У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДА ТА ПОШУК МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗІ СКЛАДНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ НАПРУГОЮ 6-35 кВ
Количество страниц 214
ВУЗ Вінницький національний технічний університет
Год сдачи 2012
Бесплатно скачать 22681.doc 
Содержание Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису


Кутіна Марина Василівна


УДК 621.316.9:621.616.13


МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДА ТА ПОШУК МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗІ СКЛАДНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ НАПРУГОЮ 6-35 кВ


Спеціальність 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи


Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук


Науковий керівник:
Лежнюк Петро Дем’янович,
доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2012


ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 2
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХУ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 2
1.1 Загальна характеристика об'єкта дослідження 2
1.2 Аналіз існуючих методів і засобів захисту розподільних повітряних мереж напругою 6-35 кВ від несиметричних режимів роботи 2
1.3 Аналіз існуючих методів і засобів захисту від ОЗЗ 2
1.4 Аналіз існуючих методів і засобів пошуку пошкодження в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ 2
1.5 Висновки по розділу 1. Напрямок та задачі дослідження 2
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДА РОЗГАЛУЖЕНОЇ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 кВ 2
2.1 Постановка задачі 2
2.2 Аналітичні залежності для визначення значень, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода повітряної ЛЕП до моменту падіння його на землю 2
2.2.1 Визначення часу падіння провода на землю 2
2.2.2 Визначення струмів прямої та зворотної послідовностей у випадку обриву провода. 2
2.3 Дослідження величин, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода повітряної ЛЕП після моменту його падіння на землю 2
2.3.1 Визначення перехідного опору в місці падіння провода. 2
2.3.2 Дослідження струмів замикання на землю при обриві провода в різних місцях прольоту. 2
2.3 Теоретичне обґрунтування методу захисту при обриві провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ 2
2.3.1 Принцип дії захисту при обриві фазного провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ.. 2
2.3.2 Теоретичне обґрунтування уставок спрацювання захисту при обриві фазного провода повітряної РЕМ напругою 6-35 кВ.. 2
2.4 Висновки по розділу 2 2
РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОБРИВУ ПРОВОДА ЛОКАЦІЙНИМ МЕТОДОМ В РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ ЗІ СКЛАДНОЮ ТОПОЛОГІЕЮ НАПРУГОЮ 6-35 кВ 2
3.1 Теоретичне обґрунтування доцільності використання локаційного вимірювання на лініях з деревоподібною топологією напругою 6-35 кВ для визначення місця обриву провода 2
3.2 Вплив величини активного навантаження на форму відбитого імпульсу 2
3.3 Вплив величини ємнісного навантаження на форму відбитого імпульсу 2
3.4 Вплив величини індуктивного навантаження на форму відбитого імпульсу та дослідження імпульсної реакції реальних трансформаторів 2
3.5 Методи розшифрування рефлектограм 2
3.6 Висновки по розділу 3 2
РОЗДІЛ 4 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВАРІЙНИМ РЕЖИМОМ ОБРИВУ ФАЗНОГО ПРОВОДА (АСКАРОП) ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 2
4.1 Вибір структури автоматизованої системи керування 2
4.2 Розробка пристрою релейного захисту від обриву провода 2
4.3 Мікропроцесорна реалізація пристрою захисту від обриву провода 2
4.4 Розробка засобів визначення місця пошкодження локаційним методом 2
4.5 Методика розрахунку ефективності застосування комплексу засобів захисту від обриву провода та локаційного методу пошуку місця пошкодження 2
4.6 Висновки по розділу 4 2
ВИСНОВКИ 2
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2
Додаток А Результати розрахунку ПЛЕП 6-35 кВ ПАТ «Вінницяобленерго» 2
Додаток Б Коефіцієнти для знаходження контурних струмів до моменту падіння провода на землю 2
Додаток В Розрахункові значення струмів в фазах та в місці замикання при обриві провода 2
Додаток Д Документи, що підтверджують впровадження результатів дисертаційної роботи 2
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АВР – автоматичне введення резерву;
АПВ – автоматичне повторне вмикання;
АСКАРОП – автоматизована система керування аварійним режимом обриву провода;
ВМП – визначення місця пошкодження;
ГД – граничнодопустиме значення;
ЕРС – електрорушійна сила;
ЗС – зовнішнє середовище;
КЛ – кабельна лінія;
ЛЕП – лінія електропередач;
МСЗ – максимальний струмовий захист;
НД – нормально допустиме значення;
ОВБ – оперативно-виїзна бригада;
ОЗЗ – однофазне замикання на землю;
ПАР – параметри аварійного режиму;
ПВ – повторне вмикання;
ПКЗ – покажчики короткого замикання;
ПЛ – повітряна лінія;
РЕМ – розподільна електрична мережа;
РЗА – релейний захист і автоматика;
РМ – розподільна мережа;
СВ – струмова відсічка;
СЕП – система електропостачання;
ТП – трансформаторна підстанція.ВСТУП

Актуальність теми. Найбільш ненадійним елементом системи електропостачання є повітряні лінії електропередачі напругою 6-35 кВ, які мають деревоподібну топологію. При віддалених к.з. і пошкодженнях за трансформаторами в повітряних лініях напругою 6-35 кВ струми к.з. мало відрізняються від струмів навантаження [1-3]. Особливо небезпечним є аварійний режим, який супроводжується обривом фазного провода. Струмові захисти від несиметричних режимів на цей вид пошкодження не реагують. Після падіння провода на землю виникає однофазне замикання на землю (ОЗЗ) через значний перехідний опір. Існуючі засоби від ОЗЗ надійно спрацьовують тоді, коли перехідний опір не перевищує 1 кОм, і діють на сигнал. Процес пошуку пошкодження характеризується низьким рівнем автоматизації і може тривати протягом декількох годин. За цей час в місці падіння провода відбувається «спікання» ґрунту, що призводить до різкого зростання перехідного опору. Захист від ОЗЗ перестає діяти і небезпечне поле розтікання струму може існувати протягом невизначеного часу. Несиметричний режим роботи мережі негативно впливає на роботу споживачів, особливо двигунів [4-6].
Значний внесок в розробку методів і засобів захисту розподільних мереж напругою 6-35 кВ від несиметричних режимів роботи та визначення місця пошкодження зробили вчені Айзенфельд А. І., Андреєв В. А., Борухман В. А., Гельфанд Я. С., Карпов І. В., Кириленко А. В., Кутін В. М., Кошман В. І., Лежнюк П. Д., Ліхачов Ф. А., Мінуллін Р. Г., Назаров В. В., Сирота І. М., Стасенко Р. Ф., Федосєв А. М., Цапенко Е. Ф., Шабад М. А., Шалит Г. М., Шкрабець Ф. П. та інші.
Таким чином, розвиток теорії побудови ефективних методів захисту від обриву фазного провода повітряних ліній електропередачі з деревоподібною топологією і автоматизація процесу пошуку пошкодження під час їх експлуатації дозволять збільшити рівень надійності, безпеки і ефективності експлуатації електричних мереж, що є актуальною науково-прикладною задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота за темою дисертації виконувалася в напрямку наукових досліджень кафедри «Електричні станції та системи» Вінницького національного технічного університету, а також згідно держбюджетної теми: «Оптимізація функціонування електричних мереж енергосистем в умовах зростання навантаження споживачів та децентралізації їх живлення» (№ держреєстрації 0110U002161).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення надійності функціонування релейного захисту розподільної мережі 6-35 кВ з деревоподібною топологією від обриву провода і автоматизація процесу визначення місця пошкодження шляхом вимірювання струму зворотної послідовності до моменту падіння провода на землю, а також напруги нульової послідовності після його падіння та застосування локаційних методів пошуку місця обриву провода.
Для досягнення мети поставлені і розв’язані такі задачі:
- аналіз конструктивних особливостей, режимів роботи, рівня автоматизації та обслуговування розподільних мереж напругою 6-35 кВ; аналіз існуючих методів і засобів захисту від несиметричних режимів роботи та методів пошуку пошкоджень в розподільних електричних мережах 6-35 кВ;
- дослідження параметрів і характеристик існуючих розподільних мереж напругою 6-35 кВ за несиметричних режимів роботи;
- теоретичне обґрунтування методу захисту від обриву провода розгалуженої лінії електропередачі напругою 6-35 кВ;
- вдосконалення локаційного методу визначення місця обриву провода;
- розроблення технічних засобів захисту від обриву провода і пошуку місця пошкодження та обґрунтування ефективності їх застосування.
Об’єктом дослідження є процеси, які відбуваються після обриву провода розподільної мережі напругою 6-35 кВ з повітряними лініями електропередачі і деревоподібною топологією.
Предметом дослідження є методи та засоби захисту розподільної мережі напругою 6-35 кВ з повітряними лініями електропередачі і деревоподібною топологією від обриву фазного провода та визначення місця пошкодження.
Методи дослідження. Використано експериментальні дослідження для накопичення статистичного матеріалу технологічних порушень при обслуговуванні повітряних ЛЕП 6-35 кВ в розподільних мережах ПАТ «Вінницяобленерго». Для визначення параметрів аварійного режиму обриву провода розглядались фізичні та математичні моделі, побудовані на основі теорії лінійних і нелінійних електричних кіл. Для побудови математичної моделі перехідного опору в місці падіння провода на землю застосовувалися методи фізичного моделювання та емпіричні методи. Для обґрунтування методу захисту від обриву використовувалась теорія кінцевих автоматів. Для побудови методів розпізнавання рефлектограм та імпульсного зондування – теорія локаційних методів.
Достовірність результатів досліджень підтверджується шляхом ретроспективної перевірки створених методів та моделей, розв’язку відповідних задач за допомогою запропонованих методів і порівняння їх результатів з результатами, отриманими на практиці завдяки реалізації запропонованих методів у вигляді пристроїв, їх випробування на стендах і впровадження у виробництво та навчальний процес.
Наукове положення. Аварійний несиметричний режим роботи розподільної мережі зі складною топологією після обриву провода характеризується значно меншими значеннями струму і напруги зворотної та нульової послідовностей у разі міжфазних к.з., а також типового замикання на землю. Таким чином, може бути виявлений шляхом послідовного вимірювання на початку лінії струмів зворотної послідовності до моменту падіння провода на землю, та напруги нульової послідовності після падіння провода на землю, а місце обриву – локаційним методом, що дає змогу підвищити рівень надійності та безпеки експлуатації розподільної мережі і автоматизувати процес пошуку місця обриву.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
1. Вперше запропоновано метод захисту розподільної мережі зі складною топологією від обриву провода, який, на відміну від відомих, передбачає у випадку відсутності блокувальної дії захисту від міжфазних к.з. вимірювання струму зворотної послідовності і, з витримкою часу падіння провода на землю, вимірювання напруги нульової послідовності та порівняння їх значень з розрахунковими. У випадку перевищення першого передбачається дія на вимкнення, що дає можливість підвищити чутливість захисту та виключити невизначену відмову в спрацюванні.
2. Вперше запропоновано математичну модель процесу падіння провода, в якій, на відміну від відомих, враховуються параметри розподільної мережі, характеристики ґрунту та навколишнього середовища, що дає змогу визначити час падіння провода на землю та опір в місці падіння провода на землю і підвищити точність розрахунку параметрів спрацювання захисту.
3. Вдосконалено метод визначення місця обриву провода повітряної розподільної мережі з деревоподібною топологією шляхом застосування прямого та зворотного перетворення Фур’є для порівняння рефлекторам отриманих після спрацювання релейного захисту з попередньо зафіксованими імпульсним зондуванням, що дає змогу зменшити експлуатаційні витрати та час пошуку місця пошкодження.
Практичне значення одержаних результатів. Для реальних розподільних мереж шляхом моделювання отримано: залежність струму зворотної послідовності на початку лінії від місця обриву фазного провода на магістралі і відгалуженні, а також від місця обриву в прольоті до моменту падіння його на землю; залежність напруги нульової послідовності від місця обриву після падіння провода на землю; оцінено перехідний опір в місці падіння провода в залежності від місця обриву, питомого опору ґрунту та зовнішніх факторів. Отримані результати використано для вибору уставок спрацювання захисту та оцінювання рівня електробезпеки в місці обриву провода. Розроблено пристрій для захисту від обриву провода на мікроелектронній і мікропроцесорній елементних базах, який зменшує час існування поля розтікання струму в місці падіння провода і несиметричної системи живлення споживачів, а тому підвищує рівень надійності і безпеки експлуатації розподільної мережі; запропоновано систему для визначення місця обриву локаційним імпульсним зондуванням на основі рефлектометра РЕЙС-105Р, який відповідає вимогам дистанційності, універсальності і швидкодії. Розроблено програму розшифровування рефлектограми для розгалуженої мережі на основі різницевого методу, що дозволяє скоротити час пошуку місця обриву. Наукові положення, висновки і рекомендації використані в ПАТ «Вінницяобленерго» (акт від 04.04.2012 р.) у вигляді:
- методики виявлення обриву провода шляхом вимірювання струму зворотної послідовності до моменту падіння провода на землю, та напруги нульової послідовності після падіння провода на землю;
- методики розрахунку уставок спрацювання захисту від обриву провода;
- методики визначення перехідного опору в місці падіння провода на землю;
- методики пошуку місця пошкодження локаційним методом в розподільних електричних мережах зі складною топологією;
- розрахунку економічного ефекту від впровадження комплексу захисту від обриву провода та локаційного методу пошуку обриву провода.
- експериментального зразка автоматизованої системи керування аварійним режимом обриву провода.
Теоретичні результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес в дисциплінах «Основи релейного захисту та автоматики», «Діагностика електричних мереж» (акт від 05.09.2012).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані здобувачем одноосібно. Особистий внесок здобувача в роботах опублікованих у співавторстві такий:
1. Кутін В. М. Оцінка ефективності системи діагностичного контролю електротехнічних комплексів / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №3 – С. 51–54
- Розроблено математичну модель для визначення ефективності системи діагностичного контролю розподільної мережі.
2. Кутін В. М. Метод визначення залежності між параметрами структури та діагностичними ознаками складних об`єктів / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2006. – №3/2006 (38),Ч. 2. – С. 99–100.
- Запропоновано використовувати пряму і обернену математичні моделі, що побудовані на основі кореляційно-регресійного аналізу, для дослідження зв’язків між структурними параметрами та їх діагностичними ознаками.
3. Кутін В. М. Комбінований принцип діагностування технічного стану систем електропостачання / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Наукові вісті. Інститут менеджменту та економіки “Галицька академія ” м. Івано-Франківськ – 2007. – №1(11) – С.62–66.
- Запропоновано методику розрахунку ефективності застосування комбінованого принципу діагностування технічного стану систем електропостачання з врахуванням імовірності випадкового вихідного сигналу об’єкту та коефіцієнта готовності.
4. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. –№1. – С. 37–41.
- Визначено умови роботоздатності ізоляції повітряних розподільних мереж відносно землі.
5. Кутін В. М. Вибір діагностичних параметрів на основі топологічної моделі об’єкта / В. М. Кутін, М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. — 2008. — №4 (51), Ч.2. – С.70–73. – ISSN 1995 – 0519.
- Побудовано топологічну модель в просторі властивостей у вигляді графа.
6. Кутіна М. В. Метод виявлення обриву лінії в повітряних розподільних мережах напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2009. – №4 (57), Ч.1. – С.166–167. – ISSN 1995 – 0519.
- Проведено дослідження аварійних режимів повітряних ліній електропередачі та аналіз існуючих засобів захисту від обриву провода. Доведено необхідність вдосконалення захисту від обриву провода. Розглянуто можливість застосування локаційного методу в розподільних повітряних мережах напругою 6-35 кВ для пошуку місця обриву.
7. Математична модель для визначення перехідного опору в місці обриву провода повітряної ЛЕП : [Електронний ресурс] / П. Д. Лежнюк, М. В. Кутіна // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – №2 – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2011_2/2011-2.files/uk/11pdlotl_ua.pdf.
- Запропоновано математичну модель визначення перехідного опору в місці падіння провода на землю.
8. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Автоматичне управління (Автоматика-2006): XIII Міжнародна конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2006. – С. 116.
- Досліджено ефективність функціонування системи електропостачання при застосуванні комбінованої системи керування технічним станом розподільних мереж.
9. Кутіна М. В. Захист від аварійних режимів роботи повітряних розподільних мереж напругою 6 – 35 кВ / М. В. Кутіна, М.О. Ілюхін // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008): IX Міжнародна науково-технічна конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2008. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua /mccs2008/materials/ subsection_ 3.1.pdf
- Проведено дослідження ефективності застосування локаційного методу з використанням приладу РЕЙС-105Р в повітряних лініях електропередач зі складною топологією.
10. Лежнюк П. Д. Математична модель для визначення перехідного опору в місці обриву проводу повітряної ЛЕП / П. Д. Лежнюк, М. В. Кутіна // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010): X Міжнародна конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 204.
- Запропоновано математичну модель для визначення перехідного опору в місці обриву проводу повітряної ЛЕП.
Апробація результатів дисертації. Викладені в дисертації результати досліджень були апробовані на XIII Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика-2006», (м. Вінниця, 2006 р.); V та VI Всеукраїнських науково-технічних конференціях молодих вчених і спеціалістів, (м. Кременчук, 2007-2008 р.р.); IX та X Міжнародних конференціях «Контроль і управління в складних системах», (м. Вінниця, 2008, 2010 р.р.); науковому семінарі «Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підприємств», (м. Луцьк, 2009 р.); І Міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2011)», (м. Вінниця, 2011 р.); XIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», (м. Кременчук, 2011 р.); XII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної електротехніки (ПСЕ-2012)», (м. Вінниця, 2012 р.).
Публікації. Основний зміст роботи опубліковано в 21 друкованій праці. Серед них 12 статей у наукових фахових виданнях, 1 публікація у збірнику тез доповідей та 8 – у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.
Структура дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, 4 розділи, список використаних джерел із 131 найменування, 4 додатки. Загальний обсяг дисертації 215 сторінок, з яких основний зміст викладений на 145 сторінках друкованого тексту і містить 51 рисунок та 21 таблицю. Додатки містять результати експериментальних досліджень, програми розрахунків, акти впровадження результатів роботи.
Список литературы ВИСНОВКИ

В роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу, яка присвячена розвитку методів і засобів дослідження, розрахунку, проектуванню автоматизованої системи керування аварійним режимом обриву провода розподільних мереж зі складною топологією, як засобу підвищення рівня надійності, безпеки і ефективності їх експлуатації. Основні висновки, наукові та практичні результати полягають в наступному.
1. Проаналізовано характер та причини пошкоджень розподільних мереж з повітряними лініями електропередачі. Показано, що основна кількість пошкоджень пов’язана з порушенням ізоляції мережі відносно землі та обриву проводів розподільних мереж з подальшим падінням їх на землю. Існуючі засоби захисту розподільних мереж реагують на міжфазні к.з. і не чутливі до виникнення обриву провода. Засоби захисту від ОЗЗ діють на сигнал, а в ряді випадків не спрацьовують через значний перехідний опір в місці пошкодження. В місці обриву утворюється небезпечне поле розтікання струму. Ефективним залишається лише метод послідовного поділу мережі, який вимагає значних витрат часу.
2. Проведено дослідження значень струму зворотної послідовності і напруги нульової послідовності в залежності від місця обриву провода в розгалуженій мережі та в прольоті, а також перехідного опору в місці падіння провода для ПЛЕП 10 кВ. Побудовано модель процесу обриву провода і падіння його на землю. Установлено, що час падіння, в залежності від місця обриву, може змінюватись в межах 1,2-1,7 с. Тому перехідними процесами при визначенні струму зворотної послідовності можна знехтувати. Значення струму зворотної послідовності, визначене на початку лінії, залежить від місця обриву і може в десятки разів відрізнятись від значення струму при обриві до першого відгалуження чи в кінці лінії. Струм зворотної послідовності при міжфазних к.з. на два-три порядки перевищує струм зворотної послідовності при обриві провода на початку лінії.
3. Розроблено математичну модель для визначення перехідного опору в місці падіння провода на землю. Проведені дослідження показали, що значення перехідного опору в місці падіння провода на землю може знаходитись в межах від 5 Ом до 10 кОм. В залежності від часу існування аварійного режиму і струму замикання на землю, температура ґрунту в місці падіння провода може сягати 80-100 0С. За такої температури відбувається спікання ґрунту.
4. Розроблено математичну модель для визначення напруги нульової послідовності в залежності від місця обриву провода на лінії та в прольоті. Доведено, що значення напруги нульової послідовності змінюється в залежності від місця обриву на лінії і в прольоті. Найбільш небезпечним є обрив лінії на початку прольоту.
5. Для автоматизації процесу пошуку пошкодження в розподільній мережі з деревоподібною топологією доцільно використовувати локаційний метод зондування на основі приладу РЕЙС-105Р. В результаті проведених досліджень визначено параметри та діагностичні ознаки для імпульсного діагностування. Якщо активне навантаження лінії і хвильовий опір однакові, то не існує відбитого імпульсу.
6. Запропоновано автоматизовану систему керування аварійним режимом обриву провода, яка ґрунтується на змішаному способі побудови, коли на підстанції розташовують засіб релейного захисту від обриву провода, що утворює окремий блок, робота якого узгоджена з алгоритм роботи засобів РЗА, а центральна частина є автономною і утворює підсистему для автоматизації процесу пошуку пошкодження. До складу підсистеми входить ОВБ, оснащена приладом для ВМП та радіозв’язком з диспетчером. Запропоновано принципову схему релейного захисту від обриву як на мікроелементній основі на базі реле РС40М і УЗА-АН, що випускаються серійно, так і на мікропроцесорній основі. Мікропроцесорний варіант захисту від обриву створено на базі реле УЗА-АН з контролером ATmega8515.
Локаційне зондування здійснюється рефлектометром РЕЙС-105Р, шляхом його безпосереднього під’єднання до відключеної від напруги лінії, або через спеціальній високочастотний фільтр. Для розшифрування отриманих рефлектограм застосовано різницевий метод, який дає найбільш точні результати.
7. Запропоновано методику розрахунку економічної ефективності від застосування АСКАРОП. Застосування АСКАРОП дозволяє підвищити коефіцієнт готовності в середньому на 0,6 %, коефіцієнт простою зменшити в середньому на 40 %, коефіцієнт технічного використання і оперативної готовності підвищити на 0,7 %, знизити час пошук і недовідпуск електроенергії майже втричі. Річний економічний ефект від використання АСКАРОП при прийнятих умовах складає 552 грн на одну лінію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андриевский В. Н. Эксплуатация воздушных линий электропередачи / В. Н. Андриевский, А. Т. Головань, А. С. Зеличенко. – Л.: Энергоатомиздат: Ленинградское отделение, 1989. – 208 с.
2. Буслова Н. В. Электрические сети и системы / Н. В. Буслова, В. Н. Винославский, Г. И. Денисенко, В. С. Перхач. – К.: Высш. шк.: Главное изд-во, 1986. – 594 с.
3. Зорин В. В. Надежность систем электроснабжения / В. В. Зорин, В. В. Тесленко, Ф. Клеппель, Г. Адлер. – К.: Высш. шк., главное изд-во, 1984. – 192 с.
4. Прусс В. Л. Повышение надёжности электрических сетей / В. Л. Прусс, В. В. Тесленко –Л.: Энергоатомиздат: Ленинградское отделение, 1989. – 208 с.
5. Барг И. Г. Совершенствование обслуживания электросетей 0,4-20 кВ в сельской местности / И. Г. Барг, Х. Я. Ваяк, Д. Т. Комаров. – М.: Энергия, 1980. – 240 с.
6. Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей / Под ред. К. М. Антипова, Н.Е. Бандуилова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 360 с.
7. Кутін В. М. Неперервний контроль опору ізоляції розподільчих мереж з ізольованою нейтраллю / В. М. Кутін, Ештіба Алі Мусбах // Вісник ВПІ. – 1993. – №1. – С. 62 - 64.
8. Шимони К. Теоретическая электротехника/ К. Шимони. – [перевод с немецкого К. М. Поливанова]. – Москва: из-во Мир, 1964. – 774 с.
9. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. пособие для вузов / П. А. Долин. – [2-е изд.] – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 448 с.
10. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений и токов.: ГОСТ 12.1.038-82ССБТ.– Исполнение №1. – [Действителен от 01.07.1988]. – М.: Изд-во стандартов, 1990.
11. Якобс А. И. О нормировании уровня электробезопасности и допустимого напряжения прикосновения / А. И. Якобс, С. И. Коструба // Электричество, 1978. – №1. – С. 58 – 60.
12. International Electrical Commission IEC Report Publ.479-1. Third edition Effects of current on human liens end livenstock / Part 1: General aspects. 1994-09.
13. Лихачёв Ф. А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией ёмкостных токов / Ф. А. Лихачёв. – М.: Энергия, 1971. – 152с.
14. Щуцкий В. И. Защитное шунтирование однофазных повреждений/ В. И. Щуцкий, В. О. Жидков, Ю. Н. Ильин. – М.: Энергоатомиздат,1986. –152с.
15. Правила эксплуатации электроустановок. – М.: Энергоатомиздат. – 1986. – 648 с.
16. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Об’єднання енергетичних підприємств. «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики». ГДК 34.20.507– 2003. – Київ. – 2003. – 329 с.
17. Стасенко Р. Ф. Автоматизация сельских электрических сетей / Р. Ф. Стасенко, П. П. Фещенко. – К.: Техника, 1982. – 128 с.
18. Шабад М. А. Расчёт релейной защиты и автоматики распределительных сетей / М. А. Шабад. – Л.: Энергия, 1980. – 96 с.
19. Головацкий В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Головацкий, И. В. Понамарёв. Энергомашвин электронная версия, 2006. – 786 с.
20. Пронникова М. И. Фильтровые защиты от коротких замыканий для сельских электроустановок / М. И. Пронникова // В Кн. Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве. М.: Из-во АНСССР. – С. 360-365.
21. Гельфанд Я. С. Релейная защита распределительных сетей / Я. С. Гельфанд // – [2е изд.] – М.: Энергоиздат, – 1987 – 368 с.
22. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения / В. А. Андреев // Учеб. для вузов по спец «Электроснабжение» – М.: Высш. Шк. – 1991. – 496 с. – ISBN 5-06-001762-1.
23. Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей / А. М. Федосеев. – М.: Энергоатомиздат. – 1984. – 520 с.
24. Паперно Л. Б. Бесконтактные токовые защиты электроустановок / Л. Б. Паперно. – М.: Энергоиздат, 1983. – 112 с.
25. Дьяков А. Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. пособие для вузов / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-5-383-00244-5.
26. Пат. 64542 Україна МПК НО2Н3/24. Пристрій захисту електричної мережі з ізольованою або компенсованою нейтраллю від несиметричних режимів/ Шкрабець Ф. П., Дворніков А. А., Остапчук О. В., Горденко В. И. Національний гірничий університет заяв. 24.06.2003. надр. Бюл. №10 2006 р.
27. Шкрабец Ф. П. Пути повышения безаварийности и уровня безопасности электрических сетей карьеров, моногр. / Ф. П. Шкрабец, А. Н. Гребенюк, А. И. Ковалёв. – Д.: Національний гірничий університет, 2011 – 233 с.
28. Шкрабец Ф. П. Защитное отключение при обрыве провода воздушной электрической сети / Ф. П. Шкрабец, А. Н. Гребенюк // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук. техн. зб. – №75. – С. 44-47.
29. Гребенюк А. М. Методи та пристрої захисту при обриві проводів кар’єрних розподільних і тягових мереж. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дніпропетровськ. – 2012.
30. Кутин В. М. Диагностика повреждения изоляции распределительных сетей выше 1000 В с изолированной нейтралью/ В. М. Кутин, А. В. Кобылянский // Промышленная энергетика. – 1984. – №7. – С. 11-14.
31. Цапенко Е. Ф. Замыкание на землю в сетях 6-35 кВ / Е. Ф. Цапенко. – М.: Энергоиздат, 1986. – 128 с.
32. Сирота И. М. Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности / И. М. Сирота. – Киев: Наукова думка. – 1983. – 267 с.
33. Назаров В. В. Защита электрических сетей от однофазных замыканий / В. В. Назаров. – К.: Либідь, 1992. – 124 с.
34. Самойлович И. С. К оценке переходных сопротивлений при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-10 кВ / И. С. Самойлович // Проблемы технической электродинамики. – 1972. – Вип. 37. – С. 55-60.
35. Кутін В. М. Визначення роботоздатності ізоляції розподільної мережі змінного струму / В. М. Кутін, В. В. Вашковський // Вісник ВПІ. –2000. – №1. – С. 29 – 36.
36. Поливанов К. М. Теоретические основы электротехники: в 2 частях / К.М. Поливанов. – Ч.1, Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными, М. –Л.: издательство «энергия» ,1965. – 360 с.
37. Комплексные устройства защиты и автоматики серии SPAC 800 // Электротехника. Промышленный каталог. 06.02.16-00. Информэлектро. – 2008.
38. Комплектные электротехнические устройства: справочник: в.3 т. / [Том 1. Комплексные распределительные устройства. Часть 2.] – М.: Информэлектро. – 1999. – 168 с.
39. Борухман В. А. Об эксплуатации селективных защит от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ и мероприятия по их совершенствованию / В. А. Борухман// Энергетик. – 2000. – №1. С. 20-21.
40. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов / В. А. Андреев. – [4-е изд. перераб. и доп.] – М.: Высш. шк. –2006. – 639 с.
41. Попов И. Н. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов / И. Н. Попов, В. Ф. Лачугин, Г. В. Соколова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.
42. Определение мест повреждения в воздушных и кабельных линиях: (Обзор) В кн. Энергетика за рубежом / – М.: БТНОРГРЕС. – 1961. – Вып. 2. – 261с.
43. Прусс В. Л. Управление линией распределительной сети в аварийном режиме / В. Л. Прусс, А. И.Смирнов // Электричество. –1983. – № 1. – С. 12-17.
44. Прусс В. Л. Математическая модель аварийной диагно¬стики кабельной сети 6-10 кВ / В. Л. Прусс, Л. В. Нечипорович. // Известия вузов. Энергетика. – 1970. – № 2. – С. 23-29.
45. Прусс В. Л. Использование ЭЦВМ для формирования оптимального управления процессом аварийной диагностики в распредели¬тельных электросетях 6-10 кВ / В. Л. Прусс, Л. В. Нечипорович. // Известия вузов. Энергетика. – 1971. – № 5. – С. 20-25.
46. А.с. 1215068 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Указатель короткого замыкания / А. П. Калейников, В. А. Лавров (СССР). – №3769307/24-21; заявл. 10.07.84; опубл. 28.02.86, Бюл. №8. – 3 с.
47. А.с. 1000944 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Устройство для определения направления поиска ко¬роткого замыкания / В. А. Островский, Р. М. Сагутдинов, М. К. Богорад, А. И. Селивахин, А. П. Кузнєцов, И. А. Федотов, И. Г. Беляков (СССР). – №3347097/24-21; заявл. 22.10.81; опубл. 28.02.83, Бюл. №8. – 5 с.
48. А.с. 559196 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Указатель короткого замыкания/ И. И. Труб, А. П. Коробейников, Б. И. Мостовой (СССР).–№2324043/24; заявл. 05.02.76; опубл. 25.05.77, Бюл. №19.– 5 с.
49. А.с. 1054804 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Указатель короткого замыкания / В. И. Гуревич, О. И. Измайлов, В. Н. Горин, П. И. Савченко (СССР). – №3238975/18-21; заявл. 20.01.81; опубл. 15.11.83, Бюл. №42. – 3 с.
50. А.с. 1226359 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Указатель короткого замыкания / Н. М. Черемисин, В. М. Зубко, В. И. Гуревич, П. А. Колбасин (СССР). –№3800842/24-21; заявл. 12.10.84; опубл. 23.04.86, Бюл. №15. – 3 с.
51. А.с. 892359 СССР, –MКИ G 01 R 31/08, Н 02 Н 3/08. Устройство для сигнализации направления короткого замыкания/ Р. Ш. Сагутдинов, В. А. Островский, В. С. Рыбов, А.П. Кузнецов (СССР). – №2905168/24-07; заявл. 04.04.80; опубл. 23.12.81, Бюл. №47. – 3 с.
52. А.с. 1183925 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Указатель короткого замыкания / Н. М. Черемисин, В. И. Гуревич, Н. И. Труб, П. А. Колбасин, Н. А. Босий (СССР).–№3606526/24-21; заявл. 03.05.83; опубл. 07.10.85, Бюл. №37. – 2 с.
53. Дулуб И. С. Методика определения эф¬фективности внедрения указателей короткого замыкания в сельских сетях 6-10 кВ / И. С. Дулуб, Ю. Л. Кошкин, В. А. Островский // Электричество. – 1980. – № 9. – С. 76-79.
54. Берхин В. И. Определение мест однофазных к.з. в воз¬душных распределительных сетях / В. И. Берхин, С. Ф. Кондратюк // Энергетик. –1974. – № 11. – С. 33-34.
55. Айзенфельд А. И. Определение мест короткого замыкания на линиях с ответвлениями / А. И. Айзенфельд, Г. М. Шалыт. – [2-е изд.] – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 160 с.
56. Борухман В. А. Устройства для определе¬ния мест повреждения на воздушных линиях электропередачи / В. А. Борухман, А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов. – М.: Энергия, 1973. – 88 с.
57. Определения мест повреждения в воздушных и кабельных линиях (об¬зор) // Энергетика за рубежом. – М.: БТИ ОРГРЭС. – 1961. – Вып. 2. – 261 с.
58. Шалыт Г. М. Определение мест повреждения в электрических сетях / Г. М. Шалыт. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 312 с.
59. А.с. 479058 СССР, – MКИ G 01 R 31/08. Устройство для непосредственного определения рас¬стояния до места короткого замыкания на линиях с ответвлениями / А. И. Айзенфельд, А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов, Г. М. Шалыт, Э. Я. Биркенфельдс, П. Е. Брунс, Е. И. Окунцов (СССР).–№1852476/24-7; заявл. 02.12.72; опубл. 30.07.75, Бюл. №28.– 4 с.
60. А.с. 571773 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Устройство для измерения расстояния до мест между¬фазных коротких замыканий на линиях электропередачи / Р. Ф. Стасенко, Ж. П. Гейдерман, В. П. Горишний, Ф. Д. Кузнецов, Г. И. Марикода (СССР). – №2073232/21; заявл. 11.11.74; опубл. 05.09.77, Бюл. №33. – 3 с.
61. Борухман В. А. Устройства для определе¬ния мест повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ / В. А. Борухман, А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов. – М.: Энергия, 1980. –104 с.
62. А.с. 416634 СССР, –MКИ G 01 R 31/08. Способ определения расстояния до места короткого замыкания линий электропередачи / Л. П. Бранаускас (СССР).–№1769322/24-7; заявл. 06.04.72; опубл. 25.02.74, Бюл. №7. – 4 с.
63. А.с. 523369 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Устройство для дистанционного измерения расстояния до точки короткого замыкания / М. И. Пронникова, Н. С. Дулуб (СССР). –№2050292/21-21; заявл. 05.03.74; опубл. 30.07.76, Бюл. №28. – 3 с.
64. Малый А. С. Определение мест повреждения линии электропередачи по параметрам аварийного режима / А. С. Малый, Г. М. Шалыт, А. И. Айзенфельд. – М .: Энергия, 1972. – 216 с.
65. Айзенфельд А. И. Методы определения короткого замыкания на воздушных ЛЕП при помощи фиксирующих приборов / А. И. Айзенфельд.–М.: Энергия, 1974. – 62 с.
66. А.с. 552572 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Способ определения расстояния до места короткого замыкания на линиях электропередачи / А. Я. Янаус, Э. Я. Биркенфельдс (СССР). – №1953271/07; заявл. 14.08.73; опубл. 30.03.77, Бюл. №12. – 3 с.
67. А.с. 550597 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Способ определения расстояния до места короткого замыкания в электрической линии / А. Б. Клеменц, Л. Н. Солуянов (СССР). –№1891785/07; заявл. 15.03.73; опубл. 26.04.77, Бюл. №10. – 2 с.
68. А.с. 1075198 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Устройство для измерения расстояния до места ко¬роткого замыкания. Заявл. 05.04.82; опубл. 23.02.84, Бюл. №7. – 4 с.
69. А.с. 508759 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Способ определения места однофазного замыкания на воздушных линиях в компенсированных сетях и в сетях с изолированной нейтралью. Заявл. 21.06.71; опубл. 30.03.76, Бюл. №12. – 3 с.
70. А.с. 10000942 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Способ определения места однофазного замыкания на землю в воздушных сетях с изолированной нейтралью / А. А. Пястолов, В. Н. Соколова (СССР). – №2995250/18-21; заявл. 20.10.80; опубл. 28.02.83, Бюл. №8. – 2 с.
71. А.с. 1083135 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Устройство для определения поврежденной линии при однофазном замыкании на землю / В. Л. Вайнштейн, В. Н. Мохов (СССР).–№3494391/18-21; заявл. 23.09.82; опубл. 30.03.84, Бюл. №12. – 3 с.
72. А.с. 911378 СССР,– МКИ G 01 R 31/08. Устройство для отыскания однофазного замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью / В. П. Чайкин, Н. Я. Кайдромайлов (СССР).–№2857923/24–21; заявл. 25.12.79; опубл. 07.03.82; Бюл. №9. – 3 с.
73. Кутін В. М. Комбінована система визначення місця пошкодження в повітряних розподільних мережах напругою 6-35 кВ / В. М. Кутін, В. В. Луцяк // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – Київ. – 2008. – С. 57-61.
74. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2007. –№1. – С. 37-41.
75. Кутін В. М. Комбінований принцип діагностування технічного стану систем електропостачання / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Наукові вісті. Інститут менеджменту та економіки “ Галицька академія” м. Івано-Франківськ – 2007. – №1(11) – С. 62-66.
76. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006). Вінниця. – 2006. – С. 116.
77. Кутін В. М. Оцінка ефективності системи діагностичного контролю електротехнічних комплексів / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №3 – С. 51-54.
78. Кутін В. М. Метод визначення залежності між параметрами структури та діагностичними ознаками складних об`єктів / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Остроградського. – 2006.– №3/2006(38), Ч.2. – С. 99-100.
79. Кутін В. М. Вибір діагностичних параметрів на основі топологічної моделі об’єкта / В. М. Кутін, М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Остроградського. – 2008. – №4 (51), Ч.2. – С. 70-73. – ISSN 1995 – 0519.
80. Кутин В. М. Диагностирование электрических рас¬пределительных сетей / В. М.Кутин, О. И. Кульматицкий . – К.: Техника, 1993. – 160 с.
81. Кутин В. М. Поиск повреждений в распределительных электрических сетях / В. М. Кутин, П. К Пискляров. – Киев: Техника, 1994. – 186 с.
82. Кутін В. М. Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія, дослідження та розробка) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: Кутін Василь Михайлович. – Дніпропетровськ, 2002. – 37 с.
83. А.с. 1205081 СССР, МКИ G 01R 31/08. Устройство для определения сопротивления до места короткого замыкания в трьохфазной сети с изолированной нейтралью / В. М. Кутин, В. Н. Вишневский, А. С. Разумный, А. В. Кобылянский, А. Е Рубаненко, В. В. Зигора (СССР). –№3735006/24-21; заявл. 04.05.84; опубл.15.01.86, Бюл.№2–5 с.
84. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Учебник для студентов энергетических и электротехнических вузов / Л. А. Бессонов. – [6-е изд.] – М.: – Высш. Школа, 1973. – 752 с.
85. Кутіна М. В. Визначення ознак аварійного режиму обриву провода в повітряних лініях електропередачі напругою 6-35кВ / М. В. Кутіна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. Кременчук. – 2011. – №2 (14) – С.145-149. – ISSN 2072 – 2052.
86. Никитин Е. М. Теоретическая механика для техникумов / Е. М. Никитин. – 12-е изд. испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. –336 с. – ISBN 5–02–013815–0.
87. Крюков К. П. Конструкции и механический расчёт линий электропередачи / К. П. Крюков, Б. П. Новгородцев. – Л.: Энергия, 1970. – 392 с.
88. Шалин А. И. Замыкания на землю в сетях 6-35кВ. Достоинства и недостатки различных защит / А. И. Шалин // Новости Электротехники. – 2005. – №3 (33). – Режим доступа к журн.: http://www. news. elteh.ru /arh/2005/ 33 /13.php.
89. Кутіна М. В. Однофазне замикання на землю при обриві провода в мережах напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Остроградського. – 2010. – №3 (62), Ч.2. – С. 103-106. – ISSN 1995 – 0519.
90. Лежнюк П. Д. Математична модель для визначення перехідного опору в місці обриву провода повітряної ЛЕП / П. Д. Лежнюк, М. В. Кутіна // X Міжнародна конференція. «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2010)». Вінниця. – 2010. – С. 204.
91. Лежнюк П. Д. Математична модель для визначення перехідного опору в місці обриву провода повітряної ЛЕП / П. Д. Лежнюк, М. В. Кутіна // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – №2 – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2011_2/2011-2.files/uk/11pdlotl_ua.pdf.
92. Таев И. С. Электрические контакты и дугогасительные устройства аппаратов низкого напряжения / И. С. Таев.– М.: Энергия, 1973.– 424 с.
93. Omori T. Contact resistance / T.Omori, T.Ogo // Electr. Engin. Japan. – 1965. – №8(85). – P. 28.
94. Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности / Сена Л. А.– [2-е изд.] – М.: Наука, 1977. – 336 с.
95. Князевский Б. А. Охрана труда в электроустановках / Б. А. Князевский, Т. П. Тарусове, Н. А. Чекалин. – М.: Энергия, 1970. – 320 с.
96. Михайлов М. И. Заземляющие устройства в установках электросвязи / М. И. Михайлов, С. А. Соколов.– М.: Связь, 1971.– 199 с.
97. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров / Х. Уонг ; пер. с англ. В. В. Яковлева, В. И. Колядина. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.
98. Заленский А. М. Тепловые расчёты электрических аппаратов / А. М. Заленский, Г. А. Кукеков. – М.: Энергия, 1967. – 258 с.
99. Кутіна М. В. Визначення ознак аварійного режиму обриву провода в повітряних лініях електропередачі напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна // Матеріали конференції. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Кременчук. – 2011.– №1(1) – С. 310.
100. Кутіна М. В. Система керування аварійним режимом, спричиненим обривом провода в розподільних мережах / М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – №6 – С. 60-63. – ISSN 1997 – 9266.
101. Кутіна М. В. Захист від аварійних режимів розподільних мереж зі складною топологією / М. В. Кутіна // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Остроградського. – 2007. – №3(44) – С. 129-131.
102. Кутіна М. В. Застосування локаційних методів для визначення виду і місця ушкоджень в розподільних мережах напругою 6-10 кВ / М. В. Кутіна // V Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів. Тези наукових доповідей. Кременчук – 2007. – С. 189.
103. Кутіна М. В. Метод виявлення обриву лінії в повітряних розподільних мережах напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Остроградського. – 2009. – №4 (57), Ч.1. – С. 166-167. – ISSN 1995 – 0519.
104. Минуллин Р. Г. Методы и аппаратура определения мест повреждений в электросетях / Р. Г. Минуллин. Казань: ИЦ «Энергопрогресс», 2002. – 152 с.
105. Микуцкий Г. В. Высокочастотная связь по линиям электропередачи / Г. В. Микуцкий, В. С. Скитальцев. М.: Энергия, 1969. – 448 с.
106. Кутіна М. В. Система захисту від обриву провода та пошук місця пошкодження в розподільних мережах напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна // Теоретична електродинаміка. – 2012. – №2. – С. 46-48. – ISSN 1997 – 9266.
107. Шалыт Г. М. Определение мест повреждений ЛЭП / Г. М. Шалыт. Сб. статей М.: Энергия, 1977.
108. Шалыт Г. М. Определение мест повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи / Г. М. Шалыт. Сб. статей М. – Л.: Энергия, 1966. – С. 26-47.
109. Минуллин Р. Г. Определение мест повреждения в электрических сетях напряжением 6-35 кВ импульсным методом / Р. Г. Минуллин, Е. В. Закамский // Мат. Докл. Российского национального симпозиума по энергетике. – Казань: КГЭУ, 2001. Т2. С. 62-64.
110. Кутіна М. В. Визначення місця пошкодження при обриві провода повітряних розподільних мереж напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна // Матеріали наукового семінару. Проблеми і перспективи енергозбереження комунального господарства і промислових підприємств. Луцьк. – 2009. – С. 93-97.
111. Кутіна М. В. Дослідження параметрів розподільної мережі при обриві провода і короткому замиканні / М. В. Кутіна // XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету електронне наукове видання матеріалів конференції. – 2008. – http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2008/ineeem/txt/ kutina.pdf
112. Кутіна М. В. Діагностичні ознаки рефлектометрії повітряних розподільних мереж напругою 6-35 кВ / М. В. Кутіна // Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Кременчук. – 2008. – С. 250-251.
113. Кутіна М. В. Оцінка ефективності автоматичного пошуку несправностей в електроустановках / М. В. Кутіна // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів. Тези наукових доповідей. Кременчук. – 2006.– С. 100.
114. Кутіна М. В. Захист від аварійних режимів роботи повітряних розподільних мереж напругою 6 – 35 кВ / М. В. Кутіна, М.О. Ілюхін // IX Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008)». Вінниця. – 2008. –http://www.vstu. vinnica.ua/ mccs2008/ materials/ subsection_3.1.pdf.
115. Зевеке Г. В. Основы теории цепей. 5-е издание перераб. / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
116. Гусьев В. Г. Электроника. 2-изд., перераб. и доп. В. Г. Гусьев, Ю. Н. Гусьев / М.: Высшая школа, 1991. – 622 с.
117. Мнуллин Р. Г. Физические аспекты диагностики электрических линий методом рефлектометрии // Р. Г. Мнуллин, И. Ш. Фардиев, Е. В. Закамский, В. В. Андреев / Сборник матереалов XVI Всероссийской межвузовский научно-технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика, диагностика технических систем, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» Казань: КФМВАУ, 2004. – Ч. 1. – С. 29-30.
118. Мозгалевский А. В. Автоматический поиск несправностей / А. В. Мозгалевский, Д. В. Гаскаров, Л. П. Глазунов, В. Д. Ерастов.– Л.: Машиностроение, 1967 – 168 с.
119. Релейная защита и автоматика. Краткий номенклатурный каталог продукции выпускаемой и поставляемой компанией «Энергомашвин» по состоянию на 1.02.2004
120. Чумаченко І. В. Мікроелектронні прилади: структура і використання: навч. посібник / І. В. Чумаченко, М. Д. Кошовий, В. В. Лопатин. – Харків: Нац. Аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2001. – 277 с.
121. Atmel. Документация: [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/atmel.ru/Documents/Documents.htm
122. Шалыт Г. М. Определение мест повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи. Сб. статей М. – Л.: Энергия, 1966. С. 26-74.
123. Минуллин Р. Г. Распознавание рефлектограм импульсного зондирования при автоматической диагностике электрических линий/ Е. В. Закамский, В. В. Андреев // Материалы докладов 111 Всероссийской молодёжной научно-технической конференции «Будущее технической науки». Н. Новгород: НГТУ, 2004. – С. 119.
124. Минуллин Р. Г. Интеллектуальная обработка цифровых рефлектограм электролиний распределительных сетей 6-10 кВ / В. В. Андреев, И. Ш. Фардиев, Е. В. Закамский // Материалы докладов 5 Всероссийской научно-технической конференции «Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике». Чебоксары: ЧГУ, 2004. С. 241
125. Кутин В. М. Поиск повреждений в распределительных электрических сетях / В. М. Кутин, П. К. Пискляров – К.: Техника,1994 – 138 с.
126. Кискачи В. М. Селективная сигнализация замыканий на землю с использованием высших гармоник тока нулевой последовательности / В. М. Кискачи // Электричество – 1967. –№9 – С. 24-30.
127. Карпов И. В. Прибор для отыскания места замыкания в воздушных сетях 6-10 кВ / И. В. Карпов, С. П. Борисов, В. С. Парнацкий // Энергетика – 1967. – №12 – С. 25-27.
128. Кутин В. М. Оптимизация процесса поиска повреждений в воздушных распределительных сетях 6-10 кВ / В. М. Кутин // Электричество – 1994. – №3 – С. 28-35.
129. Кутин В. М. Выбор оптимальной стратегии при поиске повреждений в распределительных сетях 6-35 кВ / В. М. Кутин, Мохамед Аль-Нсур, Али Мусбах // Энергетика и электрификация – 1995. – №5 – С. 46-49.
130. Кутін В. М. Інформаційно-вимірювальна система визначення місць пошкодження в розподільних мережах змінного струму напругою 6-35 кВ / В. М. Кутін, В. В. Вашковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2000. – №5 – С. 24-31.
131. Минуллин Р. Г. Методы и аппаратура определения мест повреждения в электросетях / Р. Г. Минуллин – Казань: ИЦ «Энергопрогрес» – 2002. – 152 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22681.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.