У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Міжнародна електронна торгівля структура та регулювання
Количество страниц 94
ВУЗ Київський університет ім.Тараса Шевченка,Інститут міжнародних
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 462.doc 
Содержание ЗМІСТ


Вступ.....................………………............................................................................3
1 Теоретична основа електронної торгівлі……...................................................7
1.1 Сутність і переваги електронної торгівлі у світовому господарстві......7
1.2 Основні інструменти міжнародної електронної торгівлі………….....11
1.3 Види транснаціональної підприємницької діяльності у сфері електронної торгівлі…..........................................................................................17
2 Організація міжнародної електронної торгівлі на сучасному етапі….....…31
2.1 Загальна характеристика розвитку світової електронної торгівлі на сучасному етапі………………………………………………………….........….31
2.2 Роль СОТ в регулюванні світової електронної торгівлі.......................50
2.3 Інституціональні механізми регулювання міжнародної електронної торгівлі……………………………………………………………...............…….53
3 Розвиток зовнішньої електронної торгівлі в Україні…………...........…......56
3.1 Загальна характеристика стану електронної торгівлі в Україні…........56
3.2 Система регулювання електронної торгівлі в Україні…........................63
3.3 Оцінка перспектив розвитку електронної торгівлі за умов міжнародних інтеграційних процесів економіки Україні……………………........................69
Висновки………………........................................................................................76
Список використаної літератури…………..........................................................80
Список скорочень і умовних позначень………………….............….................90
Додаток А. Характеристика елементів елктронної торгівлі..............................92
Додаток Б. Прогнозна динаміка зростання доходів електронної комерції в Європі до 2008 року..............................................................................................93
Додаток В. Середні роздрібні витрати на одну людину в онлайні...................94
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Про електронну торгiвлю. Проект Закону України № 3114 від 17.02.2003 р. // Електронна правова система „Законодавство України”
2. Про електронну торгiвлю. Проект Закону України № 2137 від 12.09.2006 р. // Електронна правова система „Законодавство України”
3. Про заходи щодо створення електронної системи "Електронний Уряд": Постанова Кабінету Міністрів... 24 лют. 2003 р. № 208 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 9. - С.112.
4. Александров Д. Вступаючи у сферу Інтернет-права: [Правове регулювання електронної комерції] // Підприємництво в Україні. - 2001. - № 4-5. - С.16 - 18.
5. Балабанов И.Т., Электронная коммерция, Учебное пособие для вузов. - СПб: Знание, 2001. - С.191.
6. Барицька Л. Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі // Економіст. - 2002. - № 9. - С.24-27.
7. Бастрикова С.А. Интернет в системе взаимодействия государства и формирующегося гражданского общества. Дис. …канд. политол. наук. М., 2000. – С.4.
8. Білоус О., Скаленко О., Ярова Н. Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів // Економ. часопис. - 2002. - №1. - С.15-20.
9. Бондаренко І. На шляху до європейських стандартів: електронне декларування: [Щодо проблеми спрощення митних процедур шляхом застосування електронних засобів] // Митна справа. - 2005. - № 1. - С.51 - 57.
10. Бородкіна І. Л. Електронні публікації в сучасному інформаційному просторі // Вісник / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. Сер.: Педагогіка. - К., 2002. - Вип.6. - С.10-16.
11. Бортаков Б. Виктор Ющенко поручил делиться: Открыв силовикам доступ к коммерческой информации: [Указ Президента України В.Ющенка, яким забов'язав силові відомства, Державну податкову адміністрацію та Держмитслужбу створити електронну систему обміну даними для боротьби зі злочинністю] // Коммерсантъ. Украина. - 2006. - 1 февр. - С.7,8.
12. Бульвінська О. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування: [Початок третього тисячоліття - це новий етап розвитку людської цивілізації - створення глобального інформаційного суспільства] // Зарубіжна література. - 2004. - №6. - С.7-10.
13. Василенко Л.А. Интернет в информатизации государственного управления. Социолого-методологический анализ. Дис. …д-ра социол. наук. М., 2000. – С.5;
14. Велтман К. Дистанционное обучение: Преимущество программ электронного обучения очевидно, но определить их эффективность не всегда легко // Деловая неделя. - 2003. - 17-23 апр., №13 (127). - С.21.
15. Високі технології: час відродження: [Розгляд проекту закону "Про засади відродження та розвитку електронної промисловості в Україні" у Ком. ВР з питань промислової політики і підприємництва] /За повідомленням інформаційного управління апарату Верховної Ради України. // Голос України. - 2005. - 26 лют. - С.2.
16. Галковська Т. "Електронна революція" і влада: хто кого?: [Організація управління діяльності уряду і взаємодія з громадянами через Інтернет та інші інформ. мережі] // Дзеркало тижня. - 2002. - 31 серп.- 6 верес. - С.12.
17. Глобалистика: Энциклопедия. – М. 2003. С. 1236–1237.
18. Горбачевський С. К. Шляхи створення електронної бібліотеки науково-дослідної установи / Горбачевський С. К., Макаркін М. М. // Збірник наукових праць / Національний н.-д. центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. - К., 2002. - Вип.12. - С.111-115.
19. Гресь А. М. Про створення систем електронної торгівлі // Наукові записки / Тернопільська акад. нар. госп-ва. - Терпопіль, 2004. - Вип.13, ч.2. - С.183-186.
20. Гресь А. М. Сучасні проблеми здійснення продажу товарів електронними магазинами в Україні // Науковий вісник / Український держ. лісотехн. ун-т. - Львів, 2004. - Вип.14.7. - С.189-194.
21. Гресь А. М. Удосконалення організації систем доставки товарів у електронній торгівлі в Україні // Науковий вісник / Український держ. лісотехн. ун-т. - Львів, 2004. - Вип.14.4. - С.288-294.
22. Гуцалюк М. Другий міжнародний конгрес з проблем електронної злочинності: [Інтеграція концепцій інформаційного суспільства та електронної злочинності. Концептуальний зміст Другого міжнародного конгресу з проблем боротьби з електронною злочинності] // Право України. - 2004. - №5. - С.171 - 172.
23. Давидов М. В. Особливості регулювання послуг страхування в системі електронного бізнесу // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. - Суми, 2004. - Вип.9. - С.153-161.
24. Давидов М. В. Роль банків в організації та забезпеченні операцій електронного бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. - Суми, 2004. - Т.11. - С.338-340.
25. Демченко О. Українська наука: чорна дірка в потоках інформації: [Обговорення проблемних сторін фінансування (державного) вітчизняної наукової діяльності, проблеми публікації наукових досліджень (робіт), електронна база наукових знань] // Дзеркало тижня. - 2005. - 7-13 трав. (№ 17). - С.15.
26. Доротюк В. І. Технології створення електронних навчально-методичних комплектів / В. І. Доротюк, О. В. Кохан, В. І. Гадецький // Зб. наук. пр. / Херсонський держ. пед. ун-т. Педагогічні науки. - Херсон, 2004. - Вип.37. - С.335-339.

27. Дорош Н. Аудит в умовах електронної комерції: [Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення системи аудиторських послуг у контексті розвитку електронного бізнесу] // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2005. - № 5-2. - С.150-153.
28. Електронна торгівля // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.krugosvet.ru/articles/11/1001188/1001188a1.htm
29. Закиров М.Д.. Информационные технологии и право / Труды Московской государственной юридической академии: Сб. 78 статей. М.: Юристъ, 1998, №3. – С.274.
30. Зякун В. В. Електронне урядування в Україні: сучасний стан та перспективи // Актуальные проблемы управления ресурсами городского развития: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 20 нояб. 2003 г. - Донецк, 2003. - С.162-165.
31. Инджикян Р. Проблемы развития электронной коммерции в сфере финансовых услуг // Финансист. – 2000. - № 11-12. – С. 107.
32. Йовенко М. О. Фактори розвитку електронної комерції в Україні // Управління розвитком. - Х., 2004. - N2: Спецвип.: Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці: Мат. конф. - С.13-14.
33. Кириллов В. Интернет против коррупции: Система электрон. гос. закупок обеспечит прозрачность расходования бюджет. средств: [Ст. нар. депутата України, голови міжфракц. групи "Електрон. Україна"] // Кіевскій телеграфъ. - 2004. – 26 марта-1 апр. - С.31.
34. Киселева С., Решетин Е. Виртуальное страхование // Эксперт. – 2001. - № 11. – С. 112.
35. Конференція "Електронна торгівля - 2006" у Москві // Електронний ресурс. Режим доступу: http://conf.oborot.ru/
36. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні: Електронна комерція, електронне ведення бізнесу // Вісн НБУ. - 2004. - № 3. - С.9 - 12.
37. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісн. податк. служби України. - 2005. - № 37. - С.49-52.
38. Крилов В. "Електронна Україна" звучить гордо: [Про перспективи включення нашої країни до світової інформаційної спільноти] // День. - 2004. - 21 квіт. (№ 71). - С.5.
39. Кушнаренко Н. Нова бібліотека - нові кадри: Електронна мережа бібліотек // Культура і життя. - 2004. - 31 берез. (№ 12). - С.4.
40. Лесюк М. Електронні засоби масової інформації і деякі питання культури мови // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. пр. - Львів, 2003. - Вип.5. - С.106-110.
41. Лисицький В. І. Електронний Уряд україни: з чого починати? // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004. - С.68-77.
42. Лукинська М. Ю. Рішення як процес у стратегічному плануванні розвитку електронного бізнесу // Управління розвитком. - Х., 2004. - N2: Спецвип.: Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці: Мат. конф. - С.18-19.
43. Меджибовська Н. С. Електронна Україна: погляд у майбутнє // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. - О., 2004. - Вип.17. - С.206-211.
44. Меджибовська Н. С. Шляхи розвитку електронного бізнесу в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. - Одеса, 2003. - Вип.14. - С.206-210.
45. Моісеєнко О. Ю. Мовні аспекти спілкування за допомогою електронної пошти // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. - К., 2000. - С.244-247.
46. Моргенштерн И.Г. Аспекты развития электронной библиографии: [Мова йдеться про розвиток електронної бібліографіїї та бібілографічні електронні ресурси Росії] // Научные и технические библиотеки. - 2004. - №8. - С.25-30.
47. Мочёнов В.Ю. Основные международно-правовые акты в сфере электронной коммерции: Типовой закон UNCITRAL об электронной коммерции / Российский государственный институт интеллектуальной собственности. – М., 2006. – 6 с. – Библиогр.: с.6. Деп. в ИНИОН РАН 04.07.2006 №59835.
48. Паршенцев А.А. Проблема и перспективы развития электронных магазинов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. - № 3. – С. 88
49. Перспективы развития электронной торговли: [Темпы прироста электронной торговли, и прежде всего межфирменной торговли в Интернете, и прежде всего в Интернете, продолжают ускоряться] // Діловий вісник. - 2004. - № 2. - С.12 - 13.
50. Пластун В.Л. Проблеми та тенденції розвитку системи електронних розрахунків на міжнароних ринках // Вісн. Укр. академії банківської справи. - 2003. - №1(14). - С.8-10.
51. Плескач В. Л. Електронна комерція як засіб підвищення ефективності електронного бізнесу // Электронная коммерция в Украине: Проблемы и перспективы: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. - К., 2004. - С.61-74.
52. Поперечнюк Н. Державне управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах глобальної інформатизації економіки: [Електронний обмін даними та електронна торгівля] // Управління сучасним містом. - 2004. - № 4 - 6 (14). - С.157-162.
53. Правові аспекти електронної торгівлі в ЄС // Електронний ресурс. Режим доступу: http://eulaw.edu.ru/documents/articles/eu12.htm
54. Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М.: Издательство НОРМА , 2003. – С .2.
55. Родионов А.А. Интернет: сущность и социальные функции. Социологический подход. Автореф. дис. …канд. социол. наук. Саратов, 2000. – С.3;
56. Рожен О. 20 днів, які можуть відродити українську електроніку: [Дослідження обговорюваних проблем та конкретних шляхів її подолання за круглим столом, присвяченим розвитку та підтримці галузі виробництва (зокрема приватним підприємствам) електронного устаткування] // Дзеркало тижня. - 2005. - 16-29 лип. (№ 27-28). - С.18.
57. Слободнянюк М. Е. Електронна інформаційна система укладання угод з використанням електронного цифрового підпису // Управління розвитком. - Х., 2004. - N2: Спецвип.: Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці: Мат. конф. - С.34.
58. Сніжной Г. В. Електронні торгові системи для підприємств // Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні: Зб. наук. пр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 29-30 трав. 2003. - Запоріжжя, 2003. - [Вип.3]. - С.56-60.
59. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі № 49 (А/51/49) від 16.12.1996 р. // Офіційні звіти Генеральної Асамблеї
60. Третько В. В. Розвиток електронної комерції в Україні / В. В. Третько, О. М. Синюк, Н. Г. Точанська // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Зб. наук. пр. викладачів гуманіт. ін-ту, підготовлений за результатами н.-д. роботи 2004 р. - Хмельницький, 2004. - С.65-67.
61. Храбан А. М. Процес прийняття рішень споживачем під час здійснення покупки через Інтернет і застосування цінової дискримінації в електронній комерції // Маґістеріум. - К., 2004. - Вип.14: Економічні студії. - С.76-83.
62. Шпагина М. Иное измерение // Эксперт. – 2000. - № 24. – С. 2.
63. Якименко М. І. Розвиток мережі Інтернет та електронна комерція: світовий і вітчизняний досвід // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. - Одеса, 2003. - Вип.14. - С.335-340.
64. An overview of electronic commerce.(Electronic Commerce: A Managerial Perspective): An article from: Competitiveness Review // Andrew Stewart Burns. – London, GB - Jun 22, 2002. – p. 25-35.
65. E-Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism (E Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism) // Zongqing Zhou. - Bejing, China - Jul 15, 2003. – 302 р.
66. EDI: A Guide to Electronic Data Interchange and Electronic Commerce Applications in the Healthcare Industry // James J. Moynihan and Marcia L. McLure. - Houston, USA: - Oct 1996. – 326 р.
67. Electronic Business & Commerce // Michael Chesher, Rukesh Kaura, and Peter Linton. - London, GB - Dec 16, 2002. – 234 р.
68. Electronic Commerce 2004: A Managerial Perspective, Third Edition // Efraim Turban, David King, Jae K. Lee, and Dennis Viehland. - Seattle, USA: - Oct 23, 2003. – 352 р.
69. Electronic Commerce: A Managerial Perspective 2006 (4th Edition) // Efraim Turban, Dave King, Jae Kyu Lee, and Dennis Viehland. – Washington,USA: Aug 9, 2005. – 241 p.
70. Electronic commerce and the role of the WTO. Special studies // Marc Bacchetta, Patrick Low and others. – Switzerland: WTO. – 1998. - 74 p.
71. Electronic Commerce: From Vision to Fulfillment (3rd Edition) // Elias M. Awad. - Brisbain, Australia: - Feb 16, 2006. – 458 р.
72. Electronic Commerce in Europe: the present situation, by R. Verrue, Director-General of the Information Society DG, Brussels, 20.01.1999.
73. Electronic Commerce: Principles and Practice // Hossein Bidgoli. - Tokyo, Japan: - Aug 23, 2001. – 531 р.
74. Electronic Commerce: Security Risk Management and Control // Marilyn Greenstein and Todd M. Feinman. - Oslo, Norway: - Mar 2000. – 287 р.
75. Electronic Commerce, Seventh Annual Edition // Gary Schneider. - Vancouver, Canada: - Mar 27, 2006. – 154 р.
76. Electronic Commerce, Sixth Edition // Gary P. Schneider. - Calgary, Canada: - April 4, 2005. – 351 р.
77. Electronic Payment Systems for E-Commerce // Donal O'Mahony, Michael A. Peirce, Hitesh Tewari, and O'Mahony Donal. - Boston, USA: - Aug 15, 2001. – 189 р.
78. Eu Electronic Commerce Law // Soren Jakobsen and Ruth Nielsen. - Geteborg, Sweden: - Sep 15, 2004. – 231 р.
79. From Edi to Electronic Commerce: A Business Initiative // Phyllis K. Sokol. - Seattle, USA: - Jan 1995. – 256 р.
80. Global Electronic Commerce: Theory and Case Studies // J. Christopher Westland and Theodore H. K. Clark. – Manchester, GB - Dec 31, 1999. – 281 p.
81. Hospitality Information Systems and E-Commerce // Dana V. Tesone. - Melbourne, Australia: - Mar 8, 2005. – 94 р.
82. Information Technology and Innovation in Tax Administration (Law and Electronic Commerce) // Glenn Jenkins: - Dallas, USA - May 29, 1996. – 354 р.
83. International Taxation of Electronic Commerce // Richard Westin. - Munich, Germany: - Oct 2000. – 234 р.
84. Internet and Electronic Commerce Law in the European Union // John Dickie. - Brussels, Belgium: - Jun 1999. – 237 р.
85. Report (2005) of the Comitee on trade and development in dedicated session and the Sub-comitee on least-developed countries. // Trevor Clarke. - WT/COMTD/55/: November 2005. – 7 p.
86. Sales, Leases and Electronic Commerce: Problems and Materials on National and International Transactions (American Casebook Series) // John Edward Murray and Harry M. Flechtner. - Chicago, USA: - May 2003. – 235 р.
87. Secure Electronic Commerce: Building the Infrastructure for Digital Signatures and Encryption (2nd Edition) // Warwick Ford and Michael S. Baum. - Vancouver, Canada: - Dec 4, 2000. – 306 р.
88. Sookman: Computer, Internet and Electronic Commerce Law // Barry B. Sookman. - Washington, USA: - April 2000. – 345 р.
89. Strategies for Electronic Commerce and the Internet // Henry C., Jr. Lucas. – Capetown, SA: - April 1, 2003. – 203 р.
90. Trust and Loyalty in Electronic Commerce: An Agency Theory Perspective // Zeinab Karake-Shalhoub. - London, GB: - Nov 30, 2002. – 185 р.
91. Understanding Electronic Commerce (Strategic Technology Series) // David Kosiur. - Birmingham, GB: - April 1997. – 457 р.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
450
Скачать бесплатно 462.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.