У нас уже 177529 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розвиток творчого потенціалу в умовах модернізації мистецької освіти засобами хореографії
Количество страниц 32
ВУЗ Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (НПУ)
Год сдачи 2019
Содержание План
1. Вступ………………………………………………………………………3
2. Теоретичні аспекти розвитку творчого потенціалу засобами хореографії………………………………………………………………...5
2.1 Поняття творчого потенціалу та умови його становлення…………...5
2.2 Фактори розвитку творчих здібностей…………………………………8
2.3 Аналіз психолого-педагогічних методів розвитку творчого потенціалу………………………………………………………………10
3. Формування і розвиток творчого потенціалу засобами хореографії в умовах модернізації мистецької освіти………………………………….15
3.1 Сучасні тенденції мистецької освіти………………………………….15
3.2 Особливості модернізації мистецької освіти засобами хореографії…………………………………………………………………..20
3.3 Формування творчого потенціалу засобами хореографії……………23
4. Висновки…………………………………………………………………30
5. Список використаної літератури………………………………………..31


Вступ
Актуальність дослідження. Наприкінці минулого століття в більшості країн Європейського Союзу формується нова концепція розвитку освіти, основною метою якої стає покращення її якості. Засобами реалізації даної концепції є модернізація та конкуренція. Ідея підвищення статусу мистецької освіти, зокрема хореографічної, знаходиться в центрі уваги Міжнародної асоціації експертів та практиків із питань зв’язків освіти й мистецтва, створеної при ЮНЕСКО. Інтеграція України в новий освітній простір в межах стратегічної програми «Освіта і навчання 2020» вимагає постійного вдосконалення системи освіти, в тому числі і мистецької. Тому поряд з посиленням статусу знань та інтелекту, не менш значущим чинником виступає виховання креативних якостей особистості як сутнісної характеристики будь-якої людської діяльності. Отже розвиток творчого потенціалу особистості, створення умов для найбільш повної і успішної самореалізації є першочерговим завданням.
Окремі аспекти проблеми модернізації розглядались у працях вітчизняних і зарубіжних учених В. Андрущенка, У. Бека, Н. Дворнікової, Н. Долгової, Е. Дюркгейма, В. Мура, Г. Ніколаї, Г. Поберезської, Ю. Соколович-Алтуніної, Ф. Тенісу, П. Штомпки та ін. Наукове обґрунтування та тлумачення низки теоретичних і методичних проблем щодо розвитку й функціонування хореографії в Україні здійснили дослідники хореографічного мистецтва А. Гуменюк, К. Василенко, Т. Ткаченко та ін. Науковці (Є. Зайцев, С. Зубатов та ін.) доводять, що залучення студентів-хореографів до народних надбань і традицій знаходить своє відображення в шедеврах хореографічної творчості.
Різні аспекти розвитку творчого потенціалу особистості висвітлені в роботах вчених-філософів, психологів, педагогів: В. Андреева, Т. Браже, М. Вересова, Ю. Кулюткіна, М. Кагана і ін., А також в працях основоположників західної гуманістичної психології: А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм. Значний внесок у розвиток уявлень про художню творчість як механізм розвитку особистості внесли: Д. Богоявленська, Л. Ермолаева-Томіна, Я. Пономарьов, B. Шубинский і ін.
Мета розробки полягає у розкритті основних теоретичних питань та сформувати уявлення про сучасні психолого-педагогічні методи щодо розвитку творчого потенціалу засобами хореографії, окресленні перспективних напрямів розвитку мистецької освіти, розробці методики формування творчого потенціалу засобами хореографії в умовах модернізації мистецької освіти.
Основними завданнями методичної розробки є:
- розкрити суть поняття творчий потенціал;
- дослідити психолого-педагогічні методи розвитку творчого потенціалу;
- охарактеризувати сучасні тенденції мистецької освіти та особливості її модернізації засобами хореографії;
- розробити методику формування творчого потенціалу засобами хореографії.
Список литературы Висновок
Проаналізувавши психолого-педагогічну та наукову літературу нами було розкрито суть поняття «творчий потенціал». Творчий потенціал – це динамічна структура, що включає комплекс творчих задатків, які проявляються у творчій активності особистості і обумовлена креативністю.
Психологічну суть творчого потенціалу особистості можна визначити через такі складові: творчі здібності, креативність, творча активність.
На основі вивчення стану проблеми розвитку творчого потенціалу зроблено висновок, що основними психолого-педагогічними методами є формування принципів створення психолого-дидактичних умов для розвитку креативності, а також виявлення характерних особливостей і тенденцій організації навчального процесу.
На сучасному етапі мистецька освіта переживає особливий етап розвитку. Створюється ефективна система методологічного і науково-методичного супроводу модернізації національної мистецької освіти (прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи освіти з використанням результатів моніторингових досліджень; генерування інноваційних ідей, їх визначення, відбір та забезпечення впровадження). Формується відкрита інформаційно-аналітична база новацій в усіх підсистемах освіти.
Досліджуюючи формування творчого потенціалу варто зробити висновок, що систематичне виконання різноманітних творчих завдань на заняттях сприяє успішній активізації творчих проявів. У ході нашого дослідження вважаємо за доцільне використовувати творчі завдання колективного, парного чи індивідуального характеру з метою планомірного й ефективного формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю.Список використаних джерел
1. Браже Т. Г. Развитие творческого потенциала и изучение профессионального мастерства учителя литературы / Т. Г. Браже // Методические рекомендации. – Ленинград, 1996.
2. Даринская Л. А. Творческий потенциал учащихся: методология, теория, практика / Л. А. Даринская. – СПб., 2005. – 293 с.
3. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю / Є. В. Зайцев. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 413 с.
4. Козир А. В. Основні тенденції розвитку мистецької освіти на сучасному етапі / А. В. Козир // Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти. — 2016. — Вип. 3. — С. 25–37.
5. Кулюткин Ю. Н. Изменяющийся мир и проблема развития творческого потенциала личности / Ю. Н. Кулюткин. – СПб.: СПбГУПМ, 2001. – 84 с.
6. Настюков Г. А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г. А. Насюков. – М.: Профиздат, – 1976. – 64 с.
7. Ніколаї Г. Ю. Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти / Г. Ю. Ніколаї // Актуальні питання Мистецької освіти та виховання : зб. наук. праць. — Суми : Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. — Вип. 1(1). — С. 3–17.
8. Нурулин Н. С. Методические указания к ведению урока народного танца / Н.С. Нурулин. – М., 1979. – 42 с.
9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.meduniv.lviv.ua/ les/info/nats_strategia.pdf
10. Овчинников В. Ф. Научно-технический прогресс и развитие творческого потенциала работника производства / В. Ф. Овчинников – Л., 1974. – 279 с.
11. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 247 с.
12. Падалка Г. М. Мистецька освіта : сучасні проблеми розвитку / Г. М. Падалка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 7(12) : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 22–24 квітня 2009 р. : до 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — С. 3–9.
13. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька [Текст] / О. П. Рудницька. — К. : Інтерпроф, 2002. — 270 с.
14. Степанов С. Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций [Текст] / С. Ю. Степанов – М.: Наука, 2000. –174 с.
15. Телегин А. А. Народно-сценический танец и методика его преподавания: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств [Текст] / А. А. Телегин. – Самара, 2005. – 229 с.
16. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю [Текст] / Л. Ю. Цвєткова – К.: Альтерпрес, 2010. – 324 с.
17. Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі: підручник [Текст] / Ю. О. Шабанова. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 120 с.
18. Щолокова О. П. Мистецька освіта у контексті сучасних наукових досліджень [Текст] / О. П. Щолокова // Професійно-художня освіта України : зб. наук. праць / редкол. : І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна(заступники голови) та ін. — Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2007. — Вип. 4. — С. 12–16.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.