У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організація та обслуговування споживачів в мережі автозапровочних станцій (на прикладі ТОВ «Авто Еко»)
Количество страниц 82
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20249.doc 
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ СЕРВІСОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Складові управління логістичним сервісом підприємства

1.2. Особливості менеджменту логістичного сервісу підприємств галузі обслуговування

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «АВТО-ЕКО» - СЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Авто-Еко»

2.2. Менеджмент та організаційна структура ТОВ «Авто-Еко»

2.3. Характеристика логістичних витрат ТОВ «Авто-Еко»

РОЗДІЛ III. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ СЕРВІСОМ НА ТОВ «АВТО-ЕКО» - СЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

3.1. Аналіз менеджменту логістичного сервісу на підприємстві ТОВ «Авто-Еко» сервісної мережі

3.2. Шляхи покращення логістичного сервісу на підприємстві ТОВ «Авто-Еко» сервісної мережі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасний стан розвитку ринку нафти і нафтопродуктів України свідчить про велику кількість проблем, які позначаються на діяльності українських підприємств, що здійснюють діяльність в галузі автозаправочних станцій.

Функціонування ринку нафтопродуктів дестабілізують протиріччя між виробниками нафтопродуктів та їх імпортерами, а також монополізація ринку нафти Росією. Існують питання, невирішеність яких стримує усталений розвиток ринку нафти і нафтопродуктів, ставить під загрозу ефективність діяльності операторів роздрібної торгівлі пальним.

Сучасний етап розвитку сервісної економіки у поєднанні з процесами інтеграції, інформатизації та глобалізації зумовлюють необхідність орієнтації виробництва на задоволення попиту споживачів і бурхливий розвиток сфери послуг. Застосування клієнтоорієнтованого підходу в управлінні підприємствами змінює характер поведінки суб’єктів господарювання і змушує їх орієнтуватися виключно на платоспроможний попит, кон’юнктуру ринку, мінімізацію витрат і забезпечення соціального ефекту.

Сьогодні підприємства, які конкурують виключно на підставі технічних характеристик товару, раніше чи пізніше опиняються у невигідній для себе ситуації порівняно з фірмами, які зміцнюють свою ринкову позицію, підвищуючи якість обслуговування товарів та покупців. У цьому процесі важлива роль належить ефективно організованому комплексному логістичному обслуговуванню, яке має впроваджуватися не лише на рівні окремого підприємства, але й бути процесом, який об’єднує усіх учасників ланцюга поставок.

Метою дипломної роботи є аналіз організації та обслуговування споживачів в мережі автозапровочних станцій (на прикладі ТОВ «Авто-Еко»).

Об’єктом дослідження є підприємство галузі автозаправочних станцій ТОВ «Авто-Еко».

Предметом дослідження є виявлення особливостей формування організації та обслуговування споживачів у галузі автозаправочних станцій на основі аналізу діяльності мережі автозаправочних станцій ТОВ «Авто-Еко».

Виходячи з мети, основними завданнями дипломної роботи є:

 розкрити основні складові управління логістичним сервісом підприємства;

 проаналізувати особливості менеджменту логістичного сервісу підприємств галузі обслуговування;

 дати загальну характеристику діяльності ТОВ «Авто-Еко»;

 дослідити менеджмент та організаційну структуру ТОВ «Авто-Еко»;

 дати характеристику логістичних витрат ТОВ «Авто-Еко»;

 проаналізувати менеджмент логістичного сервісу на підприємстві ТОВ «Авто-Еко» сервісної мережі;

 запропонувати шляхи покращення логістичного сервісу на підприємстві ТОВ «Авто-Еко» сервісної мережі.

Методи дослідження. Методологічною основою дипломного дослідження є класичні та сучасні економічні теорії дослідження, теоретичні основи логістики, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідження ґрунтуються на використанні основних положень системного підходу, сучасної теорії стратегічного менеджменту, маркетингу та логістики, економіко-математичних і статистичних методів аналізу і прогнозування, індукції і дедукції, декомпозиції й агрегації, економічного обґрунтування управлінських рішень.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.Логістичне управління - важлива частина ринкового механізму розширеного відтворення, яка формується з метою реалізації й узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників руху матеріальних потоків шляхом найбільш ефективного використання ресурсів в наявних у визначеному часовому інтервалі умовах господарювання.


Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розподі¬лу і є комплексом послуг, що надаються в процесі постачання това¬рів споживачеві. Об'єктом логістичного сервісу є підприємства ви¬робничої і невиробничої сфери, населення.


Сервіс нерозривно пов'язаний з розпо¬ділом і є комплексом послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.


Виходячи з цього логістичний сервіс може бути реалізований тільки в сферах розподілу і обігу, він є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів спо¬живачам, що є завершальним етапом просування матеріального по¬току логістичними ланцюгами.


Логістичний сервіс здійснюється або самим постачальником, або експедиторською фірмою, що спеціалізується в області після¬продажного обслуговування.


Управління логістикою реалізується через систему функцій управління.


Виділяють три групи функцій логістичного управління: плану¬вання і координація діяльності учасників логістичного процесу, ре¬гулювання ходу робіт по виконанню одержаних замовлень і конт¬роль за рухом матеріальних потоків.


У ході реалізації функції планування і координації скла¬даються плани і графіки руху матеріальних потоків, здійснюється ув'язка локальних планів підрозділів, розробляються цілі управ¬ління і формуються критерії оцінки їх досягнення, координується робота всіх підрозділів підприємства по виконанню намічених планів і графіків.


У процесі регулювання здійснюється спостереження за рухом матеріальних потоків, при виникненні відхилень від планів і графіків вживаються заходи по їх усуненню, проводиться ув'язка дій всіх підрозділів, що відповідають за рух матеріальних потоків, розробляються заходи по ліквідації порушень, що виникають.


При реалізації функції контролю здійснюється оцінка рівня забезпе¬ченості виробництва матеріалами і ефективності їх використання, аналізуються витрати, пов'язані з рухом товару, організовується вироблення рішень по підвищенню ефективності логістичного управління.


До логістичного сервісу відносять гарантійне обслуговування, забезпечення запасними частинами, прийняття зобов'язань щодо розгляду претензій клієнтів, забезпечення зворотних (реверсивних) матеріальних потоків, заміну продукції і т. ін. Сьогодні доставка, монтаж, наладка, експлуатаційні витрати, інформаційне обслуговування і ряд інших підсилюючих засобів складають значну, а подекуди і основну частину повної вартості продукції, що реалізується.


Підсистема обслуговування споживачів займає особливе місце у логістичній системі. Перша особливість цієї підсистеми полягає в тому, що споживач, на якого спрямовано логістичний сервіс, є час¬тиною системи, а не тільки її метою. Тому під час формування під¬системи логістичного сервісу споживачів необхідно розглядати як специфічний структурний елемент, інтегрований зовнішнім середо¬вищем у логістичну систему. Інша особливість підсистеми обслу¬говування полягає в тому, що саме вона є базовою у забезпеченні зворотних зв'язків між споживачами і продуцентами логістичних послуг.


Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Авто-Еко» є юридичною особою приватного права за законодавством України, яке створене у 2001 році та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене внаслідок реорганізації шляхом злиття двох товариств: "Київнафтопродукт", та "Київнафтопродукт-Хуст".


ТОВ «Авто-Еко» знаходиться за адресою: 03150, Київ, вул.. Димитрова, 22-б, пов. 2.


Основними цілями діяльності ТОВ «Авто-Еко» є отримання прибутку, створення висококонкурентного бізнесу шляхом використання найкращих підходів та методів управління, формування ефективної команди, росту продуктивності праці, побудови на принципах відкритості та прозорості системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами).


Бізнес ТОВ «Авто-Еко» охоплює три основні сегменти: роздрібна реалізація нафтопродуктів, споживчих товарів та послуг через мережу автозаправних станцій; гуртова торгівля нафтопродуктами; логістика (зберігання та транспортування нафтопродуктів). Роздрібна реалізація нафтопродуктів, споживчих товарів та послуг через мережу автозаправних станцій "ОККО" є основним сегментом бізнесу Компанії, частка якого у загальній виручці складає 78,2 %.


Мережа ТОВ «Авто-Еко» широко представлена в 17 областях України (Львівська, Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Харківська, Рівненська, Тернопільська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Волинська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Херсонська, Черкаська, Дніпропетровська), АРК Крим та м. Києві. Тепер можна стверджувати, що ТОВ «Авто-Еко» – компанія загальноукраїнського масштабу, оскільки представлена у більшості регіонів України. Компанія інтенсивно збільшує свою присутність в Центрі, на Сході і Півдні країни. На кінець 2008 року загальна кількість АЗС, яка експлуатувалась компанією, становила 252 одиниці.


ТОВ «Авто-Еко» продовж останніх п’яти років постійно здійснює інвестиції в розвиток мережі АЗС в Україні. Компанія проводить будівництво та придбання нових АЗС, реконструкцію існуючих з приведенням їх до стандарту Авто-Еко, реконструкцію нафтобаз. Яскравим підтвердженням обсягу здійснюваних інвестицій є приріст кількості АЗС, що перебувають у власності компанії. Так на кінець 2003 року мережа ТОВ «Авто-Еко» нараховувала 62 автозаправні комплекси, а наприкінці 2008 року мережа ТОВ «Авто-Еко» становила 208 автозаправних комплексів. Серед найбільших здійснених інвестицій компанією за останні п’ять років можна виділити придбання корпоративних прав компаній, які є власниками АЗС. Так у листопаді 2006 р. ТОВ «Авто-Еко» придбав 100% статутного капіталу ТзОВ "Валерія". Придбання корпоративних прав ТОВ "Валерія" дозволило суттєво збільшити кількість власних АЗС на території Закарпатської області. У листопаді 2007 р. компанія придбала корпоративні права ТОВ "Одесапромінвест", що є власником АЗС на території Одеської області.

Система управління на підприємстві здійснюється по багатолінійній (функціональній) структурі розподіл повноважень здійснюється відповідно до специфіки рівнозначних спеціалізованих завдань, для вирішення яких ці повноваження призначені, тобто передбачається, що різні види (функціональні області) логістичній діяльності підприємства здійснюються спеціалізованими функціональними підрозділами.

Спеціалізація співробітників на функціональних областях логістики сприяє швидкому накопиченню професійних знань, але при цьому зв'язки між співробітниками функціональних підрозділів послаблюються.

Механізм управління логістичною системою має підпорядкований меті або завданню, що реалізовується з його допомогою, тобто організаційна структура підприємства повинна підстроюватися під мету, а не навпаки. Цей принцип отримує все більше розповсюдження на противагу традиційної функціональної організації. Усе більш типовою організаційною структурою підприємства стає матрична, тобто спеціально пристосована для рішення логістичних проектів, здатна створити надійне організаційне забезпечення для реалізації логістичних рішень.

До складу транснаціональної фінансово-промислової компанії ТОВ «Авто-Еко» входять структурні підрозділи, об'єднуючі розвідку, видобуток, переробку нафти і збут нафтопродуктів. Це перша в Україні вертикально - інтегрована компанія.

Для визначення ефективності логістичної системи ТОВ «Авто-Еко» проводиться порівняння внутрішніх і зовнішніх витрат. Визначається, які види діяльності виконуються краще, ніж у інших виробників, порівнюється структура логістичних витрат на даному підприємстві і у його конкурентів.

Рекомендації по контролю над логістичними витратами ТОВ «Авто-Еко»:

- зусилля концентруються на контролі витрат в місцях їх виникнення;

- дані по різних видах витрат обробляються по-різному.

Ефективним шляхом до скорочення витрат є зменшення видів діяльності (процедур, робіт, операцій). Спроби понизити рівень додаткових витрат рідко бувають ефективними. Не можна намагатися виконати з низьким рівнем витрат те що не потрібно було робити зовсім.

Логістичний сервіс ТОВ «Авто-Еко» - сукупність нематеріальних логістичних операцій, що забезпечують максимальне задоволення попиту споживачів в процесі управління матеріальними, фінансовими і інформаційними потоками, найбільш оптимальним, з точки зору витрат, способом. Об'єктом логістичного сервісу ТОВ «Авто-Еко» різні споживачі матеріального потоку.

До основних принципів, які покладені в основу логістичного сервісу ТОВ «Авто-Еко», відносяться:

 максимальна відповідність його вимогам споживачів і характеру споживаних виробів;

 зв'язок сервісу з маркетингом його основними принципами і завданнями;

 гнучкість сервісу, його спрямованість на облік змінних вимог ринку, споживачів, обслуговуваних продуктів.

Основними завданнями для покращення логістичного сервісу ТОВ «Авто-Еко» є:

 консультування потенційних покупців перед придбанням ними виробів даного підприємства, що дозволяє їм зробити свідомий вибір;

 підготовка покупця до найбільш ефективної і безпечної експлуатації техніки, що набуває;

 передача необхідної технічної документації, що дозволяє фахівцям покупця належним чином виконувати свої функції;

 передпродажна підготовка виробу щоб уникнути щонайменшої можливості відмови в роботі під час демонстрації потенційному покупцеві;

 доставка виробу на місце експлуатації так, щоб звести до мінімуму вірогідність його пошкодження в дорозі;

 приведення виробу в робочий достаток на місці експлуатації і демонстрації споживачеві його у дії;

 забезпечення повної готовності виробу до експлуатації протягом всього терміну його знаходження у покупця;

 оперативне постачання змінних матеріалів.

Список литературы 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" від 20 грудня 1997 р. № 1442. Редакція від 18.08.2005 на пiдставi 787-2005-п.

2. АВС-аналіз як сучасний логістичний інструмент: особливості та сфера застосування / М.Ю. Ваховська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Логістика. — 2007. — N 580. — С. 23-27.


3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 274 с.

4. Алькема В.Г. Сумець О.М. Логістика: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

5. Антошкіна Лідія Іванівна, Амелькін Віктор Іванович, Шило Катерина Михайлівна. Логістика. Курс лекцій: навч. посібник. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 203c.


6. Вяжичанин О., Малиновський Б. Поділ ринку нафтопродуктів між російськими гігантами майже завершено // Український діловий тижневик "Галицькі контракти". – 2002. – серпень. – №35.

7. Гірна О.Б., Кобилюх О.Я., Хтей Н.І. Формування корисностей в ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Логістика”. – 2006. – №552. – С. 17 – 23.

8. Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність та механізми оптимізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Т.Б. Хлевицька; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с.

9. Гуріна Г.С. Збалансована оцінка ефективності логістичної стратегії за допомогою ігрової моделі // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 7. - С. 76-81.

10. Гурч Людмила Миколаївна. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : Персонал, 2008. — 555с.

11. Завгородній Євген Євгенович, Снітко Єлизавета Олександрівна. Практикум з дисципліни "Логістика" для студентів із напрямку підготовки 05.02. "Менеджмент": Навч. посіб. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 57с.

12. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.І. Карий; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2004. — 20 с.:

13. Кальченко Альбіна Георгіївна. Логістика: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 472с.

14. Качала Тамара Миколаївна, Карпова Ольга Михайлівна. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Черкаси : ЧДТУ, 2003. — 135с.


15. Кравчук К. Горюча тема // Український діловий тижневик "Контракти", № 36 від 08 вересня 2008 р.

16. Крикавський Євген Васильович. Логістика: Для економістів:Підруч. для студ. вищих навч. закл. напряму "Економіка і підприємництво" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 447с.

17. Ларіна Рена Ренатівна. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ДонДУУ, 2006. — 277с.

18. Логістика: Конспекти лекцій з курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.П. Міщук (уклав). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 96с.

19. Логістика в управлінні стосунками з клієнтами / Я. Карвовський, К. Блонський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Логістика. — 2006. — N 552. — С. 35-39.

20. Логістика процесів розвитку підприємств та їхніх об'єднань / В.І. Довбенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Логістика. — 2007. — N 594. — С. 398-407.

21. Логістика як чинник конкурентоздатності підприємств АПК / Г.В. Черевко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2004. — N 3. — С. 112-114.

22. Логістика як чинник підвищення конкурентоспроможності АТП / Т. Дяченко // Економіка України. — 2002. — N 4. — С. 89-92.

23. Логістика. Курс лекцій: навч. посіб. / Л.І. Антошкіна, В.І. Амелькін, К.М. Шило. — Донецьк: Юго-Восток, 2008. — 203 c.

24. Логістика: просторово-територіальний вимір: Моногр. / І.Г. Смирнов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: ВГЛ "Обрії", 2004. — 334 с.

25. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання / Є.В. Крикавський, Р. Патора // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Логістика. — 2006. — N 552. — С. 62-74.

26. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: Моногр. / Л.В. Фролова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. — 261 с.


27. Майорова І.М. Сучасні тенденції світової торгівлі та перспективи України на світових рин¬ках // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. – №6. – С. 47-53.

28. Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / О.П. Кутах; НАН України. М-во освіти і науки України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2005. — 33 с.

29. Маркетинг та логістика в системі менеджменту=Marketing and Logistics in the System of Management: Тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф, (Львів, 7-9 листоп. 2002 р.) / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Київський національний економічний ун-т ; НТУУ "Київський політехнічний ін-т" ; Львівський банківський ін-т НБУ — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. — 416с.

30. Моделювання і управління системними ризиками в логістиці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Є.В. Єнченко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.

31. Окландер Михайло Анатолійович. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Зовнішня торгівля, 2005. — 232с.

32. Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. Карпунь; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 19 с.


33. Пономарьова Ю.В. П 56 Логістика: Навчальний посібник: Вид. 2-ге., перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 328 с.

34. Про дефініцію поняття "логістика" / О.П. Кочетов, Л.В. Торгова // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 2003. — N 1(17). — С. 34-36.

35. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством / І.М. Карп // Актуал. пробл. економіки. — 2004. — N 2. — С. 166-171.

36. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах: Моногр. / О.В. Мороз, О.В. Музика; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. — 165 с.

37. Смирнов Ігор Георгійович. Логістика: просторово-територіальний вимір / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВГЛ "Обрії", 2004. — 335с.

38. Смолка Анатолій Олексійович. Логістика: навч.-метод. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" та "Економіка підприємства" / Державна академія житлово-комунального господарства. — К. : ДАЖКГ, 2008. — 148с.

39. Тридід О. М., Таньков К.М., Леонова Ю.О. Логістика: навч. посібник. — К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 176с.

40. Тридід Олександр Миколайович, Колодізєва Тетяна Олександрівна, Мельникова Катерина Валеріївна, Леонова Юлія Олександрівна, Голофаєва Ірина Петрівна, Таньков Костянтин Миколайович. Функціональна логістика: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. — 271с.

41. Управління витратами підприємств у системі логістики: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.О. Радецька; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2005. — 18 с.

42. Формування логістичних систем підприємств: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / М.А. Окландер; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 39 с.:

43. Формування логістичної стратегії авіакомпанії: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.С. Гуріна; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 21 с.

44. Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в ланцюгу поставок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.І. Хтей; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 24 с.:

45. Хтей Н.І. Обґрунтування оптимального рівня та розроблення стандартів логістичного обслуговування клієнтів в ланцюгу поставок // Регіональний збірник наукових праць з економіки “Прометей” № 1(19). – Донецьк: ІЕПД НАН України, ДЕГІ, 2006. – С. 207 – 212.

46. Хтей Н.І. Засади розробки моніторингу логістичного обслуговування // Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону / Відповідальний редактор Я.О. Побурко // НАН України, Інститут регіональних досліджень, Львів. 2006. – С. 263 – 276.


47. Чухрай Наталія Іванівна, Патора Роман Анжей, Лялюк Алла Миколаївна. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: монографія / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа, 2008. — 324с.


48. Шпак О.Г. Нафта і нафтопродукти: наукова монографія. – К.: Ясон, 2000. – 370 c.


49. Шпак О.Г. Нафта і нафтопродукти: наукова монографія. – К.: Ясон, 2000. – 370 c.

50. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України


51. Разумовський М. Здрастуй, імпорт. Прощавай, дизель // Незалежне аналітичне агентство "Главред". Інформаційно–аналітичні матеріали. – http://ua.glavred.info/archive/2008/06/06/135524-6.html.Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
615
Скачать бесплатно 20249.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.