У нас уже 122690 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Побудова механізму державного управління інвестуванням рекреаційної сфери на засадах кластеру і рекреаційного простору

У контексті вирішення поставленого науково-прикладного завдання, зазначу, що забезпеченість України різноманітними рекреаційними ресурсами, інфраструктурою, історичними, архітектурними, культурними об’єктами тощо, які описані та проаналізовані у попередніх розділах, сприяють можливості створення ефективної РС. Насамперед це вплине на відтворення психофізичних, емоційних сил населення, підвищить рівень загального задоволення і здоров’я нації, збільшить продуктивність праці працездатного населення, що в свою чергу, вплине на економічне, соціальне, екологічне становище держави. Вцілому це ефективно відобразиться на реалізації РТПП, який створюють, формують та реалізовують безпосередньо ОРС. З цього, визнаємо, що в умовах посилення впливу науково- технічного прогресу, в еру розвитку новітніх технологій, жорстких умов ведення бізнесу, з’являється необхідність пошуку механізму для підвищення продуктивності підприємств з одного боку та відновлення психо-фізичного стану населення працездатного віку від емоційного виснаження – з другого. Загалом, у переважній

 

більшості випадків, за виключення автоматизованого виробництва, існує пряма залежність між продуктивністю підприємств та продуктивністю праці персоналу. Отож, повинна бути зацікавленість зі сторони як і підприємств, так і держави у відтворенні психо-фізичного та емоційного стану населення. Відповідно до цього, підвищення продуктивності будемо розглядати в ключі ОРС, метою діяльності яких є створення рекреаційно-туристичного продукту-послуги, який би задовольняв потреби населення у відпочинку, приносив економічну, екологічну і соціальну вигоду від його створення.

Отож, розширення сфер діяльності організацій рекреаційного напрямку, прискорення темпів їх розвитку з однієї сторони, та збільшення рекреаційних можливостей території, розширення рекреаційно-туристичного потенціалу, створення кращих умов для раціональних капіталовкладень тощо, з другої – є нічим іншим, як сильними сторонами об’єднання підприємств РС. Метою об’єднання ОРС є отримання вигод: в економічному плані; для лобіювання своїх інтересів; отримання додаткових ресурсів для розширення своєї діяльності; отримання додаткових інвестиційних ресурсів; для отримання будь-якої необхідної консультації; естетичне задоволення від створення РТПП тощо. І, отже, рекреаційний бізнес загалом побудований на належному використанні рекреаційних та людських ресурсів, які без залучення інвестиційних ресурсів працюватимуть менш ефективно. Відповідно основою рекреаційного бізнесу є саме ОРС. При цьому тільки за умови ефективного використання інвестицій, приріст їх вкладень зростає і спричиняє  успішність розвитку самих ОРС та територій, де вони працюють, його мешканців. Відтак, є підстави стверджувати, що найрезультативнішим і найефективнішим методом для розвитку регіону є розроблення відповідного інструментарію та  механізмів, створення внутрішніх і зовнішніх умов для активізації підприємницької діяльності у регіоні. Однією з таких форм для активізації можуть виступити об’єднання підприємств. Водночас, проблеми вибору кращих форм та умов створення об’єднань організацій у сфері рекреації проаналізовано і представлено у Додатку П, де подана характеристика основних господарських об’єднань в Україні, їх переваги, недоліки та можливості впливу на розвиток регіону.

 

За даними ВТО безпосередній вплив на туристичну діяльність здійснює майже

40 галузей економіки. Туризм приблизно становить 10% світового валового національного продукту, 7,0% загального обсягу інвестицій, 11,0% світових споживчих витрат, 5,0% всіх податкових надходжень і 1/3 світової торгівлі послугами (Черниш, 2008). Отож, більше сорока галузей мають вплив на ефективність розвитку РС, з них на думку автора, половина має первинний вплив.

Саме, об’єднання підприємств різних галузей області, регіону, ОТГ тощо, які розташовані територіально близько одне від одного, дозволить ефективно використовувати внутрішній потенціал даної території. До першочергових принципів створення об’єднань, можна віднести комплексність, координацію та узгодженість, що є фундаментом будь-якого успішного проекту об’єднання. Очевидно, що для ефективного об’єднання необхідно, щоб підприємства РС і дотичних до неї галузей працювали у щільному взаємозв’язку, маючи тим самим змогу доповнювати одне одного. Метою координації має стати вплив керуючої організації на структуру об'єднання підприємств та на узгодженість дій його учасників. Об’єднуючись, вони сприятимуть розвитку цілого регіону, надаючи додаткові робочі місця, сприяють зростанню надходжень до місцевого і державного бюджетів, а також створюючи при цьому для свого регіону багато інших супутніх переваг. А це не що інше, як формування привабливого інвестиційного клімату регіону, активізація інвестиційних процесів в різних галузях вітчизняної економіки, які об’єдналися навколо ведення рекреаційної діяльності. Одночасно, усе зазначене сприяє підвищенню ефективності діяльності ОРС, які належать до об’єднання, їх конкурентоспроможності і формує якісний РТПП. Також однією з суттєвих переваг об’єднання підприємств, як зазначалося вище, є краще лобіювання спільних інтересів, захист власних інтересів, аніж наодинці. Зокрема, важливим є те, що в умовах, коли доступ до додаткових фінансових або інших ресурсів є обмеженим і ускладненим, підприємство, яке входить в об'єднання, має можливість на більш вигідних умовах отримати необхідне від партнерів, або наприклад об’єднання саме вирішить  залучити інвестиції у розвиток даного підприємства, а отже і у свій розвиток.

 

Для прийняття стратегічного рішення про об’єднання, організація, як потенційний учасник такого об’єднання, повинна зважити на сильні, слабкі сторони та очікувані можливості, загрози, які виникнуть внаслідок такого відповідального рішення. Отже, коли створюється об’єднання, запускається певний механізм, який опосередковано впливає на стан і розвиток області, підтверджуючи при цьому виконання правила Паретто, та отримуючи від цього синергічний ефект.

У попередніх розділах було запропоновано розробити стратегії розвитку для кожної області на основі зібраних і проаналізованих попередньо показників. Це стало підґрунтям для виокремлення областей у різні групи. До першої групи ввійшли області з високим рівнем рекреаційного потенціалу, в другу групу – з середнім, а в третю – з низьким рівнем. Втім, інвестиції автор у даній класифікації не розглядає, оскільки з проведеного попередньо аналізу - рівень інвестицій у РС більшості областей є на дуже низькому рівні. Властиво, це спонукає до пошуку відповідних моделей, які б сприяли притоку інвестицій в області першої і другої групи, де рівень рекреаційного потенціалу дозволяє віднести РС до пріоритетних галузей розвитку, тим самим, забезпечуючи її ефективний розвиток з усіма позитивними при цьому наслідками. Що ж до третьої групи областей, де рівень рекреаційного потенціалу низький, також є необхідність пошуку альтернативної моделі створення рекреаційного простору у цих областях.

Очевидно, що метою створення рекреаційного простору є необхідність задоволення рекреаційних потреб населення. Підтвердженням цього є дослідження науковців з університету штату Орегон, які довели зв'язок між проведенням  вільного часу на природі, на свіжому повітрі і покращенням емоційного стану людини (Коцан, Ложкін, Мушкевич, 2011). В даному експерименті взяло участь близько 4500 осіб, які оцінили зв'язок між позитивними емоціями в житті і їх зв'язок з навколишнім середовищем. Оцінку провели за 13-ма пунктами. До уваги брали наявність доступу до природних ресурсів, ефективність зняття стресу на природі, довіру до влади, однією з функцій якої є відповідальність за охорону навколишнього середовища регіону. В результаті опитування було з'ясовано, що більшість запропонованих факторів позитивно впливають на емоційний стан людини. Окрім того, значна частина опитаних характеристику «Довіра до проведеної в регіоні

 

екологічної політики» поставили на вищу сходинку з одночасною можливістю звичайних громадян впливати на рішення, які приймають у даному регіоні. Дане опитування дозволило вивчити ставлення населення декількох міст до діяльності місцевих органів влади щодо організації рекреаційної діяльності у їхньому регіоні. Такий вид опитування використовується, зазвичай, коли інші джерела інформації не дають чіткої відповіді на відповідні запитання у процесі проведення дослідження, та коли необхідно отримати інформацію з першоджерела.

Безумовно, населення у нашому дослідженні є першоджерелом, оскільки саме воно є основним споживачем РТПП. Відтак є підстави провести власне опитування населення областей України, щоб з’ясувати місце і роль відпочинку у їх житті, його вплив на самопочуття, працездатність, здоров’я тощо, чи створені достатні умови та чи володіють вони достатніми ресурсами, часом для організації цього відпочинку. Дане опитування допомогло оцінити важливість РС, розробити і надати рекомендації місцевим органам влади щодо потреби організації відповідного рекреаційного простору для своїх громад або вибору рекреаційного напряму розвитку пріоритетним. Отож, у Додатку Р.1. подано запитання, які були попередньо створенні на платформі електронної пошти Gmail у розділі Google Form та розміщувані у соціальних мережах. Загалом було опитано 410 осіб. Анкета містить 13 запитань. Дана вибірка є достатньою для формування рекомендацій місцевим органам влади Львівській області щодо організації рекреаційної діяльності на даній території, оскільки більше 66,0% респондентів є представниками саме даної області. Решта областей представлені незначним відсотком.

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/492071.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.