У нас уже 22629 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Інфраструктура ринку
Количество страниц 37
ВУЗ НАУ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Ринок: сутність, функції та умови функціонування…………………5
РОЗДІЛ 2. Ринкова інфраструктура………………………………………………14
РОЗДІЛ 3. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні………………………………………………………….28
ВИСНОВОК…………………………………………………………………33
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………..36
Список литературы 1. Бажал Ю. Еволюційна парадигма економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1993. — № 8.
2. Бастиа Ф. Экономические гармонии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. Экономические софизмы. Экономические гармонии (Ф. Бастиа). — М.: Дело, 2000.
3. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.
4. Беляєв О. О., Бебело А. С. Перехідна економіка: основні концепції та характерні риси // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001.
5. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001
6. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. — К.: Вища шк., 1999.
7. Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова // Економіка України. — 1998. — № 4.
8. Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2000.
9. Долішній М., Косоріз М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці // Економіка України. — 1999. — № 6.
10. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000.
11. Задоя А. А., Петруня Ю. Є. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К.: Вища шк.: Знання, 1998.
12. Кривенко К. Т. Методологічні проблеми викладання політичної економії в світлі сучасних вимог // Університетський рівень освіти: зміст та напрямки забезпечення: Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.
13. Кривенко К. Т., Музиченко А. С. Обґрунтування необхідності глибоких змін у структурі суспільного поділу праці / Проблеми формування рин¬кової економіки: Міжвідом. наук. зб. — Вип. 8. — К.: КНЕУ, 2000.
14. Ларчев В. Сутність та основні форми процесу роздержавлення в Україні // Економіка України. — 2001. — № 9.
15. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія: принципи, проб¬леми і політика / Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1999. — Ч. II. Мікроекономіка.
16. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. — 1999. — № 1.
17. Мочерный С. В., Симоненко В. К., Секретарюк В. В., Устенко А. А. Основы экономической теории. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.
18. Наливайченко С. П. Механізм планомірної трансформації перехідної економіки України в соціально орієнтовану. — Сімферополь: Таврія, 2001.
19. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
20. Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. — М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.
21. Рикардо Д. Начала политической экономии // Классика экономичес¬кой мысли. — ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.
22. Савчук В., Кривенко К. Вітчизняна політична економія: концептуальні засади та предмет // Наукові записки: Вип. 1. — К.: Хрещатик, 1998.
23. Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
24. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» / Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.
25. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии // Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. — М.: Дело, 2000.
26. Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998.
27. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік // Голос України. — 2000. — 2 лют.
28. Чухно А. А. Проблеми теорії перехідного періоду ринкової трансформації економіки України // Вісник «Економіка». — К.: Видав. центр «Київський університет», 1999. — Вип. 40.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
130

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.