У нас уже 122688 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Сучасні інтенсивні методи навчання англійської мови
Количество страниц 55
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20153.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 6

1.1. Сутність сучасних інтенсивних методів навчання англійської мови 6

1.2. Метод проектів у навчанні англійської мови 11

1.3. Інтерактивний метод навчання англійської мови 25

Висновки до першого розділу 31

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СУЧАСНИХ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ У ПРАКТИКУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 33

2.1. Модель використання інтенсивних методів навчання англійської мови 33

2.2. Організація дослідження та результати проведеного експерименту 40

2.3. Методична інтерпретація запропонованої методики та рекомендації 48

Висновки до другого розділу 52

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57

ДОДАТКИ
Актуальність дослідження. Прагнення України вийти за межі міжнародної ізоляції, в якій вона опинилася в силу політико-економічних умов становлення незалежної держави; мовна і загальнокультурна політика Ради Європи, на яку орієнтується наша країна і яка спрямована на свідоме врегулювання та збереження різноманітних видів культурно-мовних контактів, зобов'язують методистів розглянути можливості розробки нових освітніх концепцій, нових, більш ефективних педагогічних технологій, які могли б суттєво прискорити процес підготовки особистості, готової до міжкультурної комунікації, що певною мірою могло б сприяти реалізації соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Сьогодні визначається стратегічний напрям реформування загальної середньої освіти, значущою ланкою якої є шкільна дисципліна “іноземні мови”. Тому дослідники закликаються до перегляду підходів в організації процесу навчання іноземних мов, до виявлення резервів для забезпечення належного рівня оволодіння різними видами іншомовної комунікації. Особливої уваги заслуговують сучасні інтенсивні методи навчання англійської мови.

Сучасні інтенсивні методи навчання англійської мови cтали предметом досліджень Е.Г. Арванітопуло (вперше теоретично обґрунтовано методику навчання англійської мови (АМ) на базі проекту як одиниці навчального процесу в 10-му класі ліцею. Конкретизовано поняття проекту в навчанні іноземних мов (ІМ), визначено мету та уточнено зміст навчання ІМ у старших класах. Удосконалено методичну типологію проектів щодо навчання ІМ, розроблено модель навчального циклу з АМ, яка дозволяє реалізувати проектну методику навчання АМ на засадах інтеграції проектної діяльності учнів під час навчального процесу. Теоретично обґрунтовано систему вправ щодо навчання АМ на базі проектної методики); О.А. Павлик (розкрито сутність інтерактивного навчання. Висвітлено досвід використання інтерактивних технологій на заняттях); Г.Ф. Крівчикова (досліджено проблему організації інтерактивного навчання писемного мовлення студентів вищих педагогічних закладів та її реалізації у навчальному процесі. Теоретично обґрунтовано дефініцію, розроблено принципи та технологію інтерактивного навчання. Проаналізовано усні та писемні форми інтеракції, а також особливості трьох складових такого навчання : взаємодії між студентом і викладачем, групової/парної роботи студентів та їх самостійної роботи. Розроблено комплекс вправ для розвитку вмінь написання, редагування та корегування текстів з заданими характеристиками. Наведений комплекс сприяє навчанню написання чернетки, абзаців і речень, проводити взаємоаналіз і взаємоперевірку написаного за допомогою запитальників. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації та здійснення інтерактивного навчання за умов першого року цього процесу) і т.п.

Об'єктом дослідження є процес навчання англійської мови у середній школі.

Предметом дослідження є методика, технологія, модель навчання учнів середньої школи за інтенсивною методикою.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і практично розробити методичну систему з навчанням за інтенсивною методикою.

Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких завдань:

? розкрити сутність сучасних інтенсивних методів навчання англійської мови;

? проаналізувати метод проектів у навчанні англійської мови;

? дослідити інтерактивний метод навчання англійської мови;

? сформувати модель використання інтенсивних методів навчання англійської мови;

? провести дослідження та обґрунтувати результати проведеного експерименту;

? подати методичну інтерпретацію запропонованої методики та рекомендації.

Для розв'язання висунутих завдань використовувалися такі методи дослідження: вивчення й аналіз методичної, педагогічної, психологічної, психолінгвістичної, соціально-культурологічної літератури з проблеми дослідження; аналіз чинних програм, підручників, навчальних посібників з іноземних мов; вивчення й узагальнення досвіду роботи прихильників інтенсивних методів навчання; критичний аналіз свого власного досвіду роботи із старшокласниками; анкетування та тестування учнів; проведення експериментального навчання з метою перевірки ефективності розроблених комплексів спеціальних вправ. Використовувалися графічні форми відображення одержаної інформації (таблиці, схеми, діаграми).

Гіпотеза дипломного дослідження ґрунтується на припущенні, що навчання іншомовного спілкування за допомогою сучасних інтенсивних методів сприятиме успішному формуванню вмінь іншомовного усного та писемного спілкування учнів. Інтерактивна робота над текстом у групі, мікрогрупах і парах сприятиме розвитку вмінь самостійного аналізу та редагування власного тексту. Керування процесом застосування інноваційних форм роботи з боку вчителя підвищуватиме ефективність застосування цієї технології.

Організація та проведення дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась в Зазимській загальноосвітній школі.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше запропоновано методику навчання за інтенсивним методом визначено шляхи поетапного формування вмінь інтерактивної комунікації; визначено взаємовплив різних видів мовленнєвої діяльності для підвищення якісних показників навчального процесу.

Практичне значення роботи пов'язане з розробкою конкретних методичних рекомендацій щодо використання створеної моделі навчання іншомовного мовлення учнів середніх класів загальноосвітньої школи за сучасною інтенсивною методикою.

Структура роботи. Дослідження складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Характерними особливостями інтенсивного навчання є такі: оволодіння іноземною мовою за короткий час за рахунок мобілізації ресурсів особистості та її прихованих резервів; іноземна мова не вивчається, в неї вживаються через спілкування; оволодіння іноземною мовою подібне до оволодіння дитиною рідною мовою; заняття починаються з спілкування, а не з засвоєння граматичних правил; навчання іншомовного спілкування проходить у формі рольової гри.

Запропоновану модель інтерактивного навчання побудовано з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу трьох основних компонентів спілкування – автора, тексту та реципієнта і поєднання соціального та індивідуального в процесі письма. Індивідуальний характер творчості зумовлює таку організацію навчання, при якій безпосередньо у процес не втручаються ні вчитель, ні інші учні і відповідальність за кінцевий результат несе автор тексту. Соціальна природа писемного спілкування знаходить свій відбиток у використанні колективного досвіду учнів і досвіду вчителя під час підготовки до написання, читання та обговорення робіт, їх взаємоперевірки та взаємооцінювання.

Інтерактивне навчання передбачає інтеграцію писемного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності й базується на інтегрованому розвитку вмінь написання тексту та його аналізу, редагування й корегування. Оволодіння методикою написання і редагування текстів із заданими характеристиками відбувається в процесі взаємоперевірки, групового обговорення і самоаналізу написаного.

Експериментальне навчання проводилось нами у два етапи (2008 - 2009 р.р.) на базі Зазимської загальноосвітньої школи та включало констатуючий і формуючий експерименти. Загалом в експерименті взяли участь 114 учнів.

У нашому дослідженні була практично доведена гіпотеза, яка ставилися на початку роботи: навчання іншомовного спілкування за допомогою новітніх форм сприятиме успішному формуванню вмінь іншомовного усного та писемного спілкування учнів. Інтерактивна робота над текстом у групі, мікрогрупах і парах сприятиме розвитку вмінь самостійного аналізу та редагування власного тексту. Керування процесом застосування інноваційних форм роботи з боку вчителя підвищуватиме ефективність застосування цієї технології.

Навчання доцільно проводити на основі комплексу інтерактивних вправ, спрямованих на розвиток умінь всебічно розкривати тему й логічно викладати думки на рівні речення, абзацу та цілого тексту. Вправи з розвитку лексичних, орфографічних та суто граматичних навичок письма не включалися до запропонованого комплексу, але дані експериментального дослідження переконливо свідчать про те, що виконання завдань на перевірку й оцінювання власних робіт і текстів однокласників опосередковано сприяє підвищенню рівня грамотності учнів.

Взаємоперевірку, обговорення її результатів, самоаналіз доцільно проводити з опорою на запитальники. Подібні опори допомагають підсумовувати вивчене, виявляти і заповнювати прогалини у власних знаннях та уміннях. Запитальники привчають фокусувати увагу на найбільш суттєвих характеристиках текстів як під час їх написання, так і при перевірці.

Одним із позитивних наслідків інтерактивного навчання є вдосконалення таких умінь, як раціональна організація самостійної роботи, самоконтроль, самооцінка та самокорекція; а також професійно-педагогічних умінь: аналізу змісту і структури тексту, виявлення порушень та помилок, пояснення їхньої природи, виправляння та формулювання пропозицій щодо вдосконалення написаного. Запропонована система роботи привчає ставитися до писемного мовлення як до виду мовленнєвої діяльності й оцінювати продукт цієї діяльності з точки зору успішності спілкування.

Інтерактивне навчання потребує зміни у функціях вчителя. Експеримент підтвердив найбільшу ефективність такої моделі організації інтерактивного навчання писемного мовлення, при якій вчитель бере участь у обговоренні написаного як рівноправний член групи/консультант/ спостерігач, а не як авторитарний керівник при написанні тексту, фактично стаючи співавтором письмової роботи учня.

У процесі експериментального дослідження було уточнено і конкретизовано такі критерії оцінювання рівня сформованості компетенції в іншомовному мовленні, як всебічність розкриття теми та логічний виклад змісту, смислову та структурну цілісність тексту, смислову та структурну цілісність абзаців, виклад думки на рівні речень, мовну і мовленнєву коректність. Запропонована система оцінювання відповідає вимогам науковості, всебічності та практичності і дозволяє реалізувати комунікативний підхід не тільки до навчання, але й до контролю продуктивних умінь учнів.

Проблема навчання за допомогою інтенсивних методів достатньо складна й багатогранна та безперечно не вичерпується розглянутими в цьому дослідженні аспектами.
Список литературы 1. Агаркова Н. Г., Бугрименко Е. А., Жедек П. С. Чтение и письмо по системе Д.Б.Эльконина: Книга для учителя. — М. : Просвещение, 1993. — 318с.

2. Акмалдінова О. М., Фатєєва С. П. English Grammar Practice=Практична граматика англійської мови: Навч. посіб. для студ. і абітурієнтів / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2002. — 104с.

3. Актуальні питання іноземної філології та методика викладання іноземних мов: Збірник статей / Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М.В.Гоголя / О.І. Близнюк (ред.). — Ніжин, 1995. — 67с. - Вип. 1 — 67с.

4. Англійська мова: Навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / Харківська держ. академія культури. Кафедра іноземних мов / І.В. Дерев'янко (уклад.). — Х. : ХДАК, 2003. — 10с.

5. Англійська мова / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки / Т.Є. Авдєєнко (уклад.). — Луцьк : Вежа, 2000. — 285с.

6. Англійська мова. Як уникнути типових помилок=Typical English Mistakes: Довід. для студ., вчителів і тих, хто їде за кордон / Людмила Миколаївна Адамовська (упоряд.), Світлана Андріївна Заїковські (упоряд.). — Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 1998. — 48с.

7. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.

8. Барановська Т. В. Граматика англійської мови=Exercises in English grammar: Збірник вправ. — К. : ТОВ "ВП Логос", 2002. — 367с.

9. Бардінова В. Д., Бойко А. М., Борщ Ж. В., Дем'яненко Н. М., Кравченко Л. М. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навч.-метод. посіб. для закл. вищ. пед. освіти III-IV рівнів акредитації:У 2 ч. / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка / А.М. Бойко (ред.). — К. : ВІПОЛ, 2004. — 498с. : рис., табл. - Ч. 2 — 498с.

10. Баришев І. А., Меркур'єва О. А. Методична граматика англійської мови: Навч. практич. посіб. / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ : Вид. від. "Полум'я", 2000. — 389с.

11. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: Учпедгиз, 1959 – 174 с.

12. Бондар В. І. Дидактика: Підручник для студ. вищих пед. навч. закл.. — К. : Либідь, 2005. — 264с.

13. Верба Г. В., Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови=Modern English Grammar (reference book): (довідник). — К. : ВП Логос-М, 2008. — 352с.

14. Дем’яненко М.Л., Лазаренко К.А. и др. Основы общей методики обучения иностранным языкам. – К: Вища школа, 1976. – 280 с.

15. Дидактика успіху: Біобібліогр. посіб. наук. пр. проф. Скнарь, В. К. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / А.П. Корнієнко (наук.ред.), І.О. Шевченко (уклад.), В.О. Кононенко (наук.ред.). — К., 2001. — 33с.

16. Дослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у засвоєнні економічних знань студентами / А.М. Войнаровський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 24. — С. 39-42.

17. Дьоміна А. В., Пушкар Н. С., Вейда О. В., Джабка С. Б., Заєць Н. М. Взаємодія учня і вчителя у площині проектної діяльності: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області / Волинський ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра теорії та методик викладання шкільних предметів. — Луцьк : ВІППО, 2005. — 110с.

18. Дьяченко В. К. Новая дидактика. — М. : Народное образование, 2001. — 496с.

19. Дьяченко В. К. Дидактика: учеб. пособие для систем повышения квалификации работников образования. — М. : Народное образование, 2006. — 400с. — Библиогр.: в конце глав. - Т. 1 — 400с.

20. Дьяченко В. К. Дидактика: учеб. пособие для систем повышения квалификации работников образования. — М. : Народное образование, 2006. — 380с. — Библиогр.: в конце глав. - Т. 2 — 380с.

21. Жилко Н. М, Панова Л. С. Практична граматика англійської мови: Навч. посібник для 2-го курсу ф-ту іноземних мов / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : РВВ НДПУ, 2001. — 172с. - Ч. 1 — 172с.

22. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. - докт. пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва.-К.: Ленвіт, 2003.-273 с.

23. Загрекова Л. В., Николина В. В. Дидактика: учеб. пособие для студ. вузов. — М. : Высшая школа, 2007. — 383с.

24. Зверева Н. М. Практическая дидактика для учителя: Учеб. пособие. — М. : Педагогическое общество России, 2001. — 252с.

25. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорения на иностранном языке. Пособие для учителей сред. школы. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с.

26. Казарова Е. И. Writing Practice. Пособие по развитию навыков письменной речи: Для студ. гуманит. спец. — М. : Флинта, 2001. — 80с.

27. Купенко О. В., Яресько К. В. Проектна діяльність у соціальній сфері: навч. посібник / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми : Вид-во СумДУ, 2007. — 75с.

28. Куриш С.М. АНГЛІЙСЬКА МОВА. Teach easy! Навчально-методичний посібник. К.: Аконіт, 2005. – 78 с.

29. Кравченко В. О., Мірошніченко М. І. English Through Writing: Навч.- метод. посіб. з англ. писемної мови. — К. : ВЦ "Академія", 2000. — 111с.

30. Крівчикова Г.Ф. Посібник з розвитку англійського писемного мовлення для студентів мовних спеціальностей (перший рік навчання). - Харків: ХДПУ, 2002. – 136 с.

31. Крівчикова Г.Ф. Експериментальна перевірка ефективності інтерактивного навчання писемного мовлення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003. – Вип. 6. – С.170 – 178.

32. Крівчикова Г.Ф. Застосування інтерактивних форм навчання писемного мовлення у ВНЗ // Педагогічні науки: Збірник наук.праць. - Частина 2. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – С. 92 - 98.

33. Мазунова Л.К. Письмо на иностранном языке как предмет обучения – исследований. – М.: Просвещение, 1999. – С. 68-82.

34. Мазунова Л.К. Текст как культурно-языковое пространство и единица обучения иностранному языку // Вестник Башкирского университета. – 2001. – № 4. – С. 70-74.

35. Малафіїк І. В. Дидактика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Рівне : РДГУ, 2003. — 470с.

36. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.Ф. Крівчикова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 22 с.

37. Мисечко О. Є. Методика навчання англійської мови в середній школі: Посібник-практикум для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І.Я.Франка. — Житомир : Полісся, 2002. — 256с.

38. Навчання граматичного матеріалу та його організація в підручнику "English through Communication" для 7 і 8 класів середньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.М. Ніцецька; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 1998. — 22 с.

39. Навчання старшокласників середньої загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.А. Щербак; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 20 с.

40. Ніколаєва С.Ю., Біги М.О. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Київ.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

41. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур. – Минск: Лексис, 2003. – 217 с.

42. Роль письма у процесі навчання іноземної мови / І.В. Загорулько // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 33. — С. 73-76.

43. Сарапулов В. А. Дидактика: теория и практика обучения: Учеб. пособие. — Чита : Издательство ЗабГПУ, 2000. — 287с.

44. Скляренко Н.К.Типологія вправ в інтенсивному навчання іноземних мов. – К.: КДПУІМ. – 1992.

45. Фіцула М. М. Педагогіка. Загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.. — К. : Видавничий центр "Академія", 2000. — 542с.

46. Харитонов І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови: Посібник для студ. 4 курсу ф-ту іноземних мов / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — 2. вид., перероб. і доп. — Ніжин : НДПУ, 2003. — 209с.

47. Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови: навч. посіб.. — 2-ге вид., виправ. — К. : Знання-Прес, 2007. — 606c.

48. Хусаинова Н. Ю. Психологическая дидактика. — Казань : Издательство Казанского ун-та, 2000. — 228с.

49. Чувакова Т. Г. Практична граматика англійської мови: Навч. посіб. для слухачів підгот. від-ня зі спец. "Англійська мова" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя — Ніжин : НДПУ, 2003. — 74с.

50. Щерба Л.В. Теория письма – Л.: Наука, 1983. – 274 с.

51. Якса Н. В. Педагогічні теорії, системи й технології. Загальні освнови педагогіки, дидактика, теорія виховання: курс лекцій / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — 2-ге вид., доп. і переробл. — Житомир, 2005. — 251с.

52. Якса Н. В. Педагогічні теорії, системи й технології: Курс лекцій / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2005. — Бібліогр.: с. 176-179. - Ч. 1 : Загальні основи педагогіки. Дидактика. — 180с.

53. Яновицька О. В., Адамський М. Я. Нова дидактика і 1000 дрібниць / Ю. Желєзна (пер.з рос.). — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. — 112с.

54. Яценко Б.О. Метод проектів у світовій та вітчизняній науці. – К, 2007. – 198 с.

55. D’Aoust C, Teaching Writing as a Process. Calif. – 1986.

56. Boyko A. Using Essay for Developing Creative Writing. 6th National TESOL Ukraine Conference. – 1991. – 264 с.

57. Hedge, T, Writing. – OUP, 1991.

58. Hansen M., et al Instant Activities for Poetry. Scholastic: New York, 1997.

59. Kreuzer James R., Cogan Lee Studies in prose writing. — N.Y. : Holt, Rinehart and Winston, 1961. — X, 309 p.

60. McQuade Donald, Atwan Robert. Thinking in writing. — 3. ed. — N.Y. etc. : McGraw-Hill, 1988. — 586 p.

61. Shaughnessy Mina P.Errors and Expectations: A Guide for Teacher of Basic Writing. New York, 1977.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
412
Скачать бесплатно 20153.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.