перед менеджментом підприємства, зокрема управління персоналом, необхідно виділити наступні: формування організаційних, психологічних і комунікаційних передумов, що забезпечують реальний зв'язок керівника і підлеглого; створення умов для виявлення і підбору серед співробітників людей, що мають організаторські здібності та характеристики лідера; підтримка в колективі такого соціально-психологічного і ділового мікроклімату, який би сприяв належному виконанню працівниками своїх обов'язків і розвитку їхніх професійних якостей; забезпечення функціонування продуктивної системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу підприємства, а також умов для його творчого росту; визначення порядку переміщення, просування, оцінки, стимулювання і відповідальності при виконанні роботи.
Управління персоналом базується на об’єктивно існуючих та притаманних ефективному управлінню організаціями функціях, методах, принципах, процедурах. Разом з тим управління персоналом має свою специфіку, свій об”єкт та суб’єкт, різні технології та підходи, послідовність та складові елементи.
Метою курсової роботи є розробка пропозицій щодо формування ефективної системи управління персоналом в сучасних організаціях. Для реалізації поставленої мети нами реалізовувались такі завдання: вивчалася теоретична сутність та місце управління персоналом в системі менеджменту; проаналізовано стан управління персоналом в об’єкті дослідження; визначені та опрацьовані основні напрямки щодо формування ефективної системи управління персоналом в організації на сучасному етапі її розвитку.
Об’єктом дослідження нами було ТОВ “Баядера Логістик”, його філіал, який розташований в м.Суми, Сумської області.
Основними методами дослідження були: діалектичний метод, економіко-статистичні методи (розрахунково-конструктивний, порівняння), спостереження, аналізу та інші із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.
Список литературы ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Виконане дослідження показало, що проблема управління персоналом в найближчій перспективі буде знаходитися в центрі уваги керівництва кожної фірми, кожної організації. Вивчення теоретичних основ управління персоналом та аналіз його на рівні підприємства дає підстави зробити такі висновки та пропозиції.
Управління персоналом – це безперервний процес впливу на колективи людей з метою організації і координації їх діяльності в процесі праці, заради досягнення найкращих результатів при найменших витратах. Цей процес складається з планування, організації, мотивації і контролю, які необхідні для формування і досягнення цілей підприємства,
Основними етапами управління персоналом в сучасних організацій, на думку більшості вчених, є: планування чисельності персоналу, набір та відбір, профорієнтація та професіональна адаптація, оцінка діяльності та визначення заробітної плати, формування резерву кадрів, розвиток та підвищення кваліфікації персоналу.
Для більш детального вивчення застосування управління персоналом на практиці нами було обране ТОВ “Баядера Логістик”, що розташоване в м.Суми Сумської області.
ТОВ «Баядера Логістик» є юридичною особою з приватною формою власності. Його виробничо-господарська діяльність, права та зобов’язання регулюються Законом України “Про підприємства”, “Про власність” і управління здійснюється у відповідності до Статуту.
Основною діяльністю ТОВ “Баядера Логістик” у м.Суми є реалізація лікеро- горілчаних виробів.
За аналізований період відбулося деяке збільшення обсягів реалізації лікеро-горільчаної продукції в цілому. Дослідження показали, що чисельність працівників товариства збільшилась за аналізований період майже вдвічі – на 43 особи, водночас продуктивність праці їх підвищилась і склала 487347 грн в 2012 р. проти 322545 грн в 2008 р. Такі зміни також зумовлені тим, що товариство стало більше реалізовувати своєї продукції.
Організаційна структура підприємства має відділову побудову. Для здійснення основної задачі- реалізації продукції- в товаристві діють відділ продаж, транспортні відділи. В товаристві також є достатньо розвинуте складське господарство, яке призначене для зберігання продукції, а потім відпускається для реалізації контрагентам.
У складі персоналу товариства постійно відбуваються зміни зумовлені вибуттям чи залученням працівників, тобто має місце динаміка робочої сили.
Необхідно зазначити, що процес управління персоналом у товаристві здійснює кадрова служба, яка представлена відділом кадрів, що складається із менеджера з персоналу. Основними документами, якими керується кадрова служба у своїй діяльності, є правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розклад керівників та спеціалістів, а також посадові інструкції. . Велику роботу, особливо пов’язану з підбором, розстановкою і використанням кадрів, виконують лінійні керівники (начальник відділу продаж та старші менеджери зі збуту), які не володіють ні необхідними знаннями, ні часом, оскільки головна їх задача полягає в забезпеченні своєчасного виконання завдань.
Кваліфікація спеціалістів майже у всіх випадках відповідає займаній посаді, що й свідчить про доволі високий трудовий потенціал апарату управління. На кінець 2012 року штат товариства укомплектовано повністю. Переважно усі управлінські працівники мають вищу освіту.
Як свідчать дані в 2008 – 2012 роках, коефіцієнт обороту за наймом переважає коефіцієнт обороту за звільненням. Середнє значення коефіцієнта зовнішнього обороту становить 34,6%, при цьому його коливання в період з 2011 року по 2012 є незначними.
Ефективний фонд робочого часу за рік має тенденцію до зростання, якщо у 2008 році він складав 1601,7 годин, то у 2012 – 1652,4 години, а це свідчить, що середній ефективний рівень робочого часу становить 1644,2 години на рік.
Розпорядок дня встановлюється з урахуванням специфіки роботи. Кожен спеціаліст узгоджує свій розпорядок дня з розпорядком керівника, з загальним розпорядком роботи товариства.
Таким чином, проведення аналізу стану управління персоналом в ТОВ “Баядера Логістик” показало, що воно має ряд недоліків, а саме:
- в господарстві не проводитися робота по формуванню стратегії управління людськими ресурсами. Керівництво не розробляє ніяких планів щодо перспектив залучення трудових ресурсів, розширення робочих місць;
- адміністративно-управлінський персонал на чолі з начальником бази не приділяють належної уваги формуванню кадрової політики підприємства. А це негативно впливає на закріплення кваліфікованих кадрів, їх відтік із підприємства;
З метою формування ефективної системи управління персоналом в організації вважаємо необхідним проведення декількох напрямків її вдосконалення.
1. Для сучасних організацій важливе значення має формування її кадрової політики як головного напряму у роботі з кадрами, яка забезпечує реалізацію цілей та завдань по управлінню персоналом. Визначення кадрової політики повинно враховувати:
- стратегію розвитку організації;
- фінансові можливості підприємства, що визначають рівень витрат на робочу силу;
- кількісні і якісні оцінки існуючого персоналу;
- ситуацію на ринку робочої сили та інше.
Тобто, кадрова політика повинна бути направлена на формування такої системи роботи з кадрами, що орієнтувалася б на отримання не лише економічного, а й соціального ефекту при умові дотримання діючого законодавства.
2. Виконаний аналіз та вивчення економічної літератури дозволяє запропонувати для товариства запроваджувати дві групи факторів для вдосконалення стимулювання праці :
1) внутрішніх , пов'язаних і породжених самою трудовою діяльністю. Це зміст роботи, усвідомлення своїх досягнень, визнання їх оточуючими, прагнення до просування по службі і почуття відповідальності, самореалізація у праці. На основі цих мотивів праця приносить найбільше задоволення і не потребує контролю та примусу ;
2) зовнішніх, що знаходяться поза межею праці. Зокрема, політика вищестоящої організації та методи управління, стиль керівництва, компетентність керівника, умови праці, психологічний клімат, соціально-грошові винагороди, суспільний та професійний статус.
3. Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності. Це позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення номенклатури реалізації продукції чи надання послуг, забезпечує покращення результатів фінансової діяльності.
4. Ми пропонуємо постійно оновлювати положення про відділи та посадові інструкцї працівників, що спрятме ефективності управління персоналом.
В результаті впровадження заходів, зазначених вище, вважаємо, що робота по управлінню персоналом в сучасних організаціях буде більш результативною, ефективною.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. – К.: Альфа-Принт, 2000.
2. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності" від 23.09.99. №1105 - Х1У, Ж "Налоги і бухгалтерський облік" №4, 2000.
3. Кодекс законів про працю України. //Відомості Верховної ради України.
4. Закон України “Про оплату праці” від 21 листопада 2002 року.
5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року.
6. Збірник Законів України про охорону праці. К.: Вікар, 2002.
7. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, нанесеної працівнику пошкодженням здоров’я, зв’язаним з виконанням трудових обов’язків // Правда України. - 1993.- №213 (від 23 червня 1993 року) - С. 3-10.
8. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 року №1529 // Офіційний вісник України. - 1999.- №49.- С 11.
9. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, від 21 серпня 2001р. // Налоги і бух облік. - № 78 (від 07 вересня 2001 року).
10. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : Підр. – К., Наука. - 2002.
11. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту.-Л.: Світ,1995.-293с.
12. Богуцький А. Потенциальные возможности в отношении роста производительности труда и доходности в сельском хозяйстве // Экономика Украины. – 1998, № 5.
13. Виханский О.С., Наумов А.Н. Менеджмент. - М.: ГАРДАРИКА, 1996.-414с.
14. Волинський В.П / Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Підручник. – К, 1999 рік.
15. Глухов В.В. Менеджмент. Учебн., С.-ПТ.: Спец. литература, 1999. - 700с.
16. Економіка сільського господарства: Підручник / П.П. Руснак, В.В. Жебка та ін.; За ред. П.П. Руснака.- К.: Урожай, 1998.- 320 с.
17. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: У 3т. Т.2 - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 640 с.
18. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие.- Х.: Консул, 1997.- 109 с.
19. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.- 24 с.
20. Іваненко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. К.: Нічлава, 2001.
21. Канарёв В.В. Охрана труда: Учебник.- М.: Агропромиздат.- 1998.- 327 с.
22. Колесников А., Пробитюк А. Excel 7.0 для Windows 95: Учебное пособие.- К.: BHV, 1996.- 469 с.
23. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. Навч.пос. - К.: НЕУ, 1998.-224с.
24. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: К.: МАУП, 1998.- 64 с.
25. Кредісов А.І., Менеджмент для керівників.-К.: Т-во “Знання” КОО, 1999-556с.
26. Лесів Й. Методи менеджменту в умовах ринкової економіки.: Навч.пос. - К.: Колос, 1998.- 188с.
27. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник.- К.: Вища школа, 2007.- 415 с.
28. Мескон М.Х. и др. Основи менеджмента. Пер.с англ. /общ.ред. Л.И.Евенко- М.: Дело,1998.-704с.
29. Менеджмент организации.: Уч.пос./под ред Румянцева З.П., Соломатина Н.А. – М.: Инфра – М., 1996. – 432с.
30. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навч.пос. – К.:ЦУЛ. – 2007. - 265с.
31. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Кадровий менедмжент в сільськогосподрських підприємствах. – Суми: СОД “Козацький вал”. – 213 с.
32. Мороз О.В. „Ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві: ретроспективний аналіз” // Економіка АПК. – 2007, № 11.
33. Назарлиев Н.Р. «Необходимость усиления мотивационных аспектов менеджмента для стран с трансформирующейся экономикой» // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. - № 5. – с.18-23.
34. Обер-Крис Дж. Управление предприятием : классика менеджмента – М.: Бизнес – Информ, 1997.-257с.
35. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій. Навч. посібник для юр. вузів.- К.: Вентурі, 1996.- 211 с.
36. Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. – К.: КНЕУ, 2000 – 279с.
37. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства с основами сельского предпринимательства: Учебник для вузов.- М.: Агропромиздат, 1999.- 352 с.
38. Резников Н.А. «Развитие и повышение эффективности использования кадрового потенциала» // Аграрная наука. – 1999, № 11.
39. Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник.- Минск: Новое знание , 2001.- 494 с.
40. Сіваченко І.Ю, В.П.Федоренко // Загальний курс агробізнесу // К. – 2000.
41. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1999.- 224 с.
42. Сыроватко А. «Теория мотивации персонала» // Персонал. – 2003. - № 10 – с. 76-78
43. Тарнавська С.П. та ін. Менеджмент: теорія і практика / Підручник. -Тернопіль: Карт-Бланш 1997, 458с.
44. Типове положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00- 4.12.99.) від 17 лютого 1999 року Ж. “Охорона праці” № 6, 1999.
45. Фахутдинов Р.А. Стратегический менеджмент.Учебник М.ЗАО “Бизнес-школа”, Интел-Синтез, 1999-461с.
46. Федулова Л. „Тенденції розвитку менеджменту в 21 столітті” // Персонал – 2002. - № 12. – стор. 50 - 54.
47. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності АПК: Навч.пос.- К.: Вища школа, 1998.- 256 с.
48. Царенко О.М., Несветов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування: Навч.пос.- Суми, 2001.
49. Царенко О.М., Мельник С.І., Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Кадрове забезпечення. – Суми: Козацький вал. –2003.- 97 с.
50. Шегда А.В. Менеджмент.-К.: Знання, 2001.
51. Шегда А.В. Основы менеджмента.-К.: Знания, 1998.-512с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.