У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Дефіцит бюджету причини виникнення та економічні наслідки
Количество страниц 72
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20210.doc 
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи бюджетного дефіциту 6
1.1. Сутність бюджетного дефіциту та його види 6
1.2. Механізм фінансування бюджетного дефіциту 15
1.3. Економіко-правове регулювання дефіциту бюджету 21
Розділ 2. Аналіз дохідно-видаткової бази Державного бюджету України та його дефіциту 27
2.1. Аналіз дохідної бази Державного бюджету України 27
2.2. Аналіз видаткової бази Державного бюджету України 32
2.3. Аналіз виконання Зведеного і Державного бюджетів України у 2008 році 37
Розділ 3. Фінансові і політико - правові аспекти оптимізації бюджетного дефіциту 53
3.1. Фіскальні правила як інструмент оптимізації бюджетних дефіцитів 53
3.2. Механізм координації монетарної та бюджетної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 63
Висновок 69
Список використаної літератури 73

Сьогодні великого значення в умовах фінансової кризи в світі і в Україні зокрема, набуває необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів, спрямованих на стабілізацію і розвиток економіки України. Одним з основних напрямків наукових досліджень в сучасних умовах є дослідження процесу формування дефіциту бюджету і його зв’язок з основними показниками розвитку економіки держави.

Недостатній ступінь розробки теоретичних питань в галузі державного бюджету обумовив не лише його тривале непризнання в якості самостійної економічної категорії, але одночасно перешкоджав розробці моделі бюджетного фонду країни. Бюджетний фонд, що є матеріально-фінансовою базою діяльності держави, формувався виходячи із задач функціонування адміністративно-командної системи. Його величина була орієнтована не на оптимальні пропорції, необхідні для регулювання економіки і вирішення соціальних проблем, а на витратний підхід, покликаний забезпечити фінансовими ресурсами діяльність багаточисельних органів державної влади. При такому підході сфера дії перерозподільної функції бюджету була майже безмежною.

Спроби вийти на оптимальні критерії формування бюджетного фонду держави здійснювалися. Однак їх результативність в умовах тотальної системи планування була невисокою: розміри та рівень централізації фінансових ресурсів в руках органів державної влади визначались командами “згори”, а не науковими критеріями. В цих умовах при формуванні бюджетного фонду країни виходили із потреб у фінансових ресурсах на кожному рівні державного управління, а під них вишукували доходи, які можна було б мобілізувати в бюджет і тим самим забезпечити фіскальні інтереси держави.

Поки економіка країни функціонувала без великих збоїв і забезпечувався визначений рівень її ефективності за допомогою адміністративної системи, у доходах і видатках бюджету не було видно явних ознак хвороби. Але як тільки адміністративна система почала розвалюватися і вже не могла вольовими методами забезпечувати нормальне співвідношення між доходами і витратами, так відразу хвороба економіки вийшла назовні, проявивши себе через величезний ріст бюджетного дефіциту.

Сьогодні в умовах не достатньо ефективного виробництва, відсутності його кредитної підтримки, посилення фінансової нестабільності, кризи неплатежів, невиконання доходів бюджетів всіх рівнів процес зростання дефіциту бюджету є однією з найбільш дискусійних проблем і вимагає подальшого дослідження.

Основні чинники, що впливають на реформування економіки і зростання дефіциту бюджету полягають у економічній та політичній нестабільності, недосконалості законодавчої бази, невиваженій бюджетній та податковій політиці.

Науковим дослідженням питань бюджету присвячені праці О.Д. Василика, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, А.І. Даниленка, А.О. Єпіфанова, О.Д. Заруби, В.І. Кравченка, І.І. Лукінова, А.М. Мороза, В.П. Москаленка, Г.О. П’ятаченка, М.І. Савлука, І.В. Сало, В.М. Суторміної, Ю.В. Тимошенко та інших.

Проблеми бюджету, фінансового планування обґрунтовуються також в працях російських вчених А.М. Александрова, Е.О. Вознесенського, В.П. Дяченка, Є.В. Коломіна, С.І. Лушіна, Л.П. Павлової, В.М. Радіонової, М.Г. Сичова та ряду інших.

Аналіз підходів до теоретичного обґрунтування та практичного впровадження наукових досягнень у галузі бюджету дає змогу визначити, що проблема дефіциту все ще є актуальною, а тому вимагає подальших досліджень, розробки і впровадження дійових заходів щодо стабілізації і розвитку економіки держави.

Основною метою дослідження є теоретичне і практичне вивчення економічної природи і суті дефіциту бюджету та його впливу на стабілізацію і розвиток економіки.

Відповідно до поставленої мети у дипломній роботі були поставлені і вирішувались такі завдання дослідження:

? розкрити сутність бюджетного дефіциту та його види;

? визначити механізм фінансування бюджетного дефіциту;

? охарактеризувати економіко-правове регулювання дефіциту бюджету;

? обґрунтувати тенденції та фактори, що викликають дефіцит бюджету;

? розглянути методи управління дефіцитом бюджету;

? проаналізувати показники дефіциту;

? запропонувати напрями удосконалення методів управління дефіцитом бюджету

Об’єктом дослідження є бюджетний процес та його структурні елементи.

Предметом дослідження є бюджетний дефіцит.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: дедуктивний – для дослідження інституційних аспектів бюджетного дефіциту; емпірично-статистичні методи – в процесі аналізу динаміки бюджетного дефіциту в Україні.

Проаналізувавши проблеми розглянуті у дипломній роботі та всебічно вивчивши досліджувану тему, можна зробити наступні висновки та надати рекомендації:

1. Сьогодні великого значення в умовах фінансової кризи в світі і в Україні зокрема, набуває необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів, спрямованих на стабілізацію і розвиток економіки України. Одним з основних напрямків наукових досліджень в сучасних умовах є дослідження процесу формування дефіциту бюджету і його зв’язок з основними показниками розвитку економіки держави.

2. Бюджетний дефіцит є найбільш складним і водночас досить поширеним явищем. Це перевищення видатків над постійними доходами бюджету, якими є податки й обов’язкові платежі, які згідно з бюджетною класифікацією віднесені до доходів бюджету. Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету, оскільки при складанні і затвердженні бюджету встановлюються джерела його фінансування.

3. Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зростанням бюджетних видатків. Конкретні причини такого відставання зумовлені: кризовими явищами в економіці, що супроводжуються спадом виробництва, зниженням ефективності функціонування окремих галузей, інфляційними процесами;надмірними витратами на забезпечення державного управління; мілітаризацією економіки в мирний час; надзвичайними обставинами (війни, епідемії, масштабні стихійні лиха); надмірним зростанням соціальних видатків порівняно із темпами зростання валового внутрішнього продукту; необхідністю здійснення значних державних вкладень у розвиток економіки з метою її структурної перебудови. Це явище відображає не кризу в економічному житті суспільства, а державне регулювання економіки, спрямоване на забезпечення прогресивних зрушень у суспільстві.

4. Джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть бути державні позики; емісія грошей. Із двох джерел покриття бюджетного дефіциту реальним і повноцінним є державні позики. Водночас для їх використання необхідні певні передумови: 1) наявність кредиторів, які мають тимчасово вільні фінансові ресурси; 2) довіра з боку кредиторів до держави; 3) наявність стимулів до надання позик державі; 4) спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити проценти.

5. Теоретично можна виокремити чотири основні напрями подолання дефіциту бюджету: 1) збільшення дохідної частини бюджету; 2) скорочення видаткової частини бюджету; 3) здійснення внутрішніх і зовнішніх позик; 4) проведення грошової і кредитної емісії. Щодо економічної ситуації в Україні, то для неї нині прийнятні всі чотири напрями.

6. За 2008 рік відбулося уповільнення темпів економічного зростання, спричинене, насамперед, падінням промислової діяльності. Внаслідок її високої експортозалежності значне скорочення зовнішнього попиту призвело до зниження, вперше за останні десять років, обсягів промислового виробництва. В результаті, приріст реального валового внутрішнього продукту склав 2,1 %, що втричі менше прогнозованого Урядом показника.

7. Доходи загального фонду державного бюджету перевиконано на 5,1 мільярда гривень або 2,8 %, що досягнуто за умов невідшкодування платникам податку на додану вартість у сумі 14 мільярдів гривень, перерахування Національним банком 3,5 мільярда гривень авансових платежів, а також зростання переплат податків зборів (обов’язкових платежів) на більш як 4 мільярди гривень. Незважаючи на перевиконання доходної частини, планові призначення за видатками загального фонду не виконано на 6,5 мільярдів гривень або 3,3 %. Із 823 бюджетних програм загального фонду державного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів, видатків на обслуговування боргу та резервного фонду), лише кожна третя виконана в повних обсягах.

8. У 2008 році в цілому, до державного бюджету надійшло 231,7 мільярда гривень, що на 6,9 мільярда гривень або 2,9 % менше плану. Видатки державного бюджету проведені в сумі 241,5 мільярда гривень, що на 21,9 мільярда гривень або 8,3 % менше запланованих.

9. Обсяг бюджетного дефіциту залежить від великої кількості макроекономічних факторів, які з різних сторін характеризують розвиток економіки. Дефіцит бюджету не може розглядатися інакше, як у контексті макроекономічного розвитку й економічної політики держави в сфері доходів і витрат державного бюджету. Отже, при моделюванні бюджетного дефіциту блок доходів і витрат державного бюджету повинен бути вписаний у загальну систему економічного розвитку країни.

10. За умов кризи, яка склалася в економіці України, основу грошової політики НБУ має становити плаваючий, ринковий курс гривні щодо долара і євро. Причому курс треба визначати на роздрібному та оптовому ринках. Податкову політику необхідно змінити, зменшивши рівень національного податкового тягаря. До діючої податкової системи слід застосувати гнучкий підхід. Щоб не допустити різкого спаду поточного споживання і стимулювати національного виробника, вельми доцільно було б знизити споживчі податки на внутрішні товари, за які розплачується масовий споживач.

11. Бюджетна політика повинна тонко реагувати на виклики кризи. Держава має знайти кошти на фінансування стратегічних інвестицій, не допускати серйозної заборгованості соціальних виплат, заробітної плати, розширити продаж державних цінних паперів, а в разі потреби йти на збільшення розмірів внутрішнього боргу.

12. Криза 2008 року є глибокою. Вона охоплює і фінансову, й економічну сфери. Але її можна подолати – за умови кардинальних змін в економічній політиці держави. Необхідно запровадити зміни у законодавстві щодо кредитування, посилити регулюючу роль центральних банків, але разом з тим посилити контроль за ними і зменшити їх незалежність.

Список литературы 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189.
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 7-8, ст.162.

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 9, N 10-11, ст.96.
4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 7-8, ст.66.
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, ст.78.
6. Конституція України, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
7. Базилевич К.С., Царук О. Моделювання взаємозв’язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки // Банківська справа (укр.).- 2002.- № 3.- C.24-29
8 Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник - К.: Вид-во НІОС, 2004. – 452с.
9. Васильченко З.М Доходи бюджету в системі управління економікою. // Фінанси України № 6, 2005. – С.75.
10. Васильченко З.М. Бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі.- K., 2000.
11. Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" / Підготовлено департаментом з питань фінансової та бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 11.10.2006 № 25-4 / - Київ: Рахункова палата України, 2006. - Випуск 14.
12. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2006 року / Підготовлено департаментом з питань фінансової та бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 21.11.2006 № 29-3 / - Київ: Рахункова палата України, 2006. - Випуск 18.
13. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2006 року / Підготовлено департаментом з питань фінансової та бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 22.08.2006 № 20-2 / - Київ: Рахункова палата України, 2006. - Випуск 15.
14. Гикиш Л.В.. Финансы: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2003. – 254с.
15. Гладченко Л. Традиціїний підхід до визначення дефіциту, його аналітичне значення // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України (укр.).- 2003.- № 2.- C.255-263
16. Горбачук В. Решение проблемы бюджетного дефицита с учетом контроля инфляции // Финансовые риски (рус.).- 2005.- № 1.- C.101-107
17. Деркач И.И. Гордєєва Л.Л. Бюджет і бюджетний процес на Україні. - Дніпропетровськ, 2007.– 380с.
18. Дьяконова І. Удосконалення методів фінансування дефіциту бюджету України // Економіка України, №11. – 2005. - С.84-86.
19. Єпіфанов А.О та ін. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 2002.– 236с.
20. Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України. - 2005. - № 8. - с.7-11.
21. Кодацький В.П. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2005.- № 6.- C.16-19
22. Крижанівська О.Ю. Бюджетний дефіцит у макроекономічній стабілізації // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 6.- C.26-30
23. Кудряшов В.П. Фінанси: Навчальний посібник - Херсон: Олді-плюс, 2002.– 297с.
24. Льовочкін С.В. Теоретичне обгрунтування державного боргу // Фінанси України.- 2006.- № 1. С.18-27.
25. Любимцев Ю. Бюджетный дефицит как фактор экономической политики // Экономист (рус.).- 2002.- № 7.- C.55-63
26. Манків Н.Г. Макроекономіка: Підручник: Навчальне видання: англ.- К.: Основи, 2000.- 588 c.
27. Огонь С. Податкова політика і доходи бюджетів України. Фінанси України № 5. - 2005. – С.23.
28. Опарін В. М., Малько В. І.,Кондратюк С. Я. Бюджетна система: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ. - 2002. - с.178.
29. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник - К.: Вид-во КНЕУ, 2003.– 445с.
30. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. 5-е вид. Підручник. Дод.тираж. Тв. Паліт.– 2005. – 546с.
31. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. Підручник. Дод. Тираж. Тв. Паліт. –2005. – 536с.
32. Постанова Кабінету Міністрів України № 1202 від 14 вересня 2004 р. “Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету по основних видах доходів, витрат і фінансування на 2006-2008 роки і довгострокову перспективу”.
33. Потій В.З. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навч. Посібник. Тв. Паліт. – 2005. – 244с.
34. Про бюджетну класифікацію та її запровадження, Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604
35. Радіонова І. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні // Економіка України, №9. - 2005. - С.15-23.
36. Разумов О.К. Проблемы бюджета // Государство и бюджет. - 2006. - № 3. – С. 34.
37. Савлук М. Загострення проблеми фінансування бюджетного дефіциту в 2004 році // Вісник НБУ. - 2004. - №5. – С.70.
38. Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв'язання // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 5.- C.83-88
39. Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 9.- C.20-25
40. Степаненко В.О., Бондарчук Т.Г. Проблеми утворення та обслуговування державного внутрішнього боргу // Фінанси України. - 2006. - №4. – С.45.
41. Федосов В., Гладченко Л. Бюджетний дефіцит у контексті західної фінансової теорії і практики // Финансовые риски (рус.).- 2006.- № 3.- C.19-33
42. Харазішвілі Ю., Любіч О.О. Про взаємозв'язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні // Економіка України (укр.).- 2006.- № 6.- C.31-41
43. Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2000.
44. Ющенко В., Лисицький В. Надмірне державне споживання – головний фактор фінансової нестабільності України // Вісник НБУ, № 6. – 2006. - С. 3-10.
45. Януль І.Є. Бюджетна політика України проблеми та перспективи // Фінанси України.-2006.- №2. – С.57.
46. Архів новин Міністерства фінансів України за 01.02.2006р. http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59586&cat_id=53608
47. Підручник з Фінансового права: http://kniathev.narod.ru/Book/FPravo/index.htm
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
540
Скачать бесплатно 20210.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.