У нас уже 146946 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Характеристика адміністративно-правового законодавства у сфері регулювання цифрових технологій

Процес запровадження цифрових технологій у право супроводжується прийняттям відповідних законодавчих актів, якими регламентуються умови та порядок їх застосування в тих чи інших видах юридичної діяльності. Нині прийнято цілу система таких актів, які, зокрема, визначають правові засади електронного документообігу, функціонування інформаційно- комунікативних систем у сфері публічного управління, електронних державних реєстрів тощо. Однак деякі сфери та напрями застосування цифрових технологій у праві залишаються неврегульованими, відповідно, їх впровадження у ці сфери потребує подальшого розвитку.

У зв’язку із цим та для визначення поточного стану адміністративно- правового регулювання цифрових технологій необхідно провести аналіз законодавства у цій сфері.

 

 

Передусім варто зауважити, що в умовах міжнародних глобальних процесів інформатизації суспільства і посилення ролі міжнародних організацій та інших наднаціональних утворень щодо визначення напрямів розвитку цифрових технологій, для України важливим є приведення національних стандартів у цій сфері у відповідність до міжнародних норм. Цього вимагає не тільки підвищення ефективності та прискорення темпів інформатизації сфери публічного управління, а й зміцнення міжнародного статусу України. Тому у системі законодавства, яке регулює цифрові технології у праві, особливе значення мають міжнародні договори.

Досліджуючи міжнародні документи у сфері визначення статусу цифрових технологій у праві, необхідно виходити з того, що становлення міжнародного права тісно пов’язане з розвитком основних прав людини. Тому не випадково, що прийняття перших міжнародних документів, які регламентували інформаційну сферу публічного управління, у тому числі застосування цифрових технологій, було зумовлене необхідністю захисту прав людини в нових умовах формування інформаційного суспільства.

Так, одним із перших міжнародних документів у досліджуваній сфері стала Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 р. Метою цієї Конвенції визначено забезпечення на території кожної держави для кожної особи, незалежно від її громадянства або місця проживання, дотримання її прав й основоположних свобод, зокрема її права на недоторканість приватного життя, у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, що її стосуються. При цьому термін «персональні дані», згідно з Конвенцією, означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною241.

У 2001 р. до цієї Конвенції було прийнято Додатковий протокол, у якому вказувалося на обов’язок держав визначити один чи більше органів нагляду,

 

 
 
 

241 Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних : Міжнародний документ від 28.01.1981. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326.

 

 

відповідальних за забезпечення дотримання заходів, які передбачено її внутрішньодержавним правом і які втілюють принципи, викладені в главах II і III Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних242.

Слід зазначити, що Україна ратифікувала цю Конвенцію та Додатковий протокол до неї лише 6 липня 2010 р. із певними застереженнями. Зокрема, у Законі України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» зазначається, що Україна не буде застосовувати цю Конвенцію до персональних даних, які обробляються фізичними особами виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб. Окрім того, передбачено, що органом, на який покладаються повноваження щодо нагляду за забезпеченням захисту прав осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини243.

Після ратифікації цієї Конвенції в Україні було прийнято Закон України

«Про захист персональних даних»244, у положеннях якого знайшли своє втілення основні принципи та стандарти захисту персональних даних громадян у процесі їх обробки.

Поправки до Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, що дає змогу приєднатися до Європейського Співтовариства, прийняті 15 червня 1999 р. У цьому документі було зроблене застереження про те, що положення Конвенції застосовуватимуться також до інформації, яка стосується груп осіб, асоціацій,

 

 
 
 

242 Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних : Міжнародний документ від 08.11.2001. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_363.

243 Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних : Закон України від 06.07.2010 № 2438-VI/ URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2438-17.

244 Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI/ URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

 

 

фундацій, компаній, корпорацій та будь-яких інших установ, що безпосередньо чи опосередковано складаються з окремих осіб незалежно від того, чи мають такі установи правосуб’єктність юридичної особи, чи ні, а також до файлів персональних даних, які не піддаються автоматизованій обробці245.

Останнє застереження фактично розширювало сферу захисту персональних даних, до якої тепер належали не тільки персональні дані, які обробляються в автоматизованому порядку, а й також із використанням будь- якого іншого способу обробки246.

Окрім Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, протоколу та поправок до неї, важливим міжнародним документом у досліджуваній сфері стала Віденська декларація і Програма дій, прийнята 25 червня 1993 р. на Всесвітній конференції з прав людини247. У цьому міжнародному акті було підкреслено важливу роль швидкого обміну інформацією між державами, державними та неурядовими організаціями у сфері забезпечення захисту прав людини. Водночас зазначалося, що значний прогрес у сфері інформаційних технологій можуть мати потенційно негативні наслідки для недоторканності, гідності та прав людської особистості, тому Всесвітня конференція з прав людини закликала активізувати міжнародне співробітництво з метою забезпечення повної поваги до прав і гідності людини у цій сфері, що знаходиться у центрі уваги всього людства.

Конкретні заходи щодо забезпечення захисту прав осіб в умовах глобального процесу інформатизації у документі не наводилися, однак порушення цієї проблеми на вищому міжнародному рівні не могло не

 

 

 

 

 
 
 

245 Поправки до Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, що дозволяє приєднатися Європейським Співтовариствам : Міжнародний документ від 15 червня 1999 р. ; Пазюк А.В. Захист прав людини стосовно обробки персональних даних: міжнародні стандарти. Київ : Інтертехнодрук, 2000. 69 с.

246 Берназюк О.О. Міжнародне-правове регулювання цифрових технологій у праві. Альманах міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 18. С. 4.

247 Віденська декларація та Програма дій : Міжнародний документ від 25.06.1993. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_504.

 

 

привернути увагу держав та міжнародних організацій до посталої проблеми та спонукати міжнародне співтовариство до пошуку її рішення.

Пізніше, у 1995 р., вже на рівні ЄС було прийнято Директиву 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних», у якій на держави-члени було покладено зобов’язання під час використання персональних даних: (a) обробляти їх чесно і законно; (b) збирати для встановлених, чітких і законних цілей і надалі не обробляти у спосіб, несумісний із цими цілями; (c) забезпечувати достовірність, відповідність і достатність відносно цілей, заради яких вони збираються і/або надалі обробляються; (d) забезпечувати точність і, якщо необхідно, обновлятися; (e) зберігати їх у формі, що дає змогу встановлювати особу суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілей, заради яких дані були зібрані чи заради яких вони надалі обробляються248.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/539407.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.