У нас уже 177537 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особливості транснаціоналізаціїї світових товарних потоків
Количество страниц 124
ВУЗ Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
Год сдачи 2015
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
6
1.1. Економіко-теоретичні аспекти світової торгівлі……………………..… 6
1.2. Загальна характеристика транснаціоналізації світової економки…….. 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ
2.1. Загальний аналіз структури та динаміки світових товарних потоків… 34
2.2. Оцінка діяльності ТНК на глобальних товарних ринках……………….. 47
2.3. Взаємодія країн у рамках інтеграційних об'єднань як важлива тенденція розвитку світової торгівлі………………………………………….
58
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ ТРАСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ
3.1. Оцінка рівня транснаціоналізації економіки України………………….. 70
3.2. Загальна характеристика та особливості діяльності компанії Asus……. 88
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ …………………………………………………… 98
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 110
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 116

ВСТУП

Актуальність теми. Найважливішою формою міжнародних відносин, що відображає економічний розвиток країни є міжнародна торгівля. У сучасних умовах жодна країна не в стані забезпечити виробництво абсолютно всіх благ, необхідних для народного господарства і населення. Участь у міжнародній торгівлі визнається об'єктивно необхідним і неминучим. Міжнародна торгівля є історично і логічно першою формою світо господарських зв'язків в світовій економіці. І, не дивлячись на те, що в сучасних умовах провідною формою міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів, а зарубіжне інвестування, на неї доводиться 4/5 сукупного об'єму світо господарських зв'язків. Завдяки розвитку міжнародної торгівлі відбулася кардинальна трансформація економічного укладу, політичного устрою, змінилися культурно-ціннісні переваги більшої частини населення. Транснаціональним корпораціям (ТНК) належить вирішальна роль у глобалізації світової економіки. Про їх великі можливості свідчить наявність у них коштів, які часто перевищують розмір національного доходу держав. На ТНК припадає основна частина прямих іноземних інвестицій: вони контролюють до 50 % промислового виробництва у світі; провадять понад 70 % операцій світової торгівлі, з них 40 % - усередині ТНК, які відбуваються не за ринковими цінами, а за так званими трансфертними, що формуються не під тиском ринку, а з огляду довгострокової політики материнської компанії. Найбільші транснаціональні корпорації світу займають керуючі позиції в стратегічних галузях міжнародного господарства, основною формою регулювання їх фінансових потоків виступають іноземні інвестиції. Враховуючи швидкі темпи глобалізації світової економіки, дослідження даного питання є актуальним на сьогоднішній день та має значний вплив на підвищення конкурентоспроможності національних економік світу, а зокрема України. Сучасний рівень транснаціоналізації торговельних відносин, зумовленість їхньої ефективності характером державно-корпоративної взаємодії дозволяє констатувати наявність певних дослідницьких ніш у процесі аналізу стратегічних цілей і можливих варіантів такої взаємодії зі всебічною оцінкою кількісно-якісних наслідків для розвитку національної конкурентоспроможності на глобальних торговельних ринках. Актуальною проблемою для більшості країн, у тому числі України, є розробка такої стратегії регулювання торговельних відносин, яка б, з одного боку, забезпечувала національну конкурентоспроможність, а з другого – давала змогу зберегти внутрішні резерви розвитку, враховуючи об’єктивно сформований баланс державно-корпоративних інтересів.
Теоретичні та методологічні основи функціонування транснаціональних корпорацій визначили дослідження як вітчизняних так і зарубіжних вчених: І.Й. Гладій, В.Г. Карпенко, В. Рокоча, І.Б. Сорока, Д.А.Лук’яненко, Ю.В. Макогон, А.С. Булатов, В. Самофалов, Б.Ф.Бойко, М.Фрідман, І. Фішер, Дж. Даннинг, П.Дракер, Л. Дэвис та ін. Разом з тим, постає необхідність поглибленого вивчення засад діяльності ТНК на сучасному етапі глобалізації світової економіки.
Метою роботи є обґрунтування особливостей транснаціоналізації світових товарних потоків.
Згідно з темою, метою та за логікою дослідження визначено коло поставлених у роботі завдань:
1. Навести економіко-теоретичні засади світової торгівлі;
2. Розглянути поняття та загальну характеристику транснаціоналізації світової економки;
3. Здійснити загальний аналіз структури та динаміки світових товарних потоків;
4. Зробити оцінку діяльності ТНК на глобальних товарних ринках;
5. Обґрунтувати особливості взаємодії країн у рамках інтеграційних об'єднань як важлива тенденція розвитку світової торгівлі.
6. Здійснити оцінку рівня транснаціоналізації економіки України;
7. Навести загальну характеристику та особливості діяльності компанії Asus;
8. Навести загальні аспекти з охорони праці.
Об’єктом роботи є міжнародні економічні відносини у сфері транснаціоналізації світових товарних потоків.
Предметом роботи є поняття, структура світової торгівлі, закономірності і сталі тенденції її розвитку, а також особливості транснаціоналізації світових товарних потоків на глобальному рівні.
Дослідження проведене з використанням методів: якісного і кількісного порівняння; структурного та факторного аналізу (під час дослідження принципових аспектів світової торгівлі; оцінки рівня і глибини транснаціоаналізації світової економіки та економіки України); системного узагальнення (для теоретико-методологічного обґрунтування сучасного феномену і розкриття системної сутності транснаціоналізації); фактологічного аналізу (для унаочнення принципових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі; методу систематизації й узагальнень (дослідження теоретично-методологічних аспектів світової торгівлі та транснаціоналізації); методу аналізу й синтезу, економіко-статистичних методів (дослідження динаміки й тенденцій розвитку світової торгівлі та транснаціоналізації), графічного методу.
Наукова новизна одержаних результатів. У процесі дослідження одержано ряд наукових результатів, які розкривають наукове значення та характеризують новизну роботи: виділено й охарактеризовано сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі; діагностовано сукупність параметрів, що характеризують рівень транснаціоналізації світових товарно-сировинних ринків з визначенням принципових сегментів високоприбуткової діяльності корпорацій; систематизовано пріоритети національної зовнішньоторговельної політики, що визначаються рівнем і динамікою транснаціоналізації економіки України.
Структура роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам світових товарних потоків в умовах транс націоналізації. У другому розділі здійснено аналіз структури та динаміки світових товарних потоків. У третьому розділі визначено місце України в процесах траснаціоналізації світових товарних ринків. Четвертий розділ містить загальні аспекти з охорони праці.
Список литературы ВИСНОВКИ

Обґрунтування особливостей транснаціоналізації світових товарних потоків дозволив здійснити наступні висновки:
1. Світова торгівля це історично перша форма міжнародних економіч¬них відносин, що виникла ще в період рабовласницького ладу та є обміном товарами і послугами між державами. Світова торгівля відіграє дуже важливу роль в економічному житті кожної країни. Світова торгівля - це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. її ще можна трактувати як відносини країн з метою вивезення (експор¬ту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг. У світовій торгівлі провідну роль відіграють промислово роз¬винені країни Північної Америки і Західної Європи, Японія, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія і Південна Африка. На ці країни припадає значна частина світового виробництва товарів і послуг і велика части¬на випуску товарів масового виробництва. Близько 80 % експорту з проми¬слово розвинених країн йде на ринки інших промислово розвинених країн; понад 70 % експорту з країн, що розвиваються, також поступає на ринки розвинених країн.
2. На сьогодні одним з визначальних чинників розвитку національних економік є вплив діяльності транснаціональних компаній. Найбільші ТНК задають напрямок розвитку не лише окремих галузей, але й мають значний пріоритет у визначені стратегічного розвитку країн. Транснаціональні корпорації – це фірми, материнські компанії яких розташовані в одній країні, а філії та дочірні підприємства в інших, з метою оптимізації всіх необхідних ресурсів для збільшення загального прибутку та підвищення впливу на економіки країн світу. Це глобальні компанії, діяльність яких постійно розширюється та інтерпретується, в залежності від змін кон’юнктури ринку, інтегруючи своє виробництво на світовий ринок. До основних чинників, які вплинули на розвиток ТНК належать: одержання доступу до дешевої робочої сили, дотримання екологічних стандартів; використання з вигодою для себе змін, що проходять у світових торгівельних відносинах; наближення до іноземних ринків місткість яких постійно зростає; запобігання захоплення конкурентами іноземних ринків та джерел сировини; обхід національного антитрестового законодавства; зменшення та нейтралізація циклічних коливань в економіці; реалізація переваг інтегрованої системи, реалізація крупних проектів.
Транснаціональні корпорації проникають у всі галузі економіки, проте, діяльність більшості ТНК пов’язана з виробничим сектором економіки. Найбільші вигоди від фінансово – господарської діяльності ТНК приносять їм країни базування, доменами, яких є найбільш розвинені держави світу. Загальний обсяг реалізації 200 найбільших компаній становить 30 % світового валового внутрішнього продукту. Для досягнення максимальних результатів, найбільшими ТНК були застосовані такі основні заходи: ведення стабільної економічної, відкритої та ефективної діяльності у кризовий період; інтеграція своїх виробничих потужностей; використання новітніх технологій; співпраця з конкурентами та клієнтами.
Основними позитивними рисами діяльності ТНК на територіях країн є: створення пропозиції та задоволення попиту населення на нові товари; підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць; збільшення надходжень до національних бюджетів країн; використання та розробка НДДКР у своїй діяльності. До основних негативних рис відносяться: монополізація влади та негативний вплив на національну економіку держави; приховування прибутків, обхід національного законодавства; створення негативної конкуренції для національних виробників, шляхом монопольного встановлення цін на продукцію; першочергове задоволення власних інтересів, не зважаючи на потреби держав.
3. Світову економічну могутність сконцентровано в “руках” 100 найбільших ТНК (Microsoft, General Electric, Exxon Mobil, Wai Mart Stores, Citigroup, Johnson&Johnson, Royal Dutch/Shell, BP, IBM, Ford, Nestle, Phillip Morris). Ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд. дол., а щорічні обсяги їх продажів становлять 150-200 млрд. дол. Чистий прибуток будь-якої з найбільших ТНК є адекватним річному бюджету України, а обсяг їх товарно-грошового обороту нерідко перевищує ВВП декількох країн, разом взятих.
Найбільш потужні ТНК розташовані в США, Європейському Союзі та Японії. Проте, все більшого розвитку набувають ТНК таких нових індустріальних країн як Південна Корея, Бразилія, Мексика, Гонконг та Китай, що зумовлено впровадженням цими державами стратегії застосування конкурентних переваг.. Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів перевищують сукупні резерви всіх центральних банків світу. Тому переміщення лише 1–2% маси грошей, що перебувають у їхньому володінні, цілком здатне змінити паритет національних валют. Капіталовкладення в іноземну економіку – активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по-перше, за кордоном створюються нові ринки; по-друге, частина експорту ТНК постійно адресується їхнім закордонним філіям, і ця гарантована частка становить понад 30% експорту Канади, Німеччини, Франції, Швеції, близько 50% експорту США. По-третє, інвестиції дозволяють корпораціям оминути тарифні й нетарифні бар’єри приймаючої держави. В основі стратегії розвитку ТНК лежить інтеграційний підхід, який передбачає оптимізацію діяльності не кожної її окремої ланки, а об’єднання в цілому. При виборі країни транснаціональні корпорації оцінюють умови інвестування за наступними основними критеріями: оцінка місцевого ринку с точки зору його ємності, наявності ресурсів, місцерозташування тощо, політичної стабільності в країні, правових умов іноземних інвестицій, системи оподаткування, характеру торговельної політики, ступенем розвитку інфраструктури, захисту інтелектуальної власності, державного регулювання економіки, здешевлення робочої сили та рівня її кваліфікації, стабільності національної валюти.

4. Транснаціоналізація світової економки пов’язана з діяльністю транснаціональних корпорацій. Вони виступають головним суб’єктом цього процесу. Транснаціоналізація розглядається як процес розширення міжнародної діяльності промислових фірм, банків, компаній сфери послуг, їх виходу за національні межі окремих країн, що приводить до переростання національних компаній у транснаціональні. Для нього характерне переплетення капіталів за рахунок поглинання фірм інших країн, створення спільних компаній, залучення фінансових коштів іноземних банків, встановлення міцних довготривалих зв'язків за кордоном промислових компаній і банків однієї і тієї ж країни.
Сучасний характер регулювання міжнародних торговельних процесів визначається системою правил СОТ і блокових домовленостей та ініціатив в межах інтеграційних угруповань, при цьому держава зберігає обмежений тарифний арсенал заходів стимулювання експортно-імпортних операцій.
Широкий спектр блокових союзів, які склалися за останні півстоліття, починаючи з ЄС і закінчуючи чисто формальними об’єднаннями з нульовим інтеграційним результатом, дозволяє стверджувати, що перетворення кволої сукупності національних економік в цілісну регіональну економічну систему стає можливим лише за умов досить високої стадії індустріалізації країн-учасниць і не менш високого ступеня лібералізації національних торговельних режимів.
У цьому відношенні найбільш оптимальним є беззастережний регуляторний режим СОТ, тобто, не тимчасові блокові домовленості чи корпоративна практика, а чітко визначений помірковано-ліберальний інструментарій регулювання в межах держав-систем, що з часом може трансформуватися в уніфікований формат глобального масштабу дії.
5. Компанія ASUS широко відома в усьому світі завдяки своїм інноваційним технологіям і високій якості продукції. Підрозділ ASUS, який займається дослідженнями і розробкою, по праву вважається одним з найкращих підрозділів R&D у світі. На сьогоднішній день співробітниками компанії є понад 20 тисяч фахівців з різних куточків світу. Компанія ASUS – лідер нової цифрової ери, який прагне надавати своїм користувачам повний набір рішень для різних сфер діяльності та сценаріїв використання.
Прихильність ASUS до інновацій і якості, яка випливає з її слогана - «Inspiring Innovation. Persistent Perfection» («Дух інновацій. Шлях до досконалості»), – дозволяє компанії щорічно завойовувати численні нагороди престижних міжнародних конкурсів та авторитетних видань.
ASUS входить до Top 10 найуспішніших ІТ-компаній списку InfoTech 100, який складається тижневиком Business Week. ASUS займає перше місце серед тайванських виробників комп'ютерного обладнання в рейтингу якості продукції та послуг, які складаються журналом Wall Street Journal Asia, а також є лідируючим тайванським виробником ІТ-обладнання за результатами дослідження вартості торгової марки Taiwan Top 10 Global Brands за 2013 рік; вартість торгової марки ASUS оцінювався в $4 млрд.
6. Світова торгівля розвивається в умовах глобальної кризи, фінансової дестабілізації, які охопили весь світ, хоча за прогнозами МВФ світова економіка виходить із рецесії раніше, ніж це передбачалося. Прогнози Світового банку стримані, але також доволі оптимістичні. Успіху експортної політики України загрожує ряд проблем, які пригнічують розвиток експортного потенціалу, заважають зростанню міжнародної конкурентоспроможності. На думку автора, розв'язання цих проблем зводиться до наступного:
1) Необхідно створювати ТНК, діяльність яких відкрила б для економіки України нові можливості для інтеграції у світовий поділ виробництва, сприяла б збільшенню конкурентоспроможності на світовому ринку;
2) Необхідно здійснювати, в першу чергу, модернізацію ключових експортно-орієнтованих галузей вітчизняної економіки, діяльність яких сприяла б поліпшенню експортних можливостей країни;
3) Необхідно посилити рівень законодавчого забезпечення з питань підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках в умовах інфляції, дії світових тенденцій до подорожчання енергоносіїв;
4) Необхідно розробити заходи державної підтримки багатовекторної експортної експансії української продукції на світовий ринок;
5) Враховуючи міжнародний досвід, посилити практику застосування антидемпінгових та спеціальних заходів з питань торговельного захисту вітчизняного виробника;
6) Вдосконалювати програму співпраці з іншими країнами, а також практику використання інструментів договірного врегулювання питань здійснення зовнішньої торгівлі, зменшення протекціоністських заходів між країнами (мито, квоти).
7. У відповідності до чинних законодавчих та нормативних актів зроблено аналіз усіх шкідливих факторів, що стосуються мікроклімату, електробезпеки, пожежної безпеки, складу повітря робочої зони, виробничого освітлення, виробничих шумів та вібрацій. В результаті проведеного аналізу можна зробити висновки, що за важкістю та енерговитратами робота менеджера відноситься до Іб категорії: легка, роботи, що виконуються сидячи, стоячи, або пов’язані із ходьбою, але не потребують систематичного напруження або піднімання та перенесення вантажів; енерговитрати за таких робіт відповідно складають 138…174 Дж/с. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повiтрi робочої зони праці менеджера не перевищені. В даному приміщенні рівень шуму відповідає нормі, так як не перевищує 50 дБА. В приміщенні використовуються світильники типу ЛПО. Кожен світильник комплектується двома лампами. Тобто необхідно використовувати 6 світильників із 12 працюючими лампами в них. У приміщенні де знаходиться робоче місце менеджера працює 7 ламп, тому рівень штучного освітлення не задовольняє санітарним нормам.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдокушин Е. Международные экономические отношения: [учебник] / Е.Ф.Авдокушин. – М.: Юристь, 1999. – 368 с.
2. Авраменко І. М. Світова торгівля: стан та сучасні тенденції розвитку / І.М. Авраменко, П.І. Сокуренко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. – № 4. – С.207-210.
3. Афанасьев М. Пополнение в семействе ASUS / М. Афанасьев // КомпьютерПресс. - 2012. - №3. - С. 82-83.
4. Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений / В.Г. Барановський; под ред. В.И.Гантмана. - М.: Наука, 1986. - 319 с.
5. Булана О. Т. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 68-78.
6. Вісловух А.М. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів (ПК): Навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2007. - 55с.
7. Власова-Захарченко М.С. Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012. - №1 (5). Том 1. – С. 45-51.
8. Возний Н.Р., Черниш Р.Е. проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі товарами в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.7. – С. 151-157.
9. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / [О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.]; авт. колективу і наук. редактор О.Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2011. – 736 с.
10. Грибцова М. Корпорации, которые правят миром [Электронний ресурс] / М. Грибцова. - Режим доступа:http://www.rb.ru/article/korporatsii-kotorye-pravyat-mirom/6756067.html.
11. Группа СКМ. Основные факты. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ – 2013. Режим доступа: http://www.scm.com.ua/ru/about-us/main-facts/
12. Дзяд О.В. Домінантні форми регіональної торговельної інтеграції країн-членів СОТ // Ефективна економіка. - №4. – 2012. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1007
13. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
14. Закон України «Про охорону праці». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
15. Келару І. О. Теоретичні підходи до процесу транснаціоналізації у світовій економіці / І. О. Келару // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 52-56.
16. Кодекс законів про працю України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
17. Контурова С. М. Концептуальна модель динамічного розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 19. - С. 41.
18. Костевич В. Економіко-юридичні аспекти формування регіональних торговельних угод // Юридичний журнал. - №4. – 2012. – С. 31.
19. Крупін В.Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 114-115.
20. Крупнейшие ТНК в мире [Електронний ресурс] / А. Пучков // Slideshare. Режим доступа: http://www.slideshare.net/AlexeyPuchkov/ss-11875759
21. Курцев А. Ученые вычислили компании, управляющие миром [Электронний ресурс] / А.Курцев. - Режим доступа:http://www.rb.ru/article/uchenye-vychislili-kompanii-upravlyayushhie-mirom/ 68018 67.html
22. Лазаренко Ж.В. Оцінка реалізація інтересів країн в межах глобальної торгової системи СОТ // Інноваційна економіка. - №6. –2011. С. 213-219.
23. Леощенко Д. І. Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки / Д. І. Леощенко, Н. М. Куреда // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2013. - № 55. - С. 100-106.
24. Либман А. Мировые процессы транснационализации и российский бизнес / А.Либман, Б. Хейфец // Вопросы экономики. – 2006. - № 12. – С. 61 – 79.
25. Макаренко О.І. Аналіз впливу процесу інтеграції до СОТ на економіку України // Вісник Запорізького національного університету. - №1(13), - 2012. – С. 73-79.
26. Малютін O.K. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів // Фінанси України. - 2008. - № 12. - С. 107-113.
27. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 396 с.
28. Михайлина Д.Г. Генезис транснаціоналізації як ключової детермінанти світового господарства / Д.Г.Михайлина // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328 – 329. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 49 – 54.
29. Михайлина Д.Г. Держава і транснаціональні корпорації в умовах корпоративного глобалізму / Д.Г.Михайлина // Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2006. - № 7. – С. 46 – 50.
30. Михайлина Д.Г. Стратегія інноваційної взаємодії регіону та ТНК / Д.Г.Михайлина, А.В.Фокшук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип. ІІ. – С. 316 – 328.
31. Михайлина Д.Г. Транснаціоналізація і ТНК: взаємозв’язок та значення / Д.Г.Михайлина // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – № І. Економічні науки. – С. 183 – 190.
32. Михайлина Д.Г. Генезис транснаціоналізації як ключової детермінанти світового господарства / Д.Г.Михайлина // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328 – 329. (Економіка). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 49 – 54.
33. Михайлина Д.Г. Глобалізація і транснаціоналізація: взаємозв’язок та особливості розвитку / Д.Г.Михайлина // Генезис інституційної системи сучасної економіки України: Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 224 – 225.
34. Михайлина Д.Г. Глобальні вимоги транснаціоналізації людського фактора / Д.Г.Михайлина // Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2004. - № 7. – С. 46 – 48.
35. О компании «ИСД» [Електронний ресурс] // Официальный сайт ISD – 2012. Режим доступа: http://www.isd.com.ua/company/
36. О компании «УкрАВТО» [Електронний ресурс] : обращение почетного президента корпорации УкрАВТО Т. Васадзе // Официальный сайт УкрАВТО – 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukravto.ua/about_us
37. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: підручник / [Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.]; за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – 4-ге вид. – К.: Вища шк.. – Знання, 2011. – 743 с.
38. Основнi показники економiчного та соцiального розвитку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=38501
39. Оценка бизнес регулирования: совместная публикация Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Overview/DB11-Overview-Russian.pdf
40. Обминский Э.Е. Глобальные интересы и национальный эгоизм. Экономический аспект. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Overview/DB11-Overview-Russian.pdf
41. Панчук Л.В. Транснаціональні корпорації: соціально-економічна сутність / Л.В. Панчук // Формування ринкової економіки. - 2011. - № 26 - С. 51 - 58.
42. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М.Пахомов, Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський. – К., 2010. – 237 с.
43. Перспективы развития мировой экономики. Противоречия двух темпов подъема. Безработица, биржевые товары и потоки капитала. – Вашингтон: Международный валютный фонд, 2011. – Апрель. – С. 224.
44. Підгірна В. Н. Україна у світовій організації торгівлі: проблеми адаптації та шляхи їх вирішення // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - №4. – 2010. – С. 203-207.
45. Пахомов С. Три новинки от ASUS / С. Пахомов // КомпьютерПресс. - 2013. - №11. - С. 100-105.
46. Прес-реліз СОТ від 01.12.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/stts_01dec10_e.htm
47. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія/ А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. - К: КНТЕУ, 2010. - 470 с.
48. Редькіна В.А. Еволюція теорій міжнародної торгівлі // Ринок праці та зайнятість населення. – 2009. - №1. – 17-22.
49. Резнікова Н В. Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності / Н В. Резнікова // Экономика Крыма. - 2013. - № 2. - С. 13-17.
50. Родічева Л. Інтеграція України у світове господарство // Галицький економічний вісник. - 2011. - №2(31). - С.5-9.
51. Руденко Л. В. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій: автореф. дис. ... докт. екон. наук: спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» [Електронний ресурс] / Л. В. Руденко - Київ. націон. економ. ун-т - Київ, 2004. -13 с. Режим доступу: http:// librar.org.ua/sections load.php?s=business economic science&id=2707.
52. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: [навч. посіб.]: у 2 кн./ В.В.Рокоча – К.: Таксон 2003 – Кн.І: Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 320 с.
53. Рокоча В. Глобалізаційні чинники трансформації національних економічних інтересів / В. Рокоча // Вісник Київського Національного торговельно-економічного Університету. - 2004. - №1. - С. 41-49.
54. Рокоча В. Глобалізація і міжнародний економічний порядок / В. Рокоча // Вісник Київського Нац. ун-та ім. Т.Г. Шевченка. Економіка. : Науково-теоретичний журнал. - 2006. - №88. - С. 19-22.
55. Рябець Н. М. Роль процесу транснаціоналізації в розвитку сучасної національної економічної системи України в умовах глобалізації / Н. М. Рябець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, - № 2. - С. 178-187.
56. Світова організація торгівлі. Довідка / Міністерство економіки України. [Электронний ресурс]. - Режим доступа http://www.me.gov.ua/control/uk/ publish/category / systemcat_id=38225.
57. Сокуренко П. І. Авраменко І. М. Авраменко О. І. Світова торгівля: стан та сучасні тенденції розвитку // Вісник Запорізького національного університету. - №4(8), - 2010. – С. 65-69.
58. Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації у процесі міжнародної інтеграції.// Сорока І.Б /Актуальні проблеми економіки -2009.№ 9(99) - С.35.
59. СОТ. Світова торгівля сповільняється. Назва з екрана. [Электронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/04/12/
60. СОТ чекає, що зростання світової торгівлі сповільниться. Назва з екрана. [Электронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/04/12/276031
61. Спартак А. Н. Развитие и международно-правовое регулирование процессов региональной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века / А. Н. Спартак // Российский внешнеэкономический вестник. – 2010. – № 6. – С. 52–56.
62. Cтатистичний щорічник України / Офіційний сайт Держкомстат України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
63. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія / [Д.Г.Лук’яненко, О.Г.Білорус, Б.В.Губський та ін.; за ред. д-ра екон. Наук, проф. Д.Г.Лук’яненка]. – К.: КНЕУ, 2011. – 538 с.
64. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції» / [авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Гаєць та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
65. Тепла М.М. Аналіз експорту товарів у структурі зовнішньої торгівлі України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 276-285.
66. Терехов Є.М., Прокопенко О.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є.М. Терехов, О.В. Прокопенко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. - Суми: СумДУ, 2010. - № 1 - С. 103 - 113.
67. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: монографія / [Ю.В. Макогон та ін.]; під ред. Т.В. Орєхової. - Д.: Норд Прес, 2011. - 652 с.
68. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: аналіт. доп. / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус . – К. : НІСД, 2011. – 120 с.
69. УкрАВТО в 2012г. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: // Investfunds группа Cbonds. Новости. – 2013. http://investfunds.ua/news/ukravto-v-2012g-uvelichila-chistuyu-pribyl-na-42-interfaks-ukraina-107869/
70. Ханін І.Г. Теорія транснаціоналізації світової економіки: підручник / І.Г. Ханін, І.Л. Сазонець. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 280 с.
71. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: [навч. посібник.] / Т.М.Циганкова, Л.П.Петрашко, Т.В.Кальченко – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
72. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: [підручник] / І.М.Школа, В.М.Козменко, О.В.Бабінська; за ред. І.М.Школи. – К.: КНТЕУ, 2011. – 589 с.
73. Шнырков А. Зоны свободной торговли в мировой экономике// Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2011, - № 5 - С. 24-25.
74. Якубовський С. О. Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності : [навч. посіб.] / Якубовський С. О., Козак Ю. Г., Логвинова Л. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 472 с.
75. Biggest transnational companies [Електронний ресурс] : за дан. Focus // The economist – 2012. Режим доступу: http://www.economist.com/ blogs/graphicdetail/2012/07/focus-1
76. Coghlan A. Revealed - the capitalist network that runs the world [Electronic resource] / A.Coghlan, D. MacKenzie. - Mode of access: http://www.newscientist.com/ article/ mg21228354.500-revealed~the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
77. Garcia-Pont C. Fighting for Power: The Strategy of Global MNCs' Subsidiaries [Electronic resource] / C. Garcia-Pont. -Mode of access: http://www.fabrizionoboa.net/pdf/fighting_for_power.pdf
78. http://www.mzcan.com/taiwan/2357/irwebsite_new/index.php?mod=annual
79. http://www.top20brands.ru/ru/brand/brand_asus.html
80. http://www.vestifinance.ru/articles/39486
81. Lawrence R.Z. The Global Enabling Trade Report 2012 Reducing Supply Chain Barriers [Electronic resource] / R.Z. Lawrence, M. Drzeniek, S. Doherty - Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/GETR/2012/Global EnablingTrade_Report.pdf
82. Official website of UNCTAD [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.unctad.org/ Templates/Page.asp?intItemID=2443&lang=1
83. Roshen скоротив прибуток у минулому році [Електронний ресурс] // УНІАН. Економіка -2013. Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/news/158121-roshen-minulogo-roku-skorotiv-pributok-na-66.html
84. The biggest company manufacturing metallurgy. Statistics archive [Електронний ресурс] // World Steel Association. Режим доступу: http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive.html
85. The top 100 candy companies in the world [Електронний ресурс] / Carla Zanetos Sally // The Global resource, from manufacturing to retailing. Candy industry – 2012. Режим доступа: http://www.candyindustry.com/articles/85574-the-top-100-candy-companies-in-the-world
86. World Investment Report 2012 / United Nations Conference of Trade and Development. – Switzerland: United Nations Publication, 2012. – 203 p.
87. Сountry and industry forecasting: IHS Globak insight. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.ihs.com/products/global-insight/index.aspx
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.