У нас уже 177538 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 40
ВУЗ Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара
Год сдачи 2017
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Визначення та класифікація загальнообов’язкового державного соціального страхування 6
1.2 Нормативне регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 20
2.1. Передумови організації та методології обліку розрахунків за соціальним страхуванням у ПАТ «Компанія «Райз» 20
2.2. Фінансовий облік розрахунків за соціальним страхуванням 31
2.3 Порядок складання та подання звітності з соціального страхування 33
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ВСТУП

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, підвищенню продуктивності праці, досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагодженні облік, аналіз та внутрішній контроль на підприємстві.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність підприємства забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Чітка побудова бухгалтерського обліку і аналізу на підприємстві підвищує роль його як основного засобу контролю за держанням режиму економії і комерційного успіху даного підприємства.
В даній роботі розглянуто тему «Облік розрахунків за соціальним страхуванням працюючих» на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Актуальність дослідження. Цивілізована держава зобов’язана захищати права громадян від негативних соціальних наслідків ринкової економіки, від соціальних ризиків, пов’язаних з утратою роботи, доходу та працездатності. Сучасна ринкова економіка створює адекватну систему соціального захисту населення, найважливішою ланкою якої є соціальне страхування.
Соціальне страхування не лише захищає працюючих, а й служить механізмом суспільних інвестицій, доходи від яких повертаються у вигляді покращення якості життя населення, стабільності суспільства, формування спонукальних мотивів до праці, освіти й підвищення кваліфікації. Воно стало важливим засобом досягнення соціальної злагоди в суспільстві, запобігання й зниження рівня бідності.
Актуальність обраної теми визначається тим, що облік розрахунків за соціальним страхуванням є важливим аспектом діяльності підприємств. Адже кожен суб’єкт господарювання повинен обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок до органів Пенсійного фонду. На жаль, на сьогодні чинна система загальнообов’язкового державного соціальногострахування характеризується громіздкістю законодавчих актів, постійною зміною ставок відрахувань, частою зміною форм звітних документів.
Аналіз основних досліджень та публікацій Єдиний соціальний внесок введено з 1 січня 2011 року і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми. ще дуже мало. Зокрема, зустрічаються статті у газетах “Бухгалтерія”, “Баланс” та “Все про бухгалтерський облік", але вони носять прикладний характер і стосуються, в основному, порядку складання звітності до Пенсійного фонду.
Запровадженню єдиного соціального внеску присвячені праці Ушакової Л., Шваб В. М., Качан Л.,Шевчук Л. П., Строїч С., Китайчук Т. Г., Циганенко В.,Скрипкіної К., Івашиної Є. М., Прощиної Т., Бондаренко О. М., Зубченко А. П., Польовик Л. та ін. Однак, у вищезазначених публікаціях недостатньо уваги приділено організації обліку нарахування та сплати єдиного соціального внеску, а це свідчить про актуальність теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є ознайомлення і вивчення методики обліку, розрахунків за соціальним страхуванням працюючих на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз», оцінка їх відповідності чинним вимогам і кращій практиці.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
- розглянути теоретичні основи обліку розрахунків за соціальним страхуванням;
- проаналізувати організаційно-економічну характеристику підприємства;
- розглянути організацію обліку розрахунків за соціальнимстрахуванням;
- з’ясувати порядок складання та подання звітності з соціального страхування;
- розробити шляхи удосконалення організації обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві.
Об’єктом дослідження процес організації і методика обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз».
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання організації обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві..
Інформаційною базою для написання роботи були нормативно-правові акти України, які пов’язані з обліком та контролем розрахунків за соціальним страхуванням, монографії, посібники та періодична література, а також статутні, організаційні, первинні документи та фінансова звітність підприємства.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання: спостереження, порівняння, індукції і дедукції, вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, історичного і логічного підходів (при дослідженні сутності готової продукції, основних елементів бухгалтерського обліку та аудиту), узагальнення, а також спеціальні методи – статистичних групувань, методи економічного аналізу.
Список литературы ВИСНОВКИ

На сучасному етапі свого розвитку Україна стоїть на шляху побудови соціальної правової держави, в тому числі інституту соціального страхування. Отже, саме завдяки йому держава гарантує соціальний захист своїм громадянам і без нього неможливий нормальний розвиток економіки країни, бо хто піде працювати в країну, яка не може подбати про свого громадянина. Тому держава повинна всіляко приділяти увагу проблемам соціального страхування.
В роботі було здійснено дослідження теоретичних основ обліку розрахунків за соціальним страхуванням, а саме: розглянуто основні поняття, класифікацію загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також методику обліку на досліджуваному підприємстві. Це дозволило зробити нам такі висновки:
Соціальне страхування – система заходів, що здійснює держава для соціального захисту населення у разі настання соціального страхового ризику за рахунок коштів сформованих працездатними членами суспільства.
Необхідність соціального страхування зумовлена:
а) наявністю осіб, які з огляду на певні обставини не беруть участі у суспільно-корисній праці, тобто не можуть за рахунок заробітної плати виживати або підтримувати мінімальний життєвий рівень;
б) наявністю осіб, що є працездатними, але не мають можливості реалізувати цю працездатність.
З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №2464-VI, 08.07.2010р. В результаті чого відбулисяся кардинальні зміни у системі державного пенсійного та соціального страхування. Значно спростилася система адміністрування внесків до пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Замість чотирьох платежів до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасного випадку є один – єдиний соціальний внесок.
Введення єдиного соціального внеску принесло багато переваг для роботодавців та підприємців. Адже не треба реєструватися у чотирьох державних установах, не треба сплачувати внески до цих установ чотири рази, не треба подавати чотири різних звіти, не треба стояти чотири різних черги для того, щоб здати ці самі звіти.
Досліджуючи організацію обліку розрахунків за соціальним страхуванням в ПАТ «Компанія «Райз», ми прийшли до висновку, що його стан можна назвати задовільним. Причинами цьому послужили: недосконалість змісту Наказу про облікову політику на підприємстві; відсутність додатку до Наказу – графіку документообігу; недосконалість обліку.
Враховуючи вище наведені недоліки організації обліку досліджуваного підприємства, на нашу думку, доцільно впровадити наступні вдосконалення:
I. Щодо змісту наказу про облікову політику: визначити порядок визнання дебіторської заборгованості; вказати обраний альтернативний метод розрахунку резерву сумнівних боргів; фіксувати значення коефіцієнта сумнівності, порядок визначення величини резерву сумнівних боргів.
II. Щодо документообігу:
- пропонується виділити основні етапи системи управління документообігом на підприємстві;
- розробити та впровадити зведений графік документообігу, а - також індивідуальні у вигляді схем та оперограм.
Отже, враховуючи вище наведені корективи висококваліфікований головний бухгалтер, який володіє глибокими знаннями з методології та техніки бухгалтерського обліку, в області економіки, права, аналізу, аудиту зможе раціонально організувати обліковий процес на підприємстві.
У процесі своєї діяльності бухгалтеру фінансисту слід приділити увагу саме недолікам в обліковому процесі, які були нами виявлені.
Ми вважаємо, що необхідно на підприємстві удосконалити систему внутрішнього контролю, адже контрольних процедур поверхового характеру з боку головного бухгалтера підприємства є недостатнім, а за результатами зовнішнього аудиту надається узагальнена інформація по підприємству, а по окремому об’єкту обліку контроль може здійснюватися лише в рамках внутрішньогосподарського
Таким чином, запровадження у практичну діяльність запропонованих рекомендацій сприятиме подальшому вдосконаленню організації обліку в ПАТ «Компанія «Райз», а також позитивно вплине на загальний стан підприємства в цілому.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.
2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI
3. Цивільний кодекс України N 435-IV, 16.01.2003
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. за № 2996-XIV (зі змінами і доповненнями).
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за № 391/3684.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за № 396/3689.
7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. МФУ від 24.05.1995 р.№88
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за № 291.
9. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за № 291
10. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 391 с.
11. Баранова, В. Г. Розвиток елементів страхової системи [Електронний ресурс] / В.Г. Баранова. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2008_635/08. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
12. Боков, О. В. Теоретичні аспекти соціального страхування [Електронний ресурс] / О. В. Боков. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals /DeBu/2007-2/doc/1/04. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
13. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. Р.Л. Хом’ка. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., допов. і перероб. – Житомир, ПП “Рута”, 2009. – 912 с.
15. Верига Ю.Л., Зима Г.І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» - Київ «Центр учбової літератури», 2009.
16. Верхоглядова, Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч.-практ. посіб / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 536 с.
17. Губар, О. Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту / О. Є. Губар // Фінанси України. – 2002. – № 8. –С. 130-136
18. Загородній А.Г., Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. І доп. — К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. — 377 с.
19. Зеленко, Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України [Електронний ресурс] / Н. Зеленко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 249-255. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua / portal / Soc_Gum / freu / 2009_19 / 37. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
20. Колосок, А. М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу / А. М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3 (81). – С. 129-135
21. Косміна Р.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ – К.: Вища школа, 2008. – 255 с.
22. Краснокутський, О. Взаємозв’язок права соціального захисту та права соціального страхування [Електронний ресурс] / О. Краснокутський, О. Акулова // Соціальна перспектива і регіональний розвиток. 2009. –Випуск 3. – С. 63-75 – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal Soc_Gum/Sprr/2009_3/krasnokutskiy_akulova. – Національна бібліотекаУкраїни імені В.І. Вернадського.
23. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посіб./ С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. -К.: Центр навч. л-ри, 2005.
24. Кужельний, М.В. Організація обліку: Підруч / М.В. Кужельний, С.О. Левицький. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 352с.
25. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика 3-те видання. Навч. посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2009
26. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. для ВУЗ. – 3-те вид., випр. – К.: ЦУЛ, 2008. – 606 с.
27. Литвин Б.М., Стельмах М.В. «Фінансовий аналіз»: Навчальний посібник. К.: «Хай-ТекПрес», 2008р
28. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.- Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2005.
29. Новосельська, Л. І. Напрямки вдосконалення системи загальнообов’язкового соціального страхування [Електронний ресурс] / Л. І. Новосельська, М.П. Оліярник // Науковий вісник. – 2006, вип. 16.1– С. 438-441.–Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 16_1/438_Nowoselska_16_1. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
30. Сільченко, С. О. Соціальне страхування: реалізації та перспективи правового регулювання [Електронний ресурс] / С. О. Сільченко // Проблеми законності. – 2009. – № 102. – С. 78-86. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pz/2009_102/102_11. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
31. Сльозко, Т.М. Організація обліку: Навч. посіб / Т. М. Сльозко. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 224 с
32. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
33. Сук Л.К., Сук П.Л. «Бухгалтерський облік» Навчальний посібник, Київ: «Знання», 2008.
34. Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с
35. Шаманська, Н. В. Сутнісно-теоретичні аспекти та генезис соціального страхування [Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2009_2/v46 ek46. –
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
36. Швець В.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Підручник, Київ: «Знання» - 2008.
37. Шквір В.Д., Загородній А. Г., Височан О.С, Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.
38. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] / С. І. Юрій, М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська : підручник. – К. : Кондор. – 006. –464 с. – ISBN 966-8251-52-0.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.