У нас уже 27423 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Іноземні фірми
Количество страниц 114
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2014
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ІНОЗЕМНИХ ФІРМ
1.1. Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінки………………………………………………………………………………8
1.2. Інформаційно-правове забезпечення оцінки фінансового стану іноземних фірм…………………………………………………………………..14
1.3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю іноземних фірм.……..22
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНОЇ ФІРМИ (НА МАТЕРІАЛАХ ВАТ «МИКОЛАЇВОЛІЯ»)
2.1. Характеристика організаційно-економічної діяльності підприємства….30
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства………………………………….36
2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства…………………57
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНОЇ ФІРМИ
3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності фірми…………………………………………………63
3.2. Пропозиції зміцнення фінансової стійкості фірми……………………….66
3.3. Заходи поліпшення і розвитку ЗЕД підприємства………………………..80
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВАТ «МИКОЛАЇВОЛІЯ»
4.1 Організація системи охорони праці………………………………………...90
4.2 Оцінка стану охорони праці ………………………………………………..97
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...107
ДОДАТКИ……………………………………………………………………....116


ВСТУП

В сучасних економічних умовах діяльність іноземного підприємства являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обґрунтовані рішення.
Актуальність теми. Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться саме механізму фінансового аналізу стану підприємства та його фінансової стабільності, особливо і тих структур, які крім основної діяльності здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, результатом чого є прибуток, який на сьогодні є єдиним потенційним джерелом коштів для українських підприємтсв. Сучасний стан та перспективи розвитку якого і розкриваються в цій роботі.
Сучасна ситуація в Україні потребує виходу з економічної кризи, що пов’язано з поліпшенням організації фінансової діяльності, підвищенням ефективності управління фінансовими ресурсами, залученням інвестицій, зміцненням фінансової сталості і платоспроможності підприємств.
Ця проблема є предметом широких наукових досліджень. В опублікованій навчальній і науковій літературі подані методи і пропозиції стосовно цієї теми.
Окремі питання щодо фінансового забезпечення діяльності підприємства та вихід на зовнішні ринки, при здійсненні ЗЕД, знайшли своє висвітлення в роботах В. Базилевича, О. Василика, В. Гейця, В. Кравченка, І. Лютого, В. Мандибури, А. Мороза, Р. Пікус, М. Савлука, А. Чухна та ін. Теоретичні та методичні розробки стосовно формування і розподілу прибутку знайшли відображення у працях таких вітчизняних вчених: Ф. Бутинця, М. Дем’яненка, Г. Кірейцева, М. Маліка, А. Поддєрьогіна, П. Саблука, В. Шевчука та інших; а також зарубіжних вчених-економістів: І. Бланка, Б. Нідлза, Дж. Фостера, Е. Хендриксена, Ч. Хорнгрена, Я. Соколова та інших.
Однак існує потреба в подальшому дослідженні даної проблематики, поглибленні теоретичних засад формування і розподілу прибутку підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та є основою народного господарства України та науковому обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення використання фінансових ресурсів та підвищення фінансового стану в умовах ЗЕД.
Теоретична і практична доцільність дослідження теми роботи обумовлена і необхідністю пошуку шляхів зміцнення фінансового стану і підвищення платоспроможності та рентабельності підприємств.
Значна кількість іноземних підприємств має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.
Головною метою магістерської роботи є визначення поняття фінансового стану іноземного підприємства, його оцінка та напрямки покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан будь-якого іноземного підприємства.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено такі задачі:
- визначити сутність, мету та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства;
- здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства з метою визначення його фінансової стабільності та незалежності;
- визначити вплив факторів на зміну величини фінансових показників;
- надати аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- виявити резерви та розробити заходи щодо покращення фінансового стану підприємства та ЗЕД у наступному періоді.
Об'єкт дослідження є Миколаївський олійноекстракціний завод самостійно господарюючий суб’єкт, який організований у відповідності з чинним законодавством України, тобто є юридичною особою, займається підприємницькою діяльністю і функціонує на принципах комерційного розрахунку.
Предметом магістерської роботи є господарська діяльність ВАТ «Миколаїволія» та фінансовий стан підприємства, на основі показників що його характеризують.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними; наукової абстракції - при виділенні найбільш важливих показників оцінки фінансового стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень; опитування, що здійснювалося серед працівників досліджуваних підприємств з метою визначення попиту на акції та прогнозованої динаміки їх ринкової вартості.
Теоретична основа дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження стали роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань фінансового забезпечення діяльності підприємств. Інформаційною базою дослідження виступають статистичні щорічники за останні роки, наукові та практичні статті та фінансова звітність досліджуваного підприємства.
Практичне значення дослідження. Результати можуть бути використані при вдосконалені системи оцінки фінансової стабільності підприємств.
Структура роботи: магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг друкованого тексту магістерської роботи складає 115 сторінки.
Список литературы ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки та пропозиції:
1. Визначено, що фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його поточного стану, а також визначення того, по яких напрямках потрібно вести роботу з поліпшенню цього стану.
2. Підприємство ВАТ «Миколаїволія» можна вважати фінансово стійким, так як більшість показників фінансово-економічного стану є позитивними. Показники експортно-імпортної діяльності в основному на високому рівні. Варто зазначити, що підприємство розширюється.
3. Визначення зовнішніх та внутрішніх чинників є важливою складовою усунення негативних наслідків з метою підвищення ефективності діяльності фірми. При цьому негативний вплив одних факторів не може бути нейтралізований позитивним впливом інших.
4. Пропонується розробка організаційно-економічних умов досягнення фінансової стабільності на базі моделі оцінки за допомогою інгегрального показника Кф.ст., що дозволяє згрупувати причини і фактори, які сприяли дестабілізації фінансового стану підприємства.
5. Рекомендується використовувати компромісну модель фінансування оборотних активів з метою зниження ризику втрати ліквідності оборотних активів за рахунок нарощування величини чистого оборотного капіталу.
6. Запропоновано такі шляхи покращення фінансового стану та підвищення рівня рентабельності підприємства:
 Нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг.
 Здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників.
 З максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси.
 Кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову політику, оскільки на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни.
 Найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.
 Здійснити заходи щодо зниження собівартості продукції.
 Знизити собівартість продукції рекомендується шляхом зниження затрат, зокрема на енергопостачання. Підприємству пропонується впровадити міні-ТЕЦ. Економічний ефект від впровадження власної ТЕЦ виявляється у зменшенні майже в три рази витрат на енергозабезпечення підприємства.
 Аналізуючи техніко-економічні показники власних когенераційних установок можна зробити беззаперечний висновок, що підприємствам харчової промисловості вигідно впровадження власних ТЕЦ.
 Завдяки такій економії витрат на енергоносії строк окупності проекту по будівництву власної ТЕЦ складає 3 роки при правильному виборі устаткування для генерації, і режимів його роботи. Кошти, які потрібні для здійснення такого проекту пропонується отримати шляхом ліквідації дебіторської заборгованості.
7. Також пропонується зменшити суму поточної дебіторської заборгованості в майбутньому. Для цього необхідно користуватися таким видом банківських послуг як факторинг.
Якщо підприємство буде слідувати вищезазначеним рекомендаціям, воно зможе вийти на більш рентабельну діяльність шляхом зниження собівартості продукції та збільшенню обсягу продукції що виготовляється. А також за рахунок самофінансування виробничої діяльності та зменшенню частки позикового капіталу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баб’як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств / Баб’як Н.Д. // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С.34-37.
2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник 2-ге вид. перероб. і доп / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – К.: Либідь, 2009. – 384 с.
3. Батура О. Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні / Батура О. , Корягіна Т. // Економіка України. – К. – 2012. – № 10 – С.23-28.
4. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств / Безуглий А. // Економіка України. – 2011. – №1. – С.34 – 40
5. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / Білик М.Д. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 312 с.
6. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. / Бланк И.А. - Киев: МП «ИТЕМ» Лтд., «Юнайтед Лондон Трейд Лимитид», 2011. – 448 с.
7. Блонська В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / Блонська В.І. // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – №18. – С. 122-128.
8. Богодухов Д. Ефективна дивідендна політика акціонерного товариства: основні принципи, методи та практика використання в Україні / Богодухов Д. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С.41-47.
9. Болдуєва О.В. Стан забезпеченості фінансовими ресурсами інвестиційного процесу в Україні / Болдуєва О.В. // Науковий вісник ЧДІЕУ. 2010. – №4 – С.18-24.
10. Ванькович Д.В. Оpганізація упpавління фінансовими pесуpсами підпpиємств у пеpехідній економіці Укpаїни (на пpикладі відкpитих акціонеpних товаpиств: автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.02.03 / Ванькович Д. В. – Львів. нац. ун. ім. І. Фpанка. – Львів, 2010. – 20 с
11. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник / Василик О.Д. – К.: НІОС. – 2011. – 416 с.
12. Вівчар О.Й. Власний капітал як основне джерело функціонування підприємства / Вівчар О.Й. // Науковий вісник НЛТУ. 2009. – №19. – С. 146-150.
13. Волков О. И. Экономика предприятия / Волков О. И., Скляренко В.К. – М. – «ИНФРА», 2010. – 601 с.
14. Гайдук І.О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства / Гайдук І.О. // Науковий вісник НЛТУ. – 2010. – № 15. – С. 204-208.
15. Гайдук І.О. Механізм формування власних фінансових ресурсів / Гайдук І.О. // Науковий вісник НЛТУ. – 2010. – № 15. – С. 326-328.
16. Ганієв А. Капітал акціонерного товариства: принципи формування, оптимізація структури: [Акціонерне товариство ( корпорація ) ] / Ганієв А. // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7. – С.41-45.
17. Голов С. Управлінський облік як фактор зростання прибутковості підприємства / Голов С. // Податкове планування. – 2009 – №31. – С. 31-40.
18. Гpиньов А.В. Бізнес-планування pозвитку акціонеpного товаpиства: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01 / Гpиньов А. В / Хаpк. деpж. екон. ун -т. – Х., 2009. – 17 с.
19. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності / Гребельник О.П., Романовський О.О. – К.: Деміург, 2010. – 296 с.
20. Довгань Л.П. Державне регулювання фінансової діяльності акціонерних товариств / Довгань Л. П. // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С.52-58.
21. Дроздова Г.М. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия / Дроздова Г.М. – Донецк, 2009. – 154 с.
22. Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими ресурсами та фінансовими потоками: концепції проблеми перспективи / Єрмошкіна О.В. // Вісник національного гірничого університету. – 2010. – №13. – С. 33-38.
23. Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 587 с.
24. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” №2674-ХІІ від 13.10.1992 р., зі змінами та доповненнями від 15 травня 2003 р. № 762-IV, від 19 січня 2006 року № 3370-IV.
25. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” №236/96-ВР від 07.06.1996 р. зі змінами та доповненнями від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 18.12.2008 р. № 689-VI.
26. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” №959-ХІІ від 16.04.1991 р., зі змінами та доповненнями від 16.11.2006 р. № 360-V, від 10.04.2008 р. №253-VI, від 04.02.2009 р. № 923-VI.
27. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560-ХІІ від 18.09.1991 р. зі змінами та доповненнями від 29 червня 2010 р. № 2367-VI, від 9 вересня 2010 р. № 2518-VI.
28. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” №280/97 від 21.05.1997 р. зі змінами та доповненнями від 2.06.2011 р. № 3460-VI, від 7.07.2011 р. № 3610-VI.
29. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” №586-ХIV від 9.04.1999 р. зі змінами та доповненнями від 15.05.2009 р. № 732-IV, від 18.11.2009 р. № 621-VI.
30. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” №327/95-ВР від 15.09.1995 р. зі змінами та доповненнями від 11.09.2010 р. № 710-IV, від 02.12.2010 р. № 678-VI.
31. Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні” №671 від 2.12.1997 р. зі змінами та доповненнями від 15.03.2011 р. № 789-IV, від 21.02.2011 р. № 632-VI.
32. Зеленський С.М. Сучасні тенденції та перспективи забезпечення інвестиційної діяльності фінансовими ресурсами / Зеленський С.М., Зеленська О.О. // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2008. – №1. – С. 84-94.
33. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Зятковський І.В. — К.: 2009. – 365 с.
34. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. / Ізмайлова К. В. – К.: МАУП, - 2010. – 152 с.
35. Іщенко Н.А. Особливості формування амортизаційної політики підприємства // Вісник національного економічного університету 2009. – 2 № 18. – 2 С. 36-42.
36. Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємств / Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. // Фінанси України – 2009. - №10. – С. 138-144.
37. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2009. – 531 с.
38. Климовская М. Налоговая амортизация в бухгалтерском учете / Климовская М. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2009. – №22. – С.15-17.
39. Козій І.С. Місце і значення фінансового забезпечення в структурі фінансового механізму / Козій І.С. // Науковий вісник НЛТУ України. 2008. – С. 223-229.
40. Кузьмін О. Є. Амортизаційна політика підприємств / Кузьмін О. Є. // Фінанси України. – 2009. – №12 – С. 20-25.
41. Лук’янченко О.О. Амортизаційна політика в Україні / Лук’янченко О.О. // Фінанси України. – 2009. – №10. – С.46.
42. Лях Л. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи подолання / Лях Л., Короткевич О. // Економіст. – 2009. – №3 – С. 104-107.
43. Ляшенко. О.О. Управління капіталом підприємства: конспект лекцій. / Ляшенко. О.О. – К., Видавництво ЦНЛ, 2009. – 240 с.
44. Марченко А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів / Марченко А. // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 102-108.
45. Музиченко А. О. Методи оптимізації структури фінансових ресурсів / Музиченко А. О. // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №6. – С. 12-15.
46. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія / Павлюк К.В. – К.: НІОС, 2009. – 175 с.
47. Петренко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Петренко Ю.В. // Фінанси України – 2010. – №6. – С. 91-95.
48. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: навч.-мет. посібник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2009 – 294 с.
49. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий редактор проф. А.М. Поддєрьогін. 3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 460 с.
50. Познаховський В. А. Проблеми нарахування та виплати дивідендів в акціонерному товаристві / Познаховський В. А. // Українська держ. акад. водного госп-ва. – 2009. – С.45-51.
51. Попов О. Розробка і реалізація дивідендної політики акціонерного товариства / Попов О. // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 42-47.
52. Пройда-Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Пройда-Носик Н.Н. // Фінанси України – 2010. – №1. – С. 96-103.
53. Протопопова В. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств / Протопопова В., Вожжова О. // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 2009. – 2 Вип.12, т.4. – С. 99-103.
54. Родіонова О. М. Основи економіки/ Родіонова О. М. – К.: “Зодіак-Еко”. – 2009 р. – 244 с.
55. Рудченка О.Ю. Реформування відносин власності в Україні: Монографія. / Під редакцією О.Ю. Рудченка, С.Ю.Лєдомської – К.: КФ ДП НДЕІ Мікроекономіки та з питань європейської інтеграції. 2009. – 502 с.
56. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / Слав’юк Р. А. – Волинь.: “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2010. – 456 с.
57. Стецько М. В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи / М. В. Стецько, І. С. Юрій. // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С.54 –56.
58. Тpетьяк О. Д. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.02.03 / Хаpк. нац. ун-т ім. В. H. Каpазіна. – Хаpків, 2009. – 21 с.
59. Терещенко О.А. Статутний фонд, як джерело формування власних засобів підприємства / Терещенко О.А // Економіка підприємства 2009. – № 2-3. – С.2-15.
60. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.; За заг. ред. О. О. Терещенка. — К.: КНЕУ, 2009. — 312 с.
61. Топчак М.В. Дивідендна політика як стратегія розвитку акціонерного товариства у сфері розподілу прибутку / Топчак М.В. // Науковий вісник НЛТУ. – 2009. – №15. – С. 355-359.
62. Третяк Н.М. Діагностика забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами / Третяк Н.М. // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – №3. – С.188-191.
63. Уставный и прочий капитал: Практическое руководство / [авт.тексту Іванов В.М.] – Днепропетровск.: ООО „Баланс-клуб”, 2009 – 192 с.
64. Цалко. Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. Посібник / Цалко. Ю. С. – К.: ЦУЛ, 2009. – 360 с.
65. Чумаченко М. Амортизаційні відрахування – суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства / Чумаченко М. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 6-8.
66. Badan A. Introduction of Western-type norms in communication as one of Ukraine’s ways of becoming globally civilized, in. Kiyv, 2008, p.p. 166-170.
67. Elenkov D.S. (2007), Environmental Scanning System and Performance: an empirical study of Russian Companies, Journal of Management Development, vol. 16, No 2, p.p. 111-123.
68. Gregory P.R. (2009), Soviet bureaucratic behavior: Khozyaistvennike and Apparatchiki, Soviet Studies, October, p.p. 511-525.
69. Hostede G. (2010), Management Scientist are Human, Management science, Vol. 40, No 1 p.p. 4-9.
70. Mahoney J. (2011), Gifts, grease and graft, Financial Times Mastering Management, Pitman Publishing, London, p.p. 371-374.
71. Perlmutter H.V. (2011), Becoming Globally Civilized, Financial Times Mastering Management, Pitman Publishing, London, p.p. 408-413.
72. Robins S. First Insights into Business, Pearson Education Limited, Fourth ed., Harlow, England, 2010.
73. Shekshnia S. (2010), Managing People in Russia: Challenges for Foreign Investors, European Management Journal, vol. 12, No 3, p.p. 298-305.
74. Wood J.D. (2011), Culture ist not English, Financial Times Mastering Management, Pitman Publishing, London, p.p. 414-419.
75. Lytvytsky V.A. Planned Pregnancy // The Day, January 13, 2004, P.5
76. Roger LeRoy Miller, David VanHoose, Macroeconomics: Theories, Policies, and International Applications. 2-en ed. – South Western College Publishing, 2011.
77. World Investment Report, 2003: FDI Policies for Development (National and International Perspective). – UN, N.Y. and Geneva, 2003.
78. UN: Implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary-General ( General Assembly, A/58/323, 2003).
79. Marilyn Carr and Martha Chen: “Globalization, social exclusion and work: with special reference to informal employment and gender”, background paper prepared for the World Commission, Geneva, 2003.
80. Views of a changing world, Washington DC, the Pew Research Center for the People and the Press, June 2003, p.10.
81. Kenneth F. and Matthew J. Slaughter: Globalization and the Perceptions of American Workers (Washington DC, Institute for International Economics, March 2002).
82. International Labour Organization, Decent Work in the Informal Economy, Report VI, International Labour Conference, 90th Session (Geneva, ILO, June 2002).
83. Agell J. Incentives and Redistribution in the Welfare State: The Swedish Tax Reform – N.- Y.: Palgrave, 2008. – 518 p.
84. Boucher L. Tradition and change in Swedish education. – Oxford: Pergamon, 1982. – 215 p.
85. Davidson A. Two models of welfare: The origins and development of the welfare state in Sweden and New Zealand 1888-1998. – Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1998. – 234 p.
86. Esping-Andersen G., Friedland R., and Wright E.O. Modes of class struggle and the capitalist state // KapitaliState. – 2009. - №4/5. – p.p. 52-73.
87. Piazza J. A. Going Global: Unions and Globalization in the United States, Sweden and Germany. – N. C.: Lexington Books, 2001. – 457 p.
88. Schein E.H. Organisational Culture and Leadership. A. Dynamic View. San Francisco – Washington – London. Jossey – Bass Publishers, 2005.
89. The Postwar Transformation of the European Countries / by Brady J., Crawford B., Wiliarty S. The University of Michigan Press, 2009.
90. World Economic Outlook. – Washington, DC, USA: International Monetary Fund. – September.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.