У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Етична концепція Аристотеля
Количество страниц 74
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 19690.doc 
Содержание Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Початки етики у Платона і Аристотеля 9
§ 1.1. Предмет і завдання етики Аристотеля 9
§ 1.2. "Поетика" Аристотеля в теорії етики 13
§ 1.3. Вище благо епохи Аристотеля 17
Розділ 2. Концепції етики Аристотеля і інших філософів 24
§ 2.1. Формування етичних чеснот в концепції Аристотеля 24
§ 2.1.1. Етичні чесноти 31
§ 2.1.2. Окремі чесноти 35
§ 2.1.3. Ідеалізація розумово-споглядальної діяльності 36
§ 2.2. Поняття моральної особи 38
§ 2.3.Справедливість і дружба в етики Аристотеля 43
Розділ 3. Вплив і систематизація античної етики 50
§ 3.1. Вчення про середину в рамках етики Аристотеля 53
§ 3.2. Ефективність етики Аристотеля 59
§ 3.3 Класовий характер етичних концепцій Аристотеля 65
Висновок 69
Список літератури 74

Вступ
Антична етика здійснила значний вплив на розвиток світової естетичної думки. Не буде перебільшенням стверджувати, що її вплив відчувається аж до наших днів. Ми до цих пір користуємося термінологією, виробленою античною етикою і, займаючись різноманітними питаннями сучасної теорії мистецтва постійно звертаємося до етичних теорій Древньої Греції.
Причини цього непрохідного значення античної етики пояснив Ф. Енгельс, котрий вказував на те, що «в багатообразних формах грецької філософії вже є у зародку, в процесі виникнення, майже всі пізніші типи світоглядів».
У античній етиці з класичною ясністю був поставлений цілий ряд проблем, що мають значення для всієї світової естетичної думки:
а. про суть мистецтва
b. про природу естетичного сприймання
з. про зміст
d. засоби і цілі етичного виховання
e. про вміст основних категорій етики і так далі
Мета дипломної роботи - не вдаючись до аналізу розвитку окремих шкіл і направлень класичної етики, спробувати дати систематичний виклад тих проблем, які є спільними для всієї античної свідомості, познайомитися з етичними концепціями Аристотеля, розкрити основні поняття учення: благо, чеснота, моральність, показати різницю концепцій Аристотеля з іншими ученнями.
Перш за все - питання про суть мистецтва. Розробляючи це питання, антична етика висунула так звану теорію наслідування, яка зробила значний вплив на розвиток всієї європейської етики.
Ідея про те, що мистецтво являє собою наслідування природі, космосу і діяльності людей, висловлювалася вже піфагорійцями, які бачили в музиці наслідування «гармонії сфер».
У Аристотеля теорія мимезису з'явилася засобом обґрунтування реалістичних принципів мистецтва і матеріалізму в естетиці. Згідно Аристотеля, наслідування, яке за природою властиве людям, пояснює і саме походження мистецтва: «Наслідування властиво людям з дитинства і вони тим відрізняються від інших істот, що вкрай схильні до наслідування».
Теорія мимезису Аристотеля здійснила великий вплив на весь подальший розвиток античної етики. Вона розроблялася в чисельних трактатах і зберігає своє значення і в естетиці еллінізму. Про це свідчать тексти Лукреція, що приводяться нами, Плутарха, обох Філостратів. Детально розроблена, ця теорія зробила значний вплив на всю світову естетику.
Теорія катарсису отримує завершення в естетиці Аристотеля, який застосував її до аналізу трагедії. Знамените визначення трагедії Аристотелем засноване на понятті катарсису. «Трагедія є наслідування дії, важливій і закінченій, що має певний об'єм, за допомогою мови, в кожній зі своїх частин різноманітно прикрашеною; за допомогою дії, а не розповіді, що здійснює шляхом співчуття і страху очищення подібних афектів».
Теорія трагедії, лаконічно викладена в цьому визначенні, викликала і до сих пір викликає численні спори. Вона тлумачилася в етичному, психологічному, медичному і навіть релігійному сенсі. Проте. якщо узяти теорію катарсису Аристотеля в спільному контексті всієї античної естетики, то стає очевидним, що вона зовсім не має тих метафізичних складнощів, які їй приписані в пізній час. Трагічне очищення, що розуміється Аристотелем, наочно, пластично, тілесно, означало не що інше, як видалення з душі афектів і пристрастей, подібно тому як лікування - це усунення хвороб і фізичних недоліків.
Об'єктом дослідження є антична естетика Аристотеля, яка надавала величезне соціальне значення мистецтву, розглядаючи його як необхідний елемент суспільного і державного життя, засіб виховання і утворення громадян.
Теорія суспільного виховання так само тісно пов'язана з практикою виховання в демократичних полісах, ґрунтувалася на естетичному вихованні.
У античній естетиці отримали глибоку розробку естетичні категорії і терміни. Особливу увагу всі крупні мислителі древності і у тому числі Платон, Аристотель, а пізніше Плотін, приділяють категорії прекрасного; вони аналізують природу прекрасного, його прояв в мистецтві і дійсності.
Викладаючи теорію трагедії і комедії, Аристотель в своїй «Поетиці» відобразив погляди древніх на трагічне і комічне.
Все наведене вище свідчить про те, що антична естетика володіє специфічними рисами, що відрізняють її від пізніших естетичних теорій.
Перш за все, категорії античної естетики універсальні, вони в рівній мірі відносяться до самої дійсності, до законів будови і розвитку речей, до процесу самопізнання. В той же час ці категорії античної естетики є і категоріями етики, діалектики, натурфілософії і так далі. Тим самим вся дійсність, всі форми суспільної діяльності виступають як предмет естетичного пізнання.
Специфічні особливості античної естетики обумовлюються багато в чому тією особливою роллю, яку грало в суспільному житті Древньої Греції, мистецтво. Характерно, що мистецтво у греків ще не виділилося в самостійну область. Воно ще тісно пов'язане з ремеслом, вихованням, гімнастикою, політикою і навіть медициною.
Тому греки дивилися на мистецтво менш духовно, надавали йому такого значення, яке ми, користуючись сучасною термінологією, не можемо назвати інакше, як прикладне. Але якщо в сучасному сенсі «прикладне» означає несамостійне, то антична етика, навпаки, рахувала основною саме утилітарно-практичну функцію мистецтва, оскільки прекрасне для греків означало те, що доцільно, добротно, корисно.
Характер античної етичної термінології дозволяє відновити особливості естетичного сприйняття древніх греків, специфіку античного типу естетичної чуттєвості.
Грецька культура - це культура осяжного простору. Не випадково, визначаючи красу, Аристотель вимагав, щоб все прекрасне було осяжно «...прекрасна і тварина, і всяка річ, що складається з відомих частин, повинна не лише мати останні в порядку, але і мати не яку завгодно величину: краса полягає у величині і порядку, унаслідок чого ні надмірно мала істота не могла б стати прекрасною, оскільки огляд його, зроблене г, майже непомітний час, зливається, ні надмірно велике, оскільки огляд його здійснюється не відразу, але єдність і цілісність його втрачаються для оглядачів». Згідно Аристотелю, все прекрасне - живі і неживі предмети, і мистецтво і цілому, і фабула трагедії, і образи скульптури - повинно мати чітку величину, що легко оглядається та запам'ятовується.
Інша характерна особливість античної свідомості - її пластичний і тілесний характер. Антична естетика, затверджуючи принцип сумірності і відповідності, має на увазі не абстрактну сумірність, а сумірність з реальним людським тілом.
Цей принцип пронизує вся антична свідомість, всі уявлення про мистецтво, гармонію і навіть космос. Не випадково тому грецька астрономія представляла Всесвіт не у вигляді безкінечного простору, а у вигляді визначеної тілесною субстанції – космосу, і космос піфагорійців, Платона, Аристотеля - це, як ми бачили, не що інше, як музично звучне тіло.
Актуальність роботи виражена в тому, що розробляючи етичні концепції, Аристотель висунув ряд глибоких естетичних і філософських ідей, які не знайшли своє втілення в настільки популярному нині понятті як «картина світу», що є не що інше, як та ж впорядкованість уявлень про всесвіт на максимально широкому рівні.
Таким чином, в естетиці класичної античності була висловлено безліч припущень, спостережень і концепцій, які дали поштовх всім подальшим європейським теоріям мистецтва і художньої творчості:
1. Як тлумачення Платоном природи прекрасного в мистецтві впливає на виявлення соціальних можливостей художньої творчості?
2. Якою мірою, на думку Аристотеля, можливе досягнення художньої досконалості на негативному матеріалі; як вирішується ним проблема «мистецтво і зло»?
3. Яке значення має поняття ентелехії для з'ясування природи художньої творчості?
Практична значущість дипломної роботи – це відтворити вміст художньої свідомості Древньої Греції і форми його функціонування. Недостатньо знайомства лише з поглядами на мистецтво, вираженими філософами того часу. Необхідно зрозуміти реальний соціокультурний ґрунт, на якому виросли ці мислителі, художнє середовище, в якій шліфувалися їх переконання. В цьому випадку ми побачимо, що далеко не всі тенденції мистецтва античності знайшли вираження в художніх теоріях свого часу.
Примітно у зв'язку з цим, що всі мистецтва, і навіть такі, як поезія, музика і ораторська майстерність, сприймалися в цю епоху скульптурно, наочно, тілесно. Ці особливості грецького естетичного сприйняття пояснюють специфічні особливості античного мистецтва, його історичну неповторність і естетичну своєрідність.
Список литературы Список літератури:
1. Аристотель. Сочинения: В 4 т.- Т. 4.- М., 1984
2. Аристотель. Метафизика.- М; Л., 1934
3. Аверинцев С. С. Поэтика ранней византийской литературы. М., 1976.
4. Аристотель. Об искусстве поэзии (Поэтика). М., 1957.
5. Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1975.
6. Аристотель. Поэтика, Пер. В. Аппельрота. Платон и Федр, Пер. С. Жебелева.
7. Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
8. Борев Ю. Эстетика. В 2 т. Смоленск. 1997.
9. Бычков В. В. Зарождение средневековой эстетики числа и ритма // Философия искусства в прошлом и настоящем. М., 1981.
10. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М-: Мысль, 1987
11. История эстетической мысли. В 6 т. М., 1985-1987.
12. Леопарди Дж. Этика и эстетика. М., 1978.
13. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.
14. Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20,
15. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
16. Разин А.В., Этика: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб.- М.: Академический Проект, 2004
17. Самсонов Н.В. История эстетических учений. В 3 т. М., 1975.
18. Шестаков В. П. “Поэтика” Аристотеля и теория поэзии М., 2000
19. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
20. Эко У. Эволюция средневековой эстетики, М., 1975.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
2160
Скачать бесплатно 19690.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.