У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Количество страниц 275
ВУЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Год сдачи 2012
Бесплатно скачать 22679.doc 
Содержание Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

На правах рукопису

УДК 620.179


ВАЩИШАК ІРИНА РОМАНІВНА


УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Спеціальність 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Науковий керівник:
доктор технічних наук,
професор Карпаш О.М.


Івано-Франківськ – 2012
ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………….……..4
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ………………………...….....11
1.1 Характеристика об’єкту контролю ………………………………….12
1.2 Аналіз відомих методів та засобів контролю технічного стану підземних теплових мереж………………………………….……………19
1.2.1 Візуальний контроль ………………….………………………19
1.2.2 Методи та засоби теплового контролю………………………20
1.2.3 Методи та засоби акустичного контролю……………………23
1.2.4 Методи та засоби електричного контролю……………..……25
1.2.5 Методи та засоби магнітного контролю..………..……..……25
1.2.6 Метод контролю проникаючими речовинами ………..……..26
1.2.7 Аналіз існуючої нормативної документації…………….……26
1.3 Вибір та обґрунтування напрямку досліджень…..…………..….….27
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ………....…29
2.1 Вибір інформативних параметрів, які характеризують технічний стан підземної теплової мережі ……..…………………………...…29
2.2 Дослідження взаємозв’язку між електричними характеристиками тепломережі та її технічним станом ………………………………...32
2.3 Теоретичні дослідження щодо підвищення ефективності мікрофонного методу контролю підземних теплових мереж….....44
2.4 Дослідження взаємозв’язку між технічним станом теплової мережі та тепловими полями на поверхні грунту .……………………...…59
Висновки до розділу ...…..……………………………..………………..………64
РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ …..........................................................65
3.1 Розроблення установки для дослідження двохтрубної підземної теплової мережі безканальної прокладки з імітацією дефектів .....66
3.1.1 Розроблення функціональної схеми установки для дослідження двотрубної підземної теплової мережі з імітацією дефектів та побудова її 3D моделі ………….……67
3.1.2 Виготовлення зразків-імітаторів дефектів ………………..…73
3.2 Методика експериментальних досліджень підземних теплових
мереж …………………………………………..……………………74
3.2.1 Дослідження стану теплової мережі шляхом аналізу
теплових полів...………….………………………………..…75
3.2.2 Дослідження стану теплової мережі шляхом аналізу електромагнітних полів ……………………………………...78
3.2.3 Дослідження стану теплової мережі шляхом аналізу акустичних полів …..…………………………………………85
3.3 Оцінка адекватності аналітичних моделей для розрахунку значень інформативних параметрів ……………………………….…91
3.4 Розроблення методу ідентифікації виду дефекту підземної
теплової мережі ……………………………….……..………95
Висновки до розділу……………………..……………………………..………103
РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ……...…104
4.1 Розроблення експериментального взірця інформаційно-вимірювальної системи ………………………………...……..…105
4.2 Розроблення методики експериментальних досліджень ІВС …....110
4.3 Метрологічний аналіз розробленої ІВС……………………………118
4.4 Розроблення проекту нормативного документу (методики)..……125
4.5 Промислова апробація розробленої ІВС …………………………..127
Висновки до розділу ...…………….………………………………………..…130
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………131
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….………………………..133
ДОДАТКИ……………………………………………………………………...151ВСТУП

Актуальність теми.
Одним з факторів, що забезпечують стабільний розвиток суспільства, є створення комфортних умов для функціонування підприємств та проживання населення. В значній мірі цьому сприяє надійна робота систем теплопостачання. Вирішення завдання надійності роботи таких систем неможливе без оперативного виявлення їх пошкоджень (дефектів).
Слід зазначити, що найменш надійним елементом систем теплопостачання є підземні теплові мережі, на долю яких припадає більше 70% всіх аварійних ситуацій [2, 4, 6]. Це призводить до значних економічних збитків через перевитрати теплоносія та енергоресурсів, виконання позапланових ремонтних робіт і погіршення умов проживання та праці людей.
Для зменшення теплових втрат прокладання нових і заміну старих тепломереж з мінераловатною ізоляцією здійснюють більш ефективними трубопроводами з пінополіуретановою (ППУ) ізоляцією. Нормативні терміни служби таких трубопроводів сягають 25 – 30 років. Однак, внаслідок порушень технології виготовлення, монтажу та укладання, а також через те, що значна частина трубопроводів виготовляється зі старих газопровідних труб, у трубопроводах з ППУ-ізоляцією виникають дефекти вже на перших роках експлуатації.
На даний час розроблена широка гама методів та засобів виявлення дефектів в системах теплопостачання. Проте, у кожного методу є свої особливості, які в більшості випадків не дають можливості знаходити дефекти трубопроводів з ППУ-ізоляцією та визначати їх вид. Це пояснюється багатошаровою конструкцією трубопроводів з ППУ-ізоляцією, безканальним способом прокладання та режимами експлуатації теплової мережі.
Тому задача удосконалення існуючих методів безконтактного контролю технічного стану підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції є надзвичайно актуальною, вирішення якої дозволить більш своєчасно визначати місця дефектів і їх види, ефективно планувати ремонтні роботи та встановлювати їх першочерговість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася у рамках науково-дослідної роботи НУ–7 „Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу” (№ держреєстрації 0111U008841, угода ІФНТУНГ із МОН України) та науково-дослідної роботи Д–15–11–П „Управління ризиками безпечної експлуатації протяжних потенційно небезпечних інженерних споруд за наявності геодинамічних впливів” (№ держреєстрації 0111U001361, угода ІФНТУНГ із МОН України). Ці роботи виконувалися за безпосередньою участю автора як виконавця окремих розділів.
Мета роботи полягає у вирішенні важливої науково-прикладної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю - в удосконаленні методів безконтактного контролю технічного стану підземних теплових мереж безканальної прокладки з трубопроводами в ППУ-ізоляції шляхом дослідження та застосування комплексу інформативних параметрів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- проаналізувати сучасний стан розвитку методів та засобів контролю технічного стану підземних теплових мереж;
- провести теоретичні дослідження щодо удосконалення методів контролю для визначення комплексу інформативних параметрів, які характеризують вплив виду дефекту на технічний стан підземної теплової мережі з трубопроводами в ППУ-ізоляції;
- розробити методику та установку для проведення експериментальних досліджень технічного стану підземної теплової мережі та визначення виду виявленого дефекту;
- розробити метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі застосування комплексу інформативних параметрів;
- розробити та здійснити промислову апробацію експериментального взірця інформаційно-вимірювальної системи і методики контролю технічного стану підземних теплових мереж.
Об’єктом дослідження є деградаційні процеси, які виникають у підземних теплових мережах безканальної прокладки з трубопроводами в ППУ-ізоляції і призводять до зміни їх технічного стану.
Предметом дослідження є методи та засоби неруйнівного контролю технічного стану підземних теплових мереж.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених в роботі задач використовувались методи фізичного моделювання для імітації роботи системи теплопостачання, математичного моделювання для встановлення характеру взаємозв’язку інформативних параметрів з видами дефектів, перетворення Фур’є та сучасні методи статистичного оброблення експериментальних даних. У ході виконання експериментальних досліджень використовувались методи планування експерименту. Розроблення експериментального взірця інформаційно-вимірювальної системи здійснювалось з використанням методів схемо- та системотехніки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
- вперше отримано залежність акустичного тиску на поверхні ґрунту від інтенсивності акустичного збудження трубопроводу з урахуванням фізичних характеристик середовищ на шляху поширення акустичної хвилі, що дало змогу підвищити ефективність мікрофонного методу контролю та застосувати його для виявлення дефектів в безканальних підземних теплових мережах з трубопроводами в ППУ-ізоляції;
- вперше проведено фізичне моделювання процесів, які протікають в безканальних підземних теплових мережах, на установці для експериментальних досліджень підземних теплових мереж з імітацією дефектів, що дало змогу оцінити адекватність аналітичних моделей;
- вперше розроблено метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі порівняльної бальної оцінки виміряних та розрахованих за аналітичними моделями значень інформативних параметрів;
- набув подальшого розвитку індукційний метод контролю шляхом удосконалення способу, що дало змогу застосувати його для оцінки технічного стану безканальних підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції.
Положення, що виносяться на захист:
1. Удосконалений підхід до контролю технічного стану безканальних підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції, який передбачає урахування трьох інформативних параметрів одночасно, які отримуються в результаті впливу різних типів фізичних полів.
2. Метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі застосування комплексу інформативних параметрів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у проведенні класифікації основних дефектів, які виникають у трубопроводах підземних теплових мереж з ППУ-ізоляцією, на такі види: „розрив трубопроводу”, „руйнування тепло- та гідроізоляцій”, „руйнування гідроізоляції”, „мігруюча вода”; удосконаленні методів акустичного та магнітного неруйнівного контролю підземних теплових мереж, що дало змогу використати комплекс інформативних параметрів для вирішення задачі ідентифікації дефектів за їх видами; та розробленні експериментального взірця інформаційно-вимірювальної системи для контролю технічного стану підземних теплових мереж, який пройшов промислову апробацію на об’єктах ДМП „Івано-Франківськтеплокомуненерго” (акт промислової апробації від 20.02.12р.), КП „Водотеплосервіс” на території міста Калуш (акт промислової апробації від 28.02.12р.) та нафтоперекачувальної станції „Куровичі” філії „Магістральні нафтопроводи „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” (акт промислової апробації від 27.03.12р.). Розроблено проект нормативного документу (СОУ) на методику проведення контролю підземних теплових мереж безканальної прокладки з трубопроводами в ППУ-ізоляції.
Результати дисертаційного дослідження (експериментальний взірець інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж і методика проведення контролю) впроваджено для використання фахівцями НВФ „Зонд” при проведенні робіт по експертному обстеженню підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції прокладених безканальним способом (акт впровадження від 15.05.12р.).
Особистий внесок здобувача.
Основні положення та результати дисертаційної роботи одержані автором самостійно. Зокрема, в опублікованих роботах, автором проаналізовано відомі методи та засоби контролю підземних теплових мереж [92]; проведено теоретичні дослідження мікрофонного [94, 101, 128, 146], індукційного [94, 101, 108, 146] та теплового [94, 95, 131, 133, 134, 146] методів контролю з метою їх застосування для виявлення дефектів в підземних теплових мережах з трубопроводами в ППУ-ізоляції; розроблено установку для експериментальних досліджень підземних теплових мереж з імітацією різних видів дефектів [135, 136, 137]; розроблено методику та проведено комплекс експериментальних досліджень технічного стану підземної теплової мережі з метою перевірки адекватності аналітичних моделей [93, 138, 140, 147, 148]; розроблено метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі застосування комплексу інформативних параметрів [154, 155]; розроблено експериментальний взірець інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції, сформульовано методику його роботи [150, 151].
Апробація роботи.
Основні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на 6-ій науково-технічній конференції „Приладобудування 2007: стан і перспективи” (м. Київ, 2007р.), на 5-ій міжнародній науково-технічній конференції „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання” (м. Івано-Франківськ, 2008р.), на 6-ій національній науково-технічній конференції „Неруйнівний контроль та технічна діагностика” (м. Київ, 2009р.), на 2-ій науково-практичній конференції студентів і молодих учених „Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання” (м. Івано-Франківськ, 2009р.), на 9-ій науково-технічній конференції „Приладобудування 2010: стан і перспективи” (м. Київ, 2010р.), на 16-ій міжнародній науково-технічній конференції „Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2011” (м. Славське, Львівської області, 2011р.), на 1-ій міжнародній науковій конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка „Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ВКДТС-2011” (м. Вінниця, 2011р.), на 6-ій міжнародній науково-технічній конференції „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання” (м. Івано-Франківськ, 2011р.), на 17-ій міжнародній науково-технічній конференції „Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2012” (м. Славське, Львівської області, 2012р.), на 11-ій науково-технічній конференції „Приладобудування 2012: стан і перспективи” (м. Київ, 2012 р.), міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу 2012” (м. Івано-Франківськ, 2012р.), на 27-ій міжнародній конференції „Дефектоскопія 2012” (м. Созополь, Болгарія, 2012) та на семінарах кафедр „Технічної діагностики та моніторингу” і „Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) у 2009-2012 р.р.
Публікації.
За темою дисертаційної роботи опубліковано 22 друковані праці, з них 8 статей у фахових наукових виданнях України (в тому числі 3 одноособові), 13 тез доповідей на конференціях (в тому числі 7 одноособових), 1 патент України на корисну модель.
Структура та об’єм роботи.
Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, списку використаних джерел та додатків. Дисертація викладена на 150 сторінках. Крім того робота проілюстрована 36 рисунками, включає 3 таблиці, список використаних джерел із 155 найменувань та 15 додатків.
Список литературы ВИСНОВКИ

У результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень вирішена важлива науково-прикладна задача в галузі приладів і методів неруйнівного контролю - удосконалено методи безконтактного контролю технічного стану підземних теплових мереж безканальної прокладки з трубопроводами в ППУ-ізоляції шляхом дослідження та застосування комплексу інформативних параметрів.
1. Аналіз відомих неруйнівних методів і засобів контролю технічного стану підземних теплових мереж показав, що за рахунок специфічних фізичних характеристик безканально прокладених тепломереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції немає змоги достатньо точно виявляти дефекти та ідентифікувати їх за видами. Обґрунтовано необхідність розроблення нових підходів до контролю технічного стану підземних теплових мереж шляхом удосконалення індукційного та акустичного методів контролю і розроблення методу ідентифікації видів дефектів на основі комплексного застосування інформативних параметрів (струму в стінках трубопроводу, звукового тиску на поверхні ґрунту, температури приповерхневого шару ґрунту).
2. Теоретично обґрунтовано можливість удосконалення індукційного методу контролю теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції шляхом застосування елементу навантаження, що дало змогу розширити діапазон робочих частот та зменшити напругу контролю до безпечного рівня. Отримано залежність акустичного тиску на поверхні ґрунту від інтенсивності акустичного збудження трубопроводу з урахуванням фізичних характеристик середовищ на шляху поширення акустичної хвилі. Це дозволило підвищити ефективність методу акустичного відгуку та дало змогу застосувати його для виявлення дефектів в безканальних підземних теплових мережах з трубопроводами в ППУ-ізоляції. Обґрунтовано доцільність застосування температури приповерхневого шару ґрунту як додаткового інформативного параметру при виявленні дефектів, що дозволило зменшити вплив умов зовнішнього середовища на результати контролю.
3. Розроблено методику та установку для експериментальних досліджень двотрубної підземної теплової мережі з трубопроводами в ППУ-ізоляції, яка дала змогу провести вимірювання інформативних параметрів при різних видах дефектів та режимах роботи тепломережі. За результатами цих експериментальних досліджень було підтверджено теоретичні висновки щодо вибору комплексу параметрів (струм у стінках трубопроводу, акустичний тиск на поверхні ґрунту та температура приповерхневого шару ґрунту) як оптимальних для виявлення дефектів та встановлено, що отримані аналітичні моделі визначення інформативних параметрів є адекватними реальним процесам контролю.
4. Розроблено метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі порівняльної бальної оцінки виміряних та розрахованих за аналітичними моделями інформативних параметрів при різних режимах контролю. Невизначеність методу склала 17,9%, що характеризує достатню для практики вірогідність контролю технічного стану трубопроводів з ППУ-ізоляцією безканальної прокладки.
5. Розроблено та виготовлено експериментальний взірець ІВС для виявлення місць дефектів у трубопроводах з ППУ-ізоляцією безканальної прокладки. За результатами проведеного метрологічного аналізу сумарна невизначеність контролю склала 21,2 %. Розроблено проект стандарту організації України на методику проведення контролю технічного стану підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ-ізоляції. Проведено промислову апробацію цієї системи на об’єктах ДМП „Івано-Франківськтеплокомуненерго”, КП „Водотеплосервіс” на території міста Калуш та нафтоперекачувальної станції „Куровичі” філії „Магістральні нафтопроводи „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, що підтвердило можливість використання її для знаходження та ідентифікації дефектів на діючих теплових мережах з трубопроводами в ППУ-ізоляції.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про теплопостачання»: за станом на 2 червня 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Відомості Верховної Ради, 2005. – N28. – С.373-391.
2. Євтухова Т.О. Сучасний стан комунальної енергетики України / Т.О. Євтухова, А.І. Симборський // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – №17. – С. 31-36.
3. Методические указания по определению тепловых потерь в тепловых сетях: МУ 34-70-080-84. – Офиц. изд. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1985. – 72 с.
4. Кулик М.М. Аналіз стану розвитку систем теплопостачання в Україні / М.М. Кулик, Г.О. Куц, В.Д. Білодід // Проблеми загальної енергетики. – 2006. – №14. – С. 13-24.
5. Рубиновский А.В. Нормативные и фактические потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов: [електронний ресурс] / А.В. Рубиновский, Л.Е. Кочуров, А.А. Торхов. – Режим доступу: http://enlab.ru/pub/pub4/pub4.html.
6. Маліновський А.А. Централізоване теплопостачання має перспективу в Україні / А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А. З. Музичак // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – №19. – С. 52 – 56.
7. Борисенко С.І. Важливий резерв пiдвищення ефективностi централiзованого теплопостачання / С.І. Борисенко // Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционеры. – 2005. – №1.
8. Massimio Gozzi. Особенности центрального отопления. Опыт итальянских специалистов / Massimio Gozzi // Сантехника. – 2005. – №6.
9. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. – Офіц. вид. – К.: М-во палива та енергетики Україн, 2007.
10. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води: НПАОП 0.00-1.11-98. – [Чинний від 2007-10-01]. – Комітет з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України: із змінами від 2007-10-01. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2008. – 128 с.
11. Трубопроводи попередньотеплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.5-31:2007. – [Чинний від 2008-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 103 с.
12. Кочергин С.М. Теплоизоляция. Материалы, конструкции, технологи: Справочное пособие/ Гл. ред. С.М. Кочергин. – М.: Стройинформ, 2008. – 440 с.
13. Хворостов И.В. К вопросу о надежности тепловых сетей с трубами в пенополиуретановой изоляции / И.В. Хворостов // Новости теплоснабжения. – 2000. – № 1.
14. Голубков С.К. Опыт эксплуатации труб в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) / С.К. Голубков // Тепловые сети. Современные решения: науч.-техн. конф., 17-19 мая 2005 г.: матер. конф. – НП "Российское теплоснабжение", 2005.
15. Теплові мережі: ДБН В.2.5-39-2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 55 с.
16. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – К: Держстандарт України, 1995. – 24 с.
17. Сафарбаков А.М. Основы технической діагностики / А.М. Сафарбаков, А.В. Лукьянов, С.В. Пахомов. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – 216 с.
18. Слепченок В.С. Влияние различных эксплуатационных факторов на тепловые потери в бесканальных подземных трубопроводах тепловой сети / В.С. Слепченок, А.Н. Рондель, Н.Н. Шаповалов // Новости теплоснабжения. – 2002. - № 6(22). – С. 18 – 23.
19. Бо Фрёлунд. Бактериальная коррозия тепловых сетей [електронний ресурс] / Бо Фрёлунд, Хеннинг Шмидт, Пер Халькйор Ниельсен. – Режим доступу: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat _shablon.php?id=203.
20. Самойлов Е.В. Новый подход к оценке технического состояния трубопроводов тепловых сетей / Е.В. Самойлов // Тепловые сети. Современные решения: науч.-техн. конф., 17-19 мая 2005 г.: матер. конф. – НП "Российское теплоснабжение", 2005.
21. Машенков А. Н. О контроле состояния тепловых сетей / А.Н. Машенков, А.В. Филимонов // Новости теплоснабжения. – 2003. – N10. – С. 37-40.
22. Павлюк С.К. Опасность применения труб, бывших в использовании, при производстве труб ППУ / С.К. Павлюк, В.Г. Лупачев, А.В. Лупачев, О.И. Стеклов // Новости теплоснабжения. – 2010. – № 11.
23. Коста Э. Трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией для тепловых сетей бесканальной прокладки / Э. Коста, И. Майзель // Новости теплоснабжения. – 2001. – № 1.
24. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення: ДСТУ 2865-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1999. – 56 с.
25. Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / [В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.] – М.: Машиностроение, 1995. – 448 с.
26. Коновал Петро. Діагностика теплотрас / Петро Коновал // Київенерго сьогодні. – 2006. – №109.
27. Хейфец А.И. Опыт диагностики трубопроводов в Санкт-Петербурге [електронний ресурс] / А.И. Хейфец . – Режим доступу: www.rosteplo.ru.
28. Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України. – Офіц. вид. – К.: Держ. комітет з питань комунального господарства, 2004.
29. Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них. – Офіц. вид. – К.: Держ. комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998.
30. Gregory R Stockton. How aerial IR can be used as a NDT Tool for Asset Management/ Gregory R Stockton // IV Conferencia Panamericana de END Buenos Aires, Octubre 2007.
31. Дубсон М.И. Методы и способы контроля за техническим состоянием и эксплуатацией тепловых сетей и эффективной работой ИТП на опыте предприятия «Ригас Силтумс»/ М.И. Дубсон // Новости теплоснабжения. – 2008. – № 4.
32. Методические рекомендации по применению аэрокосмических методов для диагностики трубопроводных геотехнических систем и мониторинга окружающей среды. – Офиц. изд. – М.: ИРЦ Газпром, 1995. - 60 с.
33. Тепловизор ThermaCam P45 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ircam.ru/flir_p45.htm.
34. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций: ГОСТ 26629-85. – [Введен от 1986-07-01]. – М.: НИИ строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР, 1986. – 9 с.
35. Безпрозваний А. Діагностика теплотрас: досвід і перспективи вдосконалення / А.Безпрозваний // Київенерго сьогодні. – 2006. – № 117.
36. Иванов В.В. О тепловом методе неразрушающего контроля подземных теплотрасс / В.В. Иванов, Н.В. Букаров, В.В. Василенко, Д.В. Малахов // Новости теплоснабжения. – 2004. – № 03. – С. 28-31.
37. Шарлай А.И. Тепловизионный контроль участка теплотрассы в г. Сочи / А.И. Шарлай, К.П. Ильин, И.Г. Филиппов, Е.В. Абрамова // Энергонадзор и энергобезопасность. – 2009.— № 2. – С. 36-38.
38. Тепловизоры FLUKE. Краткий обзор моделей [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nk-d.ru/teplovizor_fluke.html.
39. Тепловизоры NEC. Основные модели и характеристики [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nk-d.ru/Teplovizor_Nec.html.
40. Тепловизоры FLIR Systems [електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nk-d.ru/teplovizor_flir.html.
41. Тимошкин А.С. Приборы для определения состояния и мест повреждений трубопроводов тепловых сетей / А.С.Тимошкин // Новости теплоснабжения. – 2001. – № 2.
42. Шмаков Ю. ИК-радиометры и их применение / Ю. Шмаков // Технологии безопасности и инженерные системы. – 2005. – №6. – С. 72-73.
43. Марьенков А.А. Система измерения температуры по оптическому волокну / А.А. Марьенков, А.Т. Лузгин, В.А. Бобров // Фотон-Экспресс. – 2005. – № 2.
44. Козлов А. А. Поиск утечек: методы нового тысячелетия / А. А. Козлов// Энергосбережение. – 2003. – №3.
45. Контроль теплопотерь на участках теплотрасс / Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуша, А.А. Беспрозванный [и др.] // Энергетика и электрификация. – 2000. – №8 – С. 44-48.
46. Эксплуатационные испытания аппаратуры для контроля теплопотерь на участках теплотрасс / Декуша Л.В., Грищенко Т.Г., Воробьев Л.И. [и др.] // Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике: междунар. научн. -практ. конф., 23-26 октября 2000г., Киев: матер. конф. – К.: Знание, 2000. – С.189 – 192.
47. Воробйов Л.Й. Прилади контролю теплового стану тепломереж / Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша, П.І. Трикоз // Промисловості міста – інноваційний шлях розвитку: міська наук. -практ. конф., Київ: матер. конф. – К.: ТОВ “ДІА”, 2002. – С. 230-235.
48. Трикоз П.И. Метод тепловой комбинированной диагностики тепловых сетей / П.И Трикоз, Т.Г. Грищенко, Т.В. Менделеева // Институт технической теплофизики НАН Украины. Промышленная теплотехніка. – 2003. – С. 485-487.
49. Трикоз П.И. Теплометрические приборы для неразрушающего контроля подземных теплопроводов / П.И. Трикоз, Т.В. Менделеева // Промышленная теплотехника. – 2001. – № 6. – С. 154-158.
50. Притула В.В. Комплексная диагностика коррозионного состояния теплопроводов / В.В. Притула, Б.Л. Рейзин, А.Ф. Манулов, В.А. Тихонов // Новости теплоснабжения. – 2000. – № 1.
51. Самойлов Е.В. Достоверность акустической диагностики трубопроводов тепловых сетей / Е.В. Самойлов // Новости теплоснабжения. – 2005. - №2. – С. 47-52.
52. Шакурзьянов Х.С. Опыт эксплуатации диагностического комплекта «Вектор -2001» в ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерова / Х.С. Шакурзьянов, Ю.Д. Власенко, Н.М. Бологов // Новости теплоснабжения. – 2003. – № 12.
53. Шакурзьянов Х. С. Опыт внедрения диагностики тепловых сетей / Х.С. Шакурзьянов, Ю.Д. Власенко, Н.М. Бологов // Новости теплоснабжения.– 2003. – № 12.
54. Крылов Д.Н. Акустическая диагностика (томография) тепловых сетей. Приборы и программное обеспечение / Д.Н. Крылов // Новости теплоснабжения. – 2008. – №2.
55. Поиск утечек: методы нового тысячелетия [електронний ресурс] /Генеральный директор фирмы «Энергоаудит» // "Энергосбережение". – 2003. –№3. – Режим доступу: http://www.energoaudit.ru/articles/184.html
56. Лосева Е.А. Об эффективности используемых течеискателей на тепловых сетях г. Екатеринбурга / Е.А. Лосева // Новости теплоснабжения. – 2009. – №3.
57. Колотило Н.И. Поиск скрытых мест утечек воды в подземных трубопроводах [електронний ресурс] / Колотило Н.И., Чехонадских Т.В. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2009_51/kolotilo.pdf.
58. Самойлов Е.В. Эффективность применения корреляционных течеискателей для определения мест утечек из трубопроводов теплоснабжения / Е.В. Самойлов, Ю.И. Тужилкин // Новости теплоснабжения. – 2001. – №7. – С. 24 – 27.
59. Гранкин И.В. Опыт применения метода акустической диагностики трубопроводов тепловых сетей / И.В. Гранкин, Д.Б. Домрачеев // Новости теплоснабжения. – 2008. – № 2. – С. 42-48.
60. Трассотечеискатель двухканальный «Успех АТГ-419М» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enef.ru/catalogue/leakdetektor/525.html.
61. Синавчиан С.Н. Исследование возможности поиска мест повреждения изоляции теплопроводов канальной прокладки методом выносного электрода / С.Н. Синавчиан, С.Е. Теленков // Новости теплоснабжения. – 2003. – №6.
62. Гарнетт Э.Ф. Электронные устройства для локации заглубленных газопроводов/ Э.Ф. Гарнетт // Нефть газ и нафтехимия за рубежом. – 1983. – №6. – С. 65-67.
63. Искатель повреждений изоляции газопроводов ИПИТ-2. Паспорт. КБ Белгазтехника, 2000. – ООО “Квазар”. – Режим доступу: http://kvazar.ufanet.ru.
64. Апаратура нахождения повреждения изоляции АНПИ-А. Паспорт. БПО “Прогрес”, 2001.
65. Искатель повреждений Универсал-911. Паспорт. “Кварц-электроник”, 2000.
66. C-SCAN System [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dynalog.com.
67. Сидоров Б.В. Применение системы С—Scan при обследованиии сосотояния изоляционного покрытия / Б.В. Сидоров, В.В. Харионовский // Газовая промышленность. – 1993. – №6. – С.18-20.
68. Radiodetection Ltd [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.radiodetection.com. 2004.
69. Диагностирование технического состояния теплового оборудования. Определение мест утечек и повреждений [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.baurum.ru/_library/?cat=operation-thermal-networks&id=4062.
70. Джала Р. Апаратура БІТ-КВП з комп’ютерною обробкою результатів обстежень підземних комунікацій / Р. Джала, Б. Вербенець, В. Джала, О. Сенюк // Вісник НУ ЛП: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2001. – № 415. – С. 100–104.
71. Технологія обстежень підземних трубопроводів з використанням безконтактних вимірювань струмів в їх стінках / Р. М. Джала, С.Ф. Савула, Б.Я. Вербенець [і ін.] // Методи та прилади контролю якості. – 2009. – N 22. – С. 22-27.
72. Дубсон М.И. Методы и способы контроля за техническим состоянием и эксплуатацией тепловых сетей и эффективной работой ИТП на опыте предприятия «Ригас Силтумс» / М.И.Дубсон // Новости теплоснабжения. – 2008. – № 4.
73. Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України. – Офіц. вид. – К.: Держ. комітет з питань комунального господарства, 2004.
74. Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них. – Офіц. вид. – К.: Держ. комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998.
75. Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии: РД 153-34.0-20.518-2003. – [Действует от 2003-02-05]. – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 234 с.
76. Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации: РД 153-34.0-20.522-99. – [Действует от 2000-02-01]. – M.: СПО ОРГРЭС, 2000. – 17 с.
77. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах" и "удельный расход электроэнергии". Часть 1: СО 153-34.20.523-2003. – [Действует от 2003-06-30]. – Офиц. изд. – М.: Мин. энергетики Российской Федерации, 2003.
78. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "удельный расход сетевой воды". Часть 2: СО 153-34.20.523-2003. – [Действует от 2003-06-30]. – Офиц. изд. – М.: Мин. энергетики Российской Федерации, 2003.
79. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери". Часть 3: СО 153-34.20.523-2003. – [Действует от 2003-06-30]. – Офиц. изд. – М.: Мин. энергетики Российской Федерации, 2003.
80. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды": СО 153-34.20.523-2003. – [Действует от 2003-06-30]. – Офиц. изд. – М.: Мин. энергетики Российской Федерации, 2003.
81. Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей с использованием акустического метода: РД 153-34.0-20.673-2005. – [Действует от 2005-08-25]. – M.: Издательство «Новости теплоснабжения», 2006. – 55 с.
82. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя: РД 153-34.1-20.329-2001. – [Действует от 2001-08-01]. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 17 с.
83. Методические указания по проведению испытаний источников тепловой энергии и тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения при нестационарных гидравлических режимах их работы: РД 153-34.1-20.365-98. – [Действует от 2000-06-01]. – М.: СПО ОРГРЭС, 2000.
84. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации: РД 153-34.1-20.526-00. – [Действует от 2001-01-01]. – М.: АООТ "ВТИ", 2002. – 31 с.
85. Рекомендации и пример расчета энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери": РД 153-34.1-20.597-2001. – [Действует от 2001-12-01]. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. – 31 с.
86. Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии: РД 153-34.0-20.518-2003. – [Действует от 2003-02-05]. – М.: ГУП ЦПП, 2003.
87. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97. – [Действует от 1998-01-01]. – М.: СПО ОРГРЭС, 1998. – 14 с.
88. Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования: СТО 17330282.27.060.002-2008. – [Действует от 2008-05-30]. – М.: ОАО РАО "ЕЭС России", 2008. – 31 с.
89. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. – [Действует от 2003-08-12]. – М.: ЗАО "Роскоммунэнерго", 2003.
90. Тепловые сети: СНиП 3.05.03-85. – [Действует от 1986-07-01]. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 14 с.
91. Тепловые сети: СНиП 41-02-2003. – [Действует от 2003-09-01]. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 106 с.
92. Ващишак І.Р. Аналіз методів контролю технічного стану підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, О.М. Карпаш // Нафтогазова енергетика. – 2010. – № 2 (13). – С. 64-69.
93. Ващишак С.П. Застосування інтелектуальних приладів для визначення місць теплових втрат у мережах теплопостачання / С.П. Ващишак, І.Р. Ващишак, С.І. Мельничук // Наукові вісті ПВНЧ „Галицька академія”. – 2010. – №1(17). – С. 83-88.
94. Ващишак І.Р. Розробка структурно-слідчої схеми параметрів діагностики підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2011: 16 Міжнар. наук.-техн. конф., Славське Львівської області, 21-26 лютого 2011 р.: матер. конф. - Славське Львівської області, 2011. – С. 181-183.
95. Ващишак І.Р. Методика оцінки теплових втрат підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, В.Д. Миндюк [та ін.] // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №2(3). – С. 52-59.
96. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі та мережі горячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації: ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. – [Чинний від 2008-01-21]. – К.: Мінрегіонбуд Україн, 2008. – 103 с.
97. Дикмарова Л. П. Эквивалентные электрические схемы замещения подземных трубопроводов / Л. П. Дикмарова // Відбір і обробка інформації. – 1998. – № 12(88). – С. 26 – 30.
98. Джала Р. М. Електромагнітні обстеження і контроль корозії трубопроводів // Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб. / під заг. ред. В. В. Панасюка. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 2001. – Розд. 5. – С. 263–330.
99. Мартынов С.А. Исследование электромагнитных методов и разработка средств дефектоскопии покрытий металлических трубопроводов, размещенных в грунте: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.11.13 „Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий” / С.А. Мартынов. – Москва, 2007. – 30 с.
100. Физические величины: справочник / Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. —1232 с.
101. Ващишак І.Р. Удосконалення акустичного та електромагнітного методів неруйнівного контролю підземних теплових мереж з трубопроводами в ППУ ізоляції / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, О.М. Карпаш // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ-2012: 17 Міжнар. наук.-техн. конф., Славське Львівської області, 20-25 лютого 2012 р.: матер. конф. - Славське Львівської області, 2012. – С. 54-57.
102. Revie R. W. Uhlig’s Corrosion Hand Book 3 rd ed / Revie R. W. —Wiley, 2011, 1253 pages.
103. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств 3-е изд., перераб. и доп. / М.В. Кулаков. —М.: Машиностроение, 1983. — 424 с.
104. Трассоискатель SeekTech SR-60. Паспорт. Компания Ridge Tool Company (США).
105. Сидоров Б.В. О расчете электрических параметров трубопроводов/ Б.В.Сидоров, Л.Ф.Щербаков // Изоляция трубопроводов. – 1982. – С. 92 -109.
106. Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений: СТО ГАЗПРОМ 9.2-003-2009. – [Действует от 2009-05-04]. – М.: ОАО ООО "Газпром ВНИИГАЗ" , 2009. – 44 с.
107. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 9-е изд., перераб. и доп. / Л.А. Бессонов. – М.: «Высшая школа», 1996. – 638 с.
108. Ващишак І.Р. Особливості застосування електромагнітного контролю для виявлення дефектів в підземних теплових мережах / І.Р. Ващишак // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – №28. – С. 61-70.
109. Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов: ВРД 39-1.10-026-2001. – [Действует от 2001-01-29]. – М.: ОАО ООО "ВНИИГАЗ" , 2001. – 132 с.
110. Стрілецький Ю.Й. Розробка методики та пристрою для дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних газопроводів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 „ Прилади і методи контролю та визначення складу речовин ” / Стрілецький Ю. Й. – Івано-Франківськ, 1999. – 12 с.
111. Мизюк Л.Я. Входные преобразователи для измерения напряженности низкочастотных магнитных полей / Л.Я. Мизюк. – К.: Наукова думка, 1964. – 168 с.
112. Лепендин Л.Ф. Акустика: учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Лепендин. – М.: Высш. шк., 1978. – 448 с.
113. Сапожков М.А. Электроакустика. Учебник для вузов / М.А. Сапожков. – М.: Связь, 1978. – 272 с.
114. Гринченко В. Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – К.: Наукова думка, 1981. – 284 с.
115. Мандра А. А. Розробка математичної моделі поширення ультразвукових хвиль у хвилеводах / А. А. Мандра, З. П. Лютак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – С. 125-134.
116. Урбанский Б. Электроакустика в вопросах и ответах / Б. Урбанский; Пер. с польск. А. С. Трусова; Под ред. М. А.Сапожкова. – М.: Радио и связь, 1981. – 248 с.
117. Борисов Л.П. Звукоизоляция в машиностроении / Л.П. Борисов, Д.Р. Гужас. – М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.
118. Мякишев Г. Я. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики / Г. Я. Мякишев, А. 3. Синяков. – М.: Дрофа, 2001. – 352 с.
119. Цапенко В.К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: [підручник] / В.К. Цапенко, Ю.В. Куц. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 448 с.
120. Gray D.E. American Institite of Physics Handbook 3ed Edition. McGraw-Hill Book Company, 1972. 2364 p. ISBN 07-001485-X.
121. Исакович М.А. Общая акустика: Учеб. пособие / М.А. Исакович. – М.: Наука, 1973. – 496 с.
122. Трубы ППУ [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pandia.ru/792770/.
123. Хекл М. Справочник по технической акустике/ М. Хекл, Х.А. Мюллер. – Изд-во: Судостроение, 1980. – 440 с.
124. Властивості пінополіуретану (ППУ) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ppu21.com.ua/uk/teplo%D1%96zolyac%D1% 96ya/vlastivost %D1%96-p%D1%96nopol%D1%96uretanu-ppu.html
125. Берн О Кнудсен. Современное развитие архитектурной акустики / Берн О Кнудсен // Успехи физических наук. – т. XIV, № 7. – 1934.
126. Соловьянова И.П. Теория волновых процессов. Акустические волны / И.П. Соловьянова, С.Н. Шабунин. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ, 2004. – 142 с.
127. Выделение гидроакустических сигналов, индуцированных подводными землетрясениями в тихом океане / Б. В. Левин, В. Е. Морозов, Е. В. Сасорова [и др.] // ИОРАН, ЦНИИ «Морфизприбор», ИПФ РАН, тои ТОИ ДВО РАН, 2000.
128. Ващишак І.Р. Визначення технічного стану підземних теплових мереж шляхом аналізу їх акустичних характеристик / І.Р. Ващишак // Вісник НТУ ХПІ. – 2012. – №41. – C. 86-99.
129. Кухарев М.І. Безконтактні теплові методи виявлення трубопроводів та дефектів в них: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / М.І. Кухарев. – Харків, 2002. – 18 с.
130. Кісіль І.С. Конструювання вимірювальних приладів: Навч. пос. для студентів ВНЗ / І.С. Кісіль. – Івано-Франківськ: “Факел”, 2004. – 328 с.
131. Ващишак І.Р. Визначення стану підземних теплових мереж шляхом аналізу їх теплових полів / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, О.М. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. – 2009. – №23. – С. 39-43.
132. Копко В.М. Теплоизоляция трубопроводов теплосетей: Учеб.- метод. пособие / В.М.Копко. – Минск: Тенхнопринт, 2002. – 160 с.
133. Ващишак І.Р. Визначення стану підземних теплових мереж шляхом аналізу їх теплових полів / І.Р. Ващишак, О.М. Карпаш // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 2 наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, Івано-Франківськ, 25-26 листопада 2009 р.: зб. тез доп. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 22-23.
134. Ващишак І.Р. Теоретичні аспекти застосування теплового методу контролю для визначення стану ізоляції підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак // Неруйнівний контроль та технічна діагностика: 6 Нац. наук.-техн. конф., Київ, 9-12 червня 2009 р.: матер. конф. – Київ, 2009. – С. 235-240.
135. Ващишак І.Р. Розробка установки для дослідження підземних двотрубних теплових мереж з імітацією дефектів / І.Р. Ващишак // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Х.: Техніка, 2011. – Вип.101. – С. 199-207.
136. Ващишак І.Р. Дослідна установка для контролю технічного стану підземної теплової мережі / І.Р. Ващишак // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ВКДТС-2011: 1 Міжнар. наук. конф. пам’яті проф. Володимира Поджаренка, Вінниця, 18-20 жовтня 2011 р.: зб. тез доп. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 89.
137. Ващишак І.Р. Дослідження акустичних характеристик трубопроводів з пінополіуретановою ізоляцією для підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, І.В. Бадлюк // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2012: стан і перспективи: 11 Міжнар. наук-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012 р.: зб. тез доп. – Київ, 2012. – С. 216-217.
138. Ващишак И.Р. Методика проведения исследований технического состояния подземных тепловых сетей на экспериментальной установке / И.Р. Ващишак // “NDT days 2012”: Междунар. науч.-техн. конф., Созополь, Болгария, 11-15 июня 2012 г.: труды конф. - Созополь, Болгария, 2012. – С.273-276.
139. Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров: ГОСТ 16122-87. – Введ. взамен ГОСТ 16122-84, 24.12.87. – М.: Издательство стандартов, 1988.
140. Ващишак С.П. Особливості застосування акустичного контролю при визначенні дефектів підземних теплових мереж з пінополіуретановою ізоляцією / С.П. Ващишак, І.Р. Ващишак // „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”: 6 Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 29 листопада – 2 грудня 2011 р.: зб. тез доп. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 267-271.
141. Пинчук С.И. Организация эксперимента при моделирование и оптимизации технических систем: учебное пособие / С.И. Пинчук. – Днепропетровск: ООО Независимая издательская организация "Дива", 2008. –248 с.
142. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация [курс лекций] / В.Н. Фомин. – М.: ЭКМОС, 2000. – 320 с.
143. Кириллов В.И. Квалиметрия и системный анализ: учебное пособие/ В. И. Кириллов. - Минск: Новое знание ИНФРА-М, 2011. - 440 с.
144. Калейчик М.М. Квалиметрия: учебное пособие [4-е изд., стереотип] / М. М. Калейчик; рец.: И. П. Дежкина, А. И. Афанасьева. – М.: МГИУ, 2006. – 200 с.
145. Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика [навч. підручник] / О.І. Бобик, Г.І. Берегова, Б.І. Копитко // Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 440 с.
146. Ващишак І.Р. Методика визначення місць теплових втрат у підземних теплових мережах / І.Р. Ващишак // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи: 6 наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2007 р.: зб. тез доп. – Київ, 2007. – С. 287.
147. Ващишак І.Р. Технологія проведення неруйнівного контролю підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: 5 Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 2-5 грудня 2008 р.: зб. тез доп. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 107-108.
148. Ващишак І.Р. Методика проведення неруйнівного контролю підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, О.М. Карпаш // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи: 9 Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 27-28 квітня 2010 р.: зб. тез доп. – Київ, 2010. – С. 218-219.
149. Ващишак І.Р. Проектування засобів вимірювань для визначення стану підземних комунікацій на території населених пунктів/ І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, Я.І. Вакалюк // Наукові вісті ПВНЧ „Галицька академія”. – 2011. – №1(19). – С. 65-69.
150. Ващишак І.Р. Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, О.М. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – №27. – С. 39-43.
151. Пат. 72203 Україна, МПК F17D 5/02. Пристрій для виявлення дефектів у трубопроводах підземних теплових мереж / заявники і патентовласники Ващишак І.Р., Ващишак С.П., Карпаш О.М., Райтер П.М., Яворський А.В. – u201201088; заявл. 02.02.2012; опуб. 10.08.2012. – 9 с.
152. Ващишак І.Р. Методика побудови тривимірних карт розміщення підземних водопровідних та теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, С.І. Мельничук та ін. // Наукові вісті ПВНЧ „Галицька академія”. – 2010. –№2(18). – С. 51-56.
153. Яворський А.В. Розробка методу та системи для безконтактного контролю стану ізоляції промислових нафтогазопроводів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 „ Прилади і методи контролю та визначення складу речовин ” / А.В. Яворський. – Івано-Франківськ, 2005. – 22 с.
154. Ващишак І.Р. Розробка проекту стандарту України на методику проведення контролю технічного стану підземних теплових мереж / І.Р. Ващишак, С.П. Ващишак, Ю.М. Бурда, А.В. Яворський // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2012: стан і перспективи: 11 Міжнар. наук-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012 р.: зб. тез доп. – Київ, 2012. – С. 217-218.
155. Ващишак І.Р. Виявлення дефектів у підземних теплових мережах на території нафтогазотранспортних об’єктів / І.Р. Ващишак // ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ 2012: Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р.: матер. конф. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 277-279.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22679.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.