У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ВИСОКОЛІНІЙНІ АНАЛОГОВІ ПРИСТРОЇ НА БАЗІ ДВОТАКТНИХ СТРУКТУР ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ СИСТЕМ
Количество страниц 184
ВУЗ Вінницький національний технічний університет
Год сдачи 2012
Бесплатно скачать 22682.doc 
Содержание Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет
На правах рукопису
БОГОМОЛОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
УДК 681.3
ВИСОКОЛІНІЙНІ АНАЛОГОВІ ПРИСТРОЇ НА БАЗІ ДВОТАКТНИХ СТРУКТУР ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ СИСТЕМ
Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Науковий керівник
Азаров Олексій Дмитрович,
доктор технічних наук, професорВінниця – 2012


ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………… 5
ВСТУП…………………………………………………………………………… 7
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ СИСТЕМ………………..

17
1.1 Огляд методів побудови аналогових перетворювальних пристроїв для багаторозрядних систем вимірювання, реєстрації та обробки сигналів………………………………………………………….…………

17
1.2 Аналіз статичних і динамічних похибок аналогових пристроїв у перетворювальних трактах аналого-цифрових систем………………….
37
1.3 Схемна організація і похибки існуючих двотактних підсилювачів струму…………………………………………………..………………….
44
1.3.1 Двотактні підсилювачі струму із параметричним завданням робочих точок………………………………………………………...
44
1.3.2 Двотактні підсилювачі струму з автобалансуванням робочих точок …………………………………………………………………...
50
1.4 Двотактні буферні пристрої напруги……………………….............. 53
1.5 Визначення напрямку і формулювання задач дослідження………... 56
РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВХІДНИХ ТРАНЗИСТОРИХ КАСКАДІВ ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ СТРУМУ…………………………………

58
2.1 Статичні передатні характеристики вхідних каскадів двотактних підсилювачів постійного струму…………………………………..………
58
2.2 Визначення і мінімізація статичних похибок вхідних каскадів двотактних підсилювачів постійного струму...…………………..………
67
2.2.1 Компенсація зсуву нуля……………………………….………. 67
2.2.2 Визначення і мінімізація нелінійності передатної характеристики……………………………………………………….
69
2.3 Нелінійні спотворення передатної характеристики вхідних каскадів у частотній зоні……...……………………………………………
74
2.4 Моделі АЧХ і ФЧХ вхідних каскадів………………………………… 84
2.5 Висновки……………………………………………………………….. 92
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ СХЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ДВОТАКТНИХ СТРУКТУР…...……………………………………………….

94
3.1 Методи схемної організації високолінійних буферних пристроїв на базі двотактних структур………………………………………………………..
94
3.1.1 Схемна організація і моделі передатних характеристик ядер двотактних буферних пристроїв...…………………………………...
94
3.1.2 Методи зменшення похибок лінійності, зсуву нуля та підвищення навантажувальної здатності буферних пристроїв……
102
3.2 Методи схемної організації перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга на базі двотактних підсилювачів струму…...………………
108
3.3 Мінімізація похибок лінійності і зсуву нуля перетворювачів струм-напруга, напруга-напруга……………………………………………...………..
117
3.4 Висновки………………………………………………………………... 121
РОЗДІЛ 4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ ДВОТАКТНОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ СИСТЕМ…………………

122
4.1 Аналізатор параметрів звукових трактів……………………………... 122
4.1.1 Структурна організація аналізатора параметрів звукових трактів...…….……………….………………..………….……………...
125
4.1.2 Аналіз системних вимог щодо статичних і динамічних характеристик аналогових вузлів аналізатора параметрів звукових трактів …………………………………………………………………..

125
4.2 Схемно-функціональна організація двотактних підсилювачів постійного струму, характеристики яких відповідають системним вимогам..………….………………………………………………………....

130
4.3 Високолінійні перетворювачі струм-напруга та напруга-напруга з параметричним коригуванням зсуву нуля………………………..………
133
4.4 Високолінійні швидкодіючі буферні пристрої напруги з двотактною організацією…………………..………………………..…….
137
4.5 Підсилювач різницевих струмів для високочутливого компаратора. 141
4.6 Аналогова частина аналізатора параметрів звукових трактів. Статичні і динамічні характеристики……………………………………..
143
4.7 Висновки……………………………………………………………….. 146
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………... 148
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..……………………... 150
ДОДАТОК А Акти впровадження результатів дисертаційної роботи ……… 182

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


АК – аналоговий комутатор;
АПЗТ – аналізатор параметрів звукових трактів
АЦ – аналого-цифровий;
АЦП – аналого-цифровий перетворювач;
АЧХ – амплітудно-частотна характеристика;
БАН – блок автокоригування нуля;
БН – буфер напруги;
БНЗ – блок напруг зміщення;
ВДК – вхідний двотактний каскад;
ВС – відбивач струму;
ДВК – двотактний вихідний каскад;
ДВС – двонаправлений відбивач струму;
ДППС – двотактний підсилювач постійного струму;
ЗЗ – зворотний зв’язок;
ІВС – інформаційно-вимірювальна система;
КГС – керований генератор струму;
КЗЗ – канал зворотного зв’язку;
КНС – коефіцієнт нелінійних спотворень;
КС – компенсатор струму;
ОП – операційний підсилювач;
ПКС – перетворювач код-струм;
ПНН – перетворювач напруга-напруга;
ППК – проміжний підсилювальний каскад;
ППС – підсилювач постійного струму;
ПСН – перетворювач струм-напруга;
ПФІ – перетворювач форми інформації;
ПФР – підсилювач-фазорозщеплювач;
СК – струмовий конвеєр;
ФЧХ – фазо-частотна характеристика;
ЦА – цифроаналоговий;
ЦАП – цифроаналоговий перетворювач.
ВСТУП


Актуальність теми. Багаторозрядні аналого-цифрові системи, як різновид інформаційних систем, призначені для прямого і зворотного перетворення, реєстрування й цифрового опрацювання аналогових сигналів [1]. Точність таких систем у значній мірі залежить від рівня похибок пристроїв, що входять до складу трактів перетворення аналогових сигналів. У преважній більшості таких систем поширене використання принципів самокоригування та самокалібрування похибок передатної характеристики таких трактів [2 8]. Перевагою такого підходу є можливість забезпечення високих метрологічних характеристик, при знижених вимогах до елементної бази, а також технології виготовлення. Проте, не зважаючи на високі точності характеристики та досягнення в існуючих аналогових пристроях, існують потреби та резерви у напрямку їх вдосконалення. Відомо, що багаторозрядні аналого-цифрові системи доцільно розглядати як сукупність аналогових та цифрових пристроїв, що дозволяє роздільно проводити аналіз їх характеристик. Це, у свою чергу, дає можливість виділити ряд аналогових пристроїв і визначити системні вимоги, щодо їх статичних та динаміних характеристик, їх переваги та недоліки, а також шляхи їхнього вдосконалення. Необхідно відзначити, що АЦП і ЦАП у складі багаторозрядних аналого-цифрових систем застосовуються в поєднанні із іншими аналоговими вузлами. Також відомо, що, незважаючи на наявність самокалібрування, не всі похибки піддаються коригуванню, а високий рівень точності може бути досягнутий лише при низькому рівні похибок аналогових вузлів, що не піддаються коригуванню. Особливо складним є коригування похибок інтегральної лінійності. Тому, поруч із структурними рішеннями, необхідно використовувати спеціальні схемотехнічні підходи, щодо практичної реалізації необхідних аналогових вузлів, які, у свою чергу, потребують окремих досліджень їх метрологічних характеристик.
Як відомо, більшість аналогових вузлів багаторозрядних аналого-цифрових систем, а також АЦП і ЦАП, що входять до їх складу, традиційно будують на базі універсальних операційних підсилювачів із застосуванням відповідних схем вмикання [3, 8, 9]. Здебільшого при цьому використовуються однотактні підсилювачів постійного струму, які традиційно будують за 3-4-х каскадною структурою. Вони мають вхідний диференційний каскад, однотактні проміжні каскади підсилення та двотактний вихідний каскад.
Підсилювачі постійного струму призначені для роботи зі змінним струмом чи напругою, а також із сигналами, які змінюються повільно, аж до нульової частоти, тобто сигналами постійного рівня. У теперішній час багато провідних компаній світу займається розробкою таких підсилювачів постійного струму. Найбільш відомими з них є: Analog Devices, National Semiconductor, Texas Instruments, Intersil. Проте однотактні підсилювачі постійного струму мають деякі недоліки: низьку швидкість наростання вихідного сигналу, значний коефіцієнт нелінійних спотворень, різну тривалість переднього і заднього фронтів вихідного сигналу при роботі з двополярним імпульсним сигналом та вузька смуга повної неспотвореної потужності.
Розвиток технологій і можливість виготовлення на одному кристалі комплементарних, як біполярних, так і польових транзисторів, статичні і динамічні характеристики яких мають незначні розбіжності, мотивували розробників до проектування двотактних структур і схем на їх базі. Перші двотактні підсилювачі постійного струму були запропоновані ще у 70-х роках [10-12]. Проте, у таких ДППС не було вирішено проблему завдання струмів робочих точок проміжних каскадів, в результаті чого вони мали обмежену кількість підсилювальних каскадів та малий коефіцієнт підсилення.
У 80-х роках з’явилися варіанти побудови двотактних підсилювачів постійного струму з наскрізними каналами [13-20]. Проблему завдання струмів робочих точок вирішено уведенням відбивачів струму між вхідним двотактним каскадом і проміжним двотактним каскадом, що дозволило симетрувати передній і задній фронти вихідного сигналу. Протягом 1990-х і 2000-х років вдосконалювались схемна та структурна організація двотактних підсилювачів постійного струму. Більшість провідних фірм світу, які спеціалізуються на виготовленні і розробці аналогових схем, продовжують використовувати саме такі підходи [21-36]. Варто відзначити недоліки відомих двотактних схем:
– збільшена кількість каскадів підсилення, яка призводить до збільшення ємностей та появи фазових зсувів і, відповідно, необхідності коригування АЧХ і ФЧХ та зменшення швидкодії;
– обмежені статичні та динамічні характеристики;
– залежність коефіцієнту підсилення від опору навантаження.
Водночас, порівняно із однотактними, двотактні підсилювачі постійного струму мають більшу швидкість наростання вихідного сигналу, лінійність передатної характеристики та ширшу смугу пропускання. Проте, в існуючих моделях таких схем так і не вдалося повністю вирішити проблему завдання робочої точки проміжних каскадів та залежності коефіцієнту підсилення схеми від опору навантаження.
У 70-80-х роках у колишньому СРСР було розроблено серію інтегральних ППС, зокрема, таких в яких використовується диференційний вхідний каскад і які були подібними до однотактних американських аналогів. При цьому, слід відзначити таких науковців: Полоннікова Д. Е., Прокопенка Н. Н., Шила В. Л., Бахтіарова Г. Д., Малініна В. В., Школіна В. П., Войшвілла Г. В., та інших.
У 80-90-х роках ХХ століття у Вінницькому політехнічному інституті в науковій школі професора Азарова О. Д. запропоновано підхід, що дозволив вирішити проблему забезпечення струму робочої точки схеми, шляхом використання параметричної компенсації розбалансу базових струмів проміжних каскадів [37-43]. У таких схемах вхідні каскади працювали в режимі мікрострумів, а проміжні – у номінальному. Недоліком такого є низька швидкодія.
Також було запропоновано підхід, який полягав у введенні до складу схеми компенсаторів струму, які забезпечують однаковий режим роботи проміжних каскадів. Це дозволило будувати двотактні підсилювачі постійного струму із розділеними каналами підсилення, особливістю яких є наявність автобалансування робочих точок проміжних транзисторних каскадів [44].
Підходом до усунення похибок масштабу і зсуву нуля аналогових пристроїв у складі багаторозрядних аналого-цифрових систем є використання процедури самокоригування та самокалібрування [2, 8]. Проте похибку інтегральної лінійності неможливо усунути вказаними процедурами. Саме тому дослідження в напряму побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося здобувачем протягом 2009-2012 років відповідно до наукового напрямку кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, зокрема, у ході виконання науково-дослідних програм «Теорія побудови пристроїв та елементної бази прискореного високоточного аналого-цифрового перетворення» (номер державної реєстрації 0105U000664) і «Методи, пристрої та елементна база високопродуктивного, відмовостійкого аналого-цифрового перетворення (номер державної реєстрації 0111U001114).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є покращення статичних і динамічних характеристик аналогових пристроїв, побудованих на базі двотактних структур, а також аналого-цифрових систем, до складу яких вони входять.
Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі завдання:
1. Провести огляд існуючих методів побудови високолінійних аналогових пристроїв для багаторозрядних аналого-цифрових систем, а також проаналізувати похибки, що виникають у каналах аналого-цифрового і цифроаналогового перетворення.
2. Систематизувати складові коригованих і некоригованих статичних похибок каналів перетворення аналогових сигналів, а також розробити математичні моделі передатних характеристик транзисторних каскадів двотактних підсилювачів струму для високолінійних аналогових пристроїв, зокрема, з параметричним завданням робочих точок.
3. Проаналізувати запропоновані методи схемно-функціональної організації високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур, зокрема, високолінійних буферних пристроїв, а також перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга, побудованих на основі двотактних підсилювачів постійного струму.
4. Отримати аналітичні співвідношення для оцінювання нелінійних спотворень вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму у частотній зоні для високолінійних аналогових пристроїв.
5. Розробити рекомендації щодо проектування аналогових пристроїв із двотактною структурою для багаторозрядних аналого-цифрових систем на прикладі аналізатора параметрів звукових трактів.
Об’єкт дослідження – процес перетворення електричних сигналів в електронних колах двотактних підсилювачів постійного струму, а також в аналогових пристроях, побудованих за двотактною структурою.
Предмет дослідження – статичні і динамічні похибки високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур та підсилювачів постійного струму, а також методи структурно-функціональної організації цих пристроїв, що забезпечують мінімізацію вказаних похибок.
Методи дослідження: основи теорії електронних схем та елементи теорії похибок для розроблення моделей статичних і динамічних похибок аналогових пристроїв, побудованих за двотактною структурою; математичний апарат спеціальних функцій, зокрема, повних еліптичних інтегралів першого та другого роду для оцінювання коефіцієнту нелінійних спотворень вхідних каскадів; основи теорії багаторозрядних ПФІ системного призначення для визначення коригованих і некоригованих складових похибок каналів АЦ і ЦА перетворення; комп’ютерне моделювання електронних схем із використанням сучасних інтегрованих пакетів прикладних програм схемотехнічного аналізу для дослідження статичних і динамічних характеристик аналогових пристроїв, побудованих за двотактною структурою.
Наукова новизна одержаних результатів
1. Уперше отримано математичну модель статичної передатної характеристики вхідного двотактного каскаду підсилювача постійного струму, в якому по парафазних виходах застосовано керовані генератори струму, які є еквівалентами проміжних і вихідного каскадів. Це дає можливість у рамках вихідного діапазону, виділити й оцінити потенційні рівні статичних похибок, зокрема, похибку лінійності як у режимі малого, так і великого сигналів. Показано також, що для підвищення лінійності схеми доцільно зменшувати похибку зсуву нуля.
2. Подальшого розвитку дістали методи схемно-функціональної організації двотактних підсилювачів струму, а також блоків параметричного і компенсаційного коригування струму зсуву нуля, які на відміну від існуючих дають можливість задавати низький, середній та високий рівні вхідних опорів. Це дозволяє на системному рівні за рахунок зменшення потенціалу квазінуля мінімізувати некориговану складову похибки лінійності перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга, а також аналого-цифрових систем, до складу яких вони входять.
3. Подальшого розвитку дістали методи підвищення точності буферних пристроїв на базі двотактних структур, які на відміну від існуючих дають можливість нейтралізувати дії ряду негативних чинників, зокрема, тих, що впливають на параметри транзисторів ядра схеми під час зміни режимів роботи. Це дозволяє досягти високої лінійності передатної характеристики (похибка на рівні 0,0001%), а також істотно (на 1-2 порядки) зменшити струм зсуву нуля в діапазоні вхідного сигналу.
4. Подальшого розвитку дістали математичні моделі динамічних характеристик і нелінійних спотворень вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму в діапазоні частот, в яких на відміну від існуючих використовується апарат повних еліптичних інтегралів І і ІІ роду, а також уводиться ідеалізація проміжних і вихідного каскадів за допомогою заміни їх керованими генераторами струму. Це дозволяє вичленити й оцінити динамічні похибки виключно вхідних двотактних каскадів, враховуючи їх переважний вплив на характеристики схеми.
5. Подальшого розвитку отримали аналітичні вирази для передатних характеристик перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга, в яких враховано вхідні опори двотактних підсилювачів струму, а також інші чинники, що впливають на режими роботи схем. Це дало змогу досягти високої лінійності (похибка менше 0,0001%) без істотного збільшення коефіцієнта передачі і збереження високої швидкодії, а також зменшити похибку аналого-цифрових систем, компонентами яких вони є.
Практичне значення одержаних результатів
Отримані в ході досліджень наукові положення, зокрема, методи структурно-функціональної організації двотактних підсилювачів струму і буферних схем сприяли розробці і створенню високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем. Основними практичними результатами при цьому є такі:
1. Запропоновано рекомендації щодо проектування високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур, статичні і динамічні характеристики яких дозволяють використовувати їх у багаторозрядних (більше 14 двійкових розрядів) аналого-цифрових системах, зокрема, в аналізаторі параметрів звукових трактів.
2. Розроблено ряд практичних рішень, захищених патентами України, зокрема, функціональних і принципових схем двотактних підсилювачів постійного струму, вхідний опір яких можна вибирати відповідно до системних вимог, а також блоків параметричного і компенсаційного коригування зсуву нуля, які в комплексі застосовуються при побудові високолінійних аналогових пристроїв.
3. Розроблено практичні схеми високолінійних буферних пристроїв на базі двотактних структур, побудованих на транзисторах різного типу провідності, статичні характеристики яких можуть бути неідентичними і для яких не вимагається їх припасування, а також пристрої параметричного коригування струму зсуву нуля.
4. Розроблено і виготовлено макет аналого-цифрової плати аналізатора параметрів звукових трактів. Доведено практичними дослідженнями, а також комп’ютерним моделюванням, що заміна аналогових вузлів, реалізованих із застосуванням серійних інтегральних схем, на запропоновані пристрої, дозволяє покращити статичні і динамічні характеристики системи.
Основні наукові результати та практичні рекомендації впроваджено на Державному підприємстві «Національна радіокомпанія України», зокрема, методи підвищення точності та швидкодії аналогових пристроїв на основі двотактних симетричних підсилювачів постійного струму у високоточних багаторозрядних АЦП і ЦАП аналізатора параметрів звукових трактів АПЗТ А3 (акт впровадження від 05.06.2012 р.), а також у навчальний процес на кафедрі обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету в рамках викладання дисциплін «Комп’ютерна електроніка», «Лінійні інтегральні схеми», «Аналого-цифрова техніка», «Моделювання пристроїв і елементів обчислю¬вальної техніки» (акт впровадження від 12.06.2012 р.).
Особистий внесок здобувача. Всі результати наукових і експериментальних досліджень, що увійшли до дисертаційної роботи, отримані і розроблені автором особисто у ВНТУ. Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві: [45-155] – структурна та схемна організація підсилювальних каскадів аналогових вузлів, проведено комп’ютерне моделювання статичних і динамічних характеристик; [156] – аналітичні співвідношення, що описують коефіцієнти підсилення ДППС, комп’ютерне моделювання передатної характеристики ППС із симетричною структурою; [157] – огляд систем числення із ваговою надлишковістю; [158] – структури двотактних симетричних ППС; [159] – структурна та схемна організація ВДК, аналітичні співвідношення, що описують статичні коефіцієнти передачі ВДК, комп’ютерне моделювання передатної характеристики ДППС; [160] – запропоновано алгоритм кодування мовних сигналів на основі надлишково-позиційних систем числення; структурна та схемна організація сигнальних каскадів ДППС; [161] – побудовано еквівалентну схему ППС на базі схем заміщення біполярних транзисторів із КГС, здійснено комп’ютерне моделювання динамічних характеристик; [162] – аналітичні співвідношення, що описують АЧХ і ФЧХ, а також побудова та комп’ютерне моделювання еквівалентної схеми ВДК; [163] – аналітичні співвідношення, що описують передатні характеристики та коефіцієнти передачі ВДК, а також методики визначення похибки лінійності; [164] – аналітичні співвідношення, що дозволяють оцінити рівень КНС вихідного сигналу ДППС із ВДК; [165] – аналітичні співвідношення, що описують передатні характеристики ПСН та ПНН із урахуванням параметрів підсилювача, зовнішніх кіл та опору навантаження, запропоновано структурно-функціональну організацію вхідних каскадів ДППС із низьким, середнім та високим опорами; [166] – запропоновано методи побудови високолінійних буферних пристроїв на базі двотактних симетричних структур, а також структурно-функціональну організацію буферного пристрою із підвищеною навантажувальною здатністю; [167] – аналітичні співвідношення, що описують похибки лінійності переданих характеристик ПСН та ПНН із різними рівнями деталізації, структурно-схемна організація високолінійного ДППС із автокоригуванням зсуву нуля; [168] – запропоновано підходи, щодо побудови аналогових пристроїв для багаторозрядних аналого-цифрових систем, таких, як: БН, ПСН, ПНН вихідний буфер для ЦАП.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було апробовано на 10 науково-технічних конференціях:
– І-IІІ Міжнародні конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, ВНТУ, 2007, 2009 та 2011 років [169-172];
– Міжнародній конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)» [173];
– Міжнародній конференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 2010». – Вінниця, ВНТУ 2010 [174];
– ХХХVІІ-XL науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області у 2008-2011 років[175-178].
Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 134 наукових праць, з яких 13 статей у наукових журналах [156-168], що входять до переліку періодичних фахових видань, 7 патентів на винахід [64, 130-135], 104 патенти на корисну модель [45-63, 65-129, 136-155], 10 праць у збірниках матеріалів та тез доповідей наукових конференцій [169-178].
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 68 рисунків і 9 таблиць, висновків, списку використаних джерел (232 найменування) та додатку. Загальний обсяг дисертації складає 184 сторінок, з яких основний зміст викладено на 143 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі розглянуто елементи теорії побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем. Застосування такого класу схем дозволяє зменшити статичні похибки багаторозрядних АЦП і ЦАП, що самокалібруються, а також багаторозрядних аналого-цифрових систем в цілому, зокрема, похибки інтегральної лінійності, за рахунок побудови їх на основі високолінійних аналогових вузлів.
Отримані наукові положення є внеском у подальший розвиток теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем із високими статичними і динамічними характеристиками.
Основні результати досліджень є такими:
1. Здійснено аналіз методів побудови відомих високолінійних аналогових пристроїв для багаторозрядних аналого-цифрових систем, а також похибок, що виникають у каналах аналого-цифрового і цифроаналогового перетворення. Це дозволило сформулювати напрям і задачі дослідження.
2. Уперше отримано аналітичні співвідношення для статичної передатної характеристики вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму, що дало змогу оцінити рівень похибок лінійності цих каскадів, а також підсилювачів у цілому.
3. Подальшого розвитку отримали математичні моделі динамічних характеристик вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму, зокрема АЧХ і ФЧХ, що дозволило оцінити нелінійні спотворення передатної характеристики у діапазоні частот і довести можливість мінімізації похибки лінійності.
4. Подальшого розвитку отримали методи схемно-функціональної організації високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур, зокрема: двотактних підсилювачів постійного струму, високолінійних буферних пристроїв з двотактною організацією, перетворювачів струм-напруга і напруга-напруга, підсилювачів різницевих струмів для високочутливого компаратора, що дозволило мінімізувати похибки лінійності передатної характеристики (у 3 5 разів).
5. Подальшого розвитку отримав метод параметричної компенсації зсуву нуля високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур, зокрема: двотактних підсилювачів постійного струму, високолінійних перетворювачів струм-напруга і напруга-напруга, буферних пристроїв напруги із двотактною організацією, підсилювачів різницевих струмів для високочутливого компаратора, що дозволяє зменшити загальну похибку перетворення (у 5-10 разів).
6. Надано рекомендації з проектування аналогових пристроїв на базі двотактних структур. Застосування запропонованих аналогових вузлів дозволяє зменшити у 2-5 разів некориговану похибку інтегральної лінійності багаторозрядних АЦП і ЦАП, що самокалібруються або самокоригуються, а також багаторозрядних аналого-цифрових систем у цілому.
7. Розроблено і виготовлено аналогову частину аналізатора параметрів звукових трактів, а саме: підсилювачі постійного струму, високолінійні буферні пристрої, перетворювачі струм-напруга та напруга-напруга на базі двотактних структур. Досліджено статичні і динамічні характеристики розроблених пристроїв шляхом як комп’ютерного моделювання, так і макетування, що підтвердило достовірність основних наукових положень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681–94. – [Чинний від 01.01.1995]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 72 с.
2. Крупельницький Л. В. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : монографія / Л. В. Крупельницький, О. Д. Азаров. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 167 с. – ISBN 966-641-126-1
3. Walt Kester. ANALOG-DIGITAL CONVERSION / Walt Kester. – ADI : Central Application Department, March 2004. – 1127 p.
4. Романов В. А. Теория, методы построения и техническая реализация микропроцессорных преобразователей формы информации с повышенной надежностью и производительностью : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / В. А. Романов. – К., 1994. – 34 с.
5. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). [5-е изд. перераб. и доп.] Орнатский П. П. – К. : Вища школа,
1986. – 504 с.
6. Высокопроизводительные преобразователи формы информации / [Кондалев А. И., Багацький В. А., Романов В. А., Фабричев В. А.]. – К. : Наукова думка, 1987. – 280 c.
7. Гудинаф Ф. Новые области применения аналого-цифровых преобразователей с высоким разрешением // Электроника. – 1991. – №7. – С. 39-42
8. Азаров О. Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія / Азаров О.Д. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2004. – 257 с.
9. Walter G. Jong. Op Amp applications handbook / Walter G. Jong – Analog Devices series, 2004. – 895 p.
10. Patent 3852678 USA, H 03 F 3/26. Push-pull amplifier with current mirrors for determining the quiescent operating point / George Joseph Frye. – № 358152 ; filed 07.05.73 ; issued 12.10.76.
11. Patent 3986134 USA, H 03 F 3/16. Push-pull amplifier circuitry / Kenji Yokoayama, Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha. – № 605172 ; filed 15.08.75 ; issued 12.10.76.
12. Patent 4031481 USA, H 03 F 3/16. Transistor amplifier / Tadao Yoshida assignor to Sony Corporation. – № 578195 ; filed 16.05.75 ; issued 21.06.77.
13. Patent 4274059 USA, H 03 F 3/30. Single ended Push-pull amplifier / Yasuhisa Okabe assignor to Victor Company of Japan. – № 963901 ; filed 27.11.78 ; issued 16.06.81.
14. Patent 4335360 USA, H 03 F 3/16, H 03 F 3/30. Class AB push-pull amplifiers / Merve V. Hoover. – № 97040 ; filed 23.11.79 ; issued 15.06.82.
15. Patent 4384261 USA, H 03 F 3/30. Class A complementary single-ended push pull amplifier / Kenji Yokoyama, assignor to Nippon Gakki Seizo Kabushiki. – № 279251 ; filed 01.07.81 ; issued 17.05.83.
16. Patent 4433303 USA, H 03 F 3/30. Push-pull amplifier circuit with field-effect transistors / Katuhiro Sasaki, assignor to Pioneer Electronics Corporation. – № 298143 ; filed 31.08.81 ; issued 21.02.84.
17. Patent 4540951 USA, H 03 F 3/26. Amlifier circuit / Akio Ozawa, Susumu Sueyoshi, Keishi Sato, Kikuo Ishikawa, Kiyomi Yatsuhashi, Satoshi Ishii, Masamichi Yumino. – № 523258 ; filed 27.10.83 ; issued 10.09.85.
18. Patent 4595883 USA, H 03 F 3/30. Emitter-follower type single-ended push-pull circuit / Kazuaki Nakayama assignor to Pioneer Electronics. – № 647789 ; filed 06.09.84 ; issued 17.06.86.
19. Patent 4791383 USA, H 03 F 3/30. High speed current amplifier buffer circuit / Dennis M. Monticelli, John W. Wright assignor to National Semiconductor Corporation. – № 92929 ; filed 04.09.87 ; issued 13.12.88.
20. Patent 4833424 USA, H 03 F 3/26. Linear amplifier with transient currents boost / John W. Wringht, assignor to Elantec. – № 177511 ; filed 04.04.88 ; issued 23.05.89.
21. Patent 4991916 USA, H 03 F 2/26. Method and apparatus for automatically biasing a push-pull amplifier / David K. Deaver, assignor to John Fluke Mfg. Co., Inc. – № 180540 ; filed 12.04.88 ; issued 12.02.91.
22. Patent 5218321 USA, H 03 F 3/26. Low offset unity gain buffer amplifier / Steven R. Jost, assignor to Harris Corporation. – № 717347 ; filed 18.06.91 ; issued 8.06.93.
23. Patent 5323122 USA, H 03 F 3/26. Rapid slewing unity gain buffer amplifier with boosted parasitic capacitance charging / Derek F. Bowers, assignor to Analog Devices. – № 145820 ; filed 02.11.93 ; issued 21.06.94.
24. Patent 5399991 USA, H 03 F 3/45. High speed low power op-amp circuit / Farhood Moraveji, assignor to National Semiconductor Corporation. – № 270524 ; filed 05.07.94 ; issued 21.03.95.
25. Patent 5512859 USA, H 03 F 3/30. Amplifier stage having compensation for npn, pnp beta mismatch and improved slew rate / Farhood Moraveji, assignor to National Semiconductor Corporation. – № 340556 ; filed 16.11.94 ; issued 30.04.96.
26. Patent 5789982 USA, H 03 F 3/45, H 03 F 3/30. Low distortion feedback IC amplifier and method / Gabriel J. Uscategui, Glenn Wells, assignor to Harris Corporation. – № 712562 ; filed 11.09.96 ; issued 4.08.98.
27. Patent US 6529078 B1 USA, H 03 F 3/45. Low-distortion transimpedance amplifier structures and methods / Royal A. Gosser, Edward Perry Jordan, Analog Devices. – № 09/935263 ; filed 22.08. 01 ; issued 4.03.03.
28. Patent US 6535064 B2 USA, H 03 F 3/26. Current-feedback amplifier exhibiting reduced distortion / Barry Harvey Barry, assignor to Elentec Semiconductor. –№ 10/152451 ; filed 21.05.02 ; issued 18.03.03.
29. Patent US 6734720 B2 USA, H 03 F 3/45. Operation amplifier in which the idle current of its output push-pull transistors is substantially zero / Hiroshi Imai, assignor to Denso Corporation. – № 10/223702 ; filed 20.08.02 ; issued 11.03.04.
30. Patent US 2007/0040612 A1 USA, H 03 F 3/26 (2006.01). Push-Pull amplifier with transformational negative feedback / Ralph Oppelt. – № 11/502846 ; filed 11.08.06 ; issued 22.02.07.
31. Patent US 7362176 B2 USA, H 03 F 3/26. High efficient linear amplifier / Maria-Flora Carrento, Charles Parkhust, assignor to Texas Instruments. – № 11/061332 ; filed 18.02.05 ; issued 22.04.08.
32. Patent US 7432764 B2 USA, H 03 F 3/26 (2006.01). Push-Pull amplifier with transformational negative feedback / Ralph Oppelt. – № 11/502846 ; filed 11.08.06 ; issued 07.10.08.
33. Patent US 2010/0171552 A1 USA, H 03 F 1/00 (2006.01). Push-Pull linear hybrid class H amplifier / John B. French, Andrew J. Mason. – № 12/647022 ; filed 24.1.09 ; issued 08.07.10.
34. Patent US 2010/0291881 A1 USA, H 04 B 1/38, H 03 F 3/26 (2006.01). Push-Pull low-noise amplifier with area-efficient implementation / Brian Brunn, Sehat Sutardja, Xiaohua Fan, Gregory Uehara. – № 12/772654 ; filed 03.05.10 ; issued 18.11.10.
35. Patent US 7920027 B2 USA, H 03 F 3/18 (2006.01). Amplifier design with blasing and power control aspects / Arvind Keerti, Santa Clara. – № 12/098936 ; filed 07.04.08 ; issued 05.04.11.
36. Patent US 2011/0163809 A1 USA, H 03 F 3/45, H 03 F 1/22 (2006.01). Push-Pull output circuit / Hiroyuki Tsurumi. – № 12/887312 ; filed 21.09.10 ; issued 07.07.11.
37. А. с. 1363452 СССР, Н 03 К 5/24, G 05 B 1/01. Входное устройство схемы сравнения токов / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, А. Е. Рафалюк, В. В. Лысюк (СССР). – № 3923619 ; заявл. 08.07.85 ; опубл. 01.09.87, Бюл. № 9.
38. А. с. 1450098 СССР, Н 03 К 5/24, G 05 B 1/01. Входное устройство схемы сравнения токов / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, Ю. М. Степайко, М. И. Демин (СССР). заявл. 02.03.87 ; опубл. 07.01.89, Бюл. № 1.
39. А. с. 1455387 СССР, Н 03 К 5/24. Входное устройство схемы сравнения токов / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, Ю. М. Степайко, В. П. Марценюк (СССР). № 4268283 ; заявл. 26.06.87 ; опубл. 30.01.89, Бюл. № 4.
40. А. с. 1497713 СССР, Н 03 F 3/26. Двухтактний усилитель мощности / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, В. П. Марценюк, В. П. Волков (СССР). № 4180472 ; заявл. 12.01.87 ; опубл. 30.07.89, Бюл. № 28.
41. А. с. 1529434 СССР, Н 03 К 5/24. Входное устройство схемы сравнения токов / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, Ю. М. Степайко, Л. В. Крупельницкий (СССР). № 4402589 ; заявл. 01.04.88 ; опубл. 15.12.89, Бюл. № 46.
42. А. с. 1554128 СССР, H 03 K 5/24, G 05 B 1/01. Входное устройство схемы сравнения токов / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, Ю. М. Степайко, А. П. Голубев (СССР). № 4398936 ; заявл. 28.03.88 ; опубл. 30.03.90, Бюл. № 12
43. А. с. 1739476 СССР, Н 03 F 3/26. Усилитель тока / А. Д. Азаров, Ю. М. Степайко, Е. М. Арапова, Т. А. Савчук (СССР). № 4748817 ; заявл. 19.09.89 ; опубл. 07.06.92, Бюл. № 21.
44. Азаров О.Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 156 с.
45. Пат. на корисну модель 21553 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Лукащук О. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200610927 ; заявл. 16.10.06 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3.
46. Пат. на корисну модель 21954 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22. Буферний елемент / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Лукащук О. О., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200611431 ; заявл. 30.10.06 ; опубл. 10.04.07, Бюл. № 4.
47. Пат. на корисну модель 22794 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Лукащук О. О., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200613722 ; заявл. 25.12.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.
48. Пат. на корисну модель 24882 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Лукащук О. О., Крупельницький Л. В., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200701203 ; заявл. 05.02.07 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.
49. Пат. на корисну модель 27750 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200708022 ; заявл. 16.07.07 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18.
50. Пат. на корисну модель 30183 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200712818 ; заявл. 19.11.07 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3.
51. Пат. на корисну модель 34470 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200803626 ; заявл. 21.03.08 ; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.
52. Пат. на корисну модель 42148 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Буферний елемент / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900502 ; заявл. 23.01.09 ; опубл. 25.06.09, Бюл. № 12.
53. Пат. на корисну модель 49578 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200912325 ; заявл. 30.11.09 ; опубл. 26.04.10, Бюл. № 8.
54. Пат. на корисну модель 51014 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Буферний каскад / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В., Кадук О. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201000934 ; заявл. 29.01.10 ; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12.
55. Пат. на корисну модель 51224 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Буферний каскад / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913561 ; заявл. 25.12.09 ; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13.
56. Пат. на корисну модель 51345 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Буферний каскад / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001032 ; заявл. 01.02.10 ; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13.
57. Пат. на корисну модель 51370 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001289 ; заявл. 08.02.10 ; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13.
58. Пат. на корисну модель 51959 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201000910 ; заявл. 29.01.10 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15.
59. Пат. на корисну модель 52715 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сентябов Є. С. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001301 ; заявл. 08.02.10 ; опубл. 10.09.10, Бюл. № 17.
60. Пат. на корисну модель 52716 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, G 05 B 1/00. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сологуб І. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001303 ; заявл. 08.02.10 ; опубл. 10.09.10, Бюл. № 17.
61. Пат. на корисну модель 57896 Україна, МПК H 03 K 5/22 (2011.01). Буферний каскад / Азаров О. Д., Росощук А. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201014274 ; заявл. 29.11.10 ; опубл. 10.03.11, Бюл. № 5.
62. Пат. на корисну модель 59352 Україна, МПК H 03 K 5/22 (2006.01). Буферний каскад / Азаров О. Д., Росощук А. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201013024 ; заявл. 02.11.10 ; опубл. 10.05.11, Бюл. № 9.
63. Пат. на корисну модель 59353 Україна, МПК H 03 K 5/22 (2006.01). Буферний каскад / Азаров О. Д., Росощук А. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201013025 ; заявл. 02.11.10 ; опубл. 10.05.11, Бюл. № 9.
64. Пат. на винахід 92963 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/34. Буферний каскад / Азаров О. Д., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № а200903013 ; заявл. 30.03.09 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
65. Пат. на корисну модель 22671 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Кадук О. В., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200613036 ; заявл. 11.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
66. Пат. на корисну модель 23607 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Лукащук О. О., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200612459 ; заявл. 27.11.2006 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
67. Пат. на корисну модель 23989 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Лукащук О. О., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200701145 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
68. Пат. на корисну модель 23989 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200701969 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
69. Пат. на корисну модель 24001 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200702065 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
70. Пат. на корисну модель 25609 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200704477 ; заявл. 23.04.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.
71. Пат. на корисну модель 26413 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Кадук О. В., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200702063 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
72. Пат. на корисну модель 26493 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200705169 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
73. Пат. на корисну модель 26495 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200705196 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
74. Пат. на корисну модель 26771 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200704476 ; заявл. 23.04.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
75. Пат. на корисну модель 34462 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Волков В. П. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200803598 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
76. Пат. на корисну модель 36692 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Шабатура М. Ю., Богомолов С. В., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200802987; заявл. 07.03.2008 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21.
77. Пат. на корисну модель 39796 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Решетнік О. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200812467 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
78. Пат. на корисну модель 41318 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900494 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9.
79. Пат. на корисну модель 41857 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Шабатура М. Ю., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900487 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.
80. Пат. на корисну модель 42149 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900503 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12.
81. Пат. на корисну модель 42150 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900504 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12.
82. Пат. на корисну модель 42946 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200902267 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.
83. Пат. на корисну модель 42951 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200902293 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.
84. Пат. на корисну модель 45749 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200905593 ; заявл. 01.06.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22.
85. Пат. на корисну модель 48143 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200909018 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
86. Пат. на корисну модель 49814 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200912323 ; заявл. 30.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
87. Пат. на корисну модель 50244 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В., ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913620 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10.
88. Пат. на корисну модель 50245 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913621 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10.
89. Пат. на корисну модель 50845 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сологуб І. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913550 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
90. Пат. на корисну модель 50846 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913551 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
91. Пат. на корисну модель 50861 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сентябов Є. С. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913622 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
92. Пат. на корисну модель 50876 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200913704 ; заявл. 28.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
93. Пат. на корисну модель 51958 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201000906 ; заявл. 29.01.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.
94. Пат. на корисну модель 51963 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201000930 ; заявл. 29.01.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.
95. Пат. на корисну модель 52704 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001031 ; заявл. 01.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
96. Пат. на корисну модель 52717 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201001305 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
97. Пат. на корисну модель 52764 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириченко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002045 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
98. Пат. на корисну модель 52770 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002055 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
99. Пат. на корисну модель 52786 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002330 ; заявл. 01.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
100. Пат. на корисну модель 52787 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Дудник О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002331 ; заявл. 01.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
101. Пат. на корисну модель 52800 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К., Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002590 ; заявл. 09.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
102. Пат. на корисну модель 52801 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002593 ; заявл. 09.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
103. Пат. на корисну модель 52802 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сологуб І. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002596 ; заявл. 09.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
104. Пат. на корисну модель 52803 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002597 ; заявл. 09.03.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
105. Пат. на корисну модель 53415 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002875 ; заявл. 15.03.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
106. Пат. на корисну модель 53416 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Ходжаніязов І. К, Богомолов С. В., Мельник С. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002880 ; заявл. 15.03.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
107. Пат. на корисну модель 53917 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201003899 ; заявл. 06.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
108. Пат. на корисну модель 58787 Україна, МПК H 03 F 3/26(2011.01). Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В., Шабатура М. Ю. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201011637 ; заявл. 30.09.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
109. Пат. на корисну модель 58951 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22(2011.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201012866 ; заявл. 29.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
110. Пат. на корисну модель 58952 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201012867 ; заявл. 29.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
111. Пат. на корисну модель 59964 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201012849 ; заявл. 29.10.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
112. Пат. на корисну модель 63661 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201106600 ; заявл. 26.05.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
113. Пат. на корисну модель 63948 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103779 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
114. Пат. на корисну модель 63949 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Кириленко Д. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103780 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
115. Пат. на корисну модель 63951 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О., Стейскал В. Я. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103783 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
116. Пат. на корисну модель 63952 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103784 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
117. Пат. на корисну модель 63955 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006,01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103791 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
118. Пат. на корисну модель 63956 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103792 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
119. Пат. на корисну модель 63959 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Ходжаніязов І. К. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103795 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
120. Пат. на корисну модель 65056 Україна, МПК H 03 K 3/26 (2006.01). Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Мельник С. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201105250 ; заявл. 26.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 22.
121. Пат. на корисну модель 65267 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О., Павлов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201107992 ; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
122. Пат. на корисну модель 65785 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201107984 ; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
123. Пат. на корисну модель 66944 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201108118 ; заявл. 29.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
124. Пат. на корисну модель 69741 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Павлов С. В., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201112873 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
125. Пат. на корисну модель 69743 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201112877 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
126. Пат. на корисну модель 69746 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Захарченко С. В., Бойко О. В., Богомолов С. В., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201112882 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
127. Пат. на корисну модель 70121 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Яцик В. Є., Муращенко О. Г. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201113956 ; заявл. 28.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
128. Пат. на корисну модель 70320 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00, H 03 F 3/26 (2006.01). Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В., Стейскал В. Я. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201112862 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
129. Пат. на корисну модель 70362 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Бойко О. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201113218 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
130. Пат. на винахід 91923 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, H 03 F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200900486 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
131. Пат. на винахід 92648 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26, H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Захарченко С. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200900484 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
132. Пат. на винахід 93124 Україна, МПК (2011.01) H 03 F 3/26 (2011.01), G 05 B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200906388 ; заявл. 19.06.2009 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.
133. Пат. на винахід 94131 Україна, МПК H 03 K 5/22, G 05 B 1/00, H 03 F 3/26 (2006.01). Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a200906399 ; заявл. 19.06.2009 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
134. Пат. на винахід 96650 Україна, МПК H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/01(2006.01). Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № a201002056 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
135. Пат. на винахід 97686 Україна, МПК H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/01 (2006.01), H 03 F 3/34 (2006/01). Вимірювальний двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № а201003869 ; заявл. 06.04.2010 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.
136. Пат. на корисну модель 19728 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200608586 ; заявл. 31.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.
137. Пат. на корисну модель 23999 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200702059 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
138. Пат. на корисну модель 26530 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Захарченко С. М., Кисюк Д. В., Огнєв В. Г. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200705515 ; заявл. 21.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
139. Пат. на корисну модель 26533 Україна, МПК (2006) H 03 F 3/26. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Кисюк Д. В., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200705532 ; заявл. 21.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
140. Пат. на корисну модель 41316 Україна, МПК (2009) H 03 F 3/26. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200900492 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9.
141. Пат. на корисну модель 52763 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002043 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
142. Пат. на корисну модель 52769 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Сентябов Є. С. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201002053 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
143. Пат. на корисну модель 63660 Україна, МПК (2011.01) H 03 F 3/26 (2006.01), G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201106585 ; заявл. 26.05.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
144. Пат. на корисну модель 63950 Україна, МПК (2011.01) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Павлов С. В., Кириленко Д. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201103782 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
145. Пат. на корисну модель 70122 Україна, МПК H 03 K 5/24 (2006.01), G 05 B 1/01 (2006.01). Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Яцик В. Є. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201113959 ; заявл. 28.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
146. Пат. на корисну модель 70130 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О., Стейскал В. Я. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201113980 ; заявл. 28.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
147. Пат. на корисну модель 70131 Україна, МПК (2012.01) H 03 K 5/22 (2006.01), G 05 B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Кириленко Д. О., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201113981 ; заявл. 28.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
148. Пат. на корисну модель 70321 Україна, МПК H 03 F 3/26 (2006.01). Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Росощук А. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201112863 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
149. Пат. на корисну модель 19379 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Лукащук О. О., Захарченко С. М., Богомолов С. В., Тарасова О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200606595 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.
150. Пат. на корисну модель 20246 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200607987 ; заявл. 17.07.2006 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
151. Пат. на корисну модель 24003 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Лукащук О. О., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200702068 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
152. Пат. на корисну модель 25471 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Кадук О. В., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200703563 ; заявл. 02.04.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.
153. Пат. на корисну модель 27019 Україна, МПК (2006) H 03 K 5/00, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200706811 ; заявл. 18.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
154. Пат. на корисну модель 28375 Україна, МПК (2006), G 05 B 1/00, H 03 K 5/22. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u200707425 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
155. Пат. на корисну модель 53517 Україна, МПК (2009) H 03 K 5/22, G 05 B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № u201003926 ; заявл. 06.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
156. Аналіз передатної характеристики двотактного симетричного підсилювача постійного струму : [ Електронний ресурс ] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага, О. О. Решетнік. // Наукові праці ВНТУ. – 2007. – №1. – С. 1-8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/VNTU/2007-1/vyp1.html.
157. Богомолов С. В. Системи числення з ваговою надлишковістю для швидкодіючих АЦП послідовного наближення і ЦАП, що самокалібруються : [ Електронний ресурс ] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, О. О. Решетнік. // Наукові праці ВНТУ. – 2008. – №3. – С. 1-8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008-3/2008-3.files/uk/08odafsc_ua.pdf.
158. Богомолов С. В. Двотактні підсилювачі постійного струму із симетричною структурою / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №4. – С. 20-24. – ISSN 2226-9150.
159. Богомолов С. В. Схемна організація вхідного комплементарного каскаду двотактного симетричного підсилювача постійного струму / Азаров О. Д., Богомолов С. В. // Проблеми інформатизації та управління. Національний авіаційний університет. – 2009. – №3(27). – С. 6-13. – ISSN 2073-4751.
160. Богомолов С. В. Скремблер аналогових сигналів на базі АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю / Азаров О. Д., Богомолов С. В. // Захист інформації. Національний авіаційний університет. – 2009. – №3. – С. 51 58. – ISSN 2221-5212.
161. Моделі АЧХ і ФЧХ інтегральних біполярних транзисторів на основі схем заміщення з керованими генераторами струму / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. Ш. Кацив та інш. // Проблеми інформатизації та управління. Національний авіаційний університет. – 2009. – №4(28). – С. 5–15. – ISSN 2073-4751.
162. Богомолов С. В. Динамічні характеристики вхідного комплементарного каскаду двотактного підсилювача постійного струму / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага. // Проблеми інформатизації та управління. Національний авіаційний університет. – 2010. – №3(31). – С. 5–13. – ISSN 2073-4751.
163. Богомолов С. В. Похибки лінійності передатної характеристики вхідного каскаду двотактних підсилювачів струму / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. Я. Стейкскал // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2010. – №3 (19). – С. 4-12. – ISSN 1999-9941.
164. Богомолов С. В. Нелінійні спотворення вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, І. В. Абрамчук. // Проблеми інформатизації та управління. Національний авіаційний університет. – 2011. – №2(34). – С. 6–14. – ISSN 2073-4751.
165. Богомолов С. В. Перетворювачі струм-напруга та напруга-напруга на базі двотактних підсилювачів струму / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – №2 (21). – С. 4-11. – ISSN 1999-9941.
166. Богомолов С. В. Прецизійні буферні пристрої на базі двотактних симетричних структур / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – №3 (22). – С. 4-12. – ISSN 1999-9941.
167. Богомолов С. В. Високолінійні аналогові пристрої для багаторозрядних аналого-цифрових систем / Азаров О. Д., Богомолов С. В. // Проблеми інформатизації та управління. Національний авіаційний університет. – 2011. – №4(36). – С. 6-18. – ISSN 2073-4751.
168. Богомолов С. В. Похибки лінійності прецизійних перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга на базі двотактних підсилювачів струму / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2012. – №1 (23). – С. 24-30. – ISSN 1999-9941.
169. Богомолов С. В. Високолінійні швидкодіючі підсилювачі постійного струму із симетричною структурою / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: І міжнар. науч.-техн. конф., 15-17 трав. : тези допов. – Вінниця, 2007. – С. 48.
170. Богомолов С. В. Кодер/декодер мовних сигналів на базі високолінійного АЦП із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: ІІ міжнар. науч.-техн. конф., 22-24 квіт. : тези допов. – Вінниця, 2009. – С. 195-196.
171. Богомолов С. В. АЧХ і ФЧХ вхідного комплементарного каскаду двотактного підсилювача постійного струму / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: ІІІ міжнар. науч.-техн. конф., 20-22 квіт. : тези допов. – Вінниця, 2011. – С. 212-213.
172. Богомолов С. В. / Прецизійні аналогові вузли на базі підсилювачів струму С. В. Богомолов. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: ІІІ міжнар. науч.-техн. конф., 20-22 квіт. : тези допов. – Вінниця, 2011. – С. 226.
173. Богомолов С. В. Принципи схемотехнічної організації вхідних комплементарних підсилювальних каскадів для підсилювачів постійного струму / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009) міжнар. наук.-техн. конф., 8-10 жовт. : тези допов. – Вінниця, 2009. – С. 67.
174. Богомолов С. В. Схемна організація вхідного комплементарного каскаду двотактного симетричного підсилювача постійного струму / С. В. Богомолов // Інформаційні технології та ком’ютерна інженерія: міжнар. науч.-техн. конф.; 19–21 трав. : тези допов. – Вінниця, 2010. – С. 397-398.
175. Богомолов С. В. АЦП із ваговою надлишковістю для скремблювання мовних сигналів / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов. // XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області., 18-17 берез. – Вінниця, 2008. – С. 22.
176. Богомолов С. В. Аналого-цифрові компоненти комп'ютерних систем моніторингу каналів цифрового телерадіомовлення із захищеним контентом / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов. // XXXVІII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області., 17-20 берез. – Вінниця, 2009. – С. 21.
177. Богомолов С. В. Математичні моделі вхідних двотактних симетричних підсилювачів постійного струму / С. В. Богомолов. // XXXІХ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області., 9-12 берез. – Вінниця, 2010. – С. 23.
178. Богомолов С. В. Похибки лінійності передатної характеристики вхідного комплементарного каскаду двотактних підсилювачів струму / О.Д. Азаров, С. В. Богомолов. // XL науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області., 9-11 берез. – Вінниця, 2010. – С. 26.
179. Шкрітек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике / Шкрітек П. ; [пер. с нем. И. Д. Гурвица ]. – М. : Мир, 1991. – 446 с. – ISBN 5-03-001603.
180. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Волович Г. И. – М. : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. – 528 с. – ISBN 5-94120-074-9.
181. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы / Сидни Соклоф ; [пер. с англ. А. Б. Перезенцева ]. – М. : Мир, 1988. – 583с. – ISBN 5-03-001149-8.
182. Алексеев А. Г. Операционые усилители и их применение / А. Г. Алексеев, Г. В. Войшвилло – М. : Радио и связь, 1989. – 120 с. – ISBN 5-256-00219-8.
183. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк [ пер. с нем. ДМК Пресс ]. – М. : – ДМК Пресс, 2008 Т. 1: 2008. – 832 с. – ISBN 5-94074-148-7.
184. Киарлоне Ф. Преобразователь напряжения в ток на основе двух измерительных усилителей // Элекронные компоненты и системы. – 2010. – №7. – С. 40-41. – ISSN 1817-2369.
185. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС. / Фолкенберри Л. ; [пер. с англ. Л. М. Наймарка]. – М. : Мир, 1985. – 572 с.
186. Smith К. С. The Current-Conveyor – A New Circuit Building Block / К. С Smith, A. Sedra // – IEEE Proc. – 1968. – №56. – 1368-1369 p. – ISSN 0018-9219.
187. Sedra A. A second Generation Current-Conveyor and its Applications / A. Sedra, К. С Smith // – IEEE Trans. – 1970. – СT-17. – 132-134 р. – ISSN 0018-9464.
188. Lidgey F. J. Current-followers and a universal operational amplifier / F. J. Lidgey, С. Toumazou // – Electronics World and Wireless World. – 1984. №90(1577). –40-43 р. – ISSN 0266-3244.
189. Toumazou C. Novel Current-Mode Instrumentation Amplifier / C. Toumazou, F. J. Lidgey // – Electron. Lett. – 1985. – №21(15). – 640-642 р.
190. Toumazou С. Extending Voltage-Mode op-amps to Current-Mode Performance / С Toumazou, F. J. Lidgey, C.A. Makris // – IEE Proc. – 1990. №137(2). – 116-130 р. – ISSN 0018-9219.
191. Toumazou C. Novel Current-Mode Instrumentation Amplifier / C. Toumazou, F. J. Lidgey // – Electron. Lett. – 1989. – №25(3). – 228-230 р.
192. Bruun E. Current-conveyor Based EMG Amplifier with Shutdown Control / E. Bruun, E. U. Haxthausen // – Electron. Lett. – 1990. – №27(23). – 2172-2174 р. – ISSN 0013-5194.
193. Yodprasit U. High-precision CMOS current conveyor / U. Yodprasit // – Electron. Lett. – 2000. – vol.36, №27(23). – 609-610 р. – ISSN 0013-5194.
194. Технічний опис AD810 : Low Power Video Op Amp with Disable [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported files/data_sheets/AD810.pdf
195. Технічний опис AD811 : High Performance Video Op Amp [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported files/data_sheets/AD811.pdf.
196. Технічний опис AD812 : Dual, Current Feedback Low Power Op Amp [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported files/data_sheets/AD812.pdf.
197. Технічний опис AD813 : Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported files/data_sheets/AD813.pdf.
198. Технічний опис AD815 : High Output Current Differential Driver [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported files/data_sheets/AD815.pdf.
199. Технічний опис EL5160, EL5161, EL5260, EL5261, EL5360 : 200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers [Електронний ресурс] / Intersil // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.intersil.com/content/ dam/Intersil/documents/fn73/fn7387.pdf.
200. Технічний опис EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 : 500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable [Електронний ресурс] / Intersil // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.intersil.com/ content/dam/Intersil/documents/fn73/fn7388.pdf.
201. Технічний опис EL5164, EL5165, EL5364 : 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable [Електронний ресурс] / Intersil // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ fn73/fn7389.pdf.
202. Технічний опис NCS2501 : 1.1 mA 200 MHz Current Feedback Op Amp with Enable Feature [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/onsemi/ ncs2501.pdf.
203. Технічний опис NCS2502 : 650 A 110 MHz Current Feedback Op Amp with Enable Feature [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/onsemi/ncs2502.pdf.
204. Технічний опис NCS2510 : 1.4 GHz Current Feedback Op Amp [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/onsemi/ncs2510.pdf.
205. Технічний опис NCS2511 : 1 GHz Current Feedback Op Amp [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/onsemi/ncs2511.pdf.
206. Технічний опис NCS2530 : Triple 1.1 mA 200 MHz Current Feedback Op Amp with Enable Feature [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ onsemi/ncs2530.pdf.
207. Технічний опис NCS2535 : Triple 1.4 GHz Current Feedback Op Amp with Enable Feature [Електронний ресурс] / On semiconductor // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/onsemi/ncs2535.pdf.
208. Полонников Д. Е. Операционные усилители : Принципы построения, теория, схемотехника. / Д. Е. Полонников. – М. : Энергоатомиздат, 1983. 216 с., ил.
209. Прокопенко Н.Н. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей / Н.Н. Прокопенко, А.С. Будяков. – Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. – 220 с.
210. Прокопенко Н.Н. Нелинейная активная коррекция в прецизионных аналоговых микросхемах / Н.Н. Прокопенко. - Ростов-на-Дону : Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2000. – 224 с.
211. Прокопенко Н.Н. Нелинейные корректирующие цепи на основе коммутаторов тока и напряжения в аналоговых микросхемах / Н. Н. Прокопенко, Н. Н. Никуличев. – Шахты : Изд-во ЮРУЭС, 2006. – 130 с.
212. Будяков С. А. Архитектура и схемотехника операционных усилителей с предельными значениями динамических параметров : автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» / С. А. Будяков. – Таганрог, 2008. – 22 с.
213. Уин Палмер. Быстродействующий прецизионный усилитель-преобразователь сопротивлений / Уин Палмер // Электроника. Серия : методы, схемы, апаратура. – 1988. – №1. – С. 77-82.
214. Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов : монографія / О.Д. Азаров, О. В Кадук. – Вінниця., 2010. – 150 с. – ISBN 978-966-641-369-0.
215. Бахтиаров Г. Д. Аналого-цифровые преобразователи / Бахтиарова Г. Д., Малинин В. В., Школин В. П. – М. : Советское радио, 1980. – 280 с., ил.
216. Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / Орнатский П. П. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Вища школа, 1983. – 455 с. – ISBN 5-1388927-А.
217. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники : учебное пособие для вузов. [2-е изд. перераб. и доп.] / Степаненко И. П. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 488 с., ил. – ISBN 5-932208-045-0.
218. Гребен А. Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / Гребен А. Б. ; [пер. с англ.]. – М. : «Энергия», 1976. – 256 с., ил. – ISBN 978-5-458-38911-2.
219. Азаров О. Д. Основи теорії лінійних інтегральних схем / Азаров О. Д., Байко В. В., Обертюх М. Р. – Вінниця : Вінниця ВДТУ, 1999. – 225 с.
220. Абрамовиц М. Справочник по специальным функціям / М. Абрамович, И. Стиган [ пер. с англ]. – М. : – Наука, 1979. – 832 с.
221. Янке Е. Специальные функции: Формулы, графики, таблицы / Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф.; пер. с нем. Л. И. Седов. – М. : Наука, 1977. – С. 92-117.
222. Сато Ю. Обработка сигналов. Первое знакомство / Сато Ю. ; [под ред. Е. Амэмия] – М. : Издательский дом «Додэка», 2002. – 175 с. – ISBN 5-94120-047-1.
223. Зевеке Г. В. Основы теории цепей : учебник для вузов. [5-е изд. перераб.] / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 528 с., ил. – ISBN 5-283-00523-2.
224. Касаткин А. С. Электротехника : учебное пособие для вузов. [4-е изд. перераб.] / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 440 с. – ISBN 5-7695-2144-9 .
225. Лунгу К. Н Высшая математика : руководство к решению задач. [2-е изд. перераб. и доп.] Ч. 1. / К. Н Лунгу, Е. В. Макаров. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 216 с. – ISBN 978-5-9221-0903-1.
226. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. Выгодский. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 991с., ил. – ISBN 5-271-03651-0.
227. Пейтон А. Дж. Аналоговая электроника на операционных усилителях / А. Дж.Пейтон, В. Волш – М. : БИНОМ, 1994. – 352 с., ил. – ISBN 5-7503-0013-7.
228. Макаренко В. Операционные усилители со сверхмалыми искажениями для высококачественных аудиоприложений / В. Макаренко // Электронные компоненты и системы – 2011. – №12(172). – С.34-38. – ISSN 1817-2369.
229. Стейскал В. Я. Новый малогабаритный анализатор параметров звуковых трактов АПЗТ-А3 [Електронний ресурс] / В. Я. Стейскал, Л. В. Крупельницкий, Д. Ю. Позняк, К. Н. Вовк // Режим доступу: http://www.vstu.edu.ua/ua/ntcacs/prod62.htm
230. Аналізатор параметрів звукових трактів АПЗТ-А3 : УО 4738690/8ю342-2002 ПМА. – Офіц. вид. – Львів : ДНДІ «Система», 2002. – 40 с. – (Програма та методика метрологічної атестації)
231. Технічний опис OP275 : Dual Bipolar / JFET, Audio Operational Amplifier [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP275.pdf.
232. Технічний опис AD620 : Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier [Електронний ресурс] / Analog Devices // офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD620.pdf.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22682.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.