У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Особливості формування конкурентної стійкості організаці
Количество страниц 127
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 274.doc 
Содержание ВСТУП................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження конкуренції.7

1.1. Сутність і особливості конкуренції ................................................7

1.2. Стратегія організації як інструмент конкурентної боротьби......18

1.3. Методологічні підходи до дослідження конкурентного положення організації......................................................................................27

РОЗДІЛ 2. Економіко-управлінська діагностика ГК «ТУРИСТ».......33

2.1. Загальна характеристика підприємства.......................................33

2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності ...................................41

2.3. Управлінський аналіз підприємства..............................................51

РОЗДІЛ 3. Пропозиції з формування конкурентної стійкості ГК «Турист»..........................................................................................................57

3.1. Формування стратегічного набору підприємства .......................57

3.2. Удосконалення організаційної структури підприємства.............63

3.3. Удосконалення відбору та підготовки кадрів на підприємстві..72

ВИСНОВКИ ...................................................................................................79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................86
ДОДАТКИ.......................................................................................................94


ВСТУП

Актуальність теми. Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку країни є туризм, який зараз посідає друге місце в світовій економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристських держав світу. Саме туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих регіонів країни, які значно посилилися останнім часом. Але існує і багато перешкод для цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає сучасним світовим стандартам.
У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої країни із світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та підвищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які прибувають в окремі регіони України. Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу.
Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок.
Розвиток готельного комплексу України характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних послуг, що почав поступово наближатись до світових стандартів.
В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого). Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу увагу приділяти розробці регіональних стратегій розвитку готельного господарства, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності й економічної ефективності регіональних готельних комплексів, що й обумовило вибір об’єкта, предмета і мети дослідження.
Проблемами конкурентної стійкості підприємства та підвищення ефективності використання потенціалу готельних комплексів розглядали вчені: І. Ансофф, Э. Чемберлен, Дж. Робинсон, Дж. М. Кейнс, М.Портер, Ф. Тейлор, А. Файоль, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, Ф. Селзник, К.Эндрюс та інших.
Мета і завдання роботи. Метою магістерської роботи є розробка пропозицій з підвищення конкурентної стійкості ГК „Турист”. Виходячи з мети роботи були встановлені та виконані наступні завдання:
- розгляд сутності та особливостей конкуренції;
- вивчення сутності та видів стратегії в організації та особливості їхнього використання в конкурентній боротьбі;
- Опис методів дослідження конкурентного потенціалу;
- Аналіз фінансових результатів діяльності ГК «Турист»;
- Управлінський аналіз ГК „Турист”;
- Формування конкурентної стратегії ГК „Турист”;
- Розробка пропозицій з удосконалення відбору та підготовки кадрів в ГК „Турист”;
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Об’єктом дослідження є середовище ГК „Турист”.
Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань конкуренції в готельному господарстві та шляхів підвищення конкурентної стійкості, законодавчі та нормативні акти органів державної влади України з питань економічної діяльності в сфері готельного господарства. При розробці теоретичних положень магістерської роботи застосовувалися приклади інших країн, які досягли успіху в сфері готельного господарства.
У процесі дослідження застосовувалися наступні методи: системний, ситуаційний підхід, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний, статистичних групувань, графічний.
Наукова новизна дипломної роботи полягає в наступному:
- узагальнення теоретичних підходів до дослідження конкуренції в туристичній сфері;
- узагальнення управлінського досвіду з використання стратегій і стратегічного підходу в конкурентній боротьбі;
- розроблено конкурентну стратегію для ГК „Турист”;
- розробка пропозиції з удосконалення управління в ГК „Турист” шляхом зміни організаційної структури та впровадження системи стратегічного планування;
- розроблено анкету з атестування працівників ГК „Турист”
Практичне значення полягає в можливості використання отриманих результатів і розроблених пропозицій в ГК „Турист та інших вітчизняних готельних комплексах, для покращення якості процесу прийняття управлінських рішень.”
Особистий внесок дипломника полягає в тому, що:
- узагальнення стратегій організації та методів дослідження конкурентного потенціалу підприємства;
- проведено аналіз фінансових результатів діяльності та управлінський аналіз господарської діяльності ГК «Турист»;
- запропоновано вдосконалення організаційної структури підприємства;
- розроблено практичні рекомендації по відбору та підготовки кадрів на підприємстві.
Структура, зміст та обсяг магістерської роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 85 стор. друкованого тексту, включаючи 7 таблиць, 6 рисунків Список використаних джерел містить 79 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

У наш час готельна індустрія являє собою галузь із високим рівнем конкуренції. Все частіше ми стаємо свідками того, як відкриваються новий ресторан або готель. Нові концепції створюються з метою максимально повного задоволення потреб певних груп споживачів. Підприємства створюються, а через якийсь час частина з них не витримує конкуренції й виходить із бізнесу. У готельному господарстві слово "сервіс" означає систему заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, що задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські й культурні запити гостей. І з кожним роком ці запити й вимоги до послуг підвищуються. І чим вище культура і якість послуг обслуговування гостей, - тим вище імідж готелю, тим привабливіше вона для клієнтів і, що не менш важливо сьогодні, - тим краще матеріальне процвітання готелю.
Важливим відповідальним завданням для готелів є створення репутації підприємства високої якості обслуговування. Висока якість обслуговування гостей забезпечується колективними зусиллями працівників всіх служб готелю, постійним і ефективним контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з удосконалювання форм і методів обслуговування, вивченню й впровадженню передового досвіду, нової техніки й технології, розширенню асортиментів і вдосконалюванню якості надаваних послуг.
В умовах сьогоднішньої конкуренції підприємства індустрії гостинності, якщо вони хочуть вижити, не можуть більше опиратися на традиційні неефективні консервативні форми культури виробництва.
Перехід, Що Відбувається, до ринкової економіки, пошук кращих управлінських рішень із метою підвищення конкурентоспроможності готельних послуг змушує вищий менеджмент готелів звертатися до проблеми аналізу конкурентоспроможності, що забезпечує актуальність обраної теми.
Метою дипломної роботи є розгляд і вивчення проблем аналізу конкурентної стійкості в сфері надання послуг поселення.
У першому розділі розібрані основні теоретичні й науково-методичні підходи до таких визначень, як конкуренція, конкурентна стійкість, проаналізовані й згруповані конкурентні стратегії:
1. Стратегії орієнтовані на розвиток ринку:
- наступальні стратегії організації;
- стратегії, спрямовані на закріплення слабкостей конкурента;
- стратегії одночасного наступу за багатьма напрямками;
- стратегії, що включають превентивні дії;
- оборонні стратегії організації;
- стратегії, що включають блокування напрямків атаки конкурентів;
2. Стратегії спрямовані на розвиток організації:
- обмежений ріст;
- ріст;
- розширене зростання(стратегія вертикальної інтеграції, стратегія міжнародної диверсифікації, стратегія диверсифікації);
- скорочення(ліквідація, відсікання зайвого, скорочення й переорієнтація );
3. Стратегії спрямовані на розвиток продукту:
- стратегія лідерства на основі низьких витрат;
- стратегія диференціації продукції;
- стратегія концентрації на вузькому сегменті на основі низьких витрат;
- стратегія концентрації на вузькому сегменті на основі диференціації;
- стратегія оптимальних витрат або оптимальної цінності;
Зроблено загальну характеристику методів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організації:
Аналіз зовнішнього середовища:
- аналіз конкурентних умов у галузі;
- оцінка конкурентних переваг організації;
- метод незважених рейтингів;
- метод зважених рейтингів;
- карта стратегічних груп;
Аналіз внутрішнього середовища:
- стратегічний аналіз цінності в організації;
- SWOT-аналіз;
У другому розділі проведений аналіз господарської діяльності ГК «Турист». Завданнями аналізу є:
1. Оцінка результатів господарської діяльності;
2. Установлення сильних і слабких сторін готелю;
3. Визначення положення в конкурентному середовищі.
Докладно проведений аналіз фінансової діяльності готелю за останні два роки, проведений аналіз організаційної структури, визначені фінансові результати:
Прибуток від основної діяльності збільшився на 1003 тис. грн., або на 37,7 %; чистий прибуток збільшився на 373 тис. грн, або 25,1%; Рівень собівартості (поточних витрат) збільшився на 4 призвів до росту суми поточних витрат на 883,84 тис. грн., що відповідно стало причиною до зменшення суми прибутку на 883,84 тис. грн. Податок на додану вартість у порівнянні з 2003 долею залишився незмінним, що призвело до збільшення прибутку на 220,96 тис. грн. Таким чином, прибуток від основної діяльності збільшився на 1003 тис. грн. За 2004 рік обсяг наданих послуг склав 22 млн. 119 тис. грн., що дало змогу виконати план на 116,5%, це більше на 3 млн. 466 тис. грн., ніж в 2003 році. Збільшення обсягу наданих послуг посприяла ефективна маркетингова політика шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих послуг. Рентабельність по готельному комплексі становить 20,2% (в 2003р. – 17,4%). Середня завантаженість готелю склала 58,7%. Прибутку отримано 2 млн. 929 тис. грн., що складає 146% до плану. Надано додаткових послуг на 2 млн. 615 тис. грн. Інтенсивність приросту реальних активів за 2004 рік склала 5,8%, що свідчить про поліпшення фінансової стійкості готельного комплексу “Турист”. За звітний рік змінився склад джерел засобів; частка власних засобів збільшилась на 0,2%. Нормативне значення До автономії близьке до 1 це свідчіть про ті що організація повністю автономна. Тільки відсутність оборотних активів негативно впливає на організацію.
З SWOT - аналізу видно, що компанія має досить стійкі фінансові ресурси, які дозволяють їй проводити як внутрішній ремонт і реконструкцію, так і реформу внутрішнього керування персоналом. У той же час неповоротка організація вищого менеджменту не дозволяє готелю оперативно реагувати на постійно, що змінюються запити, споживачів готельних послуг і в довгостроковій перспективі це може привести до несприятливих наслідків для організації в цілому. У даній ситуації проведення досліджень, що стосується з'ясування споживчих переваг і аналізу якості готельних послуг є найбільш актуальним.
На базі SWOT- аналізу отримані наступні данні:
Сильні сторони:
- украй привабливе розташування готелю;
- номерний фонд готелю відповідає міжнародним вимогам пропонованим готелям цього класу;
- стійкі зв'язки з ЗАТ „Укрпрофтур”;
- наявність достатніх фінансових ресурсів для реконструкції;
- широка популярність готелю;
- наявність великого досвіду у вищого менеджменту підприємства;
- можливість надання комплексного екскурсійного обслуговування;
Слабкі сторони:
- відсутність власної мережі розважальних закладів і мережі харчування
- незадовільне співвідношення площі номерного фонду до загальної площі готелю, внаслідок чого виникає високий рівень постійних витрат на 1 кв. м. площі номерного фонду.
- репутація «будинку побачень».
- неповоротка організація керування, неоперативність керування, невміння працювати з постійними клієнтами.
- плинність кадрів, недолік дипломованих фахівців.
Можливості:
- ріст ділової активності, збільшення тур потоку, що приведе до збільшення попиту на ринку;
- включення компанії в глобальну мережу резервування;
Загрози:
- згортання ділової активності через глобальні зміни зовнішнього середовища;
- вхід на ринок агресивного мережного гравця і будівництво їм нового готелю;
Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу в третьому розділі дипломної роботи запропоновано сформувати стратегічний набір для готельного комплексу „Турист” на наступні 3 роки, який складається з трьох стратегій:
- стратегія стабілізації, для поступового нарощування показників в оперативній діяльності та для „тонкого налагодження” вже здійснюваних операцій;
- стратегія концентрації на основі диференціації, для покращення обслуговування споживачів на діловому сегменті ринку;
- наступальна стратегія для покращення становища на ринку готельних послуг;
Також аналіз діяльності показав, що втілення планування на підприємстві здійснювалось в рамках формально встановленої організаційної структури управління, без суттєвої перебудови форм і методів управління, систем контролю. Керівники нижчих ланки управління так само головну увагу приділяють досягненню поточних цілей, питанням оперативного управління.
Тому запропоновано реорганізація організаційної структури з функціональної в лінійно-штабну(рис 3.1).
Впровадження атестації постійного персоналу та нових кадрів.
У довгостроковій перспективі згадані зміни дозволять поліпшити якість надаваних послуг у порівнянні з конкуруючими аналогами, що у свою чергу, підвищить рівень конкурентної стійкості й фінансові показники роботи ГК «Турист».
У ході підготовки магістерської роботи були поставлені й вирішені наступні завдання:
1. вивчено існуючі наукові підходи до визначення поняття конкурентоспроможності, і методи його аналізу ;
2. визначено конкурентні стратегії організації;
3. проведено аналіз господарської діяльності;
4. запропоновано основні рекомендації з підвищення конкурентної стійкості готелю;
Наведені в магістерській роботі результати й рекомендації з аналізу конкурентоспроможності можуть бути застосовувані до будь-якого готелю міста, що й обумовлює її практичну цінність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. КМ України постанова від 29 квітня 2002 р. N 583 Київ Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки”.
2. Азоев Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія й практика. - М.: Центр економіки й маркетингу, 1996. - 208с.
3. Айрапетян М.С. Тактика й стратегія національного й транснаціонального економічного розвитку / М.С. Айрапетян; Междунар. фонд розвитку, Центр технологій і інвестицій, Ин-т экон. циклу й геополит. исслед. - М.: Фин.-пром. компанія "АЭРМОН", 1992. - 83с.
4. Акофф Рассел. Планування майбутньой корпорації: Пер. с англ. / Р.Акофф; Общ. ред. і предисл. [с. 5-21] В.И.Данилова-Данильяна. - М.: Прогрес, 1985. - 327с.
5. Ансофф Ігор. Нова корпоративна стратегія / Эдвард Дж. Макдоннелл (при сприянні), С. Мешканців (пров.з англ.). - С.Пб.: Питер, 1999. - 416с.
6. Аренков И.А., Баум П.Ф., Томилов В.В. Інноваційний потенціал фірми: стратегія розвитку / Санкт-Петербургский гос. ун-т економіки й фінансів. - Спб.: Видавництво Санкт-Петербургского гос. ун-та економіки й фінансів, 2001. - 122с.
7. Архипев В.Е. Принципи ефективного менеджменту й маркетингу.- М.: Инфра-М 1998-48с.
8. Байе Майкл Р. Управлінська економіка та стратегія бізнесу: Навч. посібник для студ. вузів / В.Н. Егоров (пров.з англ.). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 743с.
9. Белошапка В.А., Загір'їв Г.В. Стратегічне управління. Принципи й міжнародна практика = Strategic management. Principles and international practice: Підручник для слухачів програм по стратегічному управлінню й маркетингу. - К.: В, 1998. - 351с.
10. Браимер Роберт ,,Основи управління в індустрії гостинністі ,, М.:Аспект През .1995. 382с.
11. Бузько И.Р., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; Донбаський гірничо-металургійний ин-т. - Алчевск: Із ДГМИ, 2002. - 217с.
12. Вайсман Арнольд. Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху; Стратегія менеджменту: 5 факторів успіху. - М.: Интерэксперт, 1995. - 344с.
13. Винокурів В.А. Організація стратегічного управління на підприємстві. - М.: Центр економіки й маркетингу, 1996. - 160с.
14. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Людина, стратегія, організація, процес: Підручник. - 2.изд. - М.: Фірма Гардарика, 1996. - 416с.
15. Виханский О.С. Стратегічне управління: Підручник. - 2-і изд., перераб. і доп. - М.: Гардарики, 2003. - 296с.
16. Володькина М.В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К: Знання-Прес, 2002. - 149с.
17. Воронкова А.Э. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: діагностика й організація / Східноукраїнський національний ун-т. - Луганськ: ВНУ, 2000. - 315с.
18. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995. - 267с.
19. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 360с.
20. Горемыкин В.А., Прочан О.А. Економічна стратегія підприємства: Підручник. - М.: Інформаційно-видавничий будинок "Филинъ", Рилант, 2001. - 506с.
21. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. / Р.А.Семків (пров. з англ.), Р.Л.Ткачук (пров. з англ.). - К.: Всеповито; Наукова думка, 2001. - 242с.
22. Дойль Питер. Менеджмент: стратегія й тактика: Пер. с англ. - Спб.: Питер, 1999. - 560с.
23. Дойль Питер. Маркетинг-менеджмент і стратегії: Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2003. - 544с.
24. Дорофиенко В.В., Жеребьев Я.И., Лобас В.М. Стратегічне управління: Навч. посібник для студ. вузів / Донбаська гос. академія будівництва й архітектури. - Макіївка: Донгаса, 2000. - 205с.
25. Друкер Питер Ф. Ринок: як вийти в лідери: Практика й принципи. - М.: Book chamber international, 1992. - 351c.
26. Друкер Питер Ф. Завдання менеджменту в ХХ столітті: Пер. с англ.: Уч. сел. - М.: Видавничий будинок "Вільямс", 2002. - 272с.
27. Зуб А.Т. Стратегічний менеджмент: основні поняття й принципи / Московський гос. ун- т ім. М.В.Ломоносова. Факультет гос. управління. - М.: Університетський гуманітарний ліцей, 2001. - 316с.
28. Єфімов А.В. Стратегічні альянси як метод досягнення конкурентоспроможної переваги / А.В.Єфімов, Г.А.Буренина, А.Н.Петров; С.-петерб. гос. ун-т економіки й фінансів. - [Препр.]. - Спб.: Із С.-петерб. гос. ун-та економіки й фінансів, 1997. - 28с.
29. Єфімов А.В. Управління стратегічними альянсами / А.В.Єфімов, Г.А.Буренина, А.Н.Петров; С.-петерб. гос. ун-т економіки й фінансів. - [Препр.]. - Спб.: Із С.-петерб. гос. ун-та економіки й фінансів, 1997. - 24с.
30. Карлоф Бенгт, Седерберг Свен. Виклик лідерів: Пер. зі швед. / Академія народного господарства при Уряді РФ. - М.: Справа, 1996. - 351с.
31. Шинків В.С. , і ін. “Менеджмент”, Проблеми , програма рішення /Шинків В.С. , Порховник Ю.М. , Зубов И.П. / Л.:Ленизддат . 1990-112с.
32. Карпие Т. П. Макмин А.Р. Аналіз фінансових звітів (на основі \GAAP\ ). М.: ИНФРА-М .1998. 448с.
33. Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент у туризмі: сучасний досвід управління. - М.: Фінанси й статистика, 1999. - 491с.
34. Ковальов В.В. Збірник завдань по фінансовому аналізу .-М.: Фінанси истатистика .-1997. 128с.
35. Козирєва Т.В. Облік витрат у туризмі: Навч. посібник / Російська міжнародна академія туризму. - М.: Фінанси й статистика, 2001. - 222с.
36. Кондраков Н. П. ,,Основи фінансового анализа .: Головбух , -1998. 112с.
37. Котлер Филип. Маркетинг, менеджмент. Аналіз, планування, впровадження, контроль / В.Усманов (гл. ред.), М.Бугаїв (пров. з англ.). - 2.изд. испр. русявий.- 9.изд., междунар. - Спб.: Питер, 1999. - 887с.
38. Крейнер Стюарт. Ключові ідеї менеджменту: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2002. - ХVІІІ, 347с.
39. Круглов М.И. Стратегічне управління компанією: Навч. для студ. вузів, обуч. по экон. і технол. спец. - М.: Російська ділова література, 1998. - 767с.
40. Лапін Е.В. Економічний потенціал підприємства. - Суми: Університетська книга, 2002. - 310с.
41. Лафта Джавад Кадем. Управлінські рішення: Навч. посібник. - М.: Центр економіки й маркетингу, 2002. - 302с.
42. Лафта Дж.К. “Ефективність менеджменту організації” Навч. посібник, М.: Російська Ділова Література . 1999-320с.
43. Литвак Б.Г. Розробка управлінського рішення: Підручник / Академія народного господарства при Уряді РФ. - М.: Справа, 2000. - 392с.
44. Лунев В. Л. Тактика й стратегія управління фірмою: Навч. посібник. - М.: Финпресс, 1997. - 356с.
45. Люкшинов А.Н. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 375с.
46. Міжнародний менеджмент: Організація й стратегія. Сучасні технології. Корпоративна культура: Підручник для вузів, обуч. по спец. "Менеджмент" / С.Э. Броварників (ред.). - Спб.: Питер, 2000. - 624с.
47. Мец В.О. “Економічний аналіз фінансових резултатів та фінансового стану підприємства” Навч. Посібник К.: КНЕУ.1999 . 132с.
48. Моисеева Н.К. Стратегічне керування туристською фірмою: Підручник. - М.: Фінанси й статистика, 2001. - 208с.
49. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.: ТОВ "УВПК Ексоб", 2002. - 560с.
50. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська Й.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К.: Кондор, 2003. - 196с.
51. Папирян Г. А. ,,Менаджмент в індустрій гостеприемства ,, /готелі ирестораныы /. - М. :ВАТ ,,НПО,, изд. ,,Економіка ,,- 2000.207с.
52. Папкин А.И. “Основи практичного менеджменту ” Навч. посібник М.:ЮНИТИ-ДАНА 2000.-288с.
53. Пипко Е.Г. Стратегічне управління / Московскаий гос. ун-т сервісу; Поволзький технологічний ин-т сервісу. - Тольятти: Видавництво ПТИС МГУС, 2000. - 128с.
54. Петров А.Н. Методологія вироблення стратегії розвитку підприємства / А.Н.Петров; Санкт-Петербург. ун-т економіки й фінансів. - Спб.: Із Санкт-Петербург. ун-та економіки й фінансів, 1992. - 127с.
55. Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством. - Х.: Основа, 1999. - 619с.
56. Попів Е.В. Ринковий потенціал підприємства. - М.: Економіка, 2002. - 559з
57. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник (пров. з англ.), Роман Скільський (пров. з англ.). - К.: Основи, 1998. - 390с.
58. Ревуцкий Л.Д. Потенціал і вартість підприємства. - М.: Перспектива, 1997. - 124с.
59. Рор У., Барфус К. М., Дай Г., Хессе Р., Кортум Д. Менеджмент і ринок: німецька модель: Навч. допомога: Пер. с ньому. / У.Рор (ред.), С.Боргів (ред.). - М.: БЕК, 1995. - 480с.
60. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємства “ - Мінськ : ТОВ.”Нове знання “ -1999.688с.
61. Санталайнен Тимо, Воутилайнен Эеро, Поренне Пертти, Ниссинен Йоуко Х. Керування за результатами: Пер. с фин. / Я.А.Лейманн (общ. ред. і предисл.). - М.: Прогрес, 1993. - 319с.
62. Смирнов Э.А. Розробка управлінських рішень: Підручник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 271с.
63. Соблева Е. А., Соболєв И.И. Фінансово-економічний аналіз діяльності туристичної фірми.-М: фінанси й статистика. 1999.-128с.
64. Стратегія підприємства й стратегічний менеджмент: Навчальна допомога / Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, А.Г.Дейнека, Л.А.Позднякова. - Х.: ТОВ "Олант", 2002. - 416с.
65. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального заставі) -К.:У Європ. Ун-ту,2001.-201с.
66. Тимошенко И.И. , Соснін А.С. “Менеджер організації” Навч. допомога К.:ЕУФИМБ 1999-350с.
67. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації: Підручник для вузів. Пер. с 9-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2001. - ХХ, 412с.
68. Треньов Н.Н. Керування фінансами . Навч. посібник - М.: фінанси й статистика. 1999-496с.
69. Треньов Н.Н. Стратегічне керування: Навч. посібник для вузів.. - М.: ПРІОР, 2000. - 282с.
70. Уилсон П.”Фінансовий менеджмент у малому бізнесі ”./Пер.с англ.-М.:”Аудит”, “ЮНИТИ”.-1995-256с.
71. Уокер Дж. Р.-Введення в гостинність :Підручник /пров. з анг. -М.: ЮНИТИ. 1999.-463с.
72. Фаткутдинов Р.А. “Розробка управлінського рішення” Підручник 3-і изд. доп. - М.: ЗАТ “Бізнес-школа” , “Интел-синтез” , 1999-240с.
73. Федоренко В.Г. “Інвестиційний менеджмент” Навч. Посибник. К.:МАУП. 1999-184с.
74. Федорченко В.К., Мініч І. М. Готельне господарство - основні показники оцінки якості послуг. К.: КІТЕП.-1999.-75с.
75. Филькин М.П. Ефективність управлінської діяльності й ринок: (стратегія, інструменти, механізми). - Х.: Основа, 1998. - 208с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 274.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.