У нас уже 27454 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Акція як пайовий цінний папір
Количество страниц 120
ВУЗ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Год сдачи 2019
Содержание МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет № 6

Кафедра господарсько-правових дисциплін
Магістерська робота
на тему «Акція як пайовий цінний папір»


шифр і назва спеціальності 8.03040101 Правознавство
назва спеціалізації Цивільна та господарсько-правова
Виконав: здобувач вищої освіти 2 курсу
освітнього ступеня магістр
Кісіль Інна Степанівна

Керівник: Семенюк Іван Ярославович
Доцент кафедри господарсько-правових
дисциплін,
кандидат юридичних наук

Рецензент: ________________________

Львів – 2019
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ....................................................................3
ВСТУП……………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПРИРОДА АКЦІЇ ЯК ЦІННОГО ПАПЕРУ…………...8
1.1 Становлення та розвиток законодавчого регулювання акціонерної справи в Україні……………………………………………………………………...8
1.2 Поняття та ознаки акції як різновиду пайових цінних паперів……….15
1.3 Порівняльна характеристика акцій та інших цінних паперів………...20
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………………………………..25
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ АКЦІЙ......27
2.1 Первинне розміщення акцій…………………………………………...27
2.2 Особливості випуску акцій при створенні корпоративного фонду….32
2.3 Види акцій за законодавством України та правом ЄС, США………...38
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………………………………………..45
РОЗДІЛ 3 ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА З АКЦІЙ……………………….47
3.1 Набуття та припинення права власності на акцію…………………....47
3.2 Права акціонера на акції………………………………………………..68
3.3 Облік прав на акції у депозитарній системі України………………...79
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3………………………………………………………87
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..90
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..97

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


Initial Public Offering
(Первинне публічне розміщення) - ІРО

Private Placement
(Приватне розміщення акцій) - PP

Національна акціонерна компанія - НАК

Закон України - ЗУ

Корпоративний фонд України - КФ України

Національна комісія з цінних паперів - НКЦПФР
та фондового ринку

Акціонерне товариство - АТ

Приватне акціонерне товариство - ПрАТ

Публічне акціонерне товариство - ПАТВСТУП
Актуальність дослідження полягає в тому, що ринок цінних паперів є невід’ємною частиною фінансової системи будь-якої країни. Особливого значення цей інститут набуває для України в сучасних умовах реформування всієї правової системи, використання можливостей інституту цінних паперів для ефективного поступу соціально-економічних перетворень на основі досконалого правового механізму.
Пайові цінні папери є однією з найбільш важливих груп цінних паперів, що передбачені Цивільним кодексом України і Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». Акція є одним із найпоширеніших фінансових інструментів на ринку цінних паперів не тільки в Україні, але й у світі. Акція – цінний папір, що випускається акціонерним товариством (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним. Вона є показовим атрибутом акціонерного товариства, що вирізняє його серед інших організаційних форм господарювання. Незважаючи на те, що проблемі акцій було присвячено низку наукових праць та досліджень цей інструмент не втрачає своєї актуальності, і постійно потребує вдосконалення свого регулювання.
Надійний захист прав на акції, які є своєрідними маркерами власності на капітал, а також захист законних інтересів власників акцій, є першочерговим завданням в процесі поліпшення інвестиційного клімату в Україні, залучення додаткових можливостей для економіки, поступового вирішення проблеми розвитку фінансового і фондового ринків країни в цілому.
Не менш важливим напрямком сучасних студій є вивчення та використання кращих правових моделей зарубіжного досвіду правового регулювання акцій в системі пайових цінних паперів. Осмислення передового досвіду країн ЄС та США з метою виявлення перспективних можливостей їх застосування в Україні є актуальним вектором удосконалення правового регулювання акцій як пайового цінного паперу.
Метою дослідження є комплексне вивчення правової природи акції як виду цінних паперів, специфіки їх правового регулювання в Україні.
Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
-дослідити процес становлення та розвитку законодавчого регулювання акціонерної справи в Україні;
-розкрити поняття та ознаки акції як різновиду пайових цінних паперів;
-дати порівняльну характеристику акцій та інших цінних паперів;
-проаналізувати специфіку первинного розміщення акцій;
-висвітлити та охарактеризувати особливості випуску акцій при створенні корпоративного органу;
-з’ясувати та проаналізувати види акцій за законодавством України та правом ЄС, США;
-дати характеристику набуття та припинення права власності на акцію;
-розкрити права акціонера на акції;
-дослідити та проаналізувати облік прав на акції у депозитарній системі України.
Об’єктом дослідження є цивільно-правові відносини, що виникають, змінюються та/або припиняються у зв'язку з функціонуванням акцій як цінних пайових паперів в Україні.
Предметом дослідження є наукові погляди, норми чинного законодавства, що передбачають правове регулювання акцій як пайових цінних паперів, набуття й припинення, захисту права власності на акції в Україні, а також судова практика щодо акцій.
Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об’єктивності, система загальнонаукових дослідницьких методів системного аналізу, а також історичний, логічний, порівняльний методи. Для виявлення динаміки і історичної перспективи становлення та розвитку законодавчого регулювання акціонерної справи в Україні має значення принцип історизму. Також застосовувались методи: історико-правовий – у процесі звернення до генезису предмета дослідження; було застосовано діалектичний метод, завдяки якому було виявлено специфіку акції як різновиду пайових цінних паперів, їх правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах. Порівняльно-правовий метод використовувався в процесі аналізу норм українського та американського, європейського законодавства з метою виявлення паралелей та можливостей поліпшення вітчизняної нормативної бази.
Стан наукової розробки. Теоретичні аспекти вивчення проблеми акції як пайових цінних паперів перебували у полі зору праць та розвідок відомих українських вчених-цивілістів, економістів та інших правознавців. Зокрема, таких, як В. А. Васильєва, О. М. Вінник, О. В. Дзера, М. Г. Іонцев, В. М. Кравчук, Н. С. Кузнєцова, Е. А. Крашенинников, Д. В. Ломакін, В. В. Луць,
Р. А. Майданик, О. І. Онуфрієнко, В. І. Павлов, А. Я. Пилипенко,
І. В. Спасибо-Фатєєва, І. Т. Тарасова, В. І. Труба, Є. О. Харитонов,
О. І. Харитонова, О. С. Швиденко, Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич,
О. В. Щербина, В. Л. Яроцький, С. В. Сарбаш, Д. І. Степанов, І. В. Редькін,
І. О. Фролова, В. Б. Чувакова, Г. М. Шевченко, П. П. Цитович та інших.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що акція як пайовий цінний папір глибоко досліджується після прийняття нового законодавства, здійснено порівняльну характеристику акції та інших видів пайових цінних паперів, виражено та досліджено основні підстави виникнення та припинення права власності щодо акції.
Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати можна застосовувати в навчальному процесі у навчальних закладах при вивченні дисциплін: «Корпоративне право», «Цивільне право», «Підприємницьке право», а також при написанні науково-практичних посібників, підручників та розробці методичних рекомендацій.
Особистий внесок здобувача. Автором особисто здійснено глибокий аналіз теми магістерської роботи та відповідної літератури, а також визначено основні завдання дослідження. Він самостійно сформулював висновки та практичні рекомендації.
Структура роботи. Магістерська робота складається із змісту, переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків і списку використаної літератури.
Список литературы ВИСНОВКИ

У магістерській роботі було здійснено дослідження акції як пайового цінного паперу, процесу виникнення такого виду цінного паперу; з'ясовано природу походження слова «акція», окреслення основні погляди науковців на акцію та її головні риси та види; здійснено аналіз початкового розміщення та випуску акцій, а також проаналізовано необхідні підстави набуття та припинення прав власності.
Дослідження акції як пайового цінного паперу та акціонерної справи і сьогодні перебуває на етапі дослідження, оскільки ринок цінних паперів розвивається, правова база вдосконалюється, а конкурентоспроможний ринок збільшується. Акціонерна справа станом на 2018 – 2019 рр. зображується біржами. Однак, порівнюючи 2017 р. і 2018 р., можна стверджувати, що число реєстрації та емісії акцій, які були здійснені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку значно зменшилося.
Теоретичні аспекти вивчення проблеми акції як пайових цінних паперів перебували у полі зору праць та розвідок відомих українських вчених-цивілістів, економістів та інших правознавців. Зокрема, таких, як В. А. Васильєва,
О. М. Вінник, О. В. Дзера, М. Г. Іонцев, В. М. Кравчук, Н. С. Кузнєцова,
Е. А. Крашенинников, Д. В. Ломакін, В. В. Луць, Р. А. Майданик,
О. І. Онуфрієнко, В. І. Павлов, А. Я. Пилипенко, І. В. Спасибо-Фатєєва,
І. Т. Тарасова, В. І. Труба, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. С. Швиденко, Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич, О. В. Щербина, В. Л. Яроцький,
С. В. Сарбаш, Д. І. Степанов, І. В. Редькін, І. О. Фролова, В. Б. Чувакова,
Г. М. Шевченко, П. П. Цитович та інших.
Дослідження в роботі було здійснено на основі загальних принципів логіки, історизму та об’єктивності, системи загальнонаукових дослідницьких методів системного аналізу, а також історичного, логічного, порівняльного методів. Для виявлення динаміки і історичної перспективи становлення та розвитку законодавчого регулювання акціонерної справи в Україні має значення принцип історизму. Також застосовувались методи: історико-правовий – у процесі звернення до генезису предмета дослідження; було застосовано діалектичний метод, завдяки якому було виявлено специфіку акції як різновиду пайових цінних паперів, їх правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах. Порівняльно-правовий метод використовувався в процесі аналізу норм українського та американського, європейського законодавства з метою виявлення паралелей та можливостей поліпшення вітчизняної нормативної бази.
До основних висновків, одержаних внаслідок проведеного дослідження можна віднести:
1. Акціонерні товариства в Україні стали однією з найпоширеніших форм організації підприємницької діяльності, які є ще зовсім новою формою діяльності. Історія становлення та розвитку акціонерних товариств нам доводить те, що методи створення цих товариств модифікувались з кожним роком в залежності від того наскільки продуктивною та доцільною була реалізація факторів виробництва. У період свого розвитку, акціонерне товариство стикнулось з такими центральними проблемами: безжалісна політика та контроль щодо діяльності акціонерних товариств, масова приватизація, загальнодоступний характер акцій. Всі ці проблеми спричинили зменшення кількості акціонерних товариств. Таку ситуацію в країні спричинило по більшій мірі те, що відбувалися приватизаційні процеси, законодавча база постійно змінювалась та вдосконалювалась.
Проаналізувавши ситуацію, яка склалася на 2000 – 2014 рр., варто підмітити, що не завжди доцільною була зміна державних підприємств у Приватні акціонерні товариства, причиною чого було все та ж приватизація.
З початком розвитку акціонерної справи чимало Законів було прийнято, однак першим Законом який дав поштовх та став основою для розвитку акціонерних товариств, став Закон України «Про акціонерні товариства» прийнятий 2008 року. Зазначений Закон нарешті створив певний баланс між інтересами масштабних та маленьких акціонерних компаній. Якщо б цей Закон прийняли ще до періоду приватизації, багатьох проблем у сфері корпоративних відносин можна було б уникнути.
З метою розвитку та покращення діяльності акціонерних товариств варто здійснити ряд вимог, а саме: забезпечити захист прав акціонерів удосконалюючи законодавчу базу, забезпечити керівний апарат товариства хорошим досвідом та знаннями у своїй ділянці роботи та підвищити рівень випуску акцій.
2. Дослідивши погляди та ствердження різних науковців, можна підсумувати, що акція як корпоративний цінний папір, містить у собі вже сталу класичну тріаду основних прав.
Акціям притаманні основні ознаки, які розкривають суть їхньої природи та без яких є неможливим існування акції як об’єкта цивільних відносин: титул власності, неподільність прав на акцію, безстроковість, іменна природа акцій та бездокументарність. Акції за своєю природою наділені всіма ознаками, які можна віднести до емісійний цінних паперів, проте, вони наділені і такими ознаками, які притаманні лише акціям.
3. Порівнюючи акцію та інші цінні папери приходимо до висновку, що власники акцій на відмінну від власників інших цінних паперів отримують нефіксовані дивіденди, тоді як власники других – чітко визначений дохід. Власники акцій вкладаючи свої кошти в акції, втрачають право на них, інші ж отримують з часом свої кошти назад, а власники ощадних сертифікатів до суми вкладу отримують ще і проценти. За формою всі цінні папери різняться між собою, акції та облігації розміщуються у бездокументарній формі, тоді як ощадні сертифікати та казначейські зобов’язання можуть бути у бездокументарній чи/або документарній формі залежно від виду.
4. Проблема первинного розміщення акцій, яке передбачає первинне публічне (ІРО) та первинне приватне (РР) розміщення акцій, набуває все більшої зацікавленості з боку науки. Шалений інтерес серед компаній викликає саме ІРО. Однак дослідивши всі етапи здійснення такої процедури, варто відмітити, що в ній існує чимало проблем з якими стикнеться компаніям, йдучи цим шляхом, зокрема: перехід до цілковитого публічного режими, який передбачає надання чіткою та прозорої інформації про свою діяльність інвесторам, а також залучення необхідних фахівців для побудови нового та покращеного рівня робот. Компанії, які обрали цей шлях та готові пройти всі труднощі, повинні бути готові до значних витрат та нешвидкої процедури розміщення. Однак, здійснюючи ІРО компанії мають мати певну мету. На нашу думку такою метою може бути збільшення капіталу своєї компанії та/або вихід на міжнародний фондовий ринок. Проаналізувавши всю складність первинного публічного розміщення, ми зазначали, що проводи ІРО слід лише міцним компаніям, які мають досвід та фінансову стійкість, в іншому випадку компанію чекають великі втрати.
5. Корпоративний фонд є акціонерним товариством, яке має на меті об’єднання коштів. Особливістю вимог щодо акцій корпоративного фонду є те, що вони мають мати визначену форму – документарну та мати простий іменний характер. З проведеного дослідження можна зауважити одну важливу рису, яка відрізняє корпоративні фонди від акціонерних товариств і полягає вона в тому, що другі мають змогу розміщувати акції прості та привілейовані, тоді як перші емітують лише прості акції.
Здійснюючи діяльність щодо емісії та викупу акцій корпоративні фонди провадять строго шляхом звернення до компаній з управління активами. Реєстрацію випуску акцій корпоративний фонд проводить уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. В Україні основними видами акцій є прості акції та привілейовані акції. Проста акція містить в собі найпростіший перелік прав, якими може бути наділений будь – який акціонер, тоді як привілейована акція надає акціонеру більш розширене коло прав та переваг над першими, а зокрема – право на дивіденди та на частку майна у разі ліквідації товариства. Перевагою тут є той момент, що власники привілейованих акцій є першочерговими отримувачами дивідендів, на відмінну від власників простих акцій. Також, можна сказати, що Види акцій у розвинених ринкових економіках країн Європейського союзу та США не збігаються з видами, що передбачені законодавством України, оскільки український ринок акціонерного капіталу перебуває у стадії свого формування.
7. Підстави набуття права власності є похідними та первісними. Відповідно перші вказують, що право власності на майно з’являється за згодою попереднього власника, другі ж означають те, що право власності на майно набувається незважаючи на згоду/незгоду.
Право власності на акцію переходить до нового власника шляхом зачислення їх на рахунок власника у зберігача. Документом, який підтверджує цей факт зачислення є сертифікат чи/або виписка з рахунку. Все це наводить на думку, що потенційний покупець не має жодного права на користування та розпорядження акцією до того моменту, поки не буде здійснено відповідний запис на рахунку власника. Момент здійснення запису передбачає як перехід, так і момент виникнення права. На нашу думку, це не є зовсім правильним твердження, оскільки здійснення запису не може бути підставою за якої виникає право власності щодо акції, а всього лиш засвідчує перехід прав та обов’язків на акцію до потенційного власника.
Припинення прав власності на акцію відбувається шляхом припинення власності на акцію, яка перебуває у його незаконному володінні; шляхом відмови; знищення; конфіскації та ін.
Проаналізувавши підстави припинення на право власності шляхом відмови, законодавству слід більш чітко визначити етапи такої відмови.
Знищення акції як такої є неможливим, оскільки вона перебуває у нематеріальному стані, однак може відбутися знищення інформації, яка містить всі відомості щодо акції та особи, яка є її власником.
8. Фундаментом аналізу прав на акції є перш за все майновий характер. Права на акції носять зобов’язальний характер або ж передбачають право корпоративної вимоги. До зобов’язального характеру прав відносяться: право на дивіденди та право на частку майна в разі ліквідації, тоді як право корпоративної вимоги включає переважне право щодо придбання частки іншого учасника, придбання акцій додаткових випусків та право на викуп акцій чи незгоду.
Основною відмінністю Відкритого акціонерного товариства від Закритого акціонерного товариства є те, що другі мають переважне право щоб придбати відчужену частку іншим учасником. Це пояснюється тим, що Закриті акціонерні товариства прагнуть контролювати своїх акціонерів.
Досліджуючи в роботі право на дивіденди на основі судової практики, доцільним буде підсумувати, що більшість справ, які надходять на розгляд Господарських судів є справами, які зосереджені на питаннях невиплати чи/або несвоєчасної виплати дивідендів.
9. Національна депозитарна система України є тим важелем, який забезпечує обіг цінних паперів. Те, що особа має певні права на акцію може підтвердити лише запис на особистому рахунку.
При відчуженні знерухомлених акцій особі, якій відкрито рахунок у цінних паперах у іншого зберігача, ніж той, що міститься в системі реєстру, виникає необхідність внести до системи реєстру такого зберігача, як номінального утримувача.
В системі реєстру обов’язковим є відкриття двох рахунків – емісійного та особового. Емісійний рахунок містить відомості щодо обліку розміщених цінних паперів та/або ті цінні папери, випуск яких вже зареєстровано. Особовий рахунок містить відомості щодо права володіння на акції. Власник акції має право розпоряджатися належною йому акцією, що підтверджує укладення ним цивільно – правових договорів. Коли акції перебувають у власності двох чи більше осіб виникає момент здійснення права власності на основі спільної часткової власності.
Дослідження в роботі було здійснено на основі загальних принципів логіки, історизму та об’єктивності, системи загальнонаукових дослідницьких методів системного аналізу, а також історичного, логічного, порівняльного методів. Для виявлення динаміки і історичної перспективи становлення та розвитку законодавчого регулювання акціонерної справи в Україні має значення принцип історизму. Також застосовувались методи: історико-правовий – у процесі звернення до генезису предмета дослідження; було застосовано діалектичний метод, завдяки якому було виявлено специфіку акції як різновиду пайових цінних паперів, їх правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах. Порівняльно-правовий метод використовувався в процесі аналізу норм українського та американського, європейського законодавства з метою виявлення паралелей та можливостей поліпшення вітчизняної нормативної бази.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно – правові акти
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.12.2018).
2. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28.01.1981р. N 2438-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_326 (дата звернення: 22.11.2018).
3. Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільним обігом цих даних: Директива Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 24.10.1995р. № 95/46/ЄС. URL: www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/directiv/directiv.html (дата звернення: 23.11.2018).
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р.
№ 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 23.08.2018).
5. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс від 06.11.1991р. № 1798-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 16.10.2018).
6. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001р.
№ 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 25.10.2018).
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 06.09.2018).
8. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс від 02.10.2012р.
№ 5403-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення: 14.10.2018).
9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006р. № 3477-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 05.09.2018).
10. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р.
№ 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення: 15.06.2018).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
500

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.