У нас уже 147032 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Доктринальні підходи до розумінні електронного урядування в Україні

Електронне урядування як особлива форма організації публічного управління, що ґрунтується на впровадженні цифрових технологій у всі основні сфери управлінської та правової діяльності, є одним з основних елементів інформаційного суспільства. Отже, досліджуючи застосування цифрових технологій у праві, неможливо оминути увагою широке коло питань, пов’язаних із визначенням поняття та особливостей організації електронного урядування в Україні.

Актуальність зазначеної наукової проблеми зумовлена також і тим, що тенденцією останніх років є активізація процесу застосування цифрових технологій у діяльності органів публічного управління. Водночас справедливо зауважити, що такий процес із позиції правового та організаційного забезпечення залишається дещо непослідовним, позбавленим єдності стандартів та норм інформаційної безпеки, програмного забезпечення тощо, таким, що характеризується недосконалістю нормативно-правового регулювання, недостатністю фінансування у сфері розроблення та апробації цифрових технологій, відсутністю комплексної та злагодженої державної політики у цій сфері. Означене на практиці створює низку проблемних моментів та призводить до гальмування процесу формування інформаційного суспільства, переходу до нової форми організації публічного управління362.

Поряд із цим слід зазначити, що запровадження електронного урядування   є   потребою   сьогодення,   оскільки   така   форма   організації

 

 
 
 

362 Берназюк О.О. Електронне урядування як особлива форма публічного управління: поняття та проблеми.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. 2019. № 55. С. 32.

 

 

публічного управління покликана забезпечити підвищення ефективності, відкритості (доступності) та прозорості (транспарентності) діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, про що йдеться, зокрема, у Концепції розвитку електронного урядування в Україні363.

Разом із тим слід зазначити, що досягнення вказаних цілей потребує не лише запровадження цифрових технологій у сфері публічного управління, оскільки у такому разі йдеться про уряд он-лайн (електронний уряд) як поняття, яке слід відрізняти від електронного урядування.

Із цього приводу варто погодитися з думкою В.О. Коновалова, який акцентує увагу на необхідності відрізняти урядування, що обладнане електронним інтерфейсом (уряд on-line), від електронного урядування, оскільки прозорість структур публічного управління не досягається простим підключенням до мережі Інтернет або створенням інформаційного web-сайту. Вчений справедливо вказує, що організація електронного урядування потребує глибшої перебудови традиційних форм функціонування, характеризується прозорістю управління, моніторингом, контролем над виконавчою дисципліною, прийнятими рішеннями тощо364.

Окрім того, як зазначається деякими зарубіжними авторами, електронне урядування – це набагато більше, ніж інструмент поліпшення співвідношення витрат та якості у сфері державних послуг, оскільки запровадження електронного урядування не має на меті лише автоматизацію існуючих процедур. Електронне урядування – це зміна способу здійснення управління в усіх основних сферах суспільних відносин, це інструмент реформ та інструмент для трансформації публічної влади365.

 

 

 

 
 
 

363 Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80.

364 Коновалов В.О. Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні. Теорія та практика державного управління. 2016. № 2(53). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/1/111.pdf. С. 5.

365 Alshehri, Mohammed, Drew, Steve E-Government Fundamentals / IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2010. Р. 41.

 

 

Таким чином, електронне урядування необхідно розглядати не лише у контексті запровадження цифрових технологій, завдяки чому забезпечується розширення можливостей у діяльність органів публічного управління, а й утворення таких інформаційно-комунікативних зв’язків між різними елементами управління, суб’єктами та об’єктами управління, які в організованій сукупності утворять нову форму здійснення публічного управління.

У зв’язку із цим деякі науковці стверджують, що електронне урядування має безпосередній зв'язок із концепцією «належного урядування», що виражається у тому, що впровадження електронного урядування є цілеспрямованим та скоординованим застосуванням інформаційно- комунікативних технологій для більш ефективної та належної реалізації функцій держави366.

Слід погодитися з наведеною точкою зору, оскільки зв’язок, на який вказано вище, зумовлений, головним чином, тим, що електронне урядування спрямоване на дотримання таких основних засад здійснення публічної влади, як відкритість (доступність) діяльності органів публічної влади, доступність та оперативність надання адміністративних послуг, точність та прозорість (транспарентність) статистичної інформації тощо.

 

 

Вся работа доступна по ссылке https://mydisser.com/ru/catalog/view/539407.html

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.