У нас уже 177529 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ГАЛУЗІ КІНО
Количество страниц 26
ВУЗ КПУ
Год сдачи 2014
Содержание Зміст
Вступ
1. Статус англіцизмів в українській мові.
1.1. Значення терміну “англіцизм”
1.2 Історія та причини проникнення англіцизмів в Україну
1.3. Англіцизми в українських термінологічних системах
1.4. Встановлення мови-джерела
2. Тематична класифікація кіно термінології англійського походження
3. Асиміляція термінів англійського походження в сфері кіно:
3.1. Фонетична асиміляція
З.2. Словотвірна асиміляція
3.3. Граматична асиміляція
3.4. Семантична асиміляція
Висновки
Список використаної літератури
Лексикографічні джерела


ВСТУП
Постійний розвиток і еволюція суспільства вимагає від мови перебування на рівні вимог часу, оскільки вона повинна задовольняти потреби людей, що нею користуються. Зміни в різних сферах життя соціуму: суспільно-політичній, економічній, науково-технічній, духовній, культурній та ін. породжують для мови нові об’єкти називання і формують потребу в неологізмах. Водночас мова як системно-структурне утворення характеризується такою внутрішньою організацією (системні міжрівневі взаємозв’язки, власний словотворчий потенціал, стилістичні зміни, існування мовних антиномій тощо), яка є чинником динамічних процесів.
Найвиразніше відображає мовну еволюцію лексико-семантичний рівень. Словниковий склад є найбільш чутливим до всіх зовнішніх факторів впливу, на ньому активно відбивається дія внутрішніх законів розвитку мови. Саме лексика, „на відміну від інших мовних систем, менш чутливих і більш замкнених (напр., фонематичної або граматичної), безперечно, більш широка, складна, гнучка і рухлива” [19, 12].
Інноваційні процеси у словниковому складі є постійним об’єктом аналізу в наукових працях дослідників. Зокрема, теоретичні питання розвитку та вдосконалення української мови вивчали О.С.Мельничук та О.О.Тараненко; діахронні дослідження лексико-семантичної системи були предметом вивчення Л.А.Лисиченко та О.Г.Муромцевої; до аналізу динаміки мови засобів масової інформації зверталися О.А.Стишов, Т.А.Коць, Д.В.Мазурик. Зрозуміло, що це питання актуальне і в сучасний період мовної еволюції.
Процес неологізації лексичного складу мови здійснюється різними шляхами. Основними з них є такі:
1) засвоєння іншомовних запозичень;
2) поява лексико-семантичних варіантів;
3) утворення слів за допомогою способів деривації.
Слід відмітити, що при, здавалося б, зовнішній хаотичності процесу запозичення іншомовних слів у його методологічній основі чітко проглядається дія загального діалектичного принципу єдності історичного й логічного. Якщо розглядати сучасний стан словникового складу мови як категорію логічного, тобто відносно зрілу структуру, а під категорією історичного розуміти довготривалі у хронологічному сенсі процеси входження у цей склад іншомовної лексики, то взаємодія історичного й логічного постає як скорочене, очищене від випадковостей та зигзагів відображення історичного в логічному. Другий аспект взаємодії історичного й логічного, який відмічається у загальній методології, стверджує, що, крім скороченого відображення логічним історичного, відбувається ще й перетворення історичного в логічному. У перенесенні на конкретне філологічне дослідження це звучить так: запозичені лексичні одиниці в процесі їх функціонування в мові-запозичувачі досягають різного рівня їх асиміляції.
Список литературы Conclusions.

The research paper deals with the effect of the general dialectical principal of the unity of historical and logical on the process of enlarging the lexis of the Ukrainian language. Under analysis are reasons, functions and the role of English lexical borrowings in the Ukrainian language.
The process of expansion of new words of English origin in cinema sphere into the lexical system of Ukrainian language of the last decade of the XX and the beginning of the XXI century is analyzed. The amount of new borrowings first of all from English language is caused by widening of intergovernmental, culturological and as a result – interlanguage contacts of modern Ukraine with the world. The correlation of pragmatics and semantics in this process, stages of application of the borrowings with consideration to the cognitive procedures are analyzed in this paper. Recently formed borrowings groups in cinema sphere functioning in modern mass media and in “live” colloquial speech, Internet communication are described in the given diploma paper. The pragmatic characteristic of the modern borrowings in cinema sphere in Ukrainian language of the last decade is described in this work.
The list of the newest Anglicisms in cinema sphere, which is based on the materials of the modern lexographical sources, periodicals and TV programmes, has been made. The thematic groups have been exposed. They are “General lexes in cinema sphere”, “Genres”, “People and professions in cinema sphere ”.
The periods in borrowing of Anglicisms in the Ukrainian language have been defined. The specific characteristic of the modern period has been showed up, which is in the sharp increasing of coming of the English lexical units due to a) the linguistic factors – the necessity of bringing the language on its nominational-lexical level (linguistic picture of the world) to the synchronous accordance to its conceptual picture and b) the out linguistic factors –
1) integration of Ukraine in the international cultural and information processes with taking into account the status of the English language as the means of international communication;
2) the most intensive extra linguistic and linguistic Anglo-American influence during all the periods of the development of the Ukrainian language;
3) the most intensive informative processes and globalization of the influence of mass-media.


Список використаної літератури
1. Баранник Д.Х. Українська мова на межі століть. //Мовознавство: №3. – 2001.
2. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К.: Радянська школа, 1955. – 248с.
3. Володарская Э.Ф. Заимствования как отражение русско-английских контактов. //Вопросы языкознания: №4. – 2002.
4. Жовтобрюх М.А. Основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови // Мова. Людина. Суспільство. – К.: Наук. думка, 1977. – С.14-23.
5. Задорожний Б. Принципи визначення правил транскрипції іншомовних слів засобами української графіки.//Рідне слово випуск 2 – К.: 1973.
6. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови 80-ті – 90-ті роки ХХ століття: Дисертація д-ра філол. наук: 10.02.04. – Запоріжжя, 1999. – 403 с.
7. Зорівчак Р.Г. Іноземна мова як засіб глибшого пізнання мови. /Рідне слово. – вип. 7 – К.: 1973.
8. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.
9. Коць Т.А. Мова відкриває нові можливості // Культура слова. – Київ, 2002. – Вип.60. – С.39-43.
10. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підр. для студ. філол. спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 368 с.
11. Кудрявцева Л.О. Моделювання динаміки словникового складу мови. – Київ, 1993.
12. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Харків: Харк. ун-т, 1977. – 114 с.
13. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови. – Харків, 1997. – 129 с.
14. Мазурик Д.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2002. – 19 с.
15. Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000. – №4. – С.15-20.
16. Мельничук О.С. Розвиток мови як суспільне явище і як предмет сучасного мовознаства // Мовознавство. – 1991. – №3. – С.3-11.
17. Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. – Харків: Вища шк., 1985. – 152 с.
18. Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-і рр. ХХ ст. - початок XXI ст.). – Автореф. дис. Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 19 с.
19. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30-90 годы ХІХ века. – М.; Л.: Наука, 1965. – 564 с.
20. Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. // Мовознавство. – 1999. – С.53-60.
21. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): Монографія. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
22. Українська мова: функціонування на сучасному епаті. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. 15-16 травня 2002р. – Бердянськ, 2002.
23. Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем. – К.: Наук. думка, 2004. – 324 с.
24. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М.: Просвещение, 1977. – 335 с.Лексикографічні джерела
25. Словник іншомовних слів. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 966 с.
26. Cловник іншомовних слів. – К.: Держполітвидав, 1955. – 829 с.
27. Сучасний словник іншомовних слів / під ред. Г. П. Півторак. – К. : Довіра, 2006.
28. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М.: Сов.Энциклопедия, 1962-1978. - Т.6.
29. Українська мова. Енциклопедія. – К.: 2000.
30. Macmillian English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford OX4 PP. A&C Black Publishers Ltd 2005.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.