У нас уже 22081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління фінансовим результатом промислового підприємства
Количество страниц 234
ВУЗ Харківський національний економічний університет
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20673.doc 
Содержание ЗМІСТ
стор.
ВСТУП ........................................................................................ 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСО-ВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПІДПРИЄМСТВА.………………
11
1.1. Сутність і зміст поняття «фінансовий результат»...... 11
1.2. Управління фінансовим результатом у загальній си-стемі управління підприємством..............................
30
1.3. Методи аналізу фінансового результату
підприємства...............................................................
Висновки до першого розділу……….…………….……
47
61
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА...........................
63
2.1. Тенденції розвитку підприємств машинобудування та їх фінансовий результат.........................................
63
2.2. Фактори впливу на сталість фінансових результатів підприємств машинобудування...................................
82
2.3. Дослідження впливу структури витрат на фінансо-вий результат діяльності підприємств машинобуду-вання.........................................................
Висновки до другого розділу……………………..….…

103
115
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ....................................
117
3.1. Модель аналізу фінансового результату підприємс-тва.................................................................
117
3.2. Методичні рекомендації до практичної реалізації моделі аналізу фінансового результату підприємст-ва.................................................................

133
3.3. Методичний підхід до оцінки фінансового результату з метою його подальшого прогнозування
Висновки до третього розділу…………....…………....
151
161
ВИСНОВКИ...................................................................................... 163
ДОДАТКИ......................................................................................... 170
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................ 217ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні визначає необхідність більш ретельного ставлення до управління сучасним підп-риємством. При цьому, для прийняття виважених управлінських рішень необхідна достовірна інформація про результати діяльності, що сформо-вані з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх органі-заційної структури. Це пов’язано з тим, що головна мета кожного підпри-ємства – отримання стійких фінансових результатів, які є підсумком відо-браження всіх сторін діяльності будь-якого суб’єкта господарювання.
Водночас у вітчизняних умовах господарювання збільшується роль визначення фінансових результатів, їх значення для розвитку підпри-ємств, оскільки змінюється законодавча база, яка регулює підприємниць-ку, інвестиційну діяльність, податкову політику, що і позначається на різ-них показниках діяльності підприємства, які є основою формування фі-нансового результату. До того ж протягом останніх років питома вага збиткових підприємств не є меншою за 30 %. Отже, вагомого значення в такому аспекті набувають питання, які стосуються інформації щодо витрат і доходів як визначальних складових фінансових результатів. Пріо-ритетним напрямком щодо розв’язання означених питань є врахування окремих функцій управління основними складовими фінансового резуль-тату для координації діяльності підприємства. Тож основу вирішення пос-тавленого питання повинні складати не лише принципи організації, існуючі методики обліку та формування фінансового результату, а й методичне забезпечення щодо аналізу окремих його складових, як єдиного цілого, виходячи з теоретичних узагальнень управління підприємством. Саме цим у підсумку і визначається актуальність обраного напрямку дослідження.
Питання формування, обліку та аналізу фінансового результату пі-дприємств розглядаються на теоретичному й методологічному рівнях у роботах таких вітчизняних і закордонних учених-економістів: Г. Азаренкової, Б. Данилишина, І. Бланка, Н. Бреславцевої, Ф. Бутинця, В. Гриньової, Т. Клебанової, В. Ковалева, Б. Коласса, М. Крейніної, О. Пушкаря, О. Тридіда, К. Сіо, О. Терещенка, Ю. Цал-Цалко та ін.
Узагальнення й аналіз опублікованих за даною проблематикою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання розробки методичного забезпечення щодо вдосконалення управління фінансовим результатом підприємства недостатньо розроблені як у науковому, так і в практичному аспектах. Об'єктивна необхідність подальшого поглиблення досліджень пов'язана, насамперед, з визначенням змісту управління фінансовим ре-зультатом, узагальненням процедури аналізу діяльності підприємств із по-зитивними та негативними значеннями фінансового результату, розроб-кою моделі аналізу управління фінансовим результатом з метою дослі-дження його можливих змін залежно від початкових умов управління. Це в остаточному й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота узгоджується з основними напрямками наукових дослі-джень Харківського національного економічного університету, що були проведені в рамках науково-дослідницьких робіт «Управління фінансовим результатом підприємства» (номер держ. реєстрації 0105U006405) і «Розробка концепції контролінгу в управлінні фінансовими потоками страхових компаній» (номер держ. реєстрації 0107U009952). За цими ро-ботами автором здійснено аналіз основних складових та умов щодо фо-рмування фінансового результату, розроблено процедуру аналізу діяль-ності підприємств із позитивними та негативними значеннями фінансового результату.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є уза-гальнення та подальший розвиток теоретичних положень і методичного забезпечення, спрямованих на вдосконалення аналізу фінансового ре-зультату підприємств машинобудівної галузі промисловості.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:
визначити поняття «фінансовий результат» та розкрити зміст про-цесу управління фінансовим результатом;
узагальнити методи, підходи та кількісні показники, що застосову-ються в аналізі фінансового результату підприємства;
дослідити фінансові результати розвитку підприємств машинобуду-вання;
проаналізувати чинники впливу на сталість фінансових результатів підприємств машинобудування та визначити загальну процедуру такого аналізу;
проаналізувати вплив структури витрат на фінансовий результат пі-дприємств машинобудування з урахуванням його позитивних і негативних значень та обґрунтувати процедуру такого аналізу;
обґрунтувати модель аналізу фінансового результату;
розробити методичний підхід до оцінки фінансового результату з метою його подальшого прогнозування.
Об'єкт дослідження – процеси управління складовими фінансового результату вітчизняних промислових підприємств.
Предмет дослідження – теоретичні положення, методичні підходи, методи й інструменти аналізу фінансового результату діяльності підпри-ємств машинобудування.
Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження засто-совувалися такі методи: логічного узагальнення – для розкриття сутності поняття «фінансовий результат» та змісту процесу управління фінансо-вим результатом; графоаналітичний метод – для аналізу та порівняння статистичних даних щодо фінансових результатів підприємств машино-будування; методи статистичного аналізу (апарат описової статистики) – для узагальнення чинників впливу на фінансові результати підприємств машинобудування; системний і комплексний підходи – для обґрунтування процедури аналізу підприємств із позитивними та негативними значен-нями фінансового результату; методи формалізації (опис досліджуваних процесів і явищ математичною символікою та графічним відображенням) – для узагальнення моделі аналізу фінансового результату та розкриття змісту методичного підходу до оцінки та прогнозування його значень.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи з питань функціонування підприємств, регламентації формування та розподілу фінансового результату, дані Держкомстату України, статистичні звіти окремих підприємств машинобудування. Тео-ретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених і фахівців із питань управління доходами та витратами підприємс-тва, аналізу, умов формування та розподілу фінансового результату.
Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором:
удосконалено:
модель аналізу фінансового результату, особливістю якої на відміну від інших, є застосування методів аналітичної геометрії для аналізу таких складових формування фінансового результату, як дохід та витрати, що дозволяє дослідити динаміку такого результату залежно від початкових умов функціонування підприємства;
процедуру аналізу фінансового результату підприємств (із позитив-ним і негативним його значенням) у фазовому просторі «темпи приросту собівартості продукції – собівартість у доході від реалізації продукції», від-мінністю якої є аналіз впливу пропорційності структури витрат на фінансо-вий результат діяльності підприємства, що дозволяє в цілому визначити найбільш суттєві чинники впливу на сталість фінансових результатів підп-риємств для заданих інтервалів часу такого дослідження;
методичний підхід до оцінки значень фінансового результату, особ-ливістю якого є застосування графоаналітичного методу для визначення фінансового результату на підставі розгляду сукупності складових його формування (структурних елементів доходу, витрат, власного капіталу) як обмежуючих границь, що дозволяє врахувати та спрогнозувати наслідки впливу з погляду кожної із запропонованих складових;
набули подальшого розвитку:
визначення поняття «фінансовий результат», яке відрізняється від існуючих врахуванням зміни активних частин формування фінансового результату (доходу і витрат) та поєднанням їх із структурними елемента-ми доходу, витрат і власного капіталу, виходячи з елементів облікової політики підприємства, що загалом охоплює всі напрямки його діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної) та визначає подальший розвиток;
визначення змісту процесу управління фінансовим результатом, яке на відміну від існуючих підходів виокремлює важливість координаційної функції управління та значущість зворотного впливу фінансового резуль-тату в загальному процесі управління підприємством, що дозволяє досяг-ти стійкого фінансового стану й ефективної діяльності підприємства.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що роз-роблені процедура й підхід та обґрунтовані теоретичні положення, спря-мовані на вдосконалення аналізу фінансового результату підприємств машинобудування, доведені до рівня практичних рекомендацій, вони мо-жуть бути використані суб'єктами переробної промисловості і дозволяють:
узагальнити засади планування окремих складових фінансового ре-зультату (доходу та витрат) певного суб’єкта господарювання на основі застосування моделі аналізу фінансового результату;
оцінити вплив суттєвіших чинників на сталість фінансових результа-тів підприємства на основі процедури аналізу підприємств із позитивними та негативними значеннями фінансового результату;
врахувати й передбачити наслідки впливу на фінансовий результат з погляду кожної із його структурних складових (структурних елементів доходу, витрат, власного капіталу) та здійснити необхідне коригування на підставі застосування методичного підходу до оцінки фінансового ре-зультату з метою його прогнозування.
Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне засто-сування в роботі окремих підприємств, що підтверджується відповідними довідками. Зокрема, запропоновану модель аналізу фінансового резуль-тату прийнято до застосування у практичній діяльності ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (довідка № 300-20 від 05.03.2008 р.), про-цедуру аналізу підприємств із позитивними та негативними значеннями фінансового результату впроваджено в роботу «Виробничого об’єднання Південного машинобудівного заводу ім. А. М. Макарова» (довідка № 102М 1-30 від 11.03.2008 р.), методичний підхід з оцінки значень фінансового результату застосовано в управлінській діяльність ДП «ХЕМЗ» (довідка від 04.03.2008 р.).
Особистий внесок здобувача в роботах, які виконано у співавторстві (№ 48, 50, 51, 52, 53 за списком використаних джерел, який наведено в дисертації), полягає узагальненні властивостей моделі аналізу фінансово-го результату [53], обґрунтуванні уточнення поняття «фінансовий резуль-тат» [48], розкритті сутності поняття «фінансовий результат» і змісту про-цесу управління фінансовим результатом і визначенні процедури аналізу фінансового результату підприємств, узагальненні засад аналізу впливу інноваційних ризиків на сталість фінансового результату [50], визначенні змісту управління фінансовим результатом, відокремленні координаційної функції з погляду управління фінансовим результатом [51; 52].
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертацій-ного дослідження були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні» (м. Харків, 2005 р.), ІІІ Міжнародній школі-семінарі «Теорія при-йняття рішень» (м. Ужгород, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств» (м. Харків, 2006 р.), П’ятій ювілейній міжнаро-дній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і со-ціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тен-денції глобалізації» (м. Тернопіль, 2008 р.), інтернет-конференції «Стра-тегічні питання світової науки» (2008 р.).
Публікації результатів досліджень. Результати дисертації відобра-жено в 11 наукових працях, у тому числі одній монографії, 5 роботах опу-блікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з економіки, 5 публікаціях за результатами кон-ференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт складає 7,34 ум.-друк. арк., із них особисто автору належить 6,68 ум.-друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИ

Подальша розбудова національної економіки у напрямку створення сталої ринкової системи господарювання обумовлює необхідність вирішення ряду проблемних питань щодо дієвості функціонування окремих субєктів господарювання.
У зв'язку з цим, в дисертації вирішено важливі науково-практичні завдання щодо подальшого розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення управління фінансовим результатом промислового підп-риємства. Основні теоретичні та практичні результати полягають у на-ступному:
1. Визначення підприємства як головної ланки ринкової економіки з погляду сучасних умов ведення підприємницької діяльності в України обумовлює розгляд низки питань щодо підвищення дієвості його управ-ління. При цьому головним питанням є отримання позитивного фінансо-вого результату, що у підсумку і визначає актуальність обраного напрямку дослідження.
Аналіз підходів та дефініцій стосовно узагальнення змісту та сутно-сті поняття «фінансовий результат» дозволили його удосконалити та сформулювати авторське бачення у вигляді якісної характеристики фі-нансово-господарської діяльності підприємства, яка в цілому уособлює підсумок економічних відносин підприємства та зокрема відображає зна-чущість і сталість розвитку підприємства (з погляду отриманого доходу), впливовість на його фінансово-господарську діяльність факторів зовніш-нього середовища (з погляду структури та обсягів витрат), що кількісно узагальнюється у вигляді прибутків (збитків), зміни власного капіталу, його окремих складових частин.
Новизна такого уточнення полягає у поєднання різноманітних ви-значень фінансового результату з погляду окремих складових обліку (зо-крема структури витрат та доходу) та основних підходів щодо розгляду такої дефініції, а також врахуванні зміни активних частин формування фі-нансового результату (витрат та доходу), що загалом охоплює різнопла-новість діяльності підприємства (її операційну, фінансову та інвестиційну діяльність). Це дозволяє визначити та обґрунтувати окремі напрями сто-совно формування та розподілу фінансового результату, ключовим серед яких визначено розробку моделі аналізу фінансового результату.
Розгляд управління фінансовим результатом як визначальної скла-дової у загальній системі управління підприємством сприяв розкриттю змісту такого управління як процесу пошуку та реалізації найбільш ефек-тивних рішень щодо формування, розподілу й використання фінансових результатів через відповідну систему принципів і методів, який базується на координації дій з іншими підсистемами управління підприємством на підставі зворотного впливу та здійснюється для досягнення стійкого фі-нансового стану й ефективної діяльності підприємства.
Сутність новизни поданого уточнення полягає в підкресленні коор-динаційної функції управління фінансовим результатом та визначенні важливості зворотного впливу фінансового результату з погляду загальної системи управління підприємством. В цілому ж до основних функцій управління фінансовим результатом віднесено: облік складових фінансо-вого результату, формування, розподіл, контроль за використанням фі-нансового результату, аналіз та координацію дій щодо управління окре-мим складовими фінансового результату.
2. Узагальнюючи фінансовий результат, як якісну характеристику окремих видів діяльності підприємства (операційної, фінансової, інвести-ційної), що характеризують його економічні відносини, зауважено на множинності методів та підходів, які застосовуються для аналізу та розк-риття ефективності управління фінансовим результатом. Встановлено, що такій множинності притаманна цілісність застосування методів та під-ходів, проявом чого є використання загальних і специфічних систем ана-лізу щодо визначення дієвості управління фінансовим результатом підп-риємства. У підсумку це дозволяє здійснювати комплексне дослідження зазначеної проблематики питання з урахуванням поточного стану, дина-міки, структури задіяних складових аналізу фінансового результату у різні періоди часу. При цьому застосування того або іншого підходу, метода базується, насамперед, на предметній області задачі, яка повинна бути розв’язана щодо управління фінансовим результатом, виходячи з функ-цій, що складають таке управління. Тож, зокрема, розкрити сутність ана-лізу фінансового результату можливо на основі узагальнення ланцюгово-го зв’язку між різним його складовими.
3. Розгляд загальних тенденцій розвитку вітчизняних підприємств машинобудування в Україні з погляду оцінки їх фінансового результату дозволяє констатувати, що позитивне значення фінансового результату забезпечує питома вага прибуткових підприємств, частка яких коливаєть-ся у межах від 50% – 70%. Одночасно з цим визначено, що спостеріга-ється зміна тенденцій у темпах приросту фінансового результату.
Також встановлено, що перевищення вартісних характеристик об-сягів реалізованої продукції відносно обсягів її випуску для підприємств машинобудування не мали цілком позитивних наслідків у сталості приро-сту їх фінансових результатів.
Розкрита та проаналізована наявність неоднозначної тенденції що-до вагомості отриманих фінансових результатів у машинобудуванні з по-гляду підприємств промисловості в цілому. Основою такої неоднозначно-сті визначено незадовільну динаміка збитків підприємств машинобуду-вання у порівнянні з темпами зміни збитків по промисловості в цілому, яка на окремих інтервалах часу перевищує 50%.
На основі дослідження статистичних даних по ряду досліджуваних підприємств доведено доцільність кількісного узагальнення значення фі-нансового результату у вигляді зміни власного капіталу.
4. На основі визначення різних чинників впливу на динаміку фінан-сового результату підприємств машинобудування встановлено, що зни-ження співвідношення обсягів випуску продукції машинобудування до об-сягів реалізованої продукції у дійсний момент часу відбувається, перш за все, в наслідок відповідної цінової кон’юнктури. Водночас доведено, що з точки зору динаміки отримання позитивного фінансового результату не менш важливим є розгляд структури реалізованої продукції, де для підп-риємств машинобудівної галузі привалююче значення набувають товари тривалого споживання. Також встановлено, що не для всіх підприємств які мають позитивні тенденції отримання фінансового результату на дос-ліджуваному інтервалі часу присутня чітка тенденція щодо ефективного використання інвестиційних вкладень.
У підсумку ж до більш суттєвих чинників впливу на динаміку фінан-сового результату підприємств машинобудування віднесено: ціновий чинники, зміну динаміки співвідношення обсягів випуску продукції до об-сягів її реалізації, зміну структури реалізованої продукції, собівартість ви-робленої продукції, темпи зміни кредиторської та дебіторської заборгова-ності.
Поряд із цим на основі розгляду конкретних підприємств у фазовому просторі «темпи приросту собівартості продукції – собівартість у доході від реалізації продукції» визначено ознаки позиціювання підприємств з постійними позитивними та негативними фінансовими результатами. Характерною ознакою підприємств з позитивними значеннями фінансо-вого результату у такому просторі є:
або найменше значення собівартості у доходах підприємства, або значні темпи зростання загального обсягу собівартості (з урахуванням динаміки окремих років);
переважне групування підприємств вдовж деякої лінії темпів приро-сту собівартості продукції.
Для підприємств з від’ємним значенням фінансового результату з погляду досліджуваного простору їх поділу властиві більш суттєві зна-чення питомої ваги собівартості у доходах, аніж для підприємств з пози-тивним значенням фінансового результату.
До підприємств з постійними позитивними значеннями фінансового результату віднесено: ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Свiтло шахтаря» та ЗАТ «Лозiвський завод «Трактородеталь». До підприємств з постійними негативними значеннями фінансового результату віднесено: ВАТ «Електромашина» та ВАТ «Харверст».
У підсумку зазначено, що розглянуте доцільно покласти в основу процедури аналізу підприємств з позитивними та негативними значення-ми фінансового результату. З точки зору вдосконалення відповідного управління це сприятиме визначенню характерних факторів впливу на сталість отримання позитивної динаміки таких результатів з урахуванням особливостей функціонування різних підприємств.
5. Розгляд витрат підприємств, як однієї зі складових кількісної оцінки фінансового результату дозволив дослідити вплив структури витрат на сталість динаміки фінансового результату у машинобудуванні.
Зокрема встановлено, що з метою отримання стійких позитивних фінансових результатів зміна операційних витрат повинна бути не різкою та знаходитися, принаймні з погляду досліджуваних підприємств, у межах 1–3%. До того ж важливим при цьому є зменшення питомої ваги адмініс-тративних витрат.
Разом з цим визначено загальну процедуру аналізу підприємств із позитивними та негативними значеннями фінансового результату. Сут-ність такої процедури полягає у визначенні припустимих значень щодо зміни їх позиціювання у фазовому просторі «темпи приросту собівартості продукції – собівартість у доході від реалізації продукції» й дослідженні впливу пропорційності структури витрат на їх фінансовий результат.
6. Із метою вдосконалення процедури дослідження динаміки фінан-сового результату запропоновано модель аналізу фінансового результату щодо його формування за найбільш суттєвими складовими – доходом та витратами. Сутність такої моделі полягає у формалізації зазначених складових на основі методів аналітичної геометрії. Це дозволяє здійснити аналіз зміни значень фінансового результату в цілому, й окремих його складових. З економічної точки зору такий аналіз розкриває наявність те-нденцій до зростання (зменшення) обсягів витрат або доходу та їх співс-тавлення між собою.
Запропонована модель дозволяє впровадити взаємне порівняння управління фінансовим результатом з погляду різних підприємств. Основу такого порівняння визначає позиціювання кожного з підприємств у фа-зовому просторі «динаміка розвитку підприємства – оцінка ефективності управління фінансовим результатом».
7. Виходячи з того, що фінансовий результат як узагальнена харак-теристика поточного стану підприємства здатна активізувати його діяль-ність, доцільно попередньо визначити можливі значення такого результа-ту. Основою такого визначення є узагальнення складових фінансового результату в якості обмежуючих границь, що знайшло відображення у ві-дповідному методичному підході. Тобто сутність такого підходу полягає у застосування графічної інтерпретації щодо визначення фінансового ре-зультату на підставі розгляду сукупності складових з його формування, які утворюють певну площину у просторі зміни таких складових, що у свою чергу і визначає певну оцінку значень фінансового результату. Це дозволяє не лише кількісно оцінити результати діяльності підприємства, а й спрогнозувати їх у подальшому.
Розроблені підходи та рекомендації, що спрямовані на вдоскона-лення методичного забезпечення управління фінансовим результатом промислового підприємства на основі розробки моделі аналізу фінансо-вого результату та узагальнення значень фінансового результату можуть бути використані в практичній діяльності різних підприємств машинобу-дування з урахуванням специфіки їх функціонування.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренкова Г. М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків / Г. М. Азаренкова. – Х.: ВКФ «Гриф», 2005. – 119 с.
2. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин / Г. М. Азаренкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 328 с.
3. Азаренкова Г. М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз) / Г. М. Азаренкова.. – Х.: ПП Яковлєва, 2003. – 103 с.
4. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. Н. Журавель, Р. М. Михайленко. – К.: Знання, 2004. – 208 с.
5. Антонюк Ю. Застосування математичних моделей в стратегічному управлінні підприємством / Ю. Антонюк // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №3 – 4. – С. 55 – 68.
6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Ни-ка-Центр, 1999. – 592 с.
7. Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2002. – 736 с.
8. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия/ И. А. Бланк. – К.: Эльга, 2003. – 469 с.
9. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – [2 - е изд. доп. и перераб.] – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
10. Бреславцева Н. А. Бухгалтерское дело /. Н. А. Бреславцева.– М.: Приор, 2004. – 160 с.
11. Бридун Є. В. Тенденції розвитку внутрішнього ринку продукції машино-будування / Є. В. Бридун // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 4. – С. 92–101.
12. Будько О. В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / О. В. Будько. – Харків: ХДУХТ, 2004. – 26 с.
13. Будько О. В. Проблемні аспекти формування і використання прибутку як кінцевого результату підприємницької діяльності / О. В. Будько // Зб. наукових праць за матеріалами конференції [Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті.]. – Рівне: Тетіс, 2000. – С. 627–631.
14. Бутинец Ф. Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учебн. по-собие / Бутинец Ф. Ф., Соколов Я. В., Пашков Д. А., Горецкая М. Л. – Жи-томир: ЧП «Рута», 2002. – 502 с.
15. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
16. Бутинець Ф. Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: навч. посіб-ник. У 2-х частинах / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.
17. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний по-сібник / Бутинець Ф. Ф., Чижевські Л. В., Герасимчук Н. В. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
18. Бюлетень НБУ. – 2005. – № 2. – 144 с.
19. Бюлетень НБУ. – 2006. – № 8. – 179 с.
20. Бюлетень НБУ. – 2007. – № 2. – 190 с.
21. Бюлетень НБУ. – 2008. – № 2. – 166 с.
22. Васильев В. Н. Организация производства в условиях рынка / В. Н. Васильев. – М.: Машиностроение, 1993. – 368 с.
23. Васильчук І. П. Методичні підходи до аналізу витрат на фінансування підприємства та їх впливу на фінансовий стан / І. П. Васильчук // Вісник СевДТУ. Економіка і фінанси. – 2002. – Вип. 40. – С. 66–68.
24. Верига Ю. А. Звітність підприємства про фінансові результати / Ю. А. Верига // Проблемы теории и практика учета, аудита, анализа и пути их решения. – Севастополь, 2006. – С. 10 – 13.
25. Войнаренко М. П. Прогнозування діяльності підприємств з урахуванням фінансових результатів / М. П. Войнаренко, О. В. Косенкова // Вісник ТУП. – 2001. – Ч. 1. – № 2. – С. 31–35.
26. Волошин А. Ф. О проблемах принятия решений в социально-экономических системах / А. Ф. Волошин // XI-th International Conference «Knowledge-Dialogue-Solution» – Varna, 2005. – V.1. – P. 205–212.
27. Воронина А. А. Основы оценки эффективности управления финансо-вым результатом предприятия / А. А. Воронина // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 75–79.
28. Вороніна О. О. Аналіз окремих чинників впливу на сталість фінансових результатів підприємств промисловості / О. О. Вороніна // Економіка: про-блеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 234. – Т. 1. – С. 236–244.
29. Вороніна О. О. Базові засади побудови моделей оцінки фінансового результату господарюючого суб’єкта / О. О. Вороніна // Праці ІІІ-ої Міжна-родної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (2-7 жовтня 2006 ро-ку), Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 25 – 26.
30. Вороніна О. О. Рентабельність та ліквідність як важелі управління фінансовим результатом підприємства / О. О. Вороніна // Інтернет-конференції [«Стратегічні питання світової науки»], (15 – 28 лютого 2008 року). – Режим доступу: www.rusnauka.com.
31. Вороніна О. О. Складові фінансового результату як обмежуючі границі його визначення / О. О. Вороніна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 218. – Т. ІІІ. – С. 769–774.
32. Вороніна О. Формалізоване уявлення ефективності управління фі-нансовим результатом підприємства / О. Вороніна // Зб. тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: націо-нальна ідентичність та тенденції глобалізації»], (21-23 лютого 2008 р.). –Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Ч. 2. – С. 57–59.
33. Гаращенко О. В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподіл прибутку: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / О. В. Гаращенко. – Київ: КНЕУ, 2004. – 24 с.
34. Гаращенко О. В. Історичний розвиток і формування поглядів щодо бухгалтерського обліку фінансових результатів, їх зв’язок із сучасністю / О. В. Гаращенко // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. – Вип. 3(22). – Рівне: УДУВГП, 2003. – С. 9 – 16.
35. Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід / В. Герасимчук // Економіка України. – 2003. – № 4. – С.12–18.
36. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
37. Гончаров К. Ю. Сучасний стан і тенденції економічного розвитку хімі-чної промисловості / К. Ю. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 8–11.
38. Горбунов А. Управление финансовыми потоками / А. Горбунов. – М.: Глобус, 2003. – 224 с.
39. Господарський кодекс України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
40. Гринавцева О. В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових ре-зультатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / О. В. Гринавцева. – Київ: КНЕУ, 2005. – 22 с.
41. Гриньова В. Фінансові технології ефективного управління підприємст-вом / В. Гриньова // Економіка розвитку. – 2005. – № 3. – С. 58–60.
42. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посібник / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І. – Харків: ХДЕУ, 2001. – 304 с.
43. Грубер Й. Эконометрия: учебн. пособие Т. 1 / Й Груббер. – Киев, 1996. – 400 с.
44. Губенко О. П. Фінансове планування на промислових підприємствах / О. П. Губенко // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 73 – 76.
45. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оцен-ки любых активов / А. Дамодаран . – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.
46. Деордієва В. А. Реалізація процедур контролінгу по визначенню впливу екологічних витрат на фінансові результати підприємства / В. А. Деордієва // Школа підземної розробки. – Донецьк, 2007. – С. 332 – 336.
47. Деркач И. А. Операционный леверидж как результат действия эконо-мических сил / И. А. Деркач, Л. Н. Сергеева // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 183. – Том ІІІ. – С. 603–610.
48. Дикань Л. В. Финансовый результат как комплексное обобщение ус-тойчивости развития предприятия / Л. В. Дикань, А. А. Воронина // Бизнес Информ. – 2005. – № 9–10. – С. 9–12.
49. Диленко В. А. Инновационный фактор развития промышленного про-изводства / В. А. Диленко / Економіка промисловості. – 2006. – № 5. – С. 81–86.
50. Дікань Л. В. Аудит інноваційних ризиків / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – № 3. – С. 171–172.
51. Дікань Л. В. Складові та основні функції управління фінансовим ре-зультатом підприємства / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна // Економіка розвит-ку. – 2008. – № 1(45). – С. 66–68.
52. Дікань Л. В. Теоретичні аспекти управління фінансовим результатом підприємства / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 69–71.
53. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагаль-нення та прикладний аналіз: монографія / Л. В. Дікань О. О. Вороніна. – Харків: СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с.
54. Дікань Л. В. Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної еко-номіки / Л. В. Дікань, О. О. Калініченко. – Харків: Гриф, 2000. – 80 с.
55. Ділові очікування підприємств. – НБУ, 2006. – ІІІ кв. – 32 с.
56. Ділові очікування підприємств. – НБУ, 2007. – ІV кв. – 28 с.
57. Дурняк Б. Рівень, динаміка, структура та якість фінансових результа-тів видавничо-поліграфічної галузі / Б. Дурняк // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 19–22.
58. Звіти підприємств. – Режим доступу: www.istock.com.ua.
59. Ильенкова С. Д. Основы менеджмента: учебн. пособие / С. Д. Ильен-кова, В. И. Кузнецов. – М.: МЭСИ, 1998. – 130 с.
60. Инновационный менеджмент / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казан-цева, Л. Э. Миндели – М.: ЦИСН, 1998. – 568 с.
61. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. В. С. Пономаренка. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 544 с.
62. Іонін Є. Є. Оцінка майнового стану підприємств: Автореф. дис. д-ра екон. наук.: спец. 08.00.08 / Є. Є. Іонін. – Донецьк: ДНУ, 2007. – 34 с.
63. Калайтан Т. Дослідження теоретико-методичних і практичних аспектів обліку фінансового результату від операційної діяльності у громадському харчуванні / Т. Калайтан // Вісник Львівського університету. Серія: Економічна. – Вип. 32. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 182–191.
64. Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища / О. Калініченко // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 56-57.
65. Калман Р. Очерки по математической теории систем / Калман Р., Фалб П., Арбиб М. – М.: Мир, 1971. – 393 с.
66. Квейд Э. Анализ сложных систем / Э. Квейд. – М.: Мир, 1969. – 510 с.
67. Клебанова Т. С. Метод анализа иерархий в системах оценки финан-совой конкурентоспособности предприятия / Т. С. Клебанова, Н. Д. Бого-николос, Л. С. Гурьянова // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 190. – С. 991–998.
68. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.
69. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и стати-стика, 1997. – 572 с.
70. Коваленко Л. Вплив управління матеріальними ресурсами на фінан-сові результати підприємства / Л. Коваленко // Схід. – 2003. – № 1. – С. 10 – 13.
71. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы / Б. Коласс. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
72. Колесникова В. М. Управление финансовыми ресурсами промышлен-ного предприятия в современных условиях хозяйствования / В. М. Колес-никова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 84. – С. 94 – 102.
73. Колесникова В. М. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи: дис. к. е. н.: спец. 08.06.02 / В. М. Колесникова. – Харків, – 2002. – 194 с.
74. Комарецька П. В. Прогнозування та стратегія управління фінансовим потенціалом підприємства як елемент становлення і розвитку фінансової системи України / П. В. Комарецька // Наукові записки національного уні-верситету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2006.– Вип. № 8. – С. 199– 210.
75. Комарецька П. В. Формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства / П. В. Комарецька // Національний дослідний економічний інститут Міністерства економіки України «Формування ринкових відносин в Україні»: Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. № 9 (64) – С. 90–92.
76. Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1973. – 852 с.
77. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.
78. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М. Н. Крейнина. – М.: ИКИ «ДИС», 1997. – 224 с.
79. Кривенко К.Т. Витрати виробництва в системі економічного відтво-рення / К.Т. Кривенко // Вчені записки КНЕУ. – 2002. – Вип. 4. – С. 46–51.
80. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов / Л. Крушвиц. – СПб.: Из-во Питер, 2000. – 400 с.
81. Кудінов Е. О. Особливості взаємозв’язку витрат підприємства з його фінансовим результатом / Е. О Кудінов // Торгівля і ринок України. – 2004. – Вип. 16. – T. 3. – С. 181–187.
82. Кузьмин О. Е. Регулирование влияния значений амортизационных от-числений на величину прибыльности машиностроительных предприятий / О. Е. Кузьмин, И. Б. Скворцов // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 79–83.
83. Курило Г. М. Облік та аудит фінансових результатів діяльності про-мислових підприємств: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / Г. М. Курило – Київ: КНЕУ, 2004. – 24 с.
84. Лебедзевич Я.В. Основні тенденції визначення фінансового результа-ту: історичний аспект / Я.В. Лебедзевич // Вісник Житомирського інженер-но-технологічного інституту. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – №9. – С. 64–72.
85. Лежненко Л. І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / Л. І. Лежненко – Київ: КНЕУ. – 2007. – 19 с.
86. Майборода О. В. Аналіз фінансових потоків промислових підприємств / О. В. Майборода // Економіка розвитку. – 2004. – №4 (32). – С. 93–97.
87. Майборода О. В. Системні засади до управління фінансовими потока-ми на підприємстві / О. В. Майборода // Вестник Национального техниче-ского университета «ХПИ»: Сб. научн. тр. Тем. вып. «Технический про-гресс и эффективность производства». – 2003. – № 20. – С. 84–88.
88. Майборода О.В. Основні орієнтири для досягнення платоспромож-ності та прибутковості діяльності підприємств / О.В. Майборода // Комму-нальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – 2004. – Вып. 59. – С. 147–155.
89. Малярец Л. М. Построение табло величин признаков деятельности предприятия для ее оценки / Л. М. Малярец, А. В. Штереверя // Бизнес Ин-форм. – 2007. – № 11. – С. 147 – 155.
90. Мартиненко В. П. Резерви впливу податкової політики держави на фінансові результати діяльності підприємств / В. П. Мартиненко // Про-блеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2002. – Т. 6. – С. 61 – 64.
91. Марюта О. Адаптивне управління прибутком підприємства / О. Ма-рюта // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 83–89.
92. Математико-статистические методы исследования взаимосвязей в экономике: мография. / Под ред. К. Отто, В.В. Швыркова – М.: Статистика, 1977. – 181 с.
93. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: мог-рафия. / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007 – 308 с.
94. Мелушова І. Ю. Кореляційний аналіз внутрішніх чинників, що фор-мують фінансові результати у підприємствах роздрібної торгівлі / І. Ю. Мелушова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери тор-гівлі та послуг. –2006. – Вип. 1 (3). – С. 137–143.
95. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедо-ури Ф. – М.: Дело, 1995. – 704 с.
96. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неоп-ределенности / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, Н. Богониколос, О. Ю. Кононов, А. Я. Берсуцкий. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 312 с.
97. Моисеев Н.Н. Простейшие математические модели экономического прогнозирования / Н.Н. Моисеев. – М.: Знание, 1975. – 64 с.
98. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві / І.Є. Мойсеєнко // Фінанси України. – 2000. – №9. – С. 15–18.
99. Мочалина З. Н. Моделирование операционной деятельности пред-приятия с целью обеспечения стабильного финансового результата / З. Н. Мочалина // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – К., 2005. – Вып. 62. – С. 180–186.
100. Назарова К. О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі / К. О. Назарова // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 117–126.
101. Никонова И. А. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И. А. Никонова, Р. Н. Шамгунов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.
102. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової ді-яльності за січень-грудень 2004 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2005. – № 20. – 5 с.
103. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової ді-яльності за січень-грудень 2005 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2006. – № 17. – 5 с.
104. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової ді-яльності за січень-липень 2006 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2006. – № 231. – 3 с.
105. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової ді-яльності за січень-грудень 2006 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2007. – № 17. – 3 с.
106. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової ді-яльності за січень-грудень 2007 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2008. – № 19. – 3 с.
107. Олейнікова Л. Максимізація прибутку – основна мета діяльності пі-дприємства / Л. Олейнікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та пі-дприємництво. – 2004. – №3. – С. 142–144.
108. Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В. Опарін // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 10–11.
109. Орловський Д. Л. Моделі, методи та інформаційні технології ситуа-ційного управління прибутком підприємства: : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.т.н.: спец. 05.13.06 / Д. Л. Орловський. – Харків: ХНТУ «Харківський політехнічний інститут», 2005. – 22 с.
110. Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия / И. П. Отенко. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. – 216 с.
111. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: учебник для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639 с.
112. Пархоменко Н. М. Методичні особливості визначення фінансових результатів / Н. М. Пархоменко // Технічний прогрес та ефективність ви-робництва: вісник Харківського державного політехнічного університету. Зб. наук. пр. – 2000. – Випуск 122. Частина 3. – С. 65–67.
113. Патарідзе М. В. Організація обліку як фактор управління фінансо-вим результатом / М. В. Патарідзе // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Жи-томир: ЖІТІ, 2003. – Вип. 2. – С. 153 – 160.
114. Перевозова І. В. Фінансовий результат діяльності підприємств: від-мінності бухгалтерського та податкового обліку доходів / І. В. Перевозова // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ. – Тернопіль. 2000. – Вип. 2. – С. 187–199.
115. Петруха С. Фінансово-господарські показники роботи харчової про-мисловості України: аналіз фінансових результатів / С. Петруха // Еконо-міст. – 2006. – № 11. – С. 44 – 50.
116. Підсумки роботи промисловості України за січень–вересень 2006 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2006. – №271. – 9 с.
117. Підсумки роботи промисловості України за січень–грудень 2005 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2006. – №9. – 9 с.
118. Підсумки роботи промисловості України за січень–жовтень 2006 ро-ку // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2006. – №291. – 10 с.
119. Підсумки роботи промисловості України за січень 2008 року // Екс-прес – доповідь. Держкомстат України. – 2008. – № 26. – 8 с.
120. Підсумки роботи промисловості України за січень–грудень 2006 року // Експрес – доповідь. Держкомстат України. – 2007. – № 11. – 9 с.
121. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансо-вых результатах» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
122. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством / В. С. По-номаренко. – Х.: Основа, 1999. – 620 с.
123. Пономаренко В. С. Парадигма вимірювання в економіці / В. С. Поно-маренко, Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2006. – № 1(37). – С. 81–87.
124. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи / Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 323 с.
125. Попович П. Аналіз впливу інфляції на фінансові результати / П. Попович // Наукові записки. – Тернопіль, 2003. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 95 – 97.
126. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році» // http://zakon.rada.gov.ua/signal/n0002100.doc
127. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель гро-шових потоків / В. Приймак // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2002. – № 4. – С. 82–90.
128. Просяник В. М. Інвестиційні ресурси: теоретичний та прикладний аспект / В. М. Просяник. – Харків: Гриф, 2001. – 80 с.
129. Путятин Ю. А. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия / Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. – Харьков: Основа, 1999. – 488 с.
130. Пушкарь А. И. Антикризисное управление: стратегия, модели, меха-низмы / Пушкарь А. И., Тридед А. Н., Колос В. Л. – Х.: ХГЭУ, 2001. – 452 с.
131. Ребрин Ю. И. Основы экономики и управления производством / Ю. И. Ребрин. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. – 145 с.
132. Рибачук-Ярова Т. В. Управління витратами підприємства в сучасних умовах діяльності / Т. В. Рибачук-Ярова // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2006. – № 18. – С. 160–163.
133. Річні звіти підприємств. – Режим доступу: www.smida.gov.ua.
134. Савченко Л. Аналіз причин і способів викривлення фінансового ре-зультату / Л. Савченко // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2006. – № 2. – С. 90–98.
135. Савчук А. В. Машиностроение Украины: современное состояние и факторы инновационного развития / А. В. Савчук // Економіка промисло-вості. – 2004. – № 3(25). – С. 32–43.
136. Самохін Л. В. Питання впливу оподаткування на фінансові результати діяльності підприємств / Л. В. Самохін // Зб. наук. праць за результатами конференції [«Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період»]. – Хмельницький. – 2004. – С. 179–181.
137. Сио К. К. Управленческая экономика / К. К. Сио. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 671 с.
138. Современные проблемы предпринимательской деятельности / Бережной Е., Воинова Т., Дикань Л., Калиниченко Е., Колесникова В., Коц Г., Слюнина Т., Пасечник И., Погореленко Н., Яременко О. / Под общ. ред. проф. Дикань Л. В. – Харьков: Гриф, 2000. – 380 с.
139. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В. И. Ермакова – М.: Высш. шк., 1987. – 336 с.
140. Статистичні дані по Україні. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
141. Сухарев П. М. Взаємозв’язок показників звіту про фінансові резуль-тати та балансу при оцінці ефективності використання капіталу / П. М. Су-харев // Зб. наук. праць за результатами конференції [«Проблеми створення організаційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах»], Серія: Економіка. – 2002. – Вип. 9. –Т.3. – С. 89–96.
142. Таран О.В. Ризик ринкової та балансової ліквідності підприємств – узагальнення взаємозалежності / О.В. Таран // Научно-техн. зб. Комму-нальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 56. – С. 114–118.
143. Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз / О.В. Таран. – Харків: Константа. – 2004. – 108 с.
144. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємс-тві: монографія / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
145. Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінан-сового стану підприємства / О. О. Терещенко // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38–44.
146. Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах / Уотшем Т. Дж., Паррамоу К.; пер. с англ. Под. ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИ-ТИ, 1999. – 527 с.
147. Финансовый бизнес-план / Под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Ю. Муртузамина. – М.: Финансы и кредит, 2000. – 487 с.
148. Финансы предприятий: учебн. пособие / Е. И. Бородина, Ю. С. Голи-кова, Н. В. Колчина, З. М. Смирнова; Под ред. Е. И. Бородиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 208 с.
149. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шманензи Р. – М.: Дело ЛТД. – 1993. – 420 с.
150. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. i наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін, [3-тє вид., перерoб. та доп.] – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
151. Хліпальська В. Вплив оцінки вартості запасів оборотного капіталу на фінансові результати підприємства / В. Хліпальська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 6. – С. 30 – 37.
152. Цал-Цалко Ю. С. Статистичне дослідження впливу факторів на фі-нансові результати діяльності підприємств / Ю. С. Цал-Цалко // Статистика України. – 2003. – № 4. – С. 75–81.
153. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: монографія / Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 506 с.
154. Шара Є. Ю. Принципи обліку фінансових результатів діяльності пі-дприємств / Є. Ю. Шара // Наукові праці НДФІ. Наук. зб. – 1999. – № 8. – С. 45–50.
155. Шара Є. Ю. Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.06.04 / Є. Ю. Шара. – Київ: КНТЕУ, 2001. – 18 с.
156. Шарп У. Инвестиции / Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. – М.: ИН-ФРА-М, 1999. – 1028 с.
157. Шишкин А. К. Учет, анализ, аудит на предприятии / Шишкин А. К., Микрюков В. А., Дышкант И. Д. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 212 с.
158. Экономика предприятия / Под ред. Ф. К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 1999. – 928 с.
159. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Ло-банова и А. В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
160. Юденко В. А. Аналіз фінансових результатів підприємства в умовах реформування бухгалтерського обліку / В. А. Юденко // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 97–102.
161. Ялдин И. В. Сбалансированная система показателей и альтерна-тивные концепции их представления / И. В. Ялдин, А. А. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105–112.
162. Ямборко Г. А. Особливості аналізу фінансових результатів підприємств України / Г. А. Ямборко // Економіка проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 177. – Т. 2. – С. 603–611.
163. Янок Д. А. Економічний зміст фінансових результатів діяльності пі-дприємств / Д. А. Янок // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 91–96.
164. Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit Together // The Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Issue 2 «Measuring Business Performance». – 1998. – P. 45–52.
165. Anatolyev S., Gospodinov N. Modeling Financial Return Dynamics via Decomposition. – 2007. – Working Paper № 95. – 40 р.
166. Brealey R.A., Myers S.C. Principles of Corporate Finance. – 6-th ed. Ir-win, McGraw-Hill, 2000. – 1093 p.
167. Brigham E. Fundamentals of financial management. – Orlando, USA: The Drained Press, 1995. – 7-th ed. – 914 p.
168. Control and Coordination in Hierarchical Systems / W. Findeisen, F.N. Bailey, M. Brdys et al. – Chichester: Wiley, 1980 – 467 p.
169. Elliot G., Stock, J. H. Inference in time series regression when the order of integration of a regressor is unknown // Econometric Theory. – 1994. – № 10. – Р. 672 – 700.
170. Emaid A.R. Large-scale aviation projects and programs, control and management // JAI Issue Amman, 2005. – P. 12–19.
171. Emaid A.R. Modeling business cycles in multi-project systems on the basis of indistinct recurrent systems // Al Defaiya Magazine, 2005. – P. 36 –44.
172. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance // Harvard Business Review. – 1992. – January-February. – P.71–79.
173. Nicos Bogonicolos. Adaptive E-learning grid platform // Материалы XII международной научно-технической конференции «Приборостроение-2003». – Винница-Кореиз. – 2003. – С. 241–248.
174. Singh M.G. Dynamical Hierarchical Control. – Amsterdam: North-Holland, 1977. – 257 p.
175. Stambaugh, R. F. Predictive regressions // Journal of Financial Eco-nomics. – 1999. – № 54. – Р. 375–421.
176. Thorsten B., Levine R. Industry growth and capital allocation: does hav-ing a market or bank based system matter // Journal of Financial Economics. – 2002. – № 64. – Р. 147–180.
177. Wilson I.D. Foundations of Hierarchical Control // Int. J. of Control. – 1979 – Vol. 29. – № 6. – Р. 899 – 933.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20673.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.