У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Бюджетування в системі управління фінансами підприємства
Количество страниц 193
ВУЗ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1Теоретичні аспекти бюджетування на підприємстві
1.1. Місце і роль бюджетування в системі управління фінансами підприємства
1.2. Система бюджетування підприємства та її основні елементи
1.3. Класифікація бюджетів підприємства
РОЗДІЛ 2МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організація процесу бюджетування на підприємстві
2.3. Бюджетний контроль: послідовність і порядок здійснення
РОЗДІЛ 3
ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Етапи запровадження бюджетування на підприємстві
3.2. Забезпечення ефективності системи управління фінансами на основі бюджетування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність дослідження. В сучасних умовах господарювання вітчизняним підприємствам необхідно, з одного боку, орієнтуватись на зміни у зовнішньому середовищі функціонування підприємств, а з іншого – постійно підвищувати результативність самого підприємства. Вони також змушені шукати більш ефективні методи контролю за результатом фінансово-господарської діяльності, використовуючи весь арсенал інструментів фінансового менеджменту. Задовольнити всі потреби підприємства непросто. Необхідні нові методи підвищення ефективності системи управління фінансами підприємства, одним із яких є бюджетування.
Впровадження бюджетування на підприємствах стає об’єктивною необхідністю, яка має забезпечити конкурентноздатність підприємства. Воно є невід’ємним елементом механізму управління фінансами підприємств в розвинених країнах.
Проте ще залишається чимало невирішених питань, пов’язаних з особливостями впровадження системи бюджетування фінансово–господарської діяльності вітчизняних підприємств:
– відсутність єдиної методології і методики комплексного фінансового планування, обліку й аналізі економічних показників;
– розмаїття методичних підходів до складання прогнозного бухгалтерського балансу, що виступає індикатором перспектив фінансового стану суб’єктів господарювання;
– наявність специфічних особливостей при формуванні бюджету підприємства в залежності від напряму його діяльності тощо.
У цьому зв'язку дуже актуальною є проблема удосконалення методики бюджетування, що дозволяє враховувати особливості вітчизняних підприємства у плануванні фінансово-господарської діяльності і контролювати економічний результат діяльності підприємства в безпосереднім ув'язуванні з принципами і методами бухгалтерського обліку.
Питання бюджетування фінансово-господарської діяльності розглядали у своїх працях західні економісти (Г. Андерсон, Р. Брейлі, Э. Джонс, Д. Ірвін, Т. Карлін, С. Майерс, Ш. Міллз, Б. Нідлз, Дж. Сігел, Хан Д., Дж. Шим і ін.), які стали засновниками найважливішого розділу фінансового менеджменту. Так, цій проблематиці присвячені праці Балабанова І.Т., Бикова Є.В., Данилочкіної Н.Г., Кармінського А.М., Карпової Т.П., Ковальова В.В., Олексієвої М.М., Стоянової О.С., Самочкіна В.Н., Шеремета А.Д., Хруцького В.Е., Щіборща К.В., Білик М.Д., Голова С.Ф, Зятковського І.В., Керімова В.Е., Мельник О.Г., Малаховського Ю.В., Партина Г.О., Терещенка О.О., Харко А.Ю, Фільштейна Л.М. та інших.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з планом науково–дослідних робіт Науково–дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України і виконане в межах теми „Розвиток фондового ринку України”, підрозділ „Управління корпоративними правами держави та його вплив на дохідну частину бюджету” (номер державної реєстрації 0103U004855).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково–теоретичних основ формування системи бюджетування і методичних підходів до створення окремих її елементів для забезпечення процесів обґрунтованого фінансового планування при здійсненні діяльності суб'єктів господарювання підприємств різних галузей економіки.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувались такі завдання :
– уточнення змісту поняття „бюджет” та „бюджетування”;
– обгрунтування необхідності виділення бюджетування як самостійної частини фінансового планування;
– визначення місця і ролі бюджетування в системі управління фінансами підприємства;
– вивчення специфіки економічних відносин між структурними підрозділами підприємства і розробка системи бюджетування, що враховує особливості функціонування економічного суб'єкта в цілому;
– аналіз особливостей бюджетування для різних центрів фінансової відповідальності і визначення факторів, які впливають на ці особливості;
– удосконалення методики планування і контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за допомогою бюджетування;
– розробка механізму оцінки ефективності впровадження бюджетування.
Об’єктом дослідження є система комплексного бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методичні та прикладні питання бюджетування в системі управління фінансами підприємства.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців з даної проблематики. Нормативною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, які регулюють порядок формування та використання доходів і витрат, а також грошовий обіг та управління фінансовими ресурсами підприємств. Інформаційною базою дослідження є дані фінансової та статистичної звітності, управлінського обліку підприємств; матеріали практики бюджетування на вітчизняних підприємствах, отримані автором у результаті проведених досліджень тощо.
У процесі дослідження застосовувались такі методи: теоретичного порівняння, узагальнення та монографічний – при розкритті змісту категорій „бюджет” та „бюджетування”; системного аналізу та синтезу – для обгрунтуванні місця бюджетування в системі управління фінансами підприємства; системний підхід – для визначення складових системи бюджетування та встановлення зв’язку між ними; метод побудови сценаріїв – в процесі формування етапів постановки системи бюджетування на підприємстві; економіко–математичне моделювання, експертний метод вибору показників, екстраполяції, факторного аналізу відхилень – для конструювання системи контролюючих показників виконання бюджетів; метод фінансових коефіцієнтів – для оцінка фінансово-економічного стану підприємства, а також факторно-аналітичні методи аналізу – для розробки визначенні доцільності впровадження бюджетування.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
вперше :
– розроблено комплексну систему показників оцінки виконання бюджетів у розрізі центрів фінансової відповідальності, методичні положення з організації преміювання окремих категорій працівників, що, на відміну від діючих, дають можливість організувати дієвий контроль за виконанням усієї ієрархії бюджетів підприємства;
– розроблено рекомендації щодо попередньої підготовки підприємства до впровадження бюджетування, які включають до свого складу систему організаційно–економічних заходів, виконання яких дозволяє впровадити її з максимальною ефективністю;
удосконалено:
– систему контролю за виконанням бюджетів на основі запровадження багатофакторної моделі управління за відхиленнями, що дозволяє здійснювати оперативні порівняння фактичних показників із запланованими, ефективно визначати позиції бюджету, що залишились невиконаними і усувати причини негативних відхилень;
– методику бюджетування операцій окремих центрів фінансової відповідальності, яка дозволяє вирішувати задачі комплексного фінансового управління на основі врахування факторів економічного стану підприємства, ментального чинника його керівництва, масштабу і рівня диверсифікації діяльності, номенклатури продукції, досягнутого рівня конкурентоспроможності, кваліфікації управлінського персоналу;
– організаційну модель впровадження комплексної системи бюджетування на підприємстві, яка базується на попередній оцінці стану його готовності, розробці бюджетного регламенту, ідентифікації центрів фінансової відповідальності, інформаційного забезпечення їх ефективної діяльності;
– процедуру встановлення результативності впровадження системи бюджетування за допомогою рейтингової моделі розрахунку динаміки показників фінансового стану економічного суб'єкта, що дозволяє однозначно оцінювати результати діяльності підприємства до і після впровадження системи бюджетування;
– обгрунтовано застосування у виробничій діяльності розширеної системи бюджетів, яку об’єктно орієнтовано на забезпечення інформаційного супроводження господарського процесу на основі стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що дозволяє забезпечити виконання у повному обсязі виробничих завдань та дотримання принципів фінансового планування;
дістали подальшого розвитку:
– визначення поняття „бюджет”, що розглядається як ефективний засіб оперативного відображення витрат і надходження коштів за окремими напрямами діяльності підприємства;
– визначення поняття „бюджетування”, що розглядаються автором у якості динамічного елемента фінансового планування, результати якого оформлюються у вигляді системи бюджетів, які узгоджено за напрямами діяльності та підрозділами підприємства;
– підхід до процесу бюджетування як цілісної системи, яка складається з взаємопов’язаних елементів (об’єкт, суб’єкт, принципи, цілі та завдання, модель, вхідні і вихідні дані, методи та інструменти), взаємодія яких дозволяє здійснювати всебічний вплив на результативність виробничо–господарської діяльності підприємства, ефективне управління його фінансами як у цілому, так і на рівні конкретних підрозділів;
– розширено пов’язаний з процесом бюджетування перелік засобів комплексного оперативного управління підприємством, що дозволяє оцінити його прогнозний стан і оптимізувати потоки фінансово–економічних ресурсів;
– наукові принципи побудови системи бюджетів, що включають, поряд з традиційними, специфічні та загальноекономічні;
– положення щодо побудови бюджетів центрів відповідальності суб’єкта господарювання, що використовують показники затверджених форм статистичної і фінансової звітності.
Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблено методику бюджетування, що дозволяє забезпечити підприємству єдність оперативного планування і бухгалтерського обліку. Фактичне запровадження розроблених у підсумку виконання дисертаційного дослідження наукових рекомендацій, а також їх часткова апробація проводилася на Кіровоградському ВАТ „Гідросила” (довідка №05/5–22 від 13.04.2006 р.), ВАТ „Радій” (довідка №55/223 від 1.12.2005 р.). Окремі методичні положення щодо здійснення бюджетування на підприємствах впроваджені у практичній діяльності регіонального фонду підтримки підприємництва в Кіровоградській області (довідка №127 від 07.12.2005 р.), а також інших економічних суб’єктів Кіровоградської області при підготовці комплексу заходів, що спрямовані на вдосконалення системи управління фінансами підприємств.
Основні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Кіровоградського інституту комерції при викладанні дисциплін „Фінансовий менеджмент”, „Планування малого бізнесу”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” (для студентів базового напряму „Фінанси”), „Основи управлінського обліку” (для студентів базового напряму „Облік і аудит”), у курсовому та дипломному проектуванні студентів спеціальності „Фінанси” (довідка №361/02 від 12.12.2005 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у роботі, отримані автором особисто. Особистий внесок дисертанта в наукові праці, виконані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження було розглянуто та схвалено на таких всеукраїнських та міжнародних науково–практичних і науково–методичних конференціях: науково–теоретична конференція „Проблеми розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 2002 р.), республіканська науково–практична конференція „Розширення ринку праці в центральному регіоні України” (м. Кіровоград, 2002р.), науково–теоретична конференція „Проблеми розвитку державних і місцевих фінансів” (м. Київ, 2003 р.), міжнародна науково–практична конференція „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, 2003 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 21,5 др. ар., в тому числі одна монографія, з яких особисто автору належить 8,95 др. ар. У фахових виданнях опубліковано 6 праць, з них 5 – одноосібно.
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків. Роботу викладено на 180 сторінках друкованого тексту, з них 16 таблиць (у тому числі на 5 окремих сторінках) і 22 рисунки (у тому числі на 3 окремих сторінках), список використаних джерел із 161 найменування подано на 13 сторінках і 16 додатків на 73 сторінках.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
120

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.