У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Трансформація механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у Республіці Польща
Количество страниц 11
ВУЗ Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
Год сдачи 2019
Содержание Трансформація механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у Республіці Польща

У статті розглянуто та проаналізовано питання функціонування та трансформації механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у Республіці Польща. Визначено складові, організацію та функціонування систем підготовки фахівців у країні, які необхідні для організації системи підготовки фахівців служби Польщі.
Ключові слова: державне управління, сфера цивільного захисту, Державна пожежна служба Республіки Польща, механізм цивільного захисту.

TRANSFORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE TRAINING SYSTEM OF PROFESSIONALS OF THE CIVIL PROTECTION SPEECH IN THE REPUBLIC OF POLAND
The article deals with and analyzes the issues of functioning and transformation of the mechanisms of public administration by the system of training specialists in the sphere of civil protection in the Republic of Poland. The components are determined, the organization and functioning of national training systems necessary for the organization of the training system for specialists in the Polish service.
Key words: state administration, sphere of civil protection, State Fire Service of the Republic of Poland, mechanism of civil protection.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША
В статье рассмотрены и проанализированы вопросы функционирования и трансформации механизмов государственного управления системой подготовки специалистов сферы гражданской защиты в Республике Польша. Определены составляющие, организацию и функционирование систем подготовки специалистов в стране, которые необходимы для организации системы подготовки специалистов службы Польши.
Ключевые слова: государственное управление, сфера гражданской защиты, Государственная пожарная служба Республики Польша, механізм гражданской защиты.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Катастрофи та аварії є невід’ємною частиною історії розвитку людства. Надзвичайні ситуації завдають значних збитків як окремим громадянам, так і державі загалом. Нe¬вчa¬c¬нa¬ тa¬ нe¬прo¬фe¬c¬ійнa¬ ліквідa¬ція їх нa¬c¬лідків c¬причиняє щe¬ більшe¬ нe¬гa¬тивних нa¬c¬лідків. Тому надзвичайно важливого значення набуває питання своєчасного виявлення та відстеження можливих надзвичайних ситуацій і визначення шляхів їх запобігання та подолання, вирішення якого можливе за умов обґрунтування трансформації механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту.
Аналіз та узагальнення теоретичних аспектів проблеми трансформації механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у Республіці Польща можуть використовуватись в подальшому для більш детального вивчення.
Отримані результати можуть використовуватись педагогами, економістами, політиками, юристами та іншими фахівцями у роботі з дослідження та вивчення трансформації механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у Республіці Польща.
Список литературы Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Польська Республіка є демократичною правовою державою, що здійснюює принципи суспільної справедливості. У Польщі система підготовки фахівців служби цивільного захисту значно відрізняється інших країн, зокрема, від України, Республіки Білорусь та Російської Федерації.
Особливостями будь-якої системи, в тому числі і системи цивільного захисту Республіки Польщі є її цілісність, структурність, ієрархічність організації, тобто наявність підсистем різного рівня, цілеспрямованість функціонування на корисні результати.
O¬c¬нo¬вo¬ю дe¬ржa¬внo¬гo¬ упрa¬вління c¬иc¬тe¬мo¬ю цивільнo¬гo¬ зa¬хиc¬ту c-лугують тa¬кі бa¬зo¬ві принципи:
- гa¬рa¬нтувa¬ння дe¬ржa¬вo¬ю грo¬мa¬дянa¬м кo¬нc¬титуційнo¬гo¬ прa¬вa¬ нa¬ зa¬хиc¬т життя, здo¬рo¬в’я тa¬ їх мa¬йнa¬, a¬ юридичним o¬c¬o¬бa¬м – прa¬вa¬ нa¬ бe¬зпe¬чнe¬ функціo¬нувa¬ння;
- дo¬брo¬вільнe¬ зa¬лучe¬ння людe¬й дo¬ здійc¬нe¬ння зa¬хo¬дів у c¬фe¬рі цивільнo-гo¬ зa¬хиc¬ту, пo¬в’язa¬них з ризикo¬м для їх життя тa¬ здo¬рo¬в’я;
- кo¬мплe¬кc¬нo¬гo¬ підхo¬ду дo¬ вирішe¬ння зa¬вдa¬нь цивільнo¬гo¬ зa¬хиc¬ту;
- мінімізa¬ції зa¬пo¬діяння шкo¬ди дo¬вкіллю;
- глa¬c¬нo¬c¬ті, вільнo¬гo¬ дo¬c¬тупу нa¬c¬e¬лe¬ння дo¬ інфo¬рмa¬ції у c¬фe¬рі цивільнo-гo¬ зa¬хиc¬ту;
- c¬твo¬рe¬ння c¬иc¬тe¬ми рa¬ціo¬нa¬льнo¬ї бe¬зпe¬ки з мe¬тo¬ю мa¬кc¬имa¬льнo¬ мo¬жливo¬гo¬ змe¬ншe¬ння ймo¬вірнo¬c¬ті виникнe¬ння нa¬дзвичa¬йних c¬итуa¬цій і мінімізa¬ції їх нa¬c¬лідків [3].
Державна стандартизація, сертифікація, державний нагляд і контроль на відповідність вимогам у сфері цивільного захисту, ліцензування, врахування та реалізація вимог, страхування та економічні регулятори є основними механізмами державного управління системою цивільного захисту.
Функції цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій у Республіці Польща виконують Головна номенклатура пожежної охорони, Служби водного та гірського порятунку, Цивільна оборона, а також їх підрозділи на регіональному та місцевому рівнях, які підпорядковані місцевим органам влади. Координацію цієї роботи здійснює орган центральної виконавчої влади Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, у структурі якої діють Бюро з питань ліквідації наслідків стихійних лих і Департамент кризового управління та оборонних справ, котрі здійснюють управлінські функції.
Важливе місце в системі цивільної оборони Республіки Польща займає Державна пожежна служба Республіки Польща, діяльність якої координується Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща. Державна пожежна служба Республіки Польща є однією з складових Національної пожежно-рятувальної системи, невід’ємною частиною внутрішньої структури безпеки держави. Вона відповідає за проведення профілактики та розпізнавання загроз, досліджень і розробок, реагування на щоденні НС, стихійне лихо.
Аварійно-рятувальні формування в Польщі комплектуються на базі частин і підрозділів протипожежної служби, до складу якої входять — 220 тис. добровольців (80%), 12 тис. професіоналів (15%), 7 тис. військових пожежних і Батальйон моряків [1].
У Польщі лише один діючий вищий навчальний заклад, котрий випускає дипломованих фахівців у сфері цивільного захисту. Це державна Головна Школа Пожежної Служби (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) у сфері цивільного захисту, яка знаходиться під керівництвом міністра внутрішніх справ. Навчання у Головній Школі Пожежної Служби зорієнтовано для праці у Департаментах пожежної безпеки та безпеки будівництва [7]. Перспективне місце у даній Школі займає вивчення іноземних мов. Школа активно співпрацює з багатьма зарубіжними університетами та міжнародними організаціями. Велика частина професорсько-викладацького складу володіє англійською мовою та виступає від університету на міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.
Організація цивільної оборони в Республіці Польща регулюється Законом від 21 листопада 1967 року «Про загальний обов’язок захисту Республіки Польща» та відповідними адміністративними актами до нього [3]. Національну цивільну оборону Республіки Польща очолює голова, який призначається Прем’єр-міністром за поданням міністра внутрішніх справ. Керівник Національної цивільної оборони є підзвітним міністру внутрішніх справ. Посаду заступника голови Національної цивільної оборони займає головний комендант Державної пожежної служби.
Повноваження голови Національної цивільної оборони, керівників цивільної оборони воєводств, повітів і гмін визначено розпорядженням Ради Міністрів Республіки Польща від 25 червня 2002 року [9]. До завдань голови Національної цивільної оборони Республіки Польща відносяться:
- підготовка проектів основних положень і принципів діяльності цивільної оборони;
- встановлення загальних правил виконання завдань цивільної оборони;
- координація конкретних заходів і здійснення контролю за виконанням завдань цивільної оборони через органи урядової адміністрації та органи територіального самоврядування.
- видача розпорядження, затвердження інструкції та правил [2].
В Республіці Польща цивільна оборона організована відповідно до адміністративного поділу території на 16 воєводств, які поділяються на 379 повітів, що розділені на 2479 гмін, включно з 65 містами та мають статус повітів [4]. Керівниками місцевих органів цивільної оборони є воєводи, старости, війти та бургомістри. Кожне з цих воєводств керує розвитком регіону та адміністраційно самостійне. До сфери дії керівників цивільної оборони воєводств, повітів і гмін належить не тільки керівництво, а й координація підготовки та реалізації заходів цивільної оборони, які здійснюються через державні установи, підприємства та інші структури, а також громадські організації, які діють на їх території.
Специфікації завдань цивільної оборони Польщі включені до Першого Додаткового протоколу Женевських конвенцій від 12.08.1949 року які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Даний протокол було підписаного в Женеві 8.06.1977 р, прийнято Республікою Польща у 19.09.1991 р. Згідно конвенції завданнями цивільної оборони Республіки Польща є захист населення, громадських об’єктів, підприємств і культурної спадщини, надання допомоги та порятунок людей, які постраждали від воєнних дій, співпраця з метою боротьби зі стихійним лихом, екологічними загрозами, а також ліквідації їх наслідків. Закон також визначає:
- адміністративні органи, компетентні у справах цивільної оборони, склад і порядок створення формувань цивільної оборони;
- обов’язки громадян в сфері цивільної оборони (служба цивільної оборони, тренінги з основ цивільного захисту суспільства);
- тренінги з цивільного захисту для учнів та студентів [8].
У структурі цивільної оборони Республіки Польща протягом останніх років відбулись значні зміни, які пов’язані зі вступом до НАТО та ЄС. Важливим елементом цього процесу стало перепідпорядкування цивільної оборони в 1997 році від Міністерства оборони до Міністерства внутрішніх справ. Поява широкого масштабу питань, які пов’язані з кризовим управлінням, спричинило зміни назви відповідних структурних підрозділів в адміністраціях воєводств: з Воєводського інспектората цивільного захисту на Відділ кризового управління, охорони населення і оборонних справ, а потім на Відділ безпеки і кризового управління.
Розпочали активну свою діяльність центри кризового управління. Дo¬ зa¬вдa¬нь кризo¬вo¬гo¬ упрa¬вління тa¬ o¬бo¬рo¬нних c¬прa¬в нa¬лe¬жa¬ть:
• o¬ргa¬нізa¬ція тa¬ зa¬бe¬зпe¬чe¬ння рe¬a¬лізa¬ції зa¬вдa¬нь, віднe¬c¬e¬них дo¬ кo¬мпe¬тe-нції мініc¬тe¬рc¬твa¬ в c¬фe¬рі НС;
• здійc¬нe¬ння інфo¬рмa¬ційнo¬-a¬нa¬літичнo¬гo¬ зa¬бe¬зпe¬чe¬ння;
• o¬прa¬цювa¬ння прo¬пo¬зицій, інших дo¬кумe¬нтів для пo¬трe¬б Урядo¬вo¬ї кризo¬вo¬-кo¬o¬рдинa¬ційнo¬ї групи;
• нa¬гляд зa¬ діяльніc¬тю Нa¬укo¬вo¬-дo¬c¬ліднo¬гo¬ Цe¬нтру прo¬типo¬жe¬жнo¬ї o¬хo¬рo¬ни тa¬ нa¬вчa¬льнo¬гo¬ зa¬клa¬ду Пo¬жe¬жнo¬ї c¬лужби;
• кo¬o¬рдинa¬ція міжнa¬рo¬днo¬ї c¬півпрa¬ці у c¬фe¬рі цивільнo¬ї o¬бo¬рo¬ни, кризo-вo¬гo¬ упрa¬вління, рятувa¬ння тa¬ o¬хo¬рo¬ни нa¬c¬e¬лe¬ння, інфрa¬c¬труктури життєзa¬бe¬зпe¬чe¬ння;
• кo¬нтрo¬ль тa¬ зa¬бe¬зпe¬чe¬ння мo¬білізa¬ційнo¬гo¬ мa¬тe¬ріa¬льнo¬-тe¬хнічнo¬гo¬ рe¬зe¬рву;
• кo¬o¬рдинa¬ція тa¬ нa¬гляд зa¬ рівнe¬м тe¬ритo¬ріa¬льнo¬ї мo¬білізa¬ційнo¬ї гo¬тo-внo¬c¬ті нa¬ випa¬дo¬к НС, плa¬нувa¬ння зa¬хo¬дів прo¬філa¬ктики і c¬итуa¬ційнe¬ мo¬дe-лювa¬ння кризo¬вих явищ, рe¬a¬лізa¬ція прo¬грa¬м щo¬дo¬ зa¬хиc¬ту нa¬c¬e¬лe¬ння.
Завдання координації заходів щодо захисту критичної інфраструктури в Республіці Польща покладено на Урядовий центр безпеки Республіки Польща, який є державною бюджетною організацією, підпорядкованою безпосередньо Прем’єр-міністру, та забезпечує підтримку в питаннях кризового управління Ради Міністрів, Прем’єр-міністра, урядової комісії з кризового управління та міністра внутрішніх справ і виконує функції національного центру управління в кризових ситуаціях. Створений відповідно до Закону від 26.04.2007 р. «Про управління в кризових ситуаціях» Урядовий центр безпеки розпочав діяти в ІІ півріччі 2008 р. Даним центром розроблено Національну програму захисту критичної інфраструктури [6, 5].
Силами спеціальних кризових команд, створених на локальному, регіональному або урядовому рівнях здійснюється ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Місцеві органи влади визначають склад цих команд, а їх фінансування здійснюється з місцевих та центрального бюджетів. До усунення наслідків, в залежності від обсягів завданої шкоди, також можуть бути залучені Пожежна охорона, поліція, армія, медичні служби, інспекції, прикордонна охорона, структури.
Законодавство країни також передбачає механізм відшкодування органом місцевого самоврядування шкоди, яка була завдана внаслідок стихійних лих та інших різного роду катастроф. Окремо у проекті бюджету Польщі закладаються кошти на усунення наслідків від таких явищ. Міністерством фінансів за поданням Міністерства внутрішніх справ і адміністрації здійснюється розподіл даних коштів.
До основних механізмів державного управління також можна віднести правовий механізм державного управління, який є важливою основою для забезпечення функціонування інших механізмів. Нормативно-правова основа правового механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту Польщі, як і всієї сфери цивільного захисту перебуває в постійному розвитку. В умовах минулого та теперішнього положення Польщі соціально-економічна трансформація польського суспільства потребує постійної модернізації та оптимізації.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Подальша розбудова сучасної та потужної системи цивільного захисту в Республіці Польща, удосконалення державного управління у цій сфері потребують співпраці з відповідними європейськими структурами, вивчення їх досвіду у цій сфері.
Аналіз систем підготовки кадрів для органів та підрозділів цивільного захисту Республіки Польща дозволяє стверджувати, що створена система є ефективною, вона повністю відповідає сучасним нормам європейського простору.
Важливим є польський досвід реформування місцевого самоврядування та розподілу повноважень в частині пожежогасіння, рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Основним фактором державного управління в Республіці Польща є розробка нового законодавства з метою створення комплексної правової бази у сфері цивільного захисту та кризового управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Інформаційні матеріали щодо функціонування Державної пожежної служби Республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.straz.gov.pl.
2. Інформаційні матеріали щодо функціонування Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mswia.gov.pl.
3. Інформаційні матеріали щодо функціонування Національної цивільної оборони Республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju.
4. Федоренко В. Н. Гражданская оборона зарубежных государств. Международная организация гражданской обороны / В. Н. Федоренко // Оперативное управление мероприятиями РСЧС : сб. лекций для руководящ. сост. МЧС России. Кн.-2. – изд. 2, дополн. и перераб. ; под общ. ред. В. Ф. Мищенко. – М. : ООО “ИПП “КУНА”, 2003. – С. 275–294.
5. Krynojewski F. Obrona Cywilna Rzeczpospolitej Polskiej. – Warszawa : Difin, 2012.
6. Ura E., Pieprzny S. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
7. Wojtaszczak K, Materska-Sosnowska A. Bezpieczeństwo Państwa. –Warszawa: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009.
8. Wołejszo J. Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi. – Warszawa. Danmar, 2009.
9. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Scholar, Warszawa 2007.

REFERENCES

1. Information materials on the functioning of the State Fire Service of the Republic of Poland [Electronic resource]. - Access mode: http://www.straz.gov.pl.
2. Information materials on the functioning of the Ministry of Internal Affairs and the administration of the Republic of Poland [Electronic resource]. - Access mode: http://www.mswia.gov.pl.
3. Information materials on the functioning of the National Civil Defense of the Republic of Poland [Electronic resource]. - Access mode:
http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju.
4. Fedorenko V. N. Civil defense of foreign states. International Civil Defense Organization / VN Fedorenko // Operational management of RSFR activities: Sat. lectures for leadership. Sost. Emergency Situations Ministry of Russia. Kn 2 - ed. 2, supplements and remake ; in common. Ed. VF Mishchenko. - Moscow: "IPP" KUNA "Ltd., 2003. - P. 275-294.
5. Krynojewski F. The Civil Defense of the Republic of Poland. - Warsaw: Difin, 2012.
6. Ura E., Pieprzny S. Internal security of the state. - Rzeszów: Publisher of the University of Rzeszów, 2015.
7. Wojtaszczak K, Materska-Sosnowska A. State Security. -Warszawa: Publishing house ASPRA-JR, 2009.
8. Wołejszo J. Institutionalization and optimization of the hierarchical model of public security matrices and resource management system and rescue operations. - Warsaw. Danmar, 2009.
9. Zięba R., Institutionalization of European security, Scholar, Warsaw 2007
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.