У нас уже 22082 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Підвищення ефективності управління сучасним дошкільним закладом
Количество страниц 133
ВУЗ КГТУ
Год сдачи 2015
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ………………………………………………………7
1.1. Теоретичні засади організації управлінської діяльності в системі дошкільної освіти……………………………………………………………..7
1.2. Аналіз підходів до оцінки ефективності управління дошкільним навчальним закладом………………………………………………………..19
1.3. Особливості управління ДНЗ в сучасних умовах…………………….29
Висновки до розділу 1……………………………………………………….37
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ………………………………………………….…39
2.1. Характеристика КДНЗ №144………………………………………..…39
2.2. Аналіз ефективності управління КДНЗ №144……………………..…45
2.3. Основні недоліки управління КДНЗ №144……………………………53
Висновки до розділу 2……………………………………………………….68
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ…………………………………69
3.1. Розробка моделі підвищення ефективності управління ДНЗ………..69
3.2. Впровадження моделі підвищення ефективності управління КДНЗ № 144……………………………………………………………….…77
3.3. Оцінка ефективності нововведень……………………………………..85
Висновки до розділу 3…………………………………………………….…90
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ………………………………….92
4.1.Нормативно-правове забезпечення охорони праці……………………92
4.2.Організація безпечного робочого місця………………………………..96
4.3.Особливості охорони праці під час управління якістю роботи КДНЗ № 144………………………………………………………………...100
Висновки до розділу 4……………………………………………………...105
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………….106
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…110
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………119ВСТУП

Актуальність теми дипломної роботи полягає у тому, що сучасна ситуація розвитку системи управління освітою в Україні характеризується пошуком нових концепцій. Цей процес зумовлений змінами економічних відносин, суспільної свідомості, людських цінностей і орієнтацій. У зв’язку з цим актуалізується проблема вдосконалення управлінської діяльності дошкільного навчального закладу, вирішення якої дозволить забезпечити на практиці збіг поставлених цілей управління та досягнутих результатів.
Сучасний стан дошкільної освіти в Україні, зміна її парадигми (перехід від авторитарної до особистісно-орієнтованої моделі виховання), орієнтація на освітні запити дітей і батьків вимагають ряд актуальних напрямів діяльності дошкільних навчальних закладів, забезпеченню реалізації яких сприяє керівник, спроможний організувати колектив і який володіє певними знаннями освітнього менеджменту. Ефективної діяльності дошкільній установі можливо досягти лише тоді, коли керівник використовує сучасні управлінські методи, як інструменти впливу, котрі сприяють розвитку активності та ініціативи, творчості членів колективу для досягнення ключових результатів, і які ґрунтуються на науковій основі.
Стає необхідним наукове обґрунтування теоретичних основ організаційно-педагогічної системи діяльності дошкільного навчального закладу та її практична реалізація в управлінській діяльності керівника закладу. Тому питання підвищення ефективності управління дошкільним навчальним закладом спрямовані на упорядкування навчально-виховного процесу і його вдосконалення на сьогодні набувають надзвичайної актуальності для керівників вітчизняних сучасних установ дошкільної освіти.
Аналіз досліджень і публікацій свідчить, що дослідження шляхів удосконалення управлінського процесу на різних рівнях діяльності освітніх організацій стає актуальною проблемою сучасного менеджменту в освіті. Дослідження проблемних питань управління в освіті знайшло відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених і педагогів-практиків. Теоретичні засади управління освітніми закладами викладені у працях вітчизняних вчених В. Бондаря, Л. Даниленко, М. Дарманського, Л. Калініної, Г. Єльнікової, В. Олійника, а також зарубіжних – К. Бєлої, А. Кокіля, Ш. Палфі, П. Третьякова, К. Ющака та інших. Теорія і практика управлінської діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами та шляхи впровадження принципів менеджменту в цей процес розкриті у дослідженнях Ю. Конаржевського, М. Поташніка, Н. Кузьміної, Т. Шамової, Л. Даниленко, В. Маслова та ін. Проблеми управління дошкільним навчальним закладом у різних її аспектах висвітлені Л. Артемовою, К. Крутій, Н. Лисенко, М. Марусинець, Т. Махинею, Н. Платохіною, Л. Покроєвою, І. Улюкаєвою, Т. Філімоновою, Р. Чумічовою та іншими. Разом з тим залишається ще багато невирішених питань які потребують подальшого дослідження. Тому обрана тема дипломної роботи є актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних аспектів управління сучасним дошкільним закладом і шляхи вдосконалення щодо підвищення ефективності його діяльності. Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
 розглянути теоретичні засади організації управлінської діяльності в системі дошкільної освіти і зробити аналіз підходів до оцінки її ефективності;
 розкрити особливості управління ДНЗ в сучасних умовах;
 надати характеристику ДНЗ №144;
 проаналізувати ефективність управління ДНЗ №144;
 визначити основні недоліки управління ДНЗ №144;
 надати пропозиції щодо розробки моделі підвищення ефективності управління ДНЗ;
 окреслити шляхи впровадження моделі підвищення ефективності управління ДНЗ №144;
 зробити оцінку ефективності нововведень;
 проаналізувати стан охорони праці під час управління якістю роботи дошкільного навчального закладу.
Об’єктом дослідження є система управління дошкільним навчальним закладом.
Предметом дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів управління сучасним дошкільним закладом і практичне їх використання щодо підвищення ефективності діяльності ДНЗ №…
Для досягнення поставленої мети і виконання окреслених завдань у дипломній роботі використано наступні методи дослідження: системно-структурний, порівняльно-зіставний, з позицій яких проаналізовано наукову літературу та матеріали, розміщені в мережі Інтернет; розглянуто нормативні, інструктивно-методичні матеріали, проведено аналіз документації дошкільного навчального закладу для характеристики його діяльності; теоретичні загальнонаукові методи узагальнення, абстрагування.
Інформаційною базою дипломної роботи є: Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, Закони України, рішення уряду, нормативні документи Міністерства освіти і науки України, монографічна література, статті вітчизняних і зарубіжних вчених; матеріали науково-практичних конференцій і офіційних сайтів мережі Інтернет, дослідження, проведені у даній області, тощо.
Практичне значення результатів дослідження дипломної роботи полягає у тому, що основні положення і висновки щодо організації управління дошкільним навчальним закладом можна використовувати у подальшому для підготовки резерву керівників, у практичній діяльності новопризначених керівників дошкільних навчальних закладів. Запропоновані рекомендації є путівником для керівника у створенні необхідних умов для успішного функціонування вітчизняних сучасних дошкільних навчальних закладів.
Список литературы ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Узагальнюючи результати проведеного в роботі дослідження, можна зробити наступні висновки.
На основі аналізу теоретичних джерел у ході дослідження викладені загальні підходи до розуміння особливостей управлінської діяльності в ДНЗ і зроблено узагальнення, що освітній менеджмент ДНЗ – це особлива діяльність, у якій керівник ДНЗ за допомогою передбачення, організації, координації забезпечує спільну діяльність суб’єктів навчального процесу для того, щоб одержати позитивний результат цієї діяльності.
Сучасний стан вітчизняної освіти вимагає грамотного, науково обґрунтованого і ефективного управління дошкільним навчальним закладом. Доводиться враховувати, що реальних результатів в управлінській діяльності можна досягти лише за допомогою спільних зусиль керівника і колективу ДНЗ.
Основним змістом управлінської діяльності керівника ДНЗ є планування, організація, спрямування діяльності співробітників на досягнення поставлених цілей та особиста відповідальність за своєчасне прийняття і реалізацію управлінських рішень.
Висока ефективність професійної діяльності керівника сучасного закладу освіти зумовлена закономірностями, принципами, функціями управління та адекватністю методів, що використовуються ним у процесі вирішення конкретних завдань. До функцій управлінської діяльності менеджера освіти відносять: планувальну, організаційну, кадрову, керівну, контролюючу. Ефективність управління багато в чому визначається застосовуваними методами управління: економічними, адміністративно-правовими, організаційними, соціально-психологічними.
Отже, грамотне управління дає змогу усунути невизначеність, зосередити увагу на головних задачах, досягти ефективного економічного функціонування і полегшити контроль за роботою закладу загалом. Так управління будь-якого ДНЗ і зокрема КДНЗ №144 стане ефективнішим, якщо керівник цілеспрямовано буде удосконалювати свою управлінську діяльність і паралельно своїх співробітників.
Проведений аналіз системи управління КДНЗ №144 довів, що керівник дошкільного закладу робить все можливе для підвищення ефективності і досягнення високого кінцевого результату, однак, на нашу думку, все ж таки залишаються деякі проблеми і невирішені питання в управлінській діяльності. До недоліків в управлінні нами віднесені: застаріла система мотивації працівників, що може створювати напругу в колективі і послаблення морально-психологічного клімату, недосконала система стратегічного планування діяльності дошкільного закладу і не відповідна сучасним вимогам система використання у навчально-виховному процесі інтерактивних технологій.
Ефективність управління дошкільним закладом безпосередньо залежить від уміння керівника усвідомлювати себе і свої особисті цілі, правильно розподіляти час і зусилля, тобто від уміння вивчати і змінювати себе, уміння створювати власні управлінські концепції розвитку.
Разом з тим, завдання керівника полягає в здійсненні інформаційного забезпечення, аналізі, визначенні цілей, плануванні, виконанні, контролі і корекції всієї роботи дитячої дошкільної установи.
Велике значення для підвищення ефективності управління сучасним дошкільним закладом має ефективна система планування. Критерії професійної майстерності керівника при плануванні – це здатність проаналізувати ситуацію, уміння розкрити основні тенденції життєдіяльності (побачити перспективи розвитку) та окреслити шляхи розвитку (способи і засоби досягнення) дошкільного закладу.
Здійснюючи вибір напрямів оновлення педагогічного процесу і ефективного управління ним, сучасний керівник, повинен враховувати: тенденції соціальних перетворень в суспільстві, запити батьків, інтереси дітей та професійні можливості вихователів і педагогів.
Серед шляхів оновлення системи дошкільної освіти основними є:
 розвиток її на основі сучасних прогресивних концепцій;
 впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;
 відпрацювання інноваційних моделей управління дошкільним навчальним закладом та важливих управлінських рішень.
Інноваційна освітня діяльність дошкільного навчального закладу – це діяльність завдяки якій відбувається розвиток освітнього процесу (тоді як традиційна освітня діяльність – це діяльність, що забезпечує стабільність освітнього процесу). Колектив, що реалізує інноваційну освітню діяльність виробляє нове уявлення про освітні цілі і завдання і засобами реалізації.
Отже підводячи підсумок можна стверджувати, що проблема управління інноваційним розвитком є дійсно актуальною в освіті. Науковці здебільшого розглядають окремі питання даної проблеми на рівні середньої освіти. На рівні ж дошкільної освіти дуже мало розроблених питань. І як наслідок постає проблема в практичному впровадженні інновацій, та управлінні ними. Причинами цього можна виділити: недостатню дослідженість з боку фахівців дошкільної освіти, невизначеність понятійного апарату, навіть на науковому рівні.
Таким чином дослідження даної проблеми залишається досить відкритим і має кілька напрямків які мають місце для досліджень. Зокрема це розробка моделі управління інноваційним розвитком, визначення педагогічних та психологічних умов ефективного управління в інноваційному середовищі, підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інноваційного середовища.
У підсумку всього наведеного нами зроблено висновок, що сучасний дошкільний навчальний заклад – складна динамічно-розвиваюча система, яка потребує професійного управління. Основними шляхами підвищення ефективності управління дошкільним закладом можна вважати:
 розроблення планів розвитку ДНЗ і їх реалізація;
 використання найкращих людських, інформаційних і фінансових ресурсів;
 організація кваліфікованої роботи педагогічного персоналу, який є методично-грамотним, відрізняється прогресивним ставленням, ентузіазмом, відданістю професії;
 прагнення адміністрації зробити ДНЗ привабливим для педагогів, таким, що більшою мірою, ніж інші заклади, здатний забезпечити педагогам стабільність, задоволеність працею, професійний розвиток;
 створення науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 впровадження в практику роботи ДНЗ інноваційних технологій та досягнень найкращого вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду;
 ефективна співпраця з батьками, громадськістю, шефськими організаціями.
В роботі нами розроблено Програму стратегічного розвитку КДНЗ №144, внесено пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в управлінській діяльності керівника КДНЗ №144 і розроблені пропозиції по підвищенню управлінської діяльності.
Аналіз системи управління охороною праці в КДНЗ №144 довів, що в цілому стан охорони праці в КДНЗ №144 відповідає численним вимогам затверджених правил та стандартів.
Проведене дослідження показало, що основні резерви підвищення ефективності діяльності ДНЗ слід шукати в удосконаленні управління, що може бути здійснено завдяки впровадженню інновацій в систему менеджменту дошкільного закладу.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII (Тлумачення від 15.10.2013). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : ht http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (Редакція від 01.07.2013). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
3. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII (Редакція від 16.03.2014). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
4. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 № 2628-III (Редакція від 05.12.2012) [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII (Редакція від 06.12.2012). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV (Редакція від 15.03.2014) [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
7. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII (Редакція від 01.01.2013) [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
8. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII ( редакція від 18.11.2012). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
9. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
10. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-2011-п
11. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 629 від 13.04.2011 р.
12. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад: Постанова Кабінет Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (Редакція від 01.02.2014). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п
13. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах: Наказ МОН України від 01.08.2001 № 563 (Редакція від 22.12.2006). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01 – Законодавство України.
14. Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ МОН України від 31.08.2001 № 616 (Редакція від 15.11.2013). [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01 – Законодавство України.
15. Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН № 521 від 01.06.10 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry
16. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 (Редакція від 30.09.2013) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
17. Базовий компонент дошкільної освіти України: наук. кер. А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; авт. кол.: Богуш А.М., Бєлєнська Г.В., Богініч О.Л. та ін.. – К., 2012. – 26 с.
18. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы [Текст] / К.Ю.Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с.
19. Біла К. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу / Ксенія Біла // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 2. – С. 17-19.
20. Білий Л. Г. Педагогічний менеджмент в освіті // Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр.: Вип. 4 / Ред. кол.: С.У. Гончаренка, В.О. Радкевич та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 188-191.
21. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур [пер. с англ.]. – М. : Вече, АСТ, 2010. – Том 1 (А-О). – 592 с.
22. Вознюк, А. В. Дизайн дослідження та діагностичний інструментарій для вивчення психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – Том X : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 38-46.
23. Вознюк, А. В. Ступінь значущості управління педагогічними працівниками для керівників освітніх організацій в процесі здійснення управлінської діяльності (результати пошукового етапу дослідження) / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – Т. I : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2012. – Вип. 36. – С. 204-208.
24. Вознюк, А. В. Сутність та основні компоненти психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / голова ред. колегії збірника Н. Є. Завацька. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 3 (29). – С. 71-79.
25. Вознюк, А. В. Чинники формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2011. – Т. I : Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 31. – С. 30-35.
26. Гаєвський Б. А. Основи науки управління: навчальний посібник / Б.А. Гаєвський. – К. : МАУП, 2009. – 112 с.
27. Гончар, Н. П. Інтерактивні технології як засіб формування висококваліфікованого фахівця дошкільної сфери / Н. П. Гончар // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць Київського ун-ту ім. Б. Грінченка. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 33-35.
28. Гончар, Н. П. Критеріальні характеристики готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій / Н. Гончар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 44. – С. 80-84.
29. Гончар, Н. П. Модель формирования готовности будущих воспитателей дошкольных учебных заведений к использованию интерактивных технологий / Н. П. Гончар // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : мат. IV Междунар. науч.-практ. семинара (Респ. Беларусь, Барановичи, 18 апр. 2013 г.) / редкол. : А. В. Никишова (гл. ред.), Н. Г. Дубешко (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2013. – С. 11-14.
30. Гончар, Н. П. Особливості професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів у сучасних умовах / Н. Гончар // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава, 2011. – Вип. 2 (111). – С. 43-45.
31. Гончар, Н. П. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації / Н. П. Гончар // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. – Вип. 19. – С. 134-139.
32. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О. Огнев’юк, К. Волинець; наук. кер. програмою: О. Проскура, Л. Кочина, В. Кузьменко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України [та ін.]. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
33. Дичківська І. Соціально-педагогічна компетентність: інноваційні підходи / Дичківська І. // «Дошкільне виховання», 2010. – № 1. – С. 7-11.
34. Долинна О. Методична робота в системі дошкільної освіти / О. Долинна, А. Бурова // «Дошкільне виховання», 2008, № 8. – С. 6-10.
35. Дошкільна освіта : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. Чепіль, Н. Скотної. – Дрогобич : Редакційно-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 251 с.
36. Дошкільнятко-Здоров’ятко (Модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі): Методичний посібник / За редакцією Олійник М.І. Чернівці : Книги ХХІ, 2012. – 120 с.
37. Дудник Н.З. Педагогічні технології : навчальний посібник / М. Чепіль, Н. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.
38. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / Г. Єльникова. – К. : ДАККО, 1999. – 303 с.
39. Карамушка, Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навчальний посібник / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
40. .Каткова Н.В., Воробйова I.A. Сучасні концепції оцінки ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. Каткова. – Режим доступу : http://ev.nuos.edu.ua/content/suchasn%D1%96-kontsepts%D1%96i-ots%D1% 96nki-efektivnost%D1%96-d%D1%96yalnost%D1%96-p%D1%96dpriemstv.
41. Коваленко О. Менеджмент освіти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інженерно-педагогічних спец. / О. Коваленко. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с.
42. Коломенський Н. Л. Психологічні основи менеджменту в освіті : програма / Н. Л. Коломенський. – К. : Укр. ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів в освіті, 1994. – 43 с.
43. Корнещук Н. Г. Теоретико-методологические основы комплексной оценки качества деятельности образовательной системы : Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 – Магнитогорск, 2007. – 48 с.
44. Королюк С. В. Управленческая культура руководителя СНО: лекции по курсу «Образовательный менеджмент и самоменеджмент руководителя» / С. В. Королюк. – П. : ПОИППО, 2003. – 108 с.
45. Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Навч. посібник / В.В.Крижко, І.О.Мамаєва.– К.: Освіта України, 2005.– 224с
46. Крутій К.Л. Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі: методичний аспект / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – С. 19, 64-70.
47. Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія у 2-х ч./ К.Л.Крутій. – Частина друга. Концепція, Програма розвитку та освітні програми ДНЗ. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 284 с.
48. Крутій К.П. Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. К. П. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – С. 75-87.
49. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О. І. Мармаза. – Х. : Основа, 2005. – 176 с.
50. Махиня, Т.А. Тренінгові технології розвитку управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу / Махиня Т.А. – К.; Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2010. – 82 с.
51. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2012. – 702 с.
52. Нікітіна С.О. Психолого-педагогічний аспект у підготовці менеджерів // Проблеми педагогічних технологій. Вип. 2. – Луцьк, 2000. – С. 80-88.
53. Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – К., 2004. – 489арк.+ дод. – Бібліогр.: арк. 412-451.
54. Павлютенков Є. Мистецтво управління школою / Є. Павлютенков. – Х. : Основа, 2011. – 320 с.
55. Пантюк М. Основи корекційної педагогіки. Навч.-метод. посіб. 2-ге видання, доповнене і перероблене / М. П. Пантюк, Т. І. Пантюк, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 324 с.
56. Пантюк Т. Дошкільна педагогіка / Т. Пантюк, С. Лозинська / навч.-метод. посіб. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 118 с.
57. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогическое общество России, 2008. – 640 с.
58. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах : Навч. посіб. – К. : Логос, 2006. – 128 с.
59. Пісоцька Л.С. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні : [ Моногр.] / Л.С.Пісоцька. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – 174 с.
60. Поза межами можливого: школа якою вона є / За ред. М. Мосієнко. – К. : Шкільний світ, 2004. – 264 с.
61. Поташник М. М. Управление современной школой (В вопросах и ответах): Пособие для руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – М. : Новая школа, 1997. – 350 с.
62. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании: учебное пособие \ В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 357 с.
63. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський – К. : МАУП, 2007. – 488 с.
64. Сластенин В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов (ред. В. А. Сластенина). – М. : Академия, 2002. – 576 с.
65. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении. / Солодянкина О.В. – М. : АРКТИ, 2007. – 258 с.
66. Теорія менеджменту : [конспект лекцій] – Режим доступу : http://books.efaculty.kiev.ua/men/6 /t11/2.html.
67. Тимошко Г. М. Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г. М. Тимошко. – К., 2004 – 196 с.
68. Україна ХХІ століття. Державна національна програма “Освіта”. – К.: Райдуга, 1991. – С. 61.
69. Филиппов А. В. Признаки управленческой деятельности: Организационная психология / А. В. Филиппов, Л. В. Винокурова, И. С. Скрипюка. – СПб : Питер, 2000. – 512 с.
70. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2005.– 608 с.
71. Чепіль М. Актуальні проблеми освіти : навч.-метод. посіб. / М. Чепіль, А. Федорович. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 124 с.
72. Чепіль М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. Чепіль, Н. Дудник. – К. : Альматер, 2012. – 224 с.
73. Чміль А. Структурні елементи критеріального оцінювання діяльності закладів освіти / А.Чміль, О.Боднар // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 2. – С. 42-46.
74. Чумичева Р.М. Управление дошкольным образованием: уч.пос.для студ. / Р.М.Чумичева, Н.А.Платохина.– М.: Изд.центр «Академия», 2011. – 400с.
75. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: [Учебное пособие] / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин. Под ред. Т.И. Шамовой. – М., 2002. – 354 с.
76. Шоутен Т. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти / Шоутен Т., Даниленко Л., Зайченко О., Софій Н. / за заг. ред. Л. Даниленко; Всеукр. фонд «Крок за кроком». – К.: СПД-ФО К.С.Парашин, 2009. – 112с.
77. Штанова В. Сутність та класифікація професійних якостей молодого керівника школи / В. Штанова // Управління школою. – 2010. – № 16-18 (280-282). – С. 9-20.
78. Янко О.В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / О.В.Янко. – Луганськ, 2009. – 22 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.