У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ДОРОЖНЬОГО ТА АЕРОДРОМНОГО НАГРІВНИХ ПОКРИТТІВ
Количество страниц 181
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2012
Бесплатно скачать 22686.doc 
Содержание МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ВОЛОДЬКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
УДК 625.717.02


КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ДОРОЖНЬОГО
ТА АЕРОДРОМНОГО НАГРІВНИХ ПОКРИТТІВ


05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми


ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук


Науковий керівник:
Лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Піскунов Вадим Георгійович


Київ 2012


ЗМІСТ
ВСТУП ...................................................................................................................
5
РОЗДІЛ 1 СТАН ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ТА АЕРОДРОМНОГО НАГРІВНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЇХ ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ……………………………………...

13
1.1 Способи зимового утримання автомобільних доріг та аеродромів…………………………………………………………
13
1.2 Тепловий спосіб обігріву дорожніх та аеродромних покриттів…………………………………………………………..
21
1.3 Технічні рішення дорожнього та аеродромного покриття з дискретними електричними нагрівними елементами…………
25
1.4 Композитні матеріали для використання в нагрівних конструкціях покриттів……………..……………………………
29
1.4.1 Класифікація композитних матеріалів………………………….. 29
1.4.2. Електропровідні бетони для використання в нагрівних конструкціях……………………………… ……………………
31
1.5. Існуючі технічні рішення нагрівних конструкцій із застосуванням резистивних композитних елементів…………
38

1.6 Висновки по розділу 1................................................................... 39
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІБРОЕЛЕКТРОБЕТОНУ ДЛЯ НАГРІВНИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ..............

41
2.1 Попередні експериментальні дослідження фібробетелів........... 41
2.2 Розробка складу та визначення фізико-механічних, електрич- них характеристик композиту з провідною фазою з технічного вуглецю та хімічних електропровідних волокон………………

47
2.3 Розробка та дослідження композиту з комплексним армуванням бетонної матриці хімічними електропровідними волокнами та скловолокном........................................................

55
2.4 Висновки по розділу ……………………………………………62 62

РОЗДІЛ 3 КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК НАГРІВНОГО ДОРОЖНЬОГО ТА АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТІВ……………………………………………………

64
3.1 Основні принципи конструювання дорожнього одягу та аеродромного покриття для використання при проектуванні нагрівних конструкцій…………………………

64
3.2 Розробка конструкції нагрівного покриття з використанням фіброелектробетону…………………………………………
69
3.3 Тепловий розрахунок нагрівного покриття.………………… 81
3.3.1 Методи теплового розрахунку……………………………… 81
3.3.2. Методика теплового розрахунку нагрівного покриття........... 83
3.3.3 Результати розв'язання теплової задачі для нагрівних покриттів.....................................................................................
86
3.4 Висновки по розділу 3............................................................. 90
РОЗДІЛ 4 РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З НАГРІВНИМ ПОКРИТТЯМ.............................................................................

91
4.1 Огляд відомих теорій та методів розрахунку шаруватих конструкцій дорожнього та аеродромного покриттів………..……………………………………………

91
4.2


4.3 Ефективний інженерний метод розрахунку багатошарових плит……………………………………………………………
Узагальнення методів розрахунку одношарових плит для багатошарових…………………………………………………
97
100
4.3.1 Модифікація методу О.Я. Шехтер для розрахунку багатошарових плит…………………………………………
100
4.3.2 Взаємовибір модуля пружності та коефіцієнта постелі основи ………………………………………………………..
103
4.3.3 Узагальнення методів модифікації розрахунку одношарових плит для багатошарових………………………
105
4.4 Розрахунок дорожнього одягу методом скінченних різниць...………………………………………………………
108
4.5 Порівняльний аналіз результатів розрахунку дорожнього одягу нескорельованими методами…………………………
114
4.6 Оцінка міцності конструкції………………………………… 116
4.6.1 Оцінка міцності конструкції під штампом колеса…………………………………………………………
116
4.6.2 Визначення напруженого стану та оцінка міцності конструкції за межами штампу ………………………………
119
4.7 Висновки по розділу 4………………………………………… 121
РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НАГРІВНОГО АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ……………………………
123
5.1 Конструкція та метод розрахунку нагрівного аеродромного покриття ………………………………………………………
123
5.2 Розрахунок аеродромного покриття числовим та аналітичним методами………………………………………
128
5.2.1 Розрахунок аеродромного покриття методом скінченних різниць. …………
128
5.2.2 Напружено-деформований стан покриття з урахуванням деформацій зсуву та обтиснення…………………………
130
5.3

5.4


5. 5 Оцінка міцності нагрівного аеродромного покриття
Варіанти розрахунку аеродромного покриття на основах різної жорсткості………………………………………………
Питання енергоефективності застосування дорожнього та аеродромного покриттів з електричним підігрівом 131
134


135
5.6 Висновки по розділу 5………………………………………… 139
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 141
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………… 143
ДОДАТОК А Патенти на корисні моделі резистивних композитних матеріалів та нагрівного автодорожнього та аеродромного покриття……
160
ДОДАТОК Б Свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення…………………………………………………………………

181
ДОДАТОК В Довідки про впровадження результатів розробок ………… 183

ВСТУП

Актуальність теми. Важливою задачею безпечних умов експлуатації автомобільних доріг та аеродромів в зимовий період є боротьба зі снігозаметами, ожеледицею та слизькістю на поверхні їх покриттів. Науково-технічний напрямок транспортного будівництва потребує впровадження прогресивних проектних рішень, заснованих на нових сучасних матеріалах і конструкціях, енерго- та ресурсозберігаючих технологіях.
Альтернативою існуючим механічному способу боротьби зі снігозаметами, фрикційному, хімічному та комбінованому способам запобігання ожеледиці та слизькості на поверхні дорожнього та аеродромного покриттів є тепловий спосіб, зокрема, використання нагрівних покриттів.
Відомі на сьогоднішній день нагрівні конструкції покриттів досить складні, мають низку технічних та економічних недоліків. Методики їх розрахунку практично не висвітлені, норми та класифікації – відсутні. Поряд з цим, набуває перспективи розробка композиційних резистивних матеріалів – фіброелектробетонів, які можуть створити основу для розв’язання вказаної задачі. Тому актуальність даної роботи обумовлена необхідністю розробити нові резистивні композити і створити на їх основі конструкції дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів, які були б екологічно безпечні та ефективні за технологією будівництва, забезпечували необхідний тепловий режим роботи під час зимового утримання, їх міцність і довговічність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з планом наукових робіт НТУ на 2007-20012 роки за темами:
– «Розробити моделі деформування та методи розрахунку структурно неоднорідних конструкцій транспортних споруд» (в рамках держбюджетної теми 0107U000894, 2007-2009 рр.;
– «Розробити розрахункові моделі напружено-деформівного стану просторових систем з ускладненими властивостями» (в рамках держбюджетної теми 0110U000119, 2010-2012 рр.).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є проектування конструкцій та розробка методики розрахунку жорстких дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів для запобігання ожеледиці та слизькості на їх поверхні при експлуатації в зимовий період.
Реалізація мети потребує постановки та вирішення наступних задач:
– провести аналіз відомих нагрівних конструкцій дорожніх та аеродромних покриттів, визначити їх особливості та шляхи удосконалення за рахунок використання в конструкціях перспективних композитних матеріалів;
– розробити склади резистивного композиту – фіброелектробетону «фібробетелу», що ефективні для використання в нагрівних конструкціях;
– провести експериментальні дослідження та розрахунки щодо механічних, електричних і теплових характеристик розроблених композитів;
– розробити конструкції нагрівних дорожнього та аеродромного покриттів з використанням шару монолітного фіброелектробетону;
– розробити математичні моделі теплового та механічного розрахунків запроектованих конструкцій покриттів, дослідити їх термонапружений стан та міцність.
Об’єкт дослідження – тепловий та напружено-деформований стан дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів.
Предмет дослідження – конструкції жорсткого дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів.
Методи дослідження
– аналітичні та числові методи теплового і механічного розрахунків шаруватих плит;
– експериментальне визначення термомеханічних характеристик розроблених композитів.

Наукова новизна отриманих результатів:
1. Встановлено вплив армування бетонної матриці розроблених нових резистивних композитних матеріалів – «фібробетелів» хімічними електропровідними волокнами (ХЕВ), електрокорундом та скловолокном на формування їх електрофізичних характеристик, що створює основу для використання композитів в конструкціях дорожніх та аеродромних нагрівних покриттів.
2. Розроблений новий підхід до конструювання нагрівного покриття, як складової частини загальної багатошарової системи, у якій монолітний нагрівний шар фіброелектробетону поєднаний з шарами типового дорожнього та аеродромного покриттів, що дозволило отримати ефективні теплові, технічні, технологічні та економічні результати у порівнянні з відомими конструктивними рішеннями.
3. Розроблена математична модель та методика теплового розрахунку нагрівного покриття та визначений ступінь залежності температур нагрівної системи від теплового потоку, при якій досягається необхідний термоефект розігріву поверхні покриття до температури, яка забезпечує танення снігу та запобігає утворенню ожеледиці та слизькості на покритті.
4. Виконане удосконалення інженерних методів механічного розрахунку шаруватих дорожніх одягів та аеродромних покриттів стосовно конструкцій з нагрівними шарами за рахунок об’єднання методу розрахунку багатошарових плит з методом розрахунку одношарових жорстких плит, який модифіковано для розрахунку багатошарового покриття.

Практичне значення одержаних результатів.
1. Розроблені та підтверджені патентами резистивні композитні матеріали для використання в нагрівних конструкціях як монолітні нагрівні шари.
2. Розроблена та підтверджена патентом конструкція нагрівного покриття для доріг та аеродромів, яка дозволяє вирішити задачу безпечних умов їх експлуатації в зимовий період.
3. Розроблена методика розрахунку нагрівного покриття, що підтверджена свідоцтвом про внесення математичної моделі та програми розрахунку до реєстру виробників програмного забезпечення. Ця методика створює основу для практичного впровадження запроектованих конструкцій нагрівних покриттів в дорожньо-транспортні та агропромислові комплекси України. Окремі результати роботи використані в навчальному процесі в курсі проектування, будівництва та експлуатації доріг та аеродромів, дорожньо-будівельних матеріалів, опору матеріалів.
Особистий внесок здобувача. Постановка теми дисертації, її мети та задач дослідження, обговорення та аналіз отриманих результатів роботи проводилися разом із науковим керівником, д.т.н., професором В.Г. Піскуновим
Особисто автором виконано:
 експериментальні дослідження фізико-механічних та теплових властивостей резистивного композитного матеріалу, на основі яких розроблені патенти на композитні матеріали та конструкцію нагрівного покриття [67, 69-70, 76-80];
 конструювання системи нагрівних шарів покриттів із застосуванням шару монолітного фіброелектробетону та аналіз розрахунку їх теплового стану [125-129];
 розрахунки напруженого стану запроектованих дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів, оцінка їх міцності [80, 123-126, 128-129, 147-149, 154-155];
 сформульовані програми розрахунку дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів [151].
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднено та обговорено на наступних наукових конференціях:
– Х та ХІ Міжнародних науково-технічних конференціях «Механика композитных материалов» (2006 р., 2008 р., Рига, Латвія);
– 28-ій Міжнародній науково-технічній конференції «Композиционные материалы в промышленности» (2008 р., Ялта);
– Міжнародних науково-практичних конференціях «Аеропорти – вікно в майбутнє», (2009-2010 рр., 2012 р. НАУ, Київ);
– Міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях «Cостояние современной строительной науки» (2009 р., 2010 р., Полтава);
– Міжнародній науково-технічній конференції «Авіа – 2009», (2009 р., НАУ, Київ);
– Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми забезпечення якості державної атестації випускників ВНЗ – фахівців дорожньо-транспортної галузі в умовах ступеневої освіти», (2010 р., Харків),
– на LХІІІ-LХVII науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету (2006-2011 рр., Київ).
Публікації. Результати дисертаційної роботи відображають 18 наукових праць (у тому числі 7 статей у провідних фахових журналах та збірниках наукових праць, 3 патенти, 1 свідоцтво реєстру виробників програмного забезпечення).
Структура та об’єм дисертації. Дисертація включає вступ, п’ять розділів, загальні висновки, список використаних джерел із 155 найменувань. Основний текст викладений на 139 сторінках. Текст ілюструється 35 рисунками, містить 29 таблиць та 3 додатки.
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, на основі якої сформульовано мету та задачі дослідження, висвітлена наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, апробація результатів дисертації, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами та короткий зміст розділів роботи.
Перший розділ присвячено огляду досліджень в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аероромів. Проаналізовані способи боротьби зі снігозаметами, ожеледицею та слизькістю на поверхні покриттів у зимовий період року. Розглянутий тепловий спосіб обігріву покриття – існуючі технічні рішення нагрівних конструкцій автомобільних шляхів та злітно-посадкових смуг аеродромів. Обґрунтовані шляхи удосконалення наведених технічних рішень за рахунок впровадження в конструкції прогресивних композитних матеріалів. Приведена класифікація електропровідних бетонів.
Другий розділ присвячений дослідженню та проектуванню композитних матеріалів на основі бетонної матриці – фіброелектробетонів для використання в нагрівних дорожніх та аеродромних покриттях. Висвітлені склади розроблених композитних матеріалів, методики, прилади та обладнання, що використовувались для експериментальних досліджень. Наведені отримані результати електричних, фізико - механічних та теплових характеристик спроектованих композитів.
У третьому розділі розглянуті запроектовані конструкції нагрівного покриття с поверхневими нагрівними шарами. Наведені розв’язки теплової задачі розроблених конструкцій із забезпеченням необхідного термоефекту – додатної температури, достатньої для танення снігу та льоду на поверхні покриття. Визначена залежність температур нагрівних систем від теплового потоку, який подається через вуглецеву сітку.
Четвертий розділ присвячений розрахункам напруженого стану конструкції нагрівного дорожного покриття. Розглянута модельна задача розрахунку багатошарового дорожнього одягу. Проведене об’єднання методів розрахунку багатошарових та одношарових плит для створення ефективного підходу до визначення напружено-деформованого стану конструкцій запропонованого типу. Модифіковані методи розрахунку одношарових плит для багатошарових систем. Результати розрахунків підтверджені рядом нескорельованих аналітичних методів. Визначений напружений стан плити за межами штампу. Оцінена та підтверджена міцність спроектованої конструкції.
У п’яому розділі методику розв’язання модельної задачі розрахунку нагрівного дорожнього покриття узагальнено для розрахунку аеродромного покриття з поверхневими нагрівними шарами. Спроектована конструкція, у якій система нагрівних шарів, тепловий розрахунок якої виконано в третьому розділі, поєднана з жорсткою цементобетонною тришаровою плитою. Визначений напружений стан та оцінена міцність нагрівного аеродромного покриття. Висвітлені результати розрахунків спроектованого покриття на основах різної жорсткості.
Розглянуті практичні аспекти впровадження результатів теоретичних та експериментальних досліджень по конструюванню та розрахункам дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів. Розроблено та підтверджено свідоцтвом про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення інженерний метод розрахунку жорсткого дорожнього одягу з нагрівними поверхневими шарами. Досягнуті та підтверджені патентами технічні результати запроектованих композитів для нагрівних конструкцій дорожнього та аеродромного покриттів. Показані пропозиції і приклади застосування теоретичних та експериментальних досліджень дисертаційної роботи.
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі опору матеріалів та машинознавства Національного транспортного університету під керівництвом завідуючого кафедрою, доктора технічних наук, професора Вадима Георгійовича Піскунова, якому автор висловлює глибоку вдячність.
Список литературы 5. 6 Висновки по розділу 5

1. Конструкція нагрівного аеродромного покриття та методика розрахунку її напружено-деформованого стану з використанням об’єднання методів розрахунку одношарових та багатошарових плит може використовуватись в практиці проектування жорстких покриттів аеродромів, що підтверджується отриманим патентом на корисну модель та свідоцтвом про внесення математичної моделі та програми до реєстру виробників програмного забезпечення.
2. Математична модель та програма розрахунку жорсткого дорожнього одягу з нагрівними поверхневими шарами, використана для розрахунку аеродромного нагрівного покриття, дозволяє розширити коло розв’язуваних задач в практиці проектування аеродромних покриттів.
3. Значення моментів та максимальних напружень на нижній підошві тришарової цементобетонної плити, обчислені нескорельованим методами, підтверджують в межах практичної точності достовірність результатів розрахунку нагрівного аеродромного покриття.
4. Матеріали глави висвітлені у роботах [127,129,149, 151, 154-155].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шишков А.Ф. Аеропорт: теория и практика зимного содержания аэродромов / Шишков А.Ф., Запорожець В.В., Билякович О.Н. – К.: Друкарня «Діапринт», 2006. – 196с.
2. Бируля А.К. Конструирование и расчет нежестких одежд автомобильных дорог /А.К. Бируля– Издательство «Транспорт». – 1964. – 167с.
3. Білятинський О.А. Проектування автомобільних доріг. Частина 2/ Білятинський О.А., Старовойда В.П., Хом’як Я.В. – К.:Вища школа, 1998. – 415с.
4. Белинский И.А. Зимнее содержание аэродромов / Белинский И.А., Самородов Я. А., Соколов B.C. – М.: Транспорт, 1982. – 192 с.
5. Дмитриченко М.Ф. Проектування аеропортів: підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.] / [Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Папченко О.М. та ін.]. – К.: НТУ, 2010. – 248с.
6. Дмитриченко М.Ф. Неруйнівний тепловий контроль автомобільних шин/[Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Деркачов О.Б., Долгов Є.Б.] – К.:Знання України, 2007. – 152с.
7. Дмитриев Н.Н. Основы контроля и диагностики аэродромных покрытий / Н.Н. Дмитриев. – К.: УТУ,1988. – 240с.
8. Поліщук В.П. Теорія транспортного потоку / В.П. Поліщук,
О.П. Дзюба: навч. посіб. – К.: Знання України, 2008. – 175с.
9. Экология зимнего содержания автомобильных дорог / Информ. центр по автомобил. дорогам; Сост. В.П. Подольский и др. – М., 2003. – 96 с. – (Автомобил. дороги и мосты: Обзор, информ.; Вып. 3).
10. Орлов В.А. Теория и практика борьбы с гололедом ( на аэродромах и в городах) / Орлов В.А. – М: Воздушный транспорт, 2010. – 340с.
11. Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг: ПГ-218-118:2005. – 96с.
12. Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: учебн. пос. [для ср. уч.зав.] / С.Н. Каменев 2010. – 384с.
13. Novizki L. Zimowe utzzymanie drog / L . Novizki. – Warszawa, 1981. –102р.
14. Бялобжеский Г.В. Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах / Бялобжеский Г.В., Дербенева М.М., Мазепова В.И., Рудаков Л.М.. – М.: Транспорт, 1975 – 112 с.
15. Preventing freezing of roads using rubber aggrerate without spraying salt/ Techno Jap. – 1996. – 29, №10. – Р.89.
16. Пат. 2182617 RU С2, 7 Е01С3/06, Е01Н5/00. Влетно-посадочная полоса аэродрома / Вержиковский В.А. – № 2000120351/03; заявл. 28.07.00; опубл. 20.05.02.
17. Карабан Г.Л. Использование отсевов дробления гранитного щебня при борьбе со скользкостью / Г.Л. Карабан, Н.В. Борисюк. – Автомобил. дороги. – 1994. – №10. – С. 13-14.
18. Максименко К.Д. Применение нагретых фрикционных материалов при зимнем содержании автомобильных дорог: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. тех. наук: спец. 05.23.11 «Проектирование и строи-тельство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортних тоннелей»/ К.Д. Максименко. – Санк-Петербург. – 2005. – 20с.
19. Зонов Ю.Б. Выбор методов борьбы с зимней скользкостью автомобильных дорог в целях повышения безопасности движения автомашин/ Ю.Б. Зонов : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. тех. наук: 05.23.11 – М., 1989. – 22 с.
20. Hanke H. New Experiences with the use of Abrasives in Germany /
Н. Hanke // X-th PIARC International Winter Road Congress. – Lutersa, Sweden, 1998. – P. 285-296.
21. Волеваха В.А. О возможности прогнозирования интенсивности отложения гололеда / Волеваха В.А., Волконская Н.К., Башкирова Л.Е. // Вопросы анализа и прогноза погоды: Труды УкрРНИИ. – М: Гидрометеоиздат, 1996. – Вьюга. 219. – С. 58-67.
22. Михайлов А.В. О создании гололёдобезопасных дорожных одежд /А.В. Михайлов. – Автомобильные дороги. – 1981. – № 11. – С. 11-13.
23. Маслаков В.П. Исследование процессов гололёдообразования на аэродромных покрытиях / В.П. Маслаков. – Аэродромные сооружения, механизация производственных процессов аэропортов: Сб. науч. тр. / Гос. НИИ ГА, 1982. – Вип. 218. – С. 60-71.
24. Куринов Б.С. Долговечность асфальтобетона в агрессивных средах/
Б.С. Куринов// Элиста. Калмыцкое книжное издательство,1976. – 155с.
25. Сєдов А.В. Профілактика руйнувань дорожніх асфальтобетонних покриттів в агресивних середовищах хлористих протиожеледних матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»/ А.В. Сєдов. – Харків, 1999. – 20с.
26. Золотарев В.А. Разрушение асфальтових материалов при совместном воздействии механических загрузок и агрессивных сред./В.А. Золотарев, З.Г. Зубко, А.В. Космин, Ю.Г. Пархоменко, Г.М. Мищенко//
Реферативный сборник №3 – М.:ЦИНИС Госстроя СССР, 1970. –С.92-94.
27. Николаева Л.Ф. Противогололедные реагенты и их влияние на природную среду / Николаева Л.Ф., Оцхели О.В., Поршнев Е.Б.,
Фролова Н.Б. – М.: Диалог – МГУ, 1998. – 33c.
28. Скорченко В.Ф. Исследование влияний дорожных условий на загрязнение окружающей среды автомобилями: дис. канд. техн. наук. / В.Ф. Скорченко. – Киев, 1980. – 229 с.
29. Morohashi Karuyuki. Economic eyaluation of snow-remoyal systems in urban area with heay snowfall. Part 1/ Morohashi Karuyuki, Umemura Teruoshi. – Seppyo, J.Jap.Soc.Snow and Sce. – 1995. –57, №1– P.3-10.
30. Блекберн Р. Физические альтернативы использования химикатов против обледенения проезжей части дорог / Р. Блекберн, Э.Дигон. – В кн.: Борьба со снегом и гололедом на транспорте. – М., 1986. – С.9.
31. Pat. US Пат. DE 60118099D NL, 7 Е01С11/16, Е01C5/12, Е01C5/18, Е01C7/12. Road construction, apparatus and method for realizing it / Naus Wihelmus (NL), Van Monfort Louis (BE), Luypaert Jozef (BE). – № DE 20016018099 20011112; опубл. 11.05.06.
32. Motluk A. Japans wisnter roads are piping hot/ А. Motluk. – New Sсi. –1996. – 152, № 2058. – Р.22.
33. Augmentation of earth heating for purpose of roadway deicing/Final report/ Washinton, Enyironmental div. – № X1. – 1978. – Р.25-27.
34. Japan Fundamental Research on the Effects of Antsfreez Agents on Roadside Enyironments / М. Nakada . – Xth PIARC International Winter Road Congress. – Sapporo, Japan, 2002. – 8p.
35. Пат. 2083441 RU С1, 6 В64F1/00, Е01C11/00. Нагреваемая влетно- посадочная полоса аэродрома / Криворотов А.С. – № 94008995/11; заявл. 15.03.94; опубл. 10.07.97.
36. Северин А.К. Нетрадиционные нагревательные элементы и устройства /А.К. Северин. – Полтава:1996. – 216с.
37. Пат. 2280727 RU С1 МПК, Е01С11/24, Е01C11/26, Е01С5/00. Противогололедное покрытие и дорожня конструкция /
Хусаинов И.Ж., Долгов Д.В., Пшеничникова Е.С., Шакирзянов Ф.Н. – № 2005118816/03; заявл. 17.06.2005; опубл. 27.0706; бюл. №21.
38. Пат. 2114241 RU С1, Е01С11/26. Дорожное покрытие/ Бабушкин Н.Ф., Березовский Н.Е., Ершов А.В., Кривенко А.А.; зав. и патентообл. закр. акцион. общество «Метро-Стиль». – № 97101544/03; заявл. 31.01.97; опубл. 27.06.08.
39. Pat. JP 6287907 Е01С11/26, Е04C11/24.Device for melting snow on road surface/Moriwaki Takashi, Fukumoto Masami. –JP 19930074222 19930331; pub.11.10.94.
40. Pat. JP 9256314 Е01С11/26, Е04C11/24.Ground surface layer warming panel, and structure for burying the panel underground / Shida Hiroshi, Yamazaki Osamu, Sky Aluminium, Yoko Giken KK-JP 19960094754 19960325; pub.30.09.97.
41. Пат. 5573587 США, МКИ6 Н 05 В1/00. Fibrous electric cable road heater / Tanaka Kunio; Teijin Ltd. - № 398083; Заявл. 03.03.95; опубл. 12.11.96.
42. Pat. US 6825444 /B1 , H05B300. Heated bridge deck system and materials and method for constructing the same / Christopher Y.Tuan, Sherif Yehia, Bing Chen, Lim Nguyen NE( US). – № 09/890445; filed jan.28.00; pub. Aug. 03.00.
43. Горик О.В. Механіка деформування композитних брусів / О.В. Горик, В.Г. Піскунов, В.М. Чередніков / Монограф. – Полт. Держ. аграр. акад., НТУ, 2008.– 404с.
44. Вершинин Ю.Н. Бетон как электропроводный материал/Ю.Н. Вершинин // Сб. тр. – Новосибирск: СибНИИЭ. – 1964. – вып. 2 (21). – С. 5-11.
45. Добжинский М.С. Проводящие композиционные материалы на основе цементной святки / М.С. Добжинский. . – (Электротехнический бетон). –1964. – Сиб. ИИЭ. – С.52-72.
46. Добжинский М.С. О механизме электропроводности композиционного материала – бетона/ М.С. Добжинский: Сб. науч. тр. – Новосибирск: СибНИИЭ. – 1970. – Вып.16. – С. 81-90.
47. Рабинович Ф.Н. Об уровнях дисперсного армирования бетонов/
Ф.Н. Рабинович. – Изв. Вузов. Стро-во и архитектура. – 1991. – №11. –
С.17-19.
48. Оделевский В.И. Расчет обобщенной системы проводимости гетеррогенных систем/ В.И. Оделевский – ЖТФ, т. ХХ1. – Вып.6. –
С.678-685.
49. Горелов В.П. Механизм электропроводности резистивных композиционных материалов /В.П. Горелов . – Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. – Новосибирск. – 1986. – №16. – вып. 3. – С. 111-115
50. Врублевский Л.Е Исследование фазового состава и структуры токопроводящей композиции углерод - цементный камень/
Врублевский Л.Е., Виноградов Б.Н., Горшков В.С., Репях Л.И. – Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. – Новосибирск. – 1976. – №13. – вып. 3. – С. 123-128.
51. Пугачев Г.А. Моделирование структуры РКМ / Г.А. Пугачев. – Изв. СО АН СССР Сер. техн. наук. – Новосибирск. – 1989. – вып.1. – С. 114-119.
52. Сердюк В.Р. Бетон электропроводный металлонасыщенный /
В.Р. Сердюк. – Винница: Континент. – 1993. – 239 с.
53. Христич О.В. Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.05 / О.В. Христич. – КНУБА. – Київ, 2001.– 23 с.
54. Maxunov S.Y. Metal-silicate Electric Heaters /Maxunov S.Y., Kuprienko E.P., Galuzinsky M.G. . – Alkaline Cements and Concretes: Proc. 1st. Int. Conf. – Kiev: Vipol. – 1994. – V.2. – P. 741-750.
55. Гузій С.Г. Резистивні матеріали будівельного призначення на основі лужніх в’яжучих систем: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук спец: 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»/ С.Г. Гузій. – Київ, 2002. – 20с.
56. Пугачев Г.А. Структурно-энергетическое моделирование и управление свойствами в технологии электропроводных бетонов. Основы феноменологической теории и ее технические приложения: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. техн. наук: 05.23.05 / Г.А. Пугачев. – МИСИ. – М., 1990.– 39 с.
57. Врублевский Л.Е . О методе проектирования состава электропроводя- щего бетона / Врублевский Л.Е., Долгинов Б.Н.. Маевский Е.К.,
Репях Л.Н. – ( Вопросы и гидротехника ). – Вып. ХХХ111. – Новосибирск: НИИВТ. – 1988. – С. 83-89.
58. Баженов Ю.М. Высокопрочный мелкозернистый бетон для армоцементных конструкций / Ю.М. Баженов. – М.: ГСИ, 1993. – 257с.
59. А.с. 509892 СССР, МКИ2 Н 01 В 1/04, Н 01/02. Токопроводящий композиционный материал / М.С. Добжинский, Г.М. Логачева,
В.П. Горелов, Л.Е. Врублевский (СССР). – № 1914638/24-7; заявлено 07.05.73; опубл. 05.04.76, Бюл. № 13. – 158 с.
60. Патент RU № 2231845 C2 кл.3 МКИ 7 Н О1 С 7/00. Резистивный композиционный материал/ Г.А. Раевская., Л.Н. Репях. – опубл. 27.06.2004.
61. А.с. № 1539848 (СССР) М. кл.5 Н 01 С 7/00. Объемный резистор /
Н.Б. Соколова, Г.Д. Семченко, Е.В. Майстренко, А.И. Порхунов и др.– Опубл. 30.01.90.
62. А.с. №718407 (СССР) М. кл.4 Н 01 С 7/00. Бетонная смесь и способ ее приготовления/ Ю.А. Иванов, А.И. Тепляшин и др. – Опуб. 13.11.1995.
63. А.с.1752730 СССР, МКИ2 5СО 4 В 28/02, СО 4 В 14/48. Сырьевая смесь для изготовления электропроводного бетона / В.Р. Сердюк,
И.П. Антоник, В.Н. Пунагин, А.П.Меркин (СССР). № 4797659/33; Заявлено 28.02.90. – Опубл. 07.08.92.
64. А .с. № 913460 (СССР) М. кл.3 Н 01 С 7/00. Резистивный материал/
А.К. Северин, Л.А. Сердюк, О.Д. Филенко. – Опубл. 15.03.1982.
65. А.с. №1429826 (СССР) М. кл.4 Н 01 С 7/00. Резистивный материал/
А.И. Порхунов, А.К. Северин, А.Г. Любимов. – ДСП. – Опубл. 11.09.1985.
66. Кривенко П.В. Долговечность шлакощелочного бетона/ П.В. Кривенко, Е.К. Пушкарева. – Будівельник, 1993. – 224 с.
67. Volodko O.V. Composite materials for building warmed road coyerages and air strips of air fields / V.G. Piskunov, O.V. Volodko, A. I. Porkhunov. – Fourteenth international conference. Mechanics of composite materials: Book of abstracts. May 29-june 2, 2006. – Riga, Latvia, – P.170.
68. Патент RU № 2245859 C2 кл.3 МКИ 7 С04 В 28/02. Композитный электропроводный материал/П.В. Миодушевский, Г.А. Раевская.,
Л.Н. Репях. – опубл. 10.02.2005, бюл.№4.
69. Володько О.В. Постановка задачі розрахунку нагрівних плит покриттів автомобільних доріг та аеродромів/ О.В. Володько: матер.63 наук.- практ коф. наук.-педаг. працівників, аспірантів, студентів та підрозділів НТУ. – 2007. – Київ. – С. 143.
70. Володько О.В. Композитные материалы для строительства подогреваемых покрытий дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов / В.Г. Пискунов, О.В. Володько, А.И. Порхунов.– Механика композитных материалов. – Рига, 2008. – Т.44. – №3. – С. 317-326.
Volodko O. V. Composite materials for building of heated highway and airport runway coating / V.G. Piskunov, O.V.Volodko, A. I. Porkhunov // Mechanics of composite materials.– Riga, 2008. – Vol.44. – No. 3. –Р. 317-326.
71. Врублевский Л.Е. К вопросу приготовления бетеловой смеси /Л.Е. Врублевский. – В сб.: Строи-во и архитектура. Материалы симпозиума молодых учених и специалистов. – Новосибирск. – 1968. – С. 83-89.
72. ДБН А.3.1796 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів/ Київ: Держкоммістобудування України, 1997.
73. Зедгенидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем/ И.Г. Зедгенидзе. – М.: Наука, 1996. –
390 с.
74. ГОСТ 6433.2-71 Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении / Методы электрических испытаний. Условия окружающей среды при нормализации, кондиционировании и испытании. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 21 с.
75. Горелов В.П. Низкотемпературные нагреватели из композиционных материалов в промышленности и быту/ В.П. Горелов. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 208 с.
76. Пат.на кор. модель 24417, Н01С7/00. Резистивний композитний матеріал/ Піскунов В.Г., Володько О.В., Порхунов О.І.; заявник та власник Нац. трансп. ун-т. – №u 2007 02917; заявл.19.03.07; опубл. 25.06.07, Бюл. №9.
77. Володько О.В. Новий резистивний композит для транспортного будівництва / В.Г. Піскунов, О.В. Володько, А.И. Порхунов // Вісник Національного транспортного університету. – 2007. – № 16. –
С.147-153.
78. Володько О.В. Резистивный композитный материал для нагреваемых строительных конструкций / О.В. Володько. – Материалы 28-мой междунар. конф. «Композиционные материалы в промышленности»,
26-30.05.08. – Ялта. – С. 447-449.
79. Пат. на кор. модель 39376, Н01С7/00. Резистивний композитний матеріал / Піскунов В.Г., Володько О.В., Порхунов О.І.; заявник та власник Нац. трансп. ун-т. – №u200804332; заявл. 07.04.08; опубл. 25.02.09, Бюл. №4.
80. Володько О.В. Design and calculation of aerodrome coating with heated surface layers / V.G. Piskunov, O.V. Volodko, O.M. Demchyk . – Proceedings of NAU. – 2009. – № 4 .– Р. 46-50.
81. Коган Б.И. Напряжения и деформации в многослойных покрытиях /
Б.И. Коган (Труды Харьк. автодорожн. ин-та). – Вып. 14. Харьков, Изд-во ХГУ, 1953. – С. 33-46.
82. Калужский Я.А. Принципы конструирования дорожных одежд/
Я.А. Калужский .– Автомобильные дороги, 1965, № 10. – С. 5-7.
83. Салль А.О. Рациональное конструирование дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием на слабых грунтах / А.О. Салль,
Б.С. Радовский. – (Исследования по механике дорожных одежд). – Труды Союздорнии. М.: 1985. – С. 70-80.
84. Рассказов А.О. Обоснование новых принципов конструирования дорожной одежды на слабом основании и приложение прикладной теории многослойных пластин к ее расчету/ А.О. Рассказов,
В.И. Косенко : тезисы VIII Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов «Основные пути повышения научно-технического уровня проектирования и строительства автомобильных дорог и мостов». – М.: Союздорнии, 1981. – С. 46-48.
85. Пискунов В.Г. Расчет неоднородных пологих оболочек и пластин методом конечних элементов / В.Г. Пискунов, В.Е. Вериженко,
В.К. Присяжнюк, В.С. Сипетов. – Изд. «Вища школа». – 1987. – 199с.
86. Михайлов А.В. Строительная теплотехника дорожных одежд /
А.В. Михайлов, Т.А. Коцюбинская. – М.: Транспорт, 1986. – 148с.
87. Бесараб О.М. Сучасні технології і матеріали в транспортному будівництві/ Бесараб О.М., Онищенко А.М., Смолянець В.В.,
Макарчев О.О . – Вісник ОДАБА. – 2007. – № 25. – С. 27-36.
88. Бесараб О.М. Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття за рахунок використання полімерів в місцях підвищених експлуатаційних навантажень. / Бесараб О.М., Смолянець В.В., Онищенко А. М. – Вісник ОДАБА. – 2007. – № 26. – С. 54-65.
89. Онищенко А.М. Підвищення довговічності асфальтобетонних шарів за рахунок використання полімерних латексів / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»// Онищенко Артур Миколайович. –Київ. – 2008. – 20с.
90. ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. – Київ. – Мін-во будівн., архіт-ри та житл.-комун. господ. України. – 03.07.2006р.
91. Зинченко Е.В. Экспериментальные исследования по анализу влияния различных типов гидроизоляции и дорожной одежды на мостовых сооружениях на их сопротивляемость сдвиговым деформациям/
Е.В. Зинченко, И.Г. Овчинников// Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Киев.: НТУ, 2012. – № 83. – С. 35-39.
92. Споруди транспорту. Проектування та будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів: ВБН В.2.3.-218-008-97 Держшлях НДІ. – 1997. – 218с.
93. ДБН В.2.3.-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги/ Част.1 Проектування. – К.: Мінрегіонбуд. – 2007.
94. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы Госстрой СССР/ М.: Стройиздат, 1981. – 57с.
95. ВБН В.2.3-218-186-2004.Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. . – К.: Укравтодор. – 2004.
96. Рувинский В.И. Пособие по проектированию теплоизолирующих слоев дорожной одежды из пенополистирольных экструзионных плит «Теплекс»/ В.И. Рувинский. – Балашиха. – 2007. – 25с.
97. Демидович Б.К. Пеностекло [ Електронний ресурс] / режим доступу: http: //www.steklo.biz/biblioteka _ /penosteklo_12.html.
98. Термоизоляционный слой в дорожной одежде из гранулированного пеностекла «Пеноситал» [Електронний ресурс]/ режим доступу: http: //www.penosytal.ru.
99. Володько О.В. Конструювання та розрахунок нагрівного аеродромного покриття, термоізольованого «Пеноситалом» / Піскунов В.Г.,
Володько О.В // Зб. тез Між. наук.-прак. конф. «Аеропорти – вікно в майбутнє», 15-16.06.12. – Київ. – С. 5-6.
100. Боли Б. Теория температурних напряжений / Б. Боли, Дж. Уэйнер,
М. Радовський. – Мир, 1964. – 517с.
101. Ильюшин А.А. Основы математической теории термовязкоупругости / А.А. Ильюшин, Б.Е. Победря. – М.: Наука. – 1970. – 210с.
102. Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности: Учеб. пособие для вузов. В 2-х частях. Ч. 2. / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – М.: Высшая школа. – 1982. – 304 с.
103. Коренев Б.Г. Задачи теории теплопроводности и термоупругости. Решения в Бесселевых функциях/ Б.Г. Коренев. – М.: Наука. – 1980. – 400с.
104. Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения /
И.А. Мотовиловец .– Киев. – Наукова думка,1969. – 143с.
105. Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры/
Я.С. Подстригач, В.А. Ломакин, Ю.М. Коляно. – М.:Наука,1984. – 368с.
106. Константинов С.М. Теплообмін /Константинов С.М.: Підручник. – К.: ВПІ ВПК «Політтехніка»: Інрес, 2005. – 304с.
107. ЗиноИ.Е. Асимптотические методы в задачах теории теплопроводности и термоупругости/ И.Е. Зино., Э.А. Тропп. – Л.: Изд-во ЛГУ. – 1978. –224с.
108. Зарубин В.С. Инженерные методы решения задач теплопроводности /В.С.Зарубин. – М.: Энергоатомиздат. – 1983. – 328с.
109. Карташов Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел: Учебное пособие / Э.М. Карташов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – 550 с.
110. Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена: Учеб. пособие для теплофизич. и теплоэнергетич. спец. вузов / Г.Н. Дульнев, В.Г. Парфенов, А.В. Сигалов. – М.: Высшая школа, 1990. – 207с.
111. Мозговой В.В. Оценка температурной трещиностойкости асфальтобетонных и дегтебетонных слоев в покрытиях автомобильных дорог: дис. докт. техн. наук: 05.23.11. – К. – 1986. – С. 330.
112. Павлюк Д.О. Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційних якостей покриттів автомобільних доріг/ Д.О. Павлюк, Є.В.Іваніца, О.І.Булах, О.С. Лєбєдєв, В.В. Ільченко// Міжн. науково-технічна конф. “Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньо-будівельного комплексу України”. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2004. – С. 65.
113. Гамеляк І.П. Основи забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу/ Дисер. на здобуття ступ. д-ра техн. наук за спец.05.22.11. – НТУ, Київ, 2005.
114. Гамеляк І.П. Дослідження фізико-механічних властивостей асфальтобетону в залежності від температури і швидкості деформування/ Гамеляк І.П., Якименко Я.М. //Автошляховик України. – 2009. – №6. – С. 12-15.
115. Пискунов В.Г., Сипетов В.С. Определение температурних перемещений в слоистых телах на основе теоремы о взаимности работ/
В.Г. Пискунов , В.С.Сипетов – Прикл. механика. – 1986. – Т.22. – №3. – С. 177-119.
116. Пискунов В.Г. Расчет слоистых пологих оболочек из анизотропных композиционных материалов на статическое и температурное воздействие/ В.Г. Пискунов, В.С. Сипетов. – Пробл. прочности. –1987. – №10. – С.79-82.
117. Пискунов В.Г.Уточненная модель распределения температурного поля для решения задач термоупругости слоистых систем/В.Г. Пискунов, В.С. Сипетов. – Докл. АН УССР. –1987 – №5. – С.48-51.
118. Кульчицкий В.А. Аэродромные покрытия. Современный взгляд/ Кульчицкий В.А., Макагонов В.А., Васильев Н.Б., Чеков А.Н. и др. //Москва, Физматлит. – 2002. – 524с.
119. Даниловская В.И. Приближенное решение задачи о стационарном температурном поле в тонкой оболочке произвольной формы /В.И. Даниловская.– Изв. А.Н.СССР, ОТН. Механика и машиностроение, 1957. – №9. – С.21-25.
120. Чибиряков В.К. Об уравнениях теплопроводности для пластин при конвективном теплообмене с боковых поверхностей / В.К. Чибиряков.– Сопротивление материалов и теория сооружений. – 1971. – Вып.11. – С.60-64.
121. Старовойтов Э.И. Основы теории упругости, пластичности и вязкоупругости: Учеб. для студ. строит. специальностей / Э.И. Старовойтов. – Гомель: БелГУТ. – 2001. – 344с.
122. Демчук О.Н. Сравнение приближенных уточненных трехмерных решений задачи термоупругости слоистых анизотропных пластин/
О.М. Демчук. – Механика композитных материалов. – 1995. – Т.31, №2. – С.216-226.
123. Володько О.В. Термонапружений стан нагрівного покриття автомобільних шляхів / В.Г. Піскунов, О.В. Володько, С.В. Яхін Матеріали 8-й Міжнар. інтернетконф. «Состояние современной строительной науки -2010» – Полтава. – 06-09.06.2010. – С.43-46.
124. Володько О.В. Конструювання та розрахунок багатошарового нагрівного дорожнього одягу / О.В. Володько // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Киев.: НТУ, 2008. – №74. – С. 99-104.
125. Володько О.В. Конструювання нагрівних покрить аеродромів та автошляхів з використанням фіброелектробетону /О.В. Володько: матеріали 9-ой Міжнар. наук.-техн. конф.«Авіа -2009», 21-23.09.09. – Том 3, Київ. – С. 19.29-19.32.
126. Володько О.В. Нагрівні покриття для безпечного зимового утримання автомобільних доріг/О.В. Володько // Вісник Національного транспортного університету. – 2010. – № 21. – С. 261-265.
127. Володько О.В. Конструювання та розрахунок аеродромного покриття з нагрівними шарами. / В.Г. Піскунов, О.В.Володько,
О.М. Демчук.: зб. тез Міжнар. наук.-прак. конф. «Аеропорти – вікно в майбутнє». – 04-05.06.09. – Київ. – С.12
128. Володько О.В. Конструювання та розрахунок нагрівного дорожнього покриття/ В.Г. Піскунов, О.М. Демчук,О.В. Володько //Матер. 65-й наук.-практ коф. науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та підрозділів НТУ. – 2009. – Київ. – С. 161.
129. Пат. на кор. модель № 50381, МПК Е01Н5/00, Е01С11/24, Е01С5/00, В64F1/00. Нагрівне автодорожнє та аеродромне покриття /
Піскунов В.Г., Володько О.В., Демчук О.М., Порхунов О.І.; заявник та власник Національний транспортний університет. – №u 2009 11553; заявл.13.11.2009; опубл.10.06.10, Бюл. №11.
130. Радовский Б.С. Проектирование дорожных одежд для движения большегрузных автомобилей / Радовский Б.С., Супрун А.С.,
Козаков И.И. – Киев. – Будівельник, 1989. –168 с.
131. Шехтер О.Я. Расчет бесконечной фундаментной плиты, лежащей на упругом основании конечной и бесконечной мощности и нагруженной сосредоточенной силой / О.Я. Шехтер (в кн.: Сб. трудов НИС Треста глубинных работ). – Л., Изд-во строительной литературы. – 1939. –
С. 133-139.
132. Бабков В.Ф. Некоторые вопросы расчета толщины бетонних покритий и оснований. Цементный бетон в дорожном строительстве/
В.Ф. Бабков. – Дориздат. – 1950. – 236с.
133. Иванов Н.Н. Проектирование дорожных одежд/ Н.Н. Иванов,
А.К. Зацепин, М.В. Корсунский. – Автотрансиздат. – М.-1955. –134с.
134. Медников И.А. Уточнение расчета дорожных плит/ И.А. Медников.– «Строительство дорог», №5, 1951.– 364с.
135. Boussinesq J. Application eles Potentiels a l‘Etude l‘Equilibre et du Mouvement des Solides Elastiques / Gauthier - Villars, Paris. – 1985.–
721 p.
136. Лехницкий С.Г. Анизотропные пластины/ С.Г. Лехницкий. – М.: Изд-во техн.-теор. лит. – 1957. – 463с.
137. Амбарцумян М.А. Теория анизотропных пластин / М.А. Амбрацумян – М.: Наука,1987. – 360с.
138. Григолюк Э.И. К расчету трехслойных пластин с жестким заполнителем/ Э.И. Григолюк, П.П. Чулаков// Изв. АН СССР. Отд-ние техн. наук. –1957. – №1. – С.77-84.
139. Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки/ С.П. Тимошенко,
С. Войновский-Кригер// Гос. изд-во физ.-мат. литературы, Москва, 1963. – 636 с.
140. Пискунов В.Г. Об одном варианте неклассической теории многослойных пологих оболочек и пластин / В.Г. Пискунов. – Прикл. механика. – 1979, №11. – С.76-81.
141. Рассказов А.О. Теория и расчет слоистых ортотропных пластин и оболочек / А.О. Рассказов, И.И. Соколовская, Н.А. Шульга.– К.: Вища шк. Голов. изд-во. – 1986. –192с.
142. Марчук О.В. Просторові задачі механіки деформування шаруватих тіл/ О.В. Марчук. – К.: Видавн. «Сталь», 2009. –124с.
143. Родченко О.В. Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень: дис. на соискание учен. степ. канд. тех. наук спец.: 05.22.11/Родченко Олександр Васильович.–К, 2009. – 200 с.
144. Пискунов В.Г. Развитие теории слоистых пластин и оболочек/
В.Г. Пискунов, А.О. Рассказов // Прикл. механика. – 2002. – 38, №2. – С.22-57.
145. Пискунов В.Г. Линейные и нелинейные задачи расчета слоистых конструкций/ В.Г. Пискунов, В.Е. Вериженко.– К.: Будівельник, 1986.– 176с.
146. Пискунов В.Г. Численные методы решения задач теории упругости/
В.Г. Пискунов, В.С. Сипетов. – К.: мон. КАДИ, 1982.– 50с.
147. Володько О.В. Модифікація методу О.Я. Шехтер для розрахунку багатошарового нагрівного дорожнього одягу / В.Г. Пискунов,
О.В. Володько, І.М. Дідиченко // Автошляховик України. – 2008. – № 2. – С. 47-48.
148. Володько О.В. Розрахунок міцності жорсткого дорожнього одягу з врахуванням нагрівних шарів /О.В. Володько. – Вісник Національного транспортного університету. – 2008. – №17. – С. 402-404.
149. Володько О.В. Методологія конструювання та розрахунку дорожнього та аеродромного покриття з підігрівом в дипломному проектуванні: Матеріали Всеукраїн. наук.-метод. конф. / В.Г. Піскунов, О.В. Володько. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 161-166.
150. СНиП 32-03-96. Аэродромы. – М.: Госстрой, 1996. – 23с.
151. Математична модель та програма розрахунку жорсткого дорожнього одягу з нагрівними поверхневими шарами /В.Г. Піскунов, О.В.Володько, О.М. Демчук, І.М. Дідиченко // Свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення ; заяв. та власник Національний транспортний університет. – Серія ВР№01067. – зареєст. 08.05.2009, видано 23.06.2009р.
152. Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки / Кабінет Міністрів України, 1 березня 2010 р. № 243.
153. Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва : постанова Кабінету міністрів / Кабінет Міністрів України, 12 вересня 2011 р. , № 1130.
154. Володько О.В. Конструювання та розрахунок аеродромного покриття з нагрівними шарами / Піскунов В.Г., Володько О.В., Демчук О.М. // Зб. тез Між. наук-прак. конф. «Аеропорти – вікно в майбутнє», 04-05.06.09. – Київ. – С. 12.
155. Володько О.В. Перспектива впровадження нагрівних автодорожніх та аеродромних покриттів: матер. 67 наук.-практ. коф. науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та підрозділів Національного транспортного університету /О.В. Володько. – 2011. – Київ. – С.152.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22686.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.