У нас уже 211670 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Підприємство сутність і роль в економічному житті суспільства
Количество страниц 35
ВУЗ Дніпропетровський державний аграрний університет
Год сдачи 2014
Содержание План


Вступ 3
1. Підприємства: поняття та роль в економічному житті суспільства 5
1.1. Підприємство: поняття та значення 5
1.2. Функції та ознаки підприємств 7
2. Аналіз діяльності підприємств України в ринкових умовах господарювання
2.1. Аналіз діяльності підприємств України в сучасних умовах господарювання 13
13
2.2. Стан та динаміка діяльності малих підприємств України 17
3. Напрямки покращення діяльності підприємств 23
3.1. Шляхи вдосконалення діяльності підприємств 23
3.2. Інноваційний розвиток діяльності підприємств 28
Висновки та пропозиції 31
Список використаних джерел 34
Вступ
Ринкова економіка породила різні організаційні форми під¬приємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, при¬ватні, казенні підприємства Виникла необхідність врегулювати правовий статус об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування. З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам гос¬подарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Дедалі більшого розвитку, в тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів.
Для досягнення поставленої мети будь-якої підприємницької ді¬яльності - одержання прибутку необхідна організація, що припускає її здійснення відповідно та в межах встановленого законом порядку. Зазначений порядок передумовлений формами власності, способа¬ми розмежування повноважень власника по керуванню належним йому майном, імперативним вимогами чинного законодавства, без¬посередньою метою створення та спеціалізацією підприємця, ба¬жанням самого засновника (засновників) тощо. Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економіч¬ного середовища. Становлення «електронно-прозорого» світо¬вого ринку (з миттєвим доступом до інформації про будь-які товари та послуги) зумовило різке зростання конкуренції між виробниками. Кардинально змінилися роль та значення клієнта підприємств: “масового споживача” змінив індивідуальний за¬мовник. Така переорієнтація постійно стимулює інновації у сфері не лише продуктів та послуг, а й самих процесів виробництва та обслуговування. При цьому вимоги до якості товарів невпинно зростають, їхній життєвий цикл стає коротшим, номенклатура ширшою, обсяг випуску за її окремими позиціями меншим. За¬значені загальні тенденції можна помітити, проаналізувавши сучасний комп'ютерний ринок.
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що суттєві зміни в середовищі господарювання підпри¬ємств, що відбулися протягом останніх років, спричи¬нили появу і розвиток нових організаційних форм під¬приємницької діяльності. У процесі виготовлення про¬дукції і надання послуг дедалі ширше використовуються сучасні інфокомунікаційні технології, підприємства все частіше розв'язу¬ють завдання власної господарської діяльності, звертаючись до практики створення стратегічних альянсів, інтеграційні процеси набули нового «сучасного» значення, а організаційні характерис¬тики бізнес-структур визначають можливість їх ефективного роз¬витку. Саме організаційна складова на сучасному етапі зумовлює утримання та нарощування конкурентних переваг підприємства. За таких умов підприємство має ефективно протистояти змі¬нам зовнішнього середовища, вдаючись до випереджувальних або інших заходів, щоб зберігати свою життєздатність і досяга¬ти поставлених цілей. Сьогодні підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні час від часу вносити зміни у свою господарську діяльність.
Об’єктом роботи є підприємство. Предметом – економічна суть та роль українських підприємств в економічному житті суспільства.
Метою курсової роботи є дослідження сутності і ролі підприємства в економічному житті суспільства.
Дослідження діяльності підприємств в сучасних умовах розвитку економіки ведуть такі відомі вчені, як: Бондар Н., Виноградська А., Кредісов В., Манів З., Мочерний С., Семернікова І., Сідун Ю., Терещенко О., Тоцький В., Шаповал В., Шваб Л. та ін. Водночас наукові праці названих учених не вичерпують всю склад¬ну проблему функціонування підприємств, а скоріше утворюють фундаментальну базу для подальшо¬го її дослідження.
Методологічною основою роботи є теоретичні положення та висновки надбань світової економічної думки, фундаментальні концепції і закони сучасної економічної системи і підприємницької діяльності та особливості, що відображають реальний стан справ у діяльності підприємств України.
Перед нами поставлені наступні завдання: 1. Охарактеризувати поняття та роль підприємств в економічному житті суспільства; 2. Проаналізувати діяльність підприємств України в ринкових умовах господарювання; 3. Визначити концептуальні напрямки покращення діяльності підприємств.
Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Список литературы Висновки та пропозиції
Таким чином, домінуюче місце серед суб'єктів сучасної економіки належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах.
Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Будь-яке підприємство як юридична особа визначається за такими ознаками: 1.Організаційна єдність. Підприємство — це відповідним чином організована господарська діяльність із певною структурою управління і визначеними принципами внутрішньої побудови. 2. Відокремлення майна. Будь-яке підприємство має власні верстати, устаткування, машини, технологічні пристрої, матеріали, паливо тощо, якими володіє, розпоряджається і користується у виробничому процесі. 3. Майнова відповідальність. Підприємство несе юридичну та економічну відповідальність за своїми обов'язками перед постачальниками, споживачами і державою. 4. До того ж підприємство має право від свого імені й у власних інтересах звертатися до суду із позовами, вимагати відшкодування своїх збитків, якщо вони заподіяні іншим підприємством, або скасування рішень державних органів влади у разі їх незаконного характеру. Розрізняють декілька видів підприємств: за розмірами (мале, середнє, велике), за способом творення (унітарне, корпоративне), за формами власності, за галузями, за видом діяльності (виробничі, фінансові, посередницькі, страхові).
У 2011 р. великі підприємства займали 0,1% серед усієї кількості суб’єктів господарювання, у відсотках до загальної кількості суб’єктів, середні підприємства - 1,2%, малі підприємства – 19,1%, фізичні особи-підприємці - 79,6%. Аналізуючи кількість підприємств за видами економічної діяльності у 2011 році (у % до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності), можна відзначити, що великі підприємства займають 0,6%, середні підприємства - 5,7%, малі підприємства - 93,7%. Станом на 1.01.2010 р. більш ніж 90% підприємств, зареєстрованих в Україні, належали до малого та середнього бізнесу, але реальний внесок цих підприємств у ВВП – близько 11%. За період 2005-2010 рр. доходи малих підприємств складали лише 5,5% усіх доходів економіки, на відміну від країн Європи: у Данії, наприклад, підприємствами малого бізнесу щороку створюється 80% національного продукту, в Італії – 60%, середній внесок таких підприємств у ВНП країн – 63-67%. Попри зростання доходів українського малого та середнього бізнесу, починаючи з 2000 року його частка у ВВП та кількість компаній малого та середнього бізнесу неухильно знижується. Так, у 2005 р. на 1000 осіб населення України припадало 11 малих і середніх підприємств, у країнах Центральної та Східної Європи – 34 підприємства, в 2009 р., відповідно, 7 та 37.
Отже, зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування малого підприємництва в сучасній економіці, адже будь-яка «здорова» економічна система не може обійтися без балансу великого та малого бізнесу.
Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва; фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва; залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.
Державні механізми підтримки відіграють важливу роль у розвитку малого підприємництва. На сьогоднішній день в Україні ще не забезпечені основні компоненти сприятливого економічного середовища для успішного розвитку малого бізнесу: інвестиційні і інноваційні компанії та фонди, регіональні фонди підтримки підприємництва, лізингові компанії, аудиторські фірми, страхові організації, бізнес-центри, бізнес інкубатори. Основними напрямами державної підтримки малого бізнесу повинні бути:
– ефективне та досконале правове забезпечення, що має передбачити законодавче закріплення шляхів реалізації фінансово-кредитного та організаційно-консультативного напрямів державної підтримки громадян-підприємців із подальшим втіленням цих положень у регіональних програмах підтримки підприємницької діяльності громадян;
– фінансово-кредитна підтримка, яка реалізується за допомогою прямих і непрямих форм; встановлення системи гарантованого доступу підприємців до кредитних ресурсів, створення різноманітних державних програм підтримки банківських установ, які кредитують малий бізнес;
– організаційно-консультаційне забезпечення, яке реалізується за допомогою розгалуженої інфраструктури розвитку малого підприємництва, що сприятиме інформаційному та консультаційному обслуговуванню громадян підприємців завдяки існуванню розширеної мережі організацій, включаючи організацію державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян-підприємців, залучення їх до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних і регіональних потреб.
Результати дослідження щодо питань взаємозв’язку розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств та рівня їх конкурентоспроможності свідчать про безперечну ефективність комплексного розгляду даних компонент управління підприємством. При цьому важливе значення необхідно приділяти врахуванню основних проблем, що стримують інноваційний розвиток українських підприємств, а також його позитивним тенденціям. В свою чергу, дотримання зазначених вище пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу як на рівні держави, так і на рівні окремих компаній повинні забезпечити активізацію інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, поширення інновацій в усіх сферах національної економіки, а отже, – формування інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможності України. Вітчизняні підприємства мають спрямувати свої зусилля на інноваційний шлях розвитку, в першу чергу – на вдосконалення власних інноваційних потенціалів. Адже саме інноваційний розвиток може забезпечити захоплення стійких позицій на світовому ринку як вітчизняними підприємствами, так і нашою державою в цілому.


Список використаної літератури
1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // ВВР. - 1996. - № 30. - ст. 141.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 356.
3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 462.
4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011 р. - № 13 (№ 13-14, № 15-16, № 17). - Ст. 112.
5. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України № 2157-ІІІ від 21.12.2000 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/2157-14.
6. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України N 2063-111 від 19 жовтня 2000 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2063-14.
7. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность: учебн. пособ. / С.Н. Виноградова -Минск, 2008. - 235 с.
8. Виноградська А.М. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – Друге видання. – К.:Кондор, 2005. – 544 с.
9. Воронов М.П. Державне регулювання розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва: досвід України та ЄС / М.П. Воронов, І.В. Дихнич // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 88-92.
10. Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. – К : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип.19. – С.32-38.
11. Галіахметов І.А. Підприємство як об'єкт цивільних прав: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. ю. н.: 12.00.03 / Ігор Абзалович Галіахметов. - Одеса, 2005. - 20с.
12. Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки. – №8(74). – 2010. – С.107 – 114.
13. Гуняков Ю.В. Начало коммерциологии: функциональный аспект / Ю.В. Гуняков. -Красноярск : Изд-во КГУ, 2001. - 136с.
14. Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика / В.Даль. - Т.3. - М.: Рус. яз., 1980. - 562с.
15. Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, 2010 : стат. збірник / за ред. Жук І.М. – К., 2011. – Ч. 1. – С. 189–215; Ч. 2. – С. 35.
16. Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.01. – 364 с.
17. Карпова Е.И. Анализ зарубежного опыта поддержки малого бизнеса // [електронний ресурс] Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/
18. Кривобок С.В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н.: 12.00.03. - Харків, 2008. - 18с.
19. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю.М. Крупка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480с. - Бібліогр.: с.440-452.
20. Лех Г.А. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу/ Г.А. Лех, М.М. Ільчишин, О.Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – 400 с.
21. Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 6. – С. 158-164.
22. Мізюк Б.М. Інституційна роль та еволюційний шлях розвитку вітчизняних підприємств // Науковий вісник, 2003, вип. 13.4. – С. 143-149.
23. Небава М.І. Механізми державного регулювання та підтримки малого підприємництва в Україні // Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/
24. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / РАН. Ин-т русского языка; Российский фонд культуры. - М.: АЗЪ, 1993. - 960 с.
25. Озаринська В.В. Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні / В.В. Озаринська // [електронний ресурс] Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/
26. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : ученик [для высш. и средн. спец. учеб. заведений]. - Изд. 6-тє / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина. - М., 2008. - 328 с.
27. Пилипчук, О.В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №2. - С. 26-30.
28. Семернікова І.О. Економіка підприємства: Навч. посібник для вищих навч. Закладів. -Херсон: Олді-плюс, 2003.-311 c.
29. Тимчина А.І. Сутність і роль комерційної функції підприємств у ринковому середовищі // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15. – С. 297-303.
30. Тулай О. Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів. - 2010. - №4. - С. 138-149.
31. Україна у цифрах у 2010 році / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2011. – 260 с.
32. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. - Вид. 2-ге, - К.: Академвидав, 2007. - 576 с. (Альма-матер).
33. Хом’яков В. Манія переслідування/ В. Хом’яков // Контракт. – 2010. № 46. – С.18.
34. Цегелик Г.Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні / Г.Г. Цегелик, М.Я. Квик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - Т.2. - № 1. - С.84-89.
35. Шипуліна, Ю.С. Розвиток теоретико-методолігічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С.Шипуліна, С.М.Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 103-112.
36. Щербина В.С. Суб'єкти господарського права: монографія / В.С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 264с. - Бібліогр.: с.248-263.
37. Статистичні дані Державного комітету статистики України. - Режим доступу: // http://www.ukrstat.gov.ua.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.