У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Количество страниц 70
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20250.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Сутність маркетингової діяльності на підприємстві 5
1.2 Склад та підходи до розробки стратегії маркетингової діяльності 8
1.3. Взаємозв’язок елементів маркетингової діяльності та їх вплив на ефективність функціонування підприємства 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НДУ «УКРДНІПРОМЕБЛІ» 29
2.1. Загальна характеристика НДУ «Укрдніпромеблі» та техніко-економічних показників його діяльності 29
2.2. Маркетинговий аналіз ринкового середовища функціонування підприємства 40
2.3. Аналіз особливостей організації маркетингової діяльності підприємства 49
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 69
3.1. Провідний досвід організації маркетингової діяльності на підприємстві 69
3.2. Пропозиції щодо удосконалення системи маркетингу в межах НДУ «Укрдніпромеблі» 80
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів та їх впливу на результативність функціонування підприємства 54
ВИСНОВКИ 66
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70Питання формування і реалізації конкурентної стратегії підприємства з врахуванням особливостей національної економіки, розробки методів аналізу ринку і конкурентоспроможності продукції, формування і реалізації довгострокових конкурентних переваг продукції українських товаровиробників як в межах країни, так і особливо на зовнішніх ринках є дуже актуальним напрямком наукових досліджень та практичних розробок.
Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Он сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.
В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.
Метою цього дослідження є визначення напрямків поліпшення конкурентного становища та підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку за рахунок удосконалення його маркетингової діяльності
Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства підприємства.
Об’єктом дослідження обране НДУ «Укрдніпромеблі».
Завданнями дослідження є:
- визначення сутності маркетингової діяльності підприємств шляхом узагальнення поглядів різних вчених та дослідників;
- узагальнення теоретичних поглядів на напрямки реалізації маркетингової діяльності підприємства;
- проведення комплексного аналізу результативності діяльності підприємства;
- дослідження ринкового оточення підприємства та надання маркетингової характеристики його конкурентів, споживачів й постачальників;
- визначення конкурентної позиції підприємства й формулювання висновків про позитивні та негативні фактори впливу на неї;
- узагальнення підходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах України;
- формулювання пропозицій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства за рахунок зміцнення його ринкового становища та зростання конкурентоспроможності;
- оцінка ефективності запропонованих заходів та їх впливу на результативність діяльності підприємства.
- обґрунтування доцільності впровадження нових видів продукції експортного спрямування та оцінка ризику впровадження нової стратегії ЗЕД на підприємстві.
У роботі були використані результати наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних учених, що спеціалізуються на розгляді проблем керування і стратегічного планування. Найбільше существенен внесок таких учених як И.Ансофф, С.Паркінсон, П.Кохно, Н.Г.Любимов.виявлення можливостей щодо поліпшення існуючої стратегії ЗЕД підприємства з огляду на стан ринку та конкурентні переваги базового підприємства;
В ході дослідження використовувались наступні методи: частково-пошуковий, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, експертних оцінок, економіко-статистичні, порівняння, опису та інші.


Основою ефективної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин є розробка економічної стратегії його розвитку. Конкурентна стратегія як важлива складова загальноекономічної стратегії підприємства покликана визначити головні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням якомога більшої кількості чинників, що випливають з конкурентного характеру діяльності підприємства.
Аналіз господарської діяльності підприємства неможливий без глибокого вивчення процесів формування конкурентних переваг продукції, яку воно випускає, внаслідок того, що в умовах ринкової економіки конкурентоспроможність товару виступає одним із основних засобів управління ефективністю виробничих процесів.
Сучасні напрямки управління конкурентоспроможністю продукції базуються на управлінні її ціною та якістю як важливими складовими маркетингової сфери діяльності підприємства. Управління ціною продукції здійснюється з огляду на конкретний ринок збуту.
В межах роботи була проаналізована маркетингова діяльність та конкурентні позиції НДУ «Укрдніпромеблі».
Встановлення цін на підприємстві базується виключно на витратному методі ціноутворення та визначається дією різноманітних факторів, серед яких необхідно виділити рівень конкурентоспроможності цін на продукцію підприємства, її якість, стан попиту на ринках України, країн СНД, світовому ринку. Внаслідок жорстких умов конкуренції, існування обмежень на встановлення більш високих цін, підприємство іноді примушене занижувати ціну на власну продукцію через що відбувається недоотримання прибутку, зниження рентабельності виробничо-господарської діяльності взагалі.
В межах роботи було запропоновано впровадження деяких заходів щодо оптимізації маркетингової діяльності НДУ «Укрдніпромеблі». Ці заходи базуються на ретельному вивченні динаміки ринків продукції та визначенні основних тенденцій їх подальшого розвитку.
Результати SWOT – аналізу, який є першим етапом в ході розробки стратегічного плану підприємства, свідчать про такі сили й переваги аналізованого підприємства на зовнішньому ринку продукції деревообробки, як:
1. досить низька ціна у порівнянні з конкурентом;
2. висока якість продукції;
3. можливість використання дешевої вихідної сировини (сільськогосподарських відходів та промислових відходів целюлозомістких);
4. можливість застосування безвідходного виробництва;
5. розташованість у районі з високим попитом на дану продукцію;
6. можливість розширення виробництва;
7. розташування у районі зосередження постачальників та споживачів тощо.
Крім того були виявлені наступні слабкості й загрози нового підприємства:
1. підприємство є новим на ринку;
2. не ведуться науково-дослідні розробки нової продукції;
3. підприємство має недостатній досвід у рекламі;
4. недосконалість і постійність зміни у законодавстві;
5. не передбачуваний рівень інфляції;
6. затримки платежів і бартерні розрахунки.
Все це разом із аналізом сучасного становища й перспектив розвитку промисловості деревних плит дало підставу зробити висновок про доцільність розвитку виробництва ДВП чотирьох найменувань на базі НДУ «Укрдніпромеблі» та обґрунтування цінової політики підприємства у подальшому.
Для створення та функціонування нового виробництва ДВП НДУ «Укрдніпромеблі» потребує вкладання грошових коштів у придбання основних фондів та оборотних активів на загальну суму 144121,67 грн.
Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів виробничої діяльності показав, що підприємство в 2007 році зможе виготовити і реалізувати 47120 м2 ДВП. За наступні роки планується збільшити обсяги виробництва.
В межах виробництва ДВП мають працювати 23 чоловік, з яких 75% складають робітники.
Річний ФОП складатиме 247065 тис. грн., а відрахування на соціальне страхування – 92649,36 грн. Середньомісячна заробітна плата працюючих складатиме – 895,16 грн.
Собівартість виробництва 1м2 ДВП має бути від 22,1 до 31,02 грн./кв.м. грн., в якій 36,9% становитимуть витрати сировини, 30,5 – енергія і майже 3% - оплата праці основних робітників. Оптова ціна 1м2 продукції з урахуванням ПДВ становитиме від 24 до 36 грн./кв.м., що є нижче за ринкову.
За перший рік роботи нового виробництва в межах НДУ «Укрдніпромеблі» підприємство має отримати 404443 грн. додаткового чистого прибутку, який в наступні роки буде помітно зростати.
Планується, що за результатами роботи за перший рік існування підприємство буде ліквідним, платоспроможним, рентабельним (рентабельність виробництва складатиме – 20,3%, продукції – 12,06%, рентабельність продажу – 5,72%).
Для того, щоб досягти рівня беззбиткового виробництва, підприємству достатньо виробляти 17% зазначеної виробничої програми.
Розрахунки планового бюджету підприємства свідчать про достатність грошових коштів підприємства для фінансування всіх необхідних витрат та їх нагромадження на кінець планового періоду. Зокрема, в 2007 році всі витрати грошових коштів становитимуть 75,2% від загальної суми грошових надходжень, а нагромаджений залишок коштів має досягти 207430,7 тис. грн. Прогнозні розрахунки підтвердили, що такі ж тенденції руху готівки мають зберігатися і в наступних роках.
Аналіз фактору ризику підприємства виявив помірну ступінь його ризикованості, а розроблені заходи дозволять мінімізувати їх негативний вплив.
Завершальним етапом в складанні стратегічного плану підприємства є визначення саме термінів окремих робіт і зазначенням їх окремих виконавців.
І наприкінці слід зазначити, що наявність ретельно розробленого й узгодженого в часі, по ресурсам та виконавцям стратегічного плану не є гарантією успішної роботи підприємства, що створюється. Але систематичне ефективне стратегічне планування на відміну від практики інтуїтивного прийняття рішень дає більш позитивні результати, оскільки воно встановлює характер взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, дає визначення основних напрямків і шляхів досягнення цілей зміцнення, зростання та забезпечення виживання підприємства в довгострокові перспективі на основі концентрації зусиль на певних пріоритетах.
Список литературы 1. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 456с.
2. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые метрики богатства корпорации / П.Н. Мальцев (пер.с англ.). — М. : Финансы и статистика, 2003. — 248с.
3. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. — СПб. : Питер, 2004. — 269с.
4. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - О.: ОРІДУ, 2006. - 168 с.
5. Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса. — М. : Вершина, 2005. — 300с.
6. Балабанова Л.В., Германчук А.Н. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. — 230с.
7. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: Проблеми становлення та розвитку / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2. вид., випр. і доп. — К. : Політехніка, 2004. — 400с.
8. Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Менеджмент - корпоративный, маркетинг, информационный, антикризисный: Справоч.-информ. пособие для специалистов, науч. работников и предпринимателей / Донецкий экономико-гуманитарный ин-т; Донецкий гос. ун-т управления. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2004. — 140с
9. Брагин Д.А., Баширов И.Х., Лазебник Р.М.. Маркетинг товара: Учеб. пособие / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 255с.
10. Буров А.С. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция" и "Маркетинг". — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 283с.
11. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс. - М.: НОРМА-Инфра-М, 2001. - 256 с.
12. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму "Економіка і підприємництво" (менеджмент) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 147с.
13. Голомша Н. Є. Маркетинг послуг: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 192 с.
14. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2002. – 416 с.
15. Гончаров В.Д.. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле. — М. : ДеЛи принт, 2001. — 146с.
16. Дроздова Г.М. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. - Донецьк: ДонГАУ, 2001. - 154 с.
17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.
18. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.
19. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 244 с.
20. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 244 с.
21. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с.
22. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-мето¬дичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.
23. Карпов В.А, Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб.. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2003. — 284с.
24. Карпова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика". — 2-е изд., перераб., доп. — М. : Экзамен, 2005. — 287с.
25. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 384 с.
26. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — 2. вид. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472с.
27. Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С.Ноджак; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 352 с.
28. Лазебник Л.Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л.Л.Лазебник, О.Д.Данілов. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. - 158 с.
29. Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учеб. пособие / Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины / Б.В. Буркинский (ред.). — О., 2002. — 538с.
30. Маркетинг: Стратегии, с которыми побеждают / Алена Мальцева (сост.). — К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. — 314с.
31. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васьковский и др.; Под ред. В.С. Каменкова. - М.: Из-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. - 800 с.
32. Минизберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред.Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.
33. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность / Под общ. ред. М.И. Плотницкого, Г.В. Турбан. - Минск: ООО "Современная школа", 2006. - 664 с.
34. Моисеева Н.К. Международный маркетинг Учебное пособие. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 360 с.
35. Мокров Г.Г., Дронов Р.И. Маркетинг в сфере внешнеторговой деятельности: Учеб. пособие. — М. : Юркнига, 2004. — 303с.
36. Наумова Л.М. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособие. — М. : Элит, 2004. — 204с.
37. Николайчук В.Е, Белявцев М.И. Промышленный маркетинг: [Учеб. пособие]. — Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004. — 383с.
38. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 246с.
39. Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І, Гаврись О.М., Ларка М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Петро Григорович... Перерва (ред.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2004. — 639с
40. Пілюшенко В.Л., Смерічевський С.Ф., Борзенков С.В.. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ВІК, 2004. — 235с.
41. Полторак В. А. Маркетинг: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 136 с.
42. Попов В.М., Ляпунов С.І., Муртузалієва С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с.
43. Портер М. Стратегія конкуренції / К.: Основи, 2002. – 390 с.
44. Ринок технологічної продукції України. Спецвипуск. // Інвестгазета, №18, 2005.
45. Салливан М, Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле: Секреты успеха магазина XXI века / А.А. Романов (пер.с англ.). — СПб. : Издательский дом "Нева", 2004. — 381с.
46. Святненко В. Ю. Маркетинг: Навч.-метод. комплекс / Інститут післядипломної освіти. Економічний факультет Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 189с
47. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун- т; Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — К. : КНЕУ, 2005. — 568с.
48. Стоун М, .Бонд Э., Блейк Э., Дейвис Д., Моффетт Т. Прямой и интерактивный маркетинг: Пер. с англ.. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005.
49. Ткаченко Л. В. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 387 с.
50. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебн. – М.: Бизнес – школа "Интел-Синтез", 2002. – 640 с.
51. Циганкова Т.М. Методологічні принципи оцінювання потенціалу міжнародної діяльності підприємства//Вчені записки: Наук. Збірник. – Вип. 1/Відп. Ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 128-133.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
321
Скачать бесплатно 20250.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.