У нас уже 177536 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Вихід України на світовий ринок інноваційної продукції
Количество страниц 150
ВУЗ КПИ
Год сдачи 2014
Содержание ЗМІСТ:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 6
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СВІТОВОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 6
1.1 Сутність інноваційної продукції як економічної категорії 6
1.2. Світовий ринок інновацій та його структура 6
1.3 Формування конкурентних переваг в процесі інтеграції у світовий ринок інноваційної продукції 6
РОЗДІЛ 2 6
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 6
2.1 Основні фактори формування ринку інноваційної продукції в розвинених країнах світу 6
2.2 Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку світового ринку інноваційної продукції 6
2.3 Місце України на світовому ринку інноваційної продукції 6
РОЗДІЛ 3 6
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 6
3.1 Розвиток ринку інноваційної продукції в Україні 6
3.2 Формування механізмів розвитку експортного сектору інноваційної продукції в Україні 6
3.3 Перспективи України на світовому ринку інноваційної продукції 6
ВИСНОВКИ 6
ЛІТЕРАТУРА 6
ДОДАТКИ 6

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день конкурентоспроможність та позиції країни у глобальній економіці визначається насамперед тим, наскільки розвинута її національна інноваційна система, яка базується на згенерованому показнику інноваційного розвитку, який, в свою чергу, виражається, зокрема, через такі показники, як індекс інноваційного розвитку, глобальний індекс конкурентоспроможності, патентна активність тощо. Це, в свою чергу, залежить від того, наскільки країна здатна швидко розробляти/імпортувати та впроваджувати у розвиток виробничої/невиробничої сфер нові та перспективні науково-технологічні та інноваційні розробки. Оскільки в епоху глобалізації життєвий цикл технологій з плином часу зменшується, на даний час, важливим постає фактор першості реалізації нововведення порівняно із фактом його безпосередньої розробки. Крім того, скорочення терміну інноваційного циклу посилює конкурентні позиції контрагентів на міжнародній економічній арені. З усвідомленням вищесказаного, спостерігається висока активність процесів інтернаціоналізації на мікро-, мезо-, мета- та макрорівнях міжнародних економічних відносин, що пов’язано намірами максимально зменшити витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та на реалізацію нововведень шляхом кооперування та спеціалізації окремих суб’єктів, діючих на світовому ринку технологій, що, в свою чергу, дозволяє розробити висококонкурентний технологічний продукт.
Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених одним з найважливіших системних факторів підвищення конкурентоспроможності національної економіки вважають становлення інноваційної моделі розвитку суспільства, яка передбачає технологічну модернізацію національної економіки, зростання обсягів виробництва інноваційної продукції та формування інноваційної культури. Провідна роль у формуванні інноваційної моделі належить державі, її політиці щодо сприяння розвитку конкурентного середовища, забезпечення захисту інтелектуальної власності, стимулювання попиту на інновації, підтримки розвитку науки і освіти, підготовки кадрів за інноваційними напрямками, створення ефективної інноваційної інфраструктури та ін.
Проблемам формування та становлення інноваційної моделі розвитку економіки України присвятили свої дослідження такі вітчизняні вчені, як О. Амоша, Ю. Бажал, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гончарова, О. Гриценок, В. Мунтіян, А. Поручник, О. Субочев, В Тарасевич, Л. Федулова та інші. Відсутність дієвих заходів щодо впровадження цієї моделі на практиці, а також фрагментарний характер досліджень щодо використання зарубіжного досвіду при вирішенні даної проблеми, зумовлюють актуальність подальшого більш глибокого вивчення даного питання.
Мета дослідження полягає у виявленні основних факторів, що визначають характер взаємодії світового ринку та українського внутрішнього ринку інноваційної продукції, і визначенні на їх основі передумов і перспектив входження України у світовий ринок інноваційної продукції.
Реалізація мети роботи зумовила необхідність постановки та розв’язання таких завдань:
 Визначити сутність інноваційної продукції як економічної категорії;
 Охарактеризувати світовий ринок інновацій та його структуру;
 Визначити процес формування конкурентних переваг в процесі інтеграції у світовий ринок інноваційної продукції;
 Дослідити основні фактори формування ринку інноваційної продукції в розвинених країнах світу;
 Проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку інноваційної продукції;
 Визначити місце України на світовому ринку інноваційної продукції;
 Дослідити розвиток ринку інноваційної продукції в Україні;
 Визначити процес формування механізмів розвитку експортного сектору інноваційної продукції в Україні;
 Визначити перспективи України на світовому ринку інноваційної продукції.
Об'єктом дослідження є світовий і український ринки інноваційної продукції.
Предметом дослідження є відносини, що складаються в сфері міжнародного обміну інноваційною продукцією, процесі розвитку світового ринку інноваційної продукції та його взаємодії з українським ринком.
Методологічну основу дослідження становить системносинергетичний підхід, що дозволяє розглянути світовий ринок інноваційної продукції як відкриту систему, яка складається під впливом глобальних факторів, а також внутрішньосистемних змін в рамках національних ринків інноваційної продукції.
У дипломній роботі використані загальнонаукові методи (наукова абстракція, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія), методи порівняльного аналізу, економіко-математичні (кореляційний аналіз, кластерний аналіз, індексний метод), а також статистичні методи обробки даних. Також в дослідження виконані з використанням загальнонаукових методів порівняльного аналізу та системного підходу до вирішення поставлених завдань.
Інформаційну базу дипломної роботи склали державні нормативні акти, офіційні статистичні дані, матеріали періодичної преси, а також відкриті публікації в Інтернеті.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Список литературы ВИСНОВКИ

В ході виконання поставлених задач були сформовані відповідні висновки.
Інноваційна продукція повинна володіти такими характеристиками, як наявність значної науково-технічної новизни, бути результатом впровадженого об’єкта інтелектуальної власності, приносити вдосконалення, розвиток, підвищувати рівень конкурентоспроможності, а також забезпечувати позитивний матеріальний або нематеріальний ефект підприємству, державі, галузі тощо. Інноваційна продукція повинна бути практичною у застосуванні та задовольняти нові або існуючі потреби її споживачів. Для того, щоб продукція вважалась інноваційною, вона повинна відповідати усім вище переліченим ознакам.
Інноваційна діяльність містить процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, а також прив'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. У зв'язку з цим, об'єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми та проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери;сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Найчастіше об'єкти інноваційної діяльності мають форму інноваційного проекту - це комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту або інноваційної продукції.
Створення інноваційної продукції є одним з головних критеріїв конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, тому стратегічним напрямом має стати ефективна інноваційна діяльність. Важливою передумовою для цього є врахування сукупності чинників, які впливають на розвиток інноваційної діяльності на макро-, мезо- та макрорівнях. Сьогодні намітився підхід, згідно якого інновації визнаються як конкурентні переваг країни, що обумовлює зміни і нововведення у системі створення цінностей на мікрорівні, створення конкурентоспроможного виробництва й управління на мезорівні, формування і реалізацію стратегій соціально-економічного розвитку країни на макрорівні шляхом формування інноваційного потенціалу. Такий підхід дозволить прискорити структурні зрушення в економіці та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції.
На сьогодні головними факторами розвитку світового інноваційного ринку є поглиблення технологічної глобалізації, а також той беззаперечний факт, що інноваційні процеси у високотехнологічних галузях отримали корпораційну основу, оскільки транснаціональні корпорації мають великі можливості, щоб залучати необхідні ресурси для генерування та впровадження інноваційних продуктів. До того ж ліквідація географічних кордонів завдяки розвитку інформаційних та комунікаційних технологій сприяла інтернаціоналізації інноваційного процесу.
Успішне функціонування світового ринку інноваційної продукції дасть змогу створити такий конкурентний продукт, який би забезпечити високі конкурентні позиції та економічний прогрес країн світу, а також розв’язати деякі глобальні проблеми технологічного розвитку. За сьогоднішніх умов переходу суспільства до якісно нового етапу техноглобального розвитку на ринку інноваційної продукції досягнення високого конкурентного статусу суб’єктами МЕД можливе буде лише за умов формування ефективних національних інноваційних систем.
Сучасний ринок інновацій характеризується жорсткою конкуренцією, де всі його учасники усвідомлюють величезний вплив грамотного управління інтелектуальними ресурсами на економічне зростання. Великий обсяг експорту високотехнологічної продукції мають технологічні гіганти - Китай, США, Німеччина. На Найбільшим експортером і імпортером високотехнологічної продукції в даний час є Китай, який швидкими темпами наздогнав і навіть випередив провідних лідерів експортерів у високотехнологічній сфері, таких як США, Німеччина і Японія і став одним
Вагома роль у здійсненні міжнародного технологічного обміну належить ТНК. У сучасних умовах основним каналом експорту продуктивного капіталу розвинутих країн стали їх транснаціональні корпорації, тому для України важливого значення набуває використан¬ня ліцензійних угод між провідними ТНК світу та українськими ФПГ. Реалізація інноваційної стратегії розвитку української економіки повинна ґрунтуватись на підвищенні ефективності залучення суб’єктів ринку у сфері міжнародного наукового-технологічного обміну, стан та прогно¬зи такої співпраці потребують подальшого дослідження та розробки механізмів вдосконалення інституціонального середовища.
Позиції нашої держави в різних міжнародних рейтингах свідчать про те, що зростання економіки країни можливо лише за умов проведення цілеспрямованої інноваційної політики, приведення у відповідність до неї підприємницької діяльності, здійснення реальних кроків у напрямі реалізації необхідних структурних змін в економіці та технологічної модернізації виробництва.
На сьогодні Україна залишається серед світових лідерів за такими напрямами фундаментальної науки, як фізика, математика, інформатика, хімія, фізіологія, медицина; має піонерні напрацювання та прикладні розробки у сфері лазерної, кріогенної, аерокосмічної техніки, засобів зв'язку та телекомунікацій, програмних продуктів; входить у "вісімку" держав, які мають необхідний науково-технічний потенціал для створення авіа космічної техніки, та у "десятку" найбільших суднобудівних країн світу.
На відміну від розвинених країн, в Україні ще не створено національну інноваційну систему. Інноваційна діяльність характеризується структурною деформованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних і соціальних аспектів. Серед основних проблем на шляху впровадження інновацій в Україні можна виділити проблеми законодавчого, фінансового, кадрового характеру.
В Україні існують реальні передумови для переходу на інноваційний шлях розвитку. Насамперед, це високий рівень освіченості населення, досить потужний науково-технологічний потенціал, представлений великою кількістю науковців з напрацьованим багажем передових унікальних методик за окремими напрямками досліджень (зокрема - у високотехнологічних галузях промисловості, що можуть стати фундаментом при побудові економіки інноваційного типу), а також методологічних підходів та методів для прискорення інноваційного розвитку економіки.
Наявність 14 чинних на даний час законодавчих актів та більше 100 нормативно-правових урядових і відомчих документів, що регламентують інноваційну діяльність, свідчить про те, що базове правове поле для регулювання даної діяльності практично сформоване. Хоча велика кількість документів з цього напрямку, прийнятих на рівні Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента України робить нормативно-правову базу дещо суперечливою.
Основними причинами відсутності дієвих кроків щодо становлення національної інноваційної системи, є несприйняття політичною елітою України того факту, що безупинний економічний розвиток країни, зростання рівня її конкурентоспроможності можливі лише за умови переходу до інноваційної моделі розвитку; вузьке розуміння сутності інноваційної активності (лише як закупівля зарубіжних технологій чи устаткування та комп’ютеризація суспільства); відсутність політичної волі для проведення відповідних реформ, а відповідно – невиконання прийнятих законів та постанов уряду; недостатній рівень фінансування наукових досліджень; низька виконавча дисципліна міністерств і відомств; відсутність належного контролю з боку виконавчої влади усіх рівнів та ін.
ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеєнко Л.М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський): навч. посіб. / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. – Т.: Астон, 2003. – 672 с. – ISBN 966-308-031-0.
2. Америка: сталий розвиток. Новий консенсус заради майбутнього / Президентська рада США з питань сталого розвитку ; пер. з англ. – [2-е вид.]. – К. : Інтелсфера, 2007. – 186 с.
3. Байда Я.А. Современные тенденции развития международного рынка инноваций [Электронный ресурс]: Статья / Cборник научных статей «Россия: потенциал инновационного развития. Сборник научных статей аспирантов и студентов», СПб.: Институт бизнеса и права, 2011 – Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/070411/2.html
4. Безгін К.С. Врахування чинників опору інноваційному розвитку створення цінності на підприємстві / К.С. Безгін // Економічний Вісник Донбасу. – 2011. – №2 (24). – С. 185-187.
5. Беновська Л.Я. Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації / Л.Я. Беновська //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2010_18/Benovska.pdf
6. Березанська В. Винахідник нашого часу, хто він? / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 8. – С. 4–6.
7. Білозір Л. В. Особливості формування ринку інноваційної продукції в аграрній сфері //Економіка АПК. — № 2. — 2005. — С. 106–113.
8. Бизнес. - Китай обогнал Южную Корею по регистрации международных патентов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rosbalt.ru/ business/2011/02/14/819118.html
9. Бондаренко Н.М. Напрямки підвищення інноваційної активності промислових підприємств / Н.М. Бондаренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4031/1/s8_48_bondarenko.pdf.
10. Вовчок С.В. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / С.В. Вовчок. – Київ, 2009. – 20 с.
11. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012–2013. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949
12. Городиський Т.І. Інноваційний потенціал: фактори впливу / Т.І. Городиський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. Праць. – Львів, 2007. – Вип. 17.2. – С. 276-284.
13. Гречан А.П. Теоретичні засади визначення інноваційного потенціалу підприємства / А.П. Гречан // Економіка та держава. – 2005. – №7. – С. 34–37.
14. Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки / С. Давимука // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 12. – С. 31–38.
15. Денисюк В.А. Фактори та модель інноваційно-орієнтованого економічного розвитку / В.А. Денисюк, А.В. Марков // Економіст. – 2009. – №4. – С. 20-25.
16. Дерманська Л.В. Теоретичні засади формування концепції інноваційного розвитку підприємств / Л.В. Дерманська // Інноваційна економіка. – 2011. – С. 171-175.
17. Державна служба статистики України / Статистична інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/? p=stat_inform.
18. Д'якур М. Проблеми інноваційного розвитку України / М. Д'якур. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68308.doc.htm
19. Доповідь Держстату «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008-2010 рр. (за міжнародною методологією)» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publnauka_u.htm
20. Дослідження INSEAD: Глобальний індекс інновацій 2012. [Электронный ресурс]: Міжнародна бізнес-школа INSEAD і Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO) – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/interes/dosludjennya_insead_global_undeks.html
21. Єрмолаєва В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні / В. Єрмолаєва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_46.pdf.
22. Експорт інноваційної продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=480
23. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Л.: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714 с. – ISBN 966-553-272-3.
24. Закон України «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002 № 40-IV. [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15
25. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" № 2623-III від 11.07.2001 р. (редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
26. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : [навч. посіб.] / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
27. Звіт про конкурентоспроможність України. Назустріч економічному зростанню та процвітанню // Фонд «Ефективне управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teq.org.ua
28. Згуровский М.З. Устойчивое развитие и глобальное моделирование: Качество жизни и безопасности населения земного шара / М.З. Згуровский, А. Гвишиани. – К. : Издательский дом «Политехника», 2008. – 351 с.
29. Івченко В. В Україні немає інноваційного буму, бо наука й бізнес «говорять різними мовами» (за інф. Prostobiz.ua) / В. Івченко // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 9. – С. 42–43.
30. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства" від 28.11.2005 № 382. [Електронний ресурс]: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1495-05
31. Ігнатенко О.Я. Стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств / О.Я. Ігнатенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu. ua/2008 / fem / ignatenko/library/st1.htm.
32. Інформаційно-аналітичні матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/2010-09-09-12-22-00/2010-09-09-12-25-43/235-2010-12-07-11-34-29Карпунь І.Н. Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання: методологія формування, механізми реалізації: монографія / І.Н. Карпунь, М.С. Хом’як. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-199-001-1.
33. Индекс экономики знаний — информация об исследовании. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info
34. Казмірчук С. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи / С. Казмірчук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 25-35.
35. Касьян З.Е. Сутність інноваційного потенціалу підприємства / З.Е. Касьян, Т.Є. Воронкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/ 2010_1/37.pdf.
36. Князь О.В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств / О.В. Князь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/2925/St_34_18.pdf.
37. Коваленко О.М. Інноваційні та мотиваційні чинники економічної політики регіонального розвитку / О.М. Коваленко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/26IMC.pdf.
38. Кузнєцова А.Я. Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / А.Я. Кузнецова. – Київ, 2005. – 36 с.
39. Кузьмін О. Фактори інноваційного розвитку підприємств / О. Кузьмін, Т. Кужда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11391.
40. Лаврук В.В. Активізація інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / В.В. Лаврук // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету : збірник наукових праць. – 2010. – №17. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_17/Lavruk.pdf
41. Маслак О.О. Чинники впливу на інноваційну активність підприємств / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб-к наук. пр. – Львів, – 2008. – Вип. 18.8. – С. 203-207.
42. Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.]/ [Т. В. Майорова]; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-883-5
43. Мазур О.А. Технологічні парки. Світовий та український досвід / О.А. Мазур, В.С. Шовкалюк. – К. :Вид-во "Прок-бизнес", 2009. – 70 с.
44. Мазур А.А. Технологические парки Украины / А. А. Мазур // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегод.; редкол. Ю.С. Пивоваров (отв. ред.) и др. – М. : ИНИОН РАН, 2010. – Вып. 5. – Ч. II. – С. 314–316.
45. Міцура, О.О. Рівні взаємодії суб'єктів міжнародного ринку інновацій [Текст] / О.О. Міцура // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) / Редкол.: О.В. Прокопенко та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 187-188.
46. Мировая статистика. Фарма 2020. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.pharma2020.ru/discussion/tag/мировая%20статистика.html?pharma2020=8fd6 8b7c7c474f10e5698dd4b7bd1cd7
47. Международное сотрудничество. Статистические данные о подаче заявок [Елек¬тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/pct/res/article_2. html
48. Мунтян В. Захист інтелектуального потенціалу – стратегія розвитку України / В. Мунтян // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 4. – С. 11–14.
49. Наливайченко С.П., Наливайченко К.В. «Роль ТНК у здійсненні міжнародного технологічного обміну»// Ученые записки Таврического национального универси¬тета им. В.И. Вернадского, Серия «Экономика и управление». Том 22 (61). - 2009 г.- № 2.- С. 229-234
50. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / [42000 слів / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 2000. Т.2.– 912 с. – ISBN 966-7173-02-Х.
51. Павлюк А.П. Передумови та перспективи інноваційного розвитку українських регіонів / А.П. Павлюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №5, Т. 1. – С. 93-97.
52. Пантелейчук Д.Ю. Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств / Д.Ю. Пантелейчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua/ua/archive/conf/7/2/ pantelejchuk.doc.
53. Паладій М. Трансформація інтелектуального капіталу в матеріальні та духовні блага – основа інноваційного розвитку національної економіки / М. Паладій // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 11–15.
54. Панченко І. Ключові проблеми інноваційного розвитку України та методи їх вирішення / І. Панченко // Тези Інтернет конференції. – 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internet-conference/internet-conference-number-2/49-konferencia-23-02-2012/116-2012-03-16-00-52-29.html
55. Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому (ч. ІІ) / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 7. – С. 43–50.
56. Петрова Н.Б. Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях : навч. посіб. / Н.Б. Петрова, Н.Ю. Мущинська, Л.Г. Чеканова. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 248 с. ISBN 966 – 695 – 097 – 9.
57. Полінкевич О.М. Моніторинг інноваційних процесів промислових підприємств [Електронний ресурс]: (Економічний форум) / О.М. Полінкевич // науковий журнал. – 2011. – № 2 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/ 2011_2/41.pdf.
58. Полянська А.С. Формування інноваційного потенціалу регіону як необхідна умова його конкурентного розвитку / А.С. Полянська, І.В. Миронова // Інноваційна економіка. – 2011. – №5(24). – С. 28-34.
59. Постанова КМУ від 14.05.2008 р. № 447 «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF/page
60. Реалізація інноваційної продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=480
61. Россоха В.В. Технологічний розвиток агропромислового виробництва / Россоха В. В. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 114 с.
62. Розпорядження КМУ від 17.06.2009 р. № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р
63. Рязанова Н. Можливі напрями використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об’єктів інтелектуальної власності / Н. Рязанова // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. – С. 26–30.
64. Соменкова Н.С. Формирование стратегии инновационного развития промышленного предприятия / Н.С. Соменкова // Экономика и финансы. – 2008. – № 1. – С. 160-162.
65. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: парламентські слухання [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.rada.gov.ua
66. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: проект / Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
67. Сучасні тенденції розвитку світового ринку інноваційних продуктів. А. М. Поручник, О. І. Чернявська: Стаття /Світове господарство та міжнародні економічні відносини // Вчені записки, випуск 12 – 2010. – с.233-239 – с.238
68. Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
69. Трофимова В.В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : [монографія] / В.В. Трофимова. – Сімферополь: ВіТроПрінт, 2009. – 260 с.
70. Урбан М.С. Порівняльний аналіз досвіду функціонування технологічних парків у Російській Федерації та Україні / М. С. Урбан // Проблеми науки. – 2011– № 1. – С. 24–30.
71. Федулова Л.І. Інноваційний потенціал підприємства як фактор забезпечення результативності реструктуризації / Л.І. Федулова, М.О. Колош // Наукові праці МАУП. – К.: МАУП, 2007. – Вип. 3. – С. 48.
72. Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І. та ін. Світова економіка: Підручник. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 582 с.
73. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник / Наталія Чухрай, Роман Патора. – К. : «Кондор», 2010. –398 с. – ISBN 966-351-056-0
74. Центр Разумкова. Національна безпека і оборона [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/journal.php
75. Шамина Л.К. Инновационный потенциал предприятия / Л.К. Шамина // Инновации. – № 9 (107). 2007.– С. 58-60.
76. Шовкалюк В. Стимулювання інноваційної активності в науці та промисловості / В. Шовкалюк // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 5. – С. 4–7.
77. Шовкалюк В. С. Кластери та інноваційний розвиток України / Створення та функціонування інноваційних кластерів. Інформаційно-аналітичні матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/images/stories/Stvor_ta_funk_klasteriv.pdf
78. Benchmarking enterprise policy. European Commission. — 2003. — Р. 7–10.
79. Dealing with innovation from emerging markets. Tigers are innovative too // By Professor William A. Fischer. — November, 2008. http://www.imd.ch/research/challenges/TC098-08.cfm
80. Innovation Union Scoreboard – 2011, European Commission. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
81. Economy Statistics. Distribution of family income - Gini index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nationmaster.com/graph/eco_dis_of_fam_inc_gin_ind-distributionfamily-income-gini-index
82. OECD, Main Science and Technology Indicators database, February 2011
83. OECD, Main Science and Technology Indicators Database, June 2011,
84. Science & Technology. World Bank. // Режим доступу: http://data.worldbank.org/topic/ science-and-technologv
85. Science, Technology and Industry Scoreboard 2007: Innovation and Performance in the Global Economy // OECD. — 25 October 2007. — P. 228. — www.oecd.org/sti/scoreboard
86. T. Alslev Christensen, G. zu Kocker, T. Lammer-Gamp, M. Thomsen, K. Olesen Cluster and Network Policy Programmes in Europe/ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/Cluster_policy_programmes_in_Northern_Europe_Article__2_.pdf
87. The Innovation Imperative in Manufacturing. How the United States Can Restore Its Edge: report ВСG. – 2009. – 32 p.
88. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.weforum.org/reports
89. WIPO. Возобновление роста числа подаваемых международных патентных заявок в 2010 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wipo.int/pressroom/ru/ articles/2011/article_0004.html
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.