У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Удосконалення державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні
Количество страниц 128
ВУЗ КГТУ
Год сдачи 2015
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………..………………………....4
Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності…………….…………….….....8
1.1. Поняття, сутність та інститути державного регулювання………..8
1.2. Національна система бухгалтерського обліку та фінансової звітності як об’єкт регулювання………………………………………………..15
1.3. Міжнародний досвід державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності…………………………………………………..20
Розділ 2. Законодавчо-нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні…………………………………….………….…33
2.1. Характеристика сучасного стану законодавчо-нормативного забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності…….…………..33
2.2. Облікова політика та її місце у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку і фінансової звітності……………………………...…41
2.3. Державне регулювання на етапах створення, функціонування та ліквідації бізнесу…………………...................................................................48
Розділ 3. Державне регулювання процесів реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні…………………....58
3.1. Сучасний стан та орієнтири системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності…………………………….………………………………..58
3.2. Проблеми впровадження МСФЗ українськими підприємствами ………………….………………………………………………………………....62
3.3. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку…..73
Розділ 4. Удосконалення державного регулювання системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності і Україні…………………………………………81
4.1. Покращення правових основ регулювання……….……….……….81
4.2. Удосконалення методичних засад і організаційних аспектів регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності…......……...89
4.3. Удосконалення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності……………………………………….………………….….95
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...................107
ДОДАТКИ……………………………………………………………………..125ВСТУП
Актуальність обраної теми полягає в тому, що курс на взаємодію ринку і держави, перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного, необхідність реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, зміцнення взаємозв’язку бухгалтерського обліку з цілісною системою управління, перетворення бухгалтерського обліку на основного постачальника інформації для сучасних систем менеджменту – це тільки частина чинників, які впливають на вибір форм і методів регламентації системи обліку та вимагають вивчення мотивів, які спонукають до регулювання бухгалтерського обліку.
В цих умовах об’єктивно необхідна зміна системної ролі державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в контексті загальної орієнтації нашої держави до Європейського Союзу, створення умов, за яких облік повинен стати ефективним інструментом впливу на економіку. В сучасних умовах вирішення цих завдань неможливе без втручання держави як єдиного реально діючого інституту здатного забезпечити необхідний правовий порядок в господарській сфері кожної окремо взятої країни та відстояти її економічні інтереси на міжнародному рівні.
Гармонізації обліку та звітності України з міжнародними стандартами сприяло прийняття і запровадження Програми реформування бухгалтерського обліку, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28 жовтня 1998 р., та Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.07 № 911-р. Для запровадження міжнародних стандартів необхідно забезпечити законодавчі й організаційні передумови. Існує невідповідність і неузгодженість роботи вищих законодавчих органів країни стосовно повноважень і компетенції з питань розробки та впровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку, відсутність професійного судження бухгалтерів, наявність податкового обліку. Це стримує інноваційний розвиток національної економіки й реалізацію іноземних інвестиційних проектів. Виходячи з цього дослідження гармонізації бухгалтерського обліку і звітності з міжнародними стандартами й обґрунтування напрямів її розвитку набуває важливого значення та потребує активізації.
Загально теоретичні питання державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності України є предметом досліджень таких відомих вітчизняних учених-економістів, як М. Білуха, Н. Дорош, І. Дрозд, М. Кужельний, Г. Купалова, М. Малік, Є. Мних, Р. Хом’як, В. Швець та ін.
Методичним та прикладним питанням багатопланової проблеми державного регулювання обліку та фінансової звітності України вивчають такі вітчизняні вчені і практики: Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Горицька, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, М. Лучко, В. Пархоменко, О. Редько, В. Сопко, Н. Ткаченко та інші.
Серед зарубіжних дослідників слід назвати О. Амата, Р. Антоні, А. Афанасьєва, Дж. Блейка, В. Брюкова, Я. Вільямса, Х. Гернона, Ж. Дішара, В. Качаліна, В. Ковальова, М. Коркіна, Г. Мііка, Д. Мітчела, С. Модерова, Г. Мюллера, Б. Нідлза, Д. Оріле, А. Погорлецького, Я. Соколова, О. Соловйову й інші.
Проте окремі теоретичні, методичні, організаційні, практичні, нормативно-правові й інші аспекти бухгалтерського обліку та фінансової звітності України вивчені недостатньо.
Актуальність, теоретична і практична значимість дослідження вказаних проблем, недостатнє їх вивчення, а також необхідність пошуку шляхів державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності визначили вибір теми магістерського роботи.
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є поглиблення теоретичних та розробка методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.
Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні завдання:
- визначити поняття, сутність та інститути державного регулювання;
- розглянути національну система бухгалтерського обліку та фінансової звітності як об’єкт регулювання;
- дослідити міжнародний досвід державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- визначити характеристику сучасного стану законодавчо-нормативного забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
- визначити облікову політику та її місце у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
- дослідити державне регулювання на етапах створення, функціонування та ліквідації бізнесу;
- проаналізувати сучасний стан та орієнтири системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- охарактеризувати проблеми впровадження МСФЗ українськими підприємствами;
- визначити міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку;
- проаналізувати покращення правових основ регулювання;
- розробити шляхи удосконалення методичних засад і організаційних аспектів регулювання;
- розробити удосконалення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Об’єктом дослідження є державне регулювання національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, і організаційних засад державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Інформаційною базою для написання роботи слугують первинна документація, фінансова звітність підприємств, Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ), Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарський і Податковий кодекси, також статті в економічних журналах і праці вчених в галузі бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
В магістерській роботі було використано загальнонаукові методи – індукція та дедукція, аналіз та синтез, діалектичний, історичний та системний підходи при дослідженні сутності доходу від реалізації як економічної категорії.
В роботі також використані специфічні методи бухгалтерського обліку – документування, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, бухгалтерська звітність, спеціальні методи економічного аналізу – групування, факторний аналіз, горизонтальний і вертикальний порівняльний аналіз, трендовий аналіз, розрахунково – аналітичні прийоми, графічний метод аналізу.
Структура та обсяг. Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи налічує 125 сторінки комп’ютерного тексту. Робота містить 15 таблиць, 5 рисунків, список використаних джерел, що включає 152 найменувань та додатки.
Список литературы ВИСНОВКИ
Дослідження теоретичних і практичних проблем державного регулювання щодо вдосконалення державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні дає можливість зробити такі висновки і пропозиції:
1. Державна економічна політика - стратегія цілеспрямованого впливу на економічні процеси на макро- і мікрорівні, створення та вдосконалення умов економічного розвитку відповідно до певного суспільного устрою. Державне управління розглядається як інструмент реалізації економічної політики. Державне регулювання економіки - сфера діяльності органів державної влади щодо цілеспрямованого впливу на поведінку суб´єктів господарювання шляхом застосування різноманітних методів і засобів. Тобто, державне регулювання економіки можна розглядати як функцію державного управління економікою, як інструмент реалізації економічної політики. Термін "регулювання" в зарубіжній економічній літературі має два значення. В широкому розумінні він ототожнюється з державним втручанням в економіку, в більш вузькому - з адміністративно-правовою регламентацією підприємницької діяльності. Регулювання (від лат. regulare) означає "підпорядковувати певному порядку". Отже, державне регулювання - це комплекс заходів держави, спрямованих на скерування поведінки товаровиробника в напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами державної влади цілей.
2. У світовій практиці виділяються дві моделі регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності: державна регламентація та професійна регламентація. Державна модель передбачає існування в країні законів, що регламентують бухгалтерський облік та фінансову звітність. Професійна модель регламентації передбачає розробку правил та порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності професійними організаціями бухгалтерів. Система правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності включає законодавчі та нормативні акт, що регламентують організацію та ведення бухгалтерського обліку підприємствами, установами та організаціями різних організаційно-правових форм, визначають порядок формування ними інформації у бухгалтерському обліку та представлення її у фінансовій звітності, а також визначають компетенцію державних органів у цій сфері. Ця система складається з актів кількох рівнів юридичної сили, що перебувають у певній ієрархічній підпорядкованості
3. Як і в більшості країн ЄС, скорочена та повна форми бухгалтерських документів мають однакову структуру. І в балансовому звіті, і у звіті про прибутки та збитки потрібно відображати порівняльні за роками показники. Будь-які зміни у застосовуваних бухгалтерських підходах чи методах аналізу мають детально пояснюватися в коментарях до звітів, щоб користувач міг порівняти поточні показники з показниками минулого року. В Італії форма балансового звіту така сама, як у Німеччині. Балансовий звіт розміщується горизонтально. Основним документам фінансової звітності у всіх країнах є бухгалтерський баланс підприємства, який виступає головним джерелом інформації про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених користувачів.
4. Під системою нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку розуміють сукупність законодавчих, нормативних правових актів та інших документів, що відносяться до бухгалтерського обліку. Сьогодні в Україні склалася багаторівнева система регулювання обліку та звітності, на формування якої значно вплинули економічні перетворення в країні, необхідність працювати у нових ринкових умовах, а також активне розповсюдження і впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Окремі науковці виділяють 5 рівнів регулювання обліку та звітності, але проведене нами дослідження дозволило аргументувати й виділити лише 3 рівні, на кожному з яких регулювання здійснюється відповідними органами та підприємствами відповідно до наділених для цього повноваженнь
5. В Україні, як і в більшості країн світу, суб’єкти господарювання самостійно визначають облікову політику, обирають форму бухгалтерського обліку, синтетичні та аналітичні бухгалтерські рахунки, форми первинних документів, організують систему внутрішнього контролю. При цьому необхідно керуватись вимогами законодавства, що не завжди відрізняється досконалістю та послідовністю. Щодо облікової політики, наслідком недоліків законодавчого регулювання стало неефективне її впровадження та використання підприємствами на практиці. Це, у свою чергу, негативно впливає на ефективність роботи суб’єктів господарювання загалом. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є врахування організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств як основи при розробці ними облікових політик. Крім того, удосконалення потребує нормативне регулювання бухгалтерського обліку підприємств.
6. Створення і реєстрація підприємств в Україні відбуваються у певній послідовності: після визначення мети та цілей діяльності підприємства необхідно обрати організаційно-правову форму, його існування та здійснити державну реєстрацію. Вибір організаційно правової форми підприємства. Створюючи підприємство, необхідно зважати на деякі юридичні нюанси, ігнорування яких може завадити нормальному веденню господарської діяльності та реалізації поставлених перед підприємством завдань. Функціонування.Основним юридичним актом, що регламентує роботу підприємства, є Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Статут підприємства - головний установчий документ, а колективний договір регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Законодавство України визначає види й форми підприємств, правила їх організації та ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності, створює однакові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності, визначає їх права і форми відповідальності у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини з іншими суб'єктами господарювання та державою
7. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати як симбіоз: адміністративних та ринкових концепцій; національних і міжнародних стандартів; юридичної й економічної моделі. Необхідність збереження державного регулювання бухгалтерського обліку та звітності обумовлена важливістю досягнення єдності ведення обліку й складання бухгалтерської звітності, достовірності відображення та вчасності надходження облікової і звітної інформації, створення єдиного методологічного і правового забезпечення бухгалтерського обліку та звітності для всіх підприємств незалежно від форм власності, виду діяльності й відомчої підпорядкованості. Упровадження в Україні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку дає змогу отримати сприятливе економічне середовище насамперед для інвесторів, менеджерів, керівників компаній.
8. Розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні ізольовано від світових тенденцій його розвитку не можливий в умовах світової глобалізації. Законодавчі зміни, що відбулися останнім часом в плані реформування бухгалтерського обліку, є лише першим кроком до запровадження застосування МСФЗ в Україні. Ці зміни потребують невідкладного здійснення ряду заходів на всіх рівнях ієрархії інституціонального забезпечення запровадження МСФЗ, успішна реалізація яких в результаті має сприяти поступовому входженню України до країн, що мають методологічний вплив на розвиток глобальної системи бухгалтерського обліку. Це дасть можливість врахувати національні інтереси та інституціональні особливості розвитку вітчизняної економіки в плані більш привабливого та достовірного висвітлення цінностей притаманним вітчизняній економіці. Облікова політика пов'язана з господарською діяльністю виробничих системі, як правило, спрямована на їх розвиток і вдосконалення. Однак, на практиці часто виробнича система не досягає потрібного рівня або ці процеси здійснюються дуже повільно, оскільки керівництво підприємств не надає належної уваги процесу формування облікової політики.
9. Підготовка кваліфікованих фахівців з МСБО сьогодні є одним із актуальних напрямків реформи системи обліку й звітності в Україні. Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є, і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСБО можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки й світових господарських зв'язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСБО, роблять її адекватнішою й здатною відобразити справжній майновий і діловий стан організації. У зв'язку із цим цінність МСБО важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів. Сьогодні міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й активно впливають на розвиток національних систем бухгалтерського обліку й звітності. Ці причини вплинули на вибір МСБО як орієнтира для реформування системи бухгалтерського обліку й звітності України.
10. Сьогодні Міністерство фінансів України з об’єктивних причин не здатне в повному обсязі забезпечити ефективне державне регулювання системи бухгалтерського обліку. Тому серед безліч проблем, які постали перед Україною на сучасному етапі, виявилася і організаційна проблема по створенню нового, незалежного від міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, державного органу по управлінню бухгалтерським обліком в країні. Практичне забезпечення виконання положень запропонованого законопроекту по державному регулюванню системи бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності автор рекомендує покласти на Національний комітет з бухгалтерського обліку і фінансової звітності України. Це буде сприяти активізації європейських інтеграційних процесів в Україні, подальшому розвитку міжнародного співробітництва, виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу, залученню іноземних інвестицій в національну економіку.
11. Основні напрямки вдосконалення організаційної складової бухгалтерського обліку полягають у визначенні оптимальної структури облікового апарату підприємства, який би повністю й оперативно здійснював доручені йому функції обліку, контролю й аналізу; в атестації і раціоналізації робочих місць і розробленні та впровадженні технологічних карт операцій, які виконує бухгалтерська служба. Упровадження технологічних карт дає змогу позбутися зайвих документів і операцій, визначити межі відповідальності за проведення операцій, розробити алгоритм для подальшої автоматизації операцій, створити передумови для структурної перебудови бухгалтерської служби підприємства.
12. Основні напрямки вдосконалення організаційної складової бухгалтерського обліку полягають у визначенні оптимальної структури облікового апарату підприємства, який би повністю й оперативно здійснював доручені йому функції обліку, контролю й аналізу; в атестації і раціоналізації робочих місць і розробленні та впровадженні технологічних карт операцій, які виконує бухгалтерська служба.
Упровадження технологічних карт дає змогу позбутися зайвих документів і операцій, визначити межі відповідальності за проведення операцій, розробити алгоритм для подальшої автоматизації операцій, створити передумови для структурної перебудови бухгалтерської служби підприємства.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. №436-IV (зі змінами і доповненнями). / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (редакція від 21.03.2014 р.) / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 12.05.2011 р. № 3332-VI. / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". - – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13/
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Мінфіну від 28.05.99 р. № 137 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи": Наказ Мінфіну від 18.10.99 р. № 242 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Мінфіну від 20.10.99 р. № 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».- [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Мінфіну від 08.10.99 р. № 237 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": Наказ Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти": Наказ Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Наказ Мінфіну від 29.11.99 р. № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Мінфіну від 31.12.99 р. № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": Наказ Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти": Наказ Мінфіну від 28.04.2001 р. № 205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств": Наказ Мінфіну від 07.07.99 р. № 163 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": Наказ Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції": Наказ Мінфіну від 29.02.2002 р. № 147 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін": Наказ Мінфіну від 18.06.2001 р. № 303 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію": Наказ Мінфіну від 16.07.2001 р. № 344 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Наказ Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам»: Наказ Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність": Наказ Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів": Наказ Мінфіну від 24.01.2005 р. № 817 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами": Наказ Мінфіну від 19.05.2005 р. № 412 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": Наказ Мінфіну від 18.11.2005 р. № 790 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати": Наказ Мінфіну від 28.04.2006 р. № 415 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість": Наказ Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин": Наказ Мінфіну від 26.08.2008 р. № 1090 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій": Наказ Мінфіну від 30.12.2008 р. № 1577 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» . - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09.
34. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»: Наказ Мінфіну від 21.02.2011 р. № 27 «Про затвердження Положення бухгалтерського обліку». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11.
35. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
36. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності: Наказ Міністерства Фінансів України від 19.12.2006 № 1213. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1363-06.
37. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Міністерство Фінансів України від 30.11.1999 №291. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
38. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку. – Київ : Сварог, 2012. – 732
39. Алборов Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК / Р.А. Алборов. — М.: Дело и Сервис, 2011. - 464 с.
40. Андрієнко Н. Оцінювання кредитоспроможності позичальника як метод мінімізації кредитного ризику банку / Н.Андрієнко // Наука молода. - 2012. - №8. - С. 70-75.
41. Андрос С. В. Реформування обліку та фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / С. В. Андрос. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/ru/node/271
42. Антонов А. С. Аудит: проблемы организации и становления / А.С. Антонов // Бух. учет. — 2012. - №3. С. 45-54.
43. Баклан В. П. Независимый финансовый контроль во Франции / В.П. Баклан // Контролинг. - 2012.- №4. - С. 87-93.
44. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 495
45. Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик ; за ред. Білик М.Д. ; М-во освіти і науки Укр. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Тов "ПанТот", 2012. – 279
46. Білуха, М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. [Текст] / М. Т. Білуха. - К.: Цент навчальної літератури 2011. - 690 с.
47. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха - Дніпропетровськ. 2011. – 491 с.
48. Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6.
49. Безверхий К. Вітчизняна фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від Мінфіну // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 8-12
50. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: підручник. В 2 т. [Текст] / И.А.Бланк. - К.: Ника-Центр, 2012. - 512 с.
51. Богатко Н.Г. Облік та аналіз фінансових інвестицій: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 [Текст] / Н.Г. Богатко; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. - X., 2010. - 17 с.
52. Бровкова Е. Г., Внешнеэкономическая деятельность: підручник. [Текст] / Е. Г. Бровкова, И. П. Продиус. - К.: Сирин, 2010. - 196 с.
53. Бурцев В. Організація внутрішнього аудиту в компанії / В. Бурцев // Фінансовий ринок України. – 2011. - №2 (40). – С.25-30
54. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". 2-е вид., доп. і перероб / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2011. -576 с.
55. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності :навчальний посібник. [Текст] / За ред. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП. "Рута", 2012. - 544 с.
56. Ващенко Л. О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 [Текст] / Л. О. Ващенко; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2011. – 20 с.
57. Веріга Г.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Г.В.Веріга, А. Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №9. – 19-25. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013
58. Власюк Г.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення / Г.В. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 40-44.
59. Гик О. В. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики / пер. з англ. О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик [та ін.]. – К., 2011. – 1172 с.
60. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Приклади і коментарі.: Практичний посібник / С.Ф. Голов. - К.: Лібра, 2011. — 840 с.
61. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності : міжнародні стандарти фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-9
62. Головко В. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб"єктів господарювання / В. Головко, В. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 130).
63. Головко І.В. Методика коригування показників фінансової звітності підприємства в умовах інфляційної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 178-186
64. Голубнича Г. П., Мельник Т. Г. Звітність підприємства : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575
65. Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення суспільних потреб в умовах глобалізації бізнесу / Г. П. Голубнича // Науковий вісник Ужгородського нац. університету:Сер.:Економіка. – 10/01/2010 . – N29 ч.1 :Спецвипуск . – С. 224-228
66. Голубнича Г.П.. Розвиток обліково-анілітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи / Г. П. Голубнича // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка:сер.:Економіка . – 08/2011 . – Вип.130 . – С. 27-30.
67. Гончарук Я. А. Аудит: навч. посіб. / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2010. – 292 с.
68. Гречина І.В. Оціна інвестиційної привабливості торговельних підприємтв: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст]/ І.В. Гречина; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк, 2011. - 19 с.
69. Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3).
70. Гура Н., Швець В.Г. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів / Н. Гура, В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-38
71. Гура Н. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів / Н. Гура, М. Цибульник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-38
72. Данкевич А.Є. Розвиток орендних земельних відносин в сільському господарстві /A.Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 43-46.
73. Давидов Г.М. Звітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с
74. Дорош Н. І. Аудит : теорія і практика / Н. І. Дорош. – К., 2011. – 495 с.
75. Дорош Н. I. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2011. - 402 с.
76. Дрозд І. Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 130).
77. Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія / А.О. Єпіфанов, H.A. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А.О. Єпіфанова. - Суми: УАБС НБУ, 2011. - 286 с.
78. Єфіменко В. Аудиторські послуги (супутні аудиту роботи) / В. Єфіменко // Бух. облік та аудит. — 2012. - №81. – С. 56-62.
79. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та закордоном [Текст] / М. Жежера // Економіка, фінанси, право. - 2011 . - № 5. - С.12-19.
80. Жила В. Г. Ревізія і аудит: Навч. Посіб / В.Г. Жила - К.: МАУП, 2011. - 96 с.
81. Засадний Б.А. Міжнароднй досвід застосування МСФЗ: переваги і недоліки для України / Засадний Б.А.// Теоретичні та пркладні питання економіки – 2013, випуск 28- т.1.
82. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. — К.: Лібра, 2012. — 224 с.
83. Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45
84. Івахів Ю. Фінансове звітування як система розкриття інформації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 37-42
85. Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / K.B. Ізмайлова. - К.: МАУП, 2011. - 152 с.
86. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: [моногр.] / Т.О. Каменська: Нац. Акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ. - аналіт. агенство», 2011. – 499 с.
87. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 39-43
88. Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7
89. Камышанов П. И. Практическое пособие по аудиту / П.И. Камішанов. — М.: ИНФРАМ, 2012.- 522 с.
90. Ковальчук Т.М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. -. Чернівці: Рута, 2010. - 392 c. - ISBN 978-966-568-948-5.
91. Коваленко А.Г. Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України): автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / А. Г. Коваленко; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2011. - 18 с.
92. Косова Т.Д. Фондові операції підприємств у контексті ефективності корпоративного управління / Т.Д. Косова // Вісник ДонНУ-ЕТ. - 2011. - №4 (36)'. - С.170-181.
93. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навч. л-ри, 2011. – 392 с. – ISBN 978-966-364-698-5.
94. Краснокутська H.C. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. [Текст] / НС. Краснокутська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2010. - 352 с.
95. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / М.В. Кужельний. — К.: КНЕУ. 2011. - 334 с.
96. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Л.П. Кулаковська. — К.: "Каравела", Львів: "Новий світ-2000", 2012. - 504 с.
97. Купалова ГЛ. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч. посібник / Г. І. Купалова. - К: Знання, 2010. - 639 с. - ISBN 978966-346-497-8.
98. Ловінська Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 84-100
99. Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : монографія / Світлана Ніщимна. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 375
100. Нитецкий В.В. Финансовый анализ в аудите. Теория и практика. [Текст] / В.В. Нитецкий. - М.: Дело, 2011. - 256 с.
101. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності україни з міжнародними стандартами: автор. дис. канд. наук : 08.00.09 / Л.П. Нишенко. – К., 2008. – 25 с.
102. Масютин, С. А. Корпоративное управление: опыт и проблемы: монография [Текст] / С. А. Масютин. - М.: Финстатинформ, 2011. - 280 с.
103. Маренич Т.Г. Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у вітчизняну практику // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 44-49
104. Мисака Г. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції / Г. Мисака, І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-38. – (Економіка ; Вип. 130).
105. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / Олексій Молдован ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 380 с.
106. Оліфіров О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства: навчальний посібник. [Текст] О.В. Оліфіров. - Донецьк : До-нДУЕТ, 2011. - 326 с.
107. Орлова В. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами / В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-7
108. Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Пархоменко. — Луганськ: Арамдрук, ДСД "Лугань", 2010. - 240 с.
109. Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. О. А. Петрик. – К., 2011. – 472 с.
110. Петряєва 3. Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ 3. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко; Харківський національний економічний унт. - X. : ХНЕУ, 2012. - 236 с. - ISBN 978-966-676-304-7.
111. Попович В. Міжнародні стандарти фінансової звітності: необхідність запровадження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 245-246.
112. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. - 3-тє вид., пере-роб. і доп. - К. : Знання, 2011. -. 630 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). - ISBN 978-966-346-471-8.
113. Прокопенко І. Ф., Методика і методологія економічного аналізу: навч. посібник. [Текст] / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. - К. : ПУЛ, 2011. - 430 с.
114. Редько А. Аудит: просто о сложном или введение в практический аудит / А. Редько. К.: 2012. — 96 с.
115. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер, с франц. / Под ред. Л. П. Белых. - М.: Аудит, ЮНИТИ. 2011. - 375 с.
116. Рованів І. І. Політика формування капіталу і фінансова звітність підприємства : аналіз взаємозалежності показників на прикладі Укріїни [Текст] / І. І. Романів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 115 – 119.
117. Романов А. Н. Автоматизация аудита / А.Н. Романов. - М.: ЮНИТИ, 2011. -336 с.
118. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту / В.С. Рудницький. — Тернопіль: Економічна думка. 2010. - 192 с.
119. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Г. В. Савицька // 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2011. – 668 с. – ISBN 966-346-291-4.
120. Скобара В. В. Аудит: методология и организация / В.В. Скобра - М.: Дело и Сервис, 2011.- 576 с.
121. Сопко В. В. Власний капітал акціонерних товариств : особливості визначення та обліку [Текст] / В. В. Сопко // Науковий вісник Львівської академії і права. – 2010. – 17.6. – С. 246 – 253. – 24
122. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник [Текст] / В.В. Сопко, В.П. Завго-родній. / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2012. - 411с.
123. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: Навч. Посіб / Л.К. Сук. — K.: Знання, 2010. — 471 с.
124. Сухарев П.М. Системний підхід до визначення сутності фінансового потенціалу підприємства [Текст] / П.М. Сухарев, О.О. Батлукова // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2012. - Вип. 19, т. 2. - С. 110-115.
125. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Терещенко, Я.І.Невмержицький, А.П. Куліш та ін.; За заг. ред. О.О. Терещенка. — К.: КНЕУ, 2012. — 312 с.
126. Тихонов А.Г. Наукові аспекти економічного обороту землі в Україні / А.Г. Тихонов, Л.В. Паламарчук // Землевпорядкування. - 2012. - № 3. - С. 3-14.
127. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів економ, спец. — 5-е вид., доп. і пе-рероб / Н.М. Ткаченко. - К.: А.С.К. 2012. - 784 с.
128. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Вид. 6-те, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2013. – 981с.
129. Трегобчук В.М. Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері: наук. доп. / B.М. Трегобчук, Н.М. Скурська, В.Д. Яровий. - К. : Об'єднаний ін-т економіки НАН України, 2011. - 47 с.
130. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / А.М. Третяк, Д.І. Бамбід-ра. - К. : Вид-во ТОВ "ЦЗРУ". - 2011. - 143 с.
131. Третяк А.М. Фінансове регулювання використання та охорони сільськогосподарських земель у процесі ринкового обороту / А.М. Третяк // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 52-56.
132. Фаріон I. Д. Організація обліку, контролю й аналізу: навч. посібник [Текст] / I. Д. Фаріон, І.В. Перевозова. / Тернопільський національний економічний ун-т. - Т.: Економічна думка, 2012. - 714 с.
133. Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 73-78.
134. Хорт Ю. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств [Електронний ресурс] / Ю. Хорт // НБУ ім. Вернадського. – 2011. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/2009_11/Khort. pdf. – Загл. з екрану
135. Цалко. Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. Посібник / Цалко. Ю. С. – К.: ЦУЛ, 2011. – 360 с.
136. Чекин В. Д. Курс лекций по аудиту: Учеб. пособие для вузов / В.Д. Чекин // ВЗФЭИ. -М.: Финстатинформ, 2011. — 190 с.
137. Чепець О.Г., Губарик О.М. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами
[Електронний ресурс] / О.Г. Чепець, О.М. Губарик // “Економічні науки”. – Серія “Облік і фінанси”. – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2012. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_3/60.pdf
138. Чудовець В. Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 61-63
139. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник / М. А. Болюх [та ін.]; ред. М. Г. Чумаченко; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2012. - 555 с. - ISBN 966-574-416-X.
140. Швиданенко Г. О. Управління капіталом підприємства [Teкст] : навчальний посібник / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім.Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 440 с. – ISBN 966-574-882-3.
141. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник/ В. Г. Швець. – К.: Знання, 2013. – 575 с
142. Шебаніна О.В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення / О.В. Шебаніна // Економка АПК. - 2011. - № 7. - С. 7-13.
143. Шеремет А. Д. Аудит: Учеб. Пособ / А.Д. Шеремет. - М.: ИФРА, 2010. - 240 с.
144. Шеремета М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування [Текст] / Михайло Шеремета, Марія Шеремета // Економічний аналіз. - 2012. - вип. 2(18) - С. 295-298.
145. Шкарабан, C.I. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) [Текст]: для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Шкарабан [та ін.]; Тернопільський національний економічний ун-т. Кафедра економічного аналізу. - Т. : ТНЕУ, 2011. - 176 с.
146. Шпак Н. З. Система управління капіталом підприємства [Текст] / Н. З. Шпак, О. М. Рудницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − № 2010 – С. 257 – 261.
147. Штепо Н. А. Формирование совственного капитала в акционерных обществах [Електронний ресурс] / Н. А. Штепо, Ю. Н. Воробьев / НБУ ім. Вернадського. – 2012. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_2/Magazine_02_09_st46_pp81-84.pdf. – Загл. з екрану.
148. Щадилова С. Н. Бухгалтеру о внутреннем аудите / С.Н. Щадилова. - М.: АО "ДИС", 2012. -144 с.
149. Юхименко О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / О.М. Юхименко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 18-21.
150. Bischof,J.,Brüggemann,U.,Daske,H.,(2012).Fair Value Reclassifications of Financial Assets during the Financial Crisis. Working Paper, University of Mannheim.
151. Zasadnyi B. Analysis of the Implementation of International Financial Reporting Standards by Countries with Economies in Transition // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 94-98. – (Економіка ; вип. 9 (150)).
152. Žárová, M. – Procházka, D. – Roe, J. (2011): Financial reporting in the Czech Republic. Prague, Oeconomica, 2011
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.