У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення
Количество страниц 100
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20252.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 6

1.1. Сутність та функції маркетингової цінової політики 6

1.2. Види цінової стратегії підприємства як складова цінової політики 11

1.3. Оцінка цінових стратегій підприємств 25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ТЕХНОПОЛІС” 33

2.1. Загальна характеристика маркетингової стратегії підприємства 33

2.2. Аналіз ціноутворення товарної продукції на підприємстві 46

2.3. Аналіз ефективності діючої цінової політики підприємства 56

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ТЕХНОПОЛІС” 62

3.1. Основні причини низької ефективності ціноутворення 62

3.2. Ефективність використання політики знижок в ТОВ „Технополіс” 70

3.3. Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику 76

ВИСНОВКИ 88

ЛІТЕРАТУРА 93

ДОДАТКИ 100Актуальність теми. Загальна спрямованість економічних реформ в Україні, стратегія та економічна політика уряду на сучасному етапі дозволяють стверджувати, що тенденція поглиблення ринкових відносин в умовах гармонізації взаємодії ринкового механізму і державного регулювання є стійкою і збережеться в перспективі. Тому, на думку фахівців (Волинський Г.С., Гальчинський А.С.), вплив ринкових факторів на діяльність українських підприємств зростатиме. У першу чергу мається на увазі основа функціонування будь-якого ринку - механізм ціноутворення, в рамках якого відбувається взаємодія та взаємовплив цінової політики підприємств - учасників конкретного ринку. Саме через це обґрунтований з теоретичної точки зору та методологічно забезпечений процес формування цінової політики підприємства стає надійним інструментом у реалізації ним своєї ринкової стратегії, а з іншого боку - потужним важелем управління його діяльністю. Проте аналіз наукових джерел показує, що теоретико-методологічне забезпечення процесів ціноутворення є недостатнім та одностороннім, а питання формування цінової політики підприємств залишаються практично малодослідженими. У той же час теоретичне опрацювання, створення інструментарію та розробка методології формування цінової політики підприємств на основі аналізу сучасних умов розвитку дозволить ефективніше використовувати інвестиційні ресурси та оптимізувати процеси управління, що й визначає актуальність даної роботи Питання ціноутворення в умовах розвитку ринкових відносин привертають до себе увагу відомих вчених. Добре відомі роботи зарубіжних і вітчизняних економістів Ю.В.Бороздіна, В.В.Герасименка, А.А.Дерябіна, В.Л.Диканя, В.Е.Єсипова, Ф.М.Лєвшина, І.В.Ліпсиця, А.Н.Лоріна, В.Н.Кононенка, В.С.Нємчинова, С.М.Нікітіна, В.В.Новожилова, Б.І.Пуніна, В.П.Рюміна, І.К.Салімжанова, В.А.Слепова, В.М.Тімофєєва, А.Н.Цацуліна, Ю.М.Чеботаря, М. М.Чубакова, М.Г.Чумаченка, А.І.Яковлєва та ін., у чиїх роботах розкриті різні теоретичні і прикладні питання ціноутворення в умовах перехідної економіки. Разом з тим, ряд проблем вимагають подальшого вирішення. Певне пожвавлення кон'юнктури товарних ринків України, розвиток конкурентного середовища вимагають розробки відповідних цінових рішень. Наукове обгрунтування рівня цін в обов'язковому порядку повинно враховувати переваги і наміри споживачів, ступінь їх чутливості до рівня ціни. Рівень конкурентоспроможності товару, ступінь його відповідності до вимог споживачів повинні бути покладені в основу методичних підходів до визначення ціни в сучасних умовах. Існуючі методи ціноутворення недостатньо враховують можливі інфляційні очікування. Це ж стосується і питань цінового ризику та його можливих наслідків. Особливого значення зазначені проблеми набувають в умовах коливань ринкової кон'юнктури, розвитку конкуренції і конкурентної боротьби товаровиробників за увагу і прихильність споживача. Необхідність поглиблення теоретичних і методологічних основ вдосконалення ціноутворення в умовах коливань ринкової кон'юнктури обумовили вибір автором теми, визначили напрям дослідження, сформували структуру роботи. Метою роботи є аналіз методів та визначення проблем ціноутворення в сучасних умовах. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі задачі: • проведення теоретичного аналізу маркетингового ціноутворення, факторів маркетингового ціноутворення, методів ціноутворення; • розвиток методів встановлення цін з урахуванням рівня їх конкурентоспроможності; • удосконалення методів ціноутворення; • введення і обгрунтування ціноутворення на підприємстві. Предмет і об'єкт дослідження. Предметом даної роботи є виявлення основних закономірностей ціноутворення в умовах ринкової економіки, теоретичних і практичних аспектів процесу формування цін. Об'єктом дослідження є діяльність підприємств в сфері ціноутворення на товарному ринку. Загальна методика дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів у сфері ціноутворення, спеціальна економічна література, законодавчі і нормативні акти України. При вирішенні поставлених задач використовувалися принципи системного аналізу, економіко-математичні методи. Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. У вступі обгрунтована мета дослідження, визначені задачі, предмет і обєкт дослідження. В першому розділі розглянуті теоретичні аспекти маркетингового ціноутворення. У другому розділі проведено аналіз ціноутворення на підприємстві. В третьому розділі визначені проблеми ціноутворення та шляхи їх розвязання. В висновках підведено підсумок дослідження.


Провівши дослідження, можна зробити наступні висновки. Ціни та механізми ціноутворення завжди були важливими елементами будь-якої господарської системи. В умовах ринкової економіки ціни мають особливе значення, оскільки вони визначають що, як і для кого виробляти підприємству. Від цін залежить рентабельність, життєздатність та фінансова стабільність підприємства. А оскільки ціна певного виробу формується з деяких елементів, то є необхідним вивчати їх вплив на процес ціноутворення. Основою визначення ціни продукції є її собівартість, яка складається з різноманітних статей витрат. Одну з найбільших часток мають витрати на матеріально-технічні ресурси, а саме сировину і матеріали та електроенергію, тобто вони значно впливають на формування ціни. При зменшенні витрат на дані ресурси відповідно зменшується і ціна, при збільшенні – ціна збільшується. Тому підприємствам необхідно знаходити шляхи до зменшення матеріально-технічних витрат, що у свою чергу надасть їм конкурентні переваги у вигляді зменшення ціни. Одна з причин ускладнення ціноутворення - наявність (відсутність) інформації. З одного боку, ціноутворення вимагає великої інформації, яку не так просто одержати. З іншого боку - сучасні технології дозволяють поширювати цінову інформацію по всьому світу. Покупці стають самостійнішими, більш інформованими, що зумовлює необхідність приводити ціни у певну відповідність. Практично неможливою є пропозиція покупцям однакового самий товару за різними цінами на основі мотивів географічного положення. У зв'язку з цим багато підприємств перейшли до диференціації цін, що враховує специфічні умови постачання і продажу, а також відмінності в споживчих властивостях продукції. Вирішуючи питання про ціну товару, фірма повинна зібрати достовірну інформацію. Не слід ототожнювати інформацію і дані. Рішення за цінами фірма може приймати тільки усебічно вивчивши інформацію. Дані служать лише попереднім матеріалом, аналізуючи який, можна одержати доброякісну продукцію. Не проводячи такий аналіз, фірма буде мати просто набір фактів і цифр, що не тільки не допоможуть, але й ускладнять ухвалення вірного цінового рішення. Дані треба збирати, будучи упевненим, що вони послужать потенційним джерелом інформації. Тому керівництво фірми повинне визначити, у яких напрямках збирати дані, з яких питань необхідна інформація, який обсяг інформації буде потрібен по кожному питанню. Як правило, компанії збирають інформацію за наступними основними напрямками: ринок товару (тип конкуренції), галузь промисловості, у якій діє фірма, конкуруючі галузі, урядова діяльність. Фірмі необхідна інформація про конкурентів і конкуруючі товари, про виробництво і витрати, співвідношення між виторгом від реалізації товару і прибутком, політику уряду в сфері підприємництва, податкову політику, тобто інформація для прийняття вірного й обґрунтованого рішення по цінам повинна бути системною. Фірма повинна вжити усіх заходів для одержання такої інформації. Якщо вона не зможе зібрати і проаналізувати інформацію власними силами, то необхідно звернутися до послуг фірм, що спеціалізуються на аналітичних дослідженнях. Складність ціноутворення зумовлена також наявністю гострої конкуренції. Високотехнологічні фірми в конкурентній боротьбі використовують інновації, однак їм протистоять фірми, що у своїй товарній політиці використовують стратегію "наслідування", тим самим вони розширюють пропозицію товарів і впливають на рівень цін. Такі фірми продають свої товари, як правило, за більш низькими цінах і в масових магазинах. Вивчаючи продукцію конкурентів, цінові можливості, фірма зобов'язана оцінити позиції свого товару стосовно товарів конкурентів. Від результатів такого аналізу залежить вірне вирішення питання: чи реально установити більш високу ціну на товар, чим у конкурентів, чи перевагою конкретного товару буде його більш низька ціна. Знаннями про ціни і товари конкурентів фірма користується для формування власного ціноутворення. Якщо товар аналогічний товарам конкурента, вона змушена призначити ціну, близьку до ціни конкурента. Коли товар нижчої якості, фірма не зможе запросити за нього ціну таку ж, як у конкурента. Головним результатом аналізу інформації про ціни, одержуваної з різних джерел, повинно бути скорочення кількості непередбачуваних ситуацій у сфері цінової політики конкурентів. Складним нерідко є визначення витрат, що враховуються в цінах, не зважаючи на те, що витрати перебувають у компетенції самого підприємства. Попит на товар визначає верхній рівень ціни, що може установити фірма. Валові витрати виробництва визначають мінімальну її величину. Це важливо враховувати, якщо фірма знижує ціни. Тоді з'являється реальна загроза збитків у результаті встановлення цін нижче рівня витрат. Таку політику фірма може проводити тільки протягом короткого періоду при проникненні на ринок. Про ефективну політику цін не свідчать часті її перегляди, викликані коливаннями витрат і попиту. Складність також викликають питання, пов'язані з вивченням попиту й оцінкою реакції покупців на зміну цін. Економіка - рухлива сфера, і всякі зміни в ній певною мірою торкаються ціни. Фірма повинна вчасно від реагувати на зміни, що відбуваються. Вирішуючи питання про ініціативну зміну цін, фірма повинна ретельно вивчити ймовірні реакції споживачів і конкурентів. Реакція споживачів залежить від того, який зміст вкладають вони в зміні ціни. Реакції конкурентів є або наслідком чітких установок політики реагування, або результатом конкретної оцінки кожної нової ситуації. Фірма, що планує ініціативну зміну цін, повинна також передбачати найбільш ймовірні реакції постачальників, дистриб'юторів і державних установ. У випадку зміни цін конкурентами, фірма повинна спробувати зрозуміти його наміри і ймовірну тривалість нововведення. Якщо фірма бажає швидко реагувати на зміни, що відбуваються, їй варто заздалегідь планувати свої відповідні заходи на можливі цінові маневри конкурентів. Як бачимо, ціновий менеджмент характеризується великою складністю. Найбільше часто зустрічаються наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабко пристосовані до зміни ринкової ситуації; ціна використовується без урахування інших елементів маркетингу; ціни недостатньо структуровані за різними варіантами товару і сегментами ринку. Ці недоліки викликані, зокрема, спадщиною планової економіки, коли ціни визначалися директивно чи тільки на основі витрат, недостатністю знань українських керівників в області маркетингу. Тому важливим є дослідження та розроблення дієвих маркетингових підходів у сфері ціноутворення, досвіду розвинених країн світу та застосування цього досвіду в діяльності українських підприємств, що становитиме проблемне поле подальших досліджень. Багато дослідників цієї проблеми (і ми приєднуємося до їхньої думки) вважають, що мінімізація мікроекономічних ризиків цінової політики можлива шляхом її ефективного сполучення з іншими функціональними складовими маркетингової стратегії, такими, як: формування й підтримка іміджу підприємства, насамперед за рахунок поліпшення якісних характеристик товару, а також якісного рівня й широти діапазону надання торгових послуг, що особливо важливо для підприємств торгівлі; страхування ризиків, пов'язаних з каналами розподілу шляхом проведення ефективної закупівельної політики; розробка й реалізація гнучкої сегментарної цінової політики на основі сегментування ринку за поведінковою ознакою; формування альтернативних варіантів прямих постачань з одночасним зменшенням обсягу постачань, що припадає на одного постачальника. Серед методів мінімізації ризиків цінової політики, пов'язаних із внутрішніми факторами, слід зазначити такі, як організація постійно діючої системи підвищення кваліфікації персоналу; розробка технологій і процедур прийняття ефективних цінових рішень; створення методології і процедур побудови системи інформації для формування економічно обґрунтованої цінової політики; розробка системи коригування рівня торгової націнки й ціни реалізації.
Список литературы 1. Господарський кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2005 року (відповідає офіц. текстові). - К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 178с. 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 16 січня 2003 року №469- VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №14. 3. Закон України «Про внесення змін до Закону «Про ціни і ціноутворення» вiд 17.03.1999 № 495-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 24, ст.210 4. Алклычев А.А. Политика цен и воздействие на экономические процессы// Экономист. 2005 -№5-С.31-39 5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с. 6. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 144 с. 7. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003. — 149с. 8. Бачкаи Т. Месена Д., Мико Д. И. др. Хозяйственный риск и методы его измерения. – М.: Экономика., 1979. – 184 с. 9. Безкоровайна С. В. Вибір оптимальних методів ціноутворення в умовах ринку // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2003 року. – К.: КНУТД, 2003. – С. 164. 10. Безкоровайна С. В. Дослідження цілей цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 38-40. 11. Безкоровайна С. В. Застосування маркетингових досліджень у процесі управління ціновою політикою підприємства // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Крок у майбутнє” – К.: КНТУ “КПІ”, 2003. – С. 124-125. 12. Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства \\ Маркетинг і бізнес.-2002.-№6.-с.31 13. Білобловський С. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством // Економіка, фінанси, право. – 2006. - №9.- с.13-17. 14. Бланк И.А. Управление торговым предприятием К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 736с. 15. Бойко Є. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 44-50. 16. Бужимська К.О. Використання витратного і маркетингового підходів до ціноутворення при визначенні ціни на продукцію підприємств // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень. 2003”. – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2003. – Т. 27. – С. 9. 17. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ІЗМН, 2006. – 400 с. 18. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с. 19. Вороніна А.В., Іщенко Л.В. Ціна на рівні виробника //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 124. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – с.120-136. 20. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. — К.: Либідь, 2006. — 310с. 21. Гальчинський А. С., Єщенко П. С. Економічна теорія: підручник. — К : Вища школа, 2007. — 503c. 22. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2006. — 130с. 23. Джон Шрайбфедер Эффективное управление запасами; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 304 с. 24. Дон Добелак. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. Пер.с англ. - К.: «София», Ltd, 1997. 25. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 392с. 26. Замков О.О. Математические методы в экономике: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 368 с. 27. Зозульов О.В. Методика проведення маркетингових досліджень споживчих мотивацій на основі сумісного аналізу. // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 341-345 28. Иванова Р.Х. Учет и оценка рисков при формировании ценовой стратегии предприятия // Теорія і практика управління у трансформаційний період: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 4-6 жовтня 2001 р.) – Т. 3. Промислові підприємства в умовах економічної трансформації. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – С. 225-228. 29. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 250 с. 30. Кириленко В. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні/ В. Кириленко // Економіка України. -2002. -№ 8. - С. 56-62. 31. Конащук В.Л. Практичні аспекти цінової політики будівельного підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 167. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - С. 66-72. 32. Корнієв В. Аналіз ціноутворюючих чинників // Актуальні проблеми економіки.- 2007. -№1.-с.101-105. 33. Корінєв В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2. - С.92-98. 34. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с. 35. Крамаренко, Г. О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ. // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 54-60 36. Ламберн Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок/ перев. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2006. – 189 с. 37. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер.с франц. Спб. - М.: Наука, 2006. - 589 с. 38. Лапуста М.Г. Шармукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 224 с. 39. Липсиц И.В. Ценообразование: Учебник. – 3-е изд.- М.: Экономистъ, 2005. — 447с. 40. Литвиненко, Я. В. Сучасна політика ціноутворення : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. - К. : МАУП, 2001. - 152 с. 41. Лошенюк І. Р., Гуменюк А. М., Чаплінський Ю. Б. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. — К.: Дакор, 2008. — 184с. 42. Марк Майкл В. Ценовое преимущество.- М.:Альпина БизнесБук, 2004. — 87с. 43. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. VІ Міжнарод. наук.- практичної конф. (Львів, 9-11 листопада 2006 р.). — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 428с. 44. Мартиненко М.А. Елементи аналізу: Навч. посіб./ М.А.Мартиненко, К.І.Мазур, О.К.Мазур.- К.: Фенікс, 2007.- 624 с. 45. Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Старченко Л. В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми: Університетська книга, 2007. — 240с. 46. Мищенко В.А. Роль изменения цен на изделия в принятии решений по ценообразованию // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник ХДТУ. Вип. 122. – Харків: ХДТУ, 2000. – С. 157-158. 47. Нападновська Л. Формирование себестоимости и определение цены продукции // Экономика Украины. – 2007.- №3. – с.82-83. 48. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2004. – 151 с. 49. Основицький С.О. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України.-2006.-№8.-с.56-62. 50. Отт Ричард. Создавая спрос. - М.: Информационно- издательский дом «Филинь», 1997. 51. Павлов И. Цены и термины // Сільський журнал.- 2005.-№8.-с.6-8. 52. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 53. Пазуха М.Д. Кон"юктура світових товарних ринків: Навч. посіб./ М.Д.Пазуха.- К.: Центр учб. літ., 2008.- 272 с. 54. Петровська С. В., Хмельницька О. В. Маркетингова цінова політика. — К: НАУ, 2005. — 80с. 55. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб./ В.С.Пінішко.- Л.: "Інтелект-Захід", 2006.- 488 с. 56. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.–264с. 57. Портер М. Международная конкуренция. / Пер. с англ. Под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с. 58. Прохорова Т. П., Гронь О. В. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 164с. 59. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. -М.: Международные отношения, 2007. - 661с. 60. Романенко Л. Ф. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. — К.: Університет "Україна", 2006. — 109с. 61. Романов А.Н. Маркетинг: учебник. — М.: Банки биржи; ЮНИТИ, 2004. – 560с. 62. Рощина А.П. Стиль жизни предпринимателя: типы потребительских организаций // Вопросы экономики. – 1995. – № 7. – С. 91-102. 63. Скуднова Н.И. Управление отделом продаж / Наталья Скуднова. – М.: Вершина, 2006. – 208 с. 64. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 2007. – 262 с. 65. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 91 с. 66. Управление каналами дистрибуции / Линда Горчелс, Эд Мариен, Чак Уэст – М.: издательский Дом Гребенникова, 2005. – 248 с. 67. Уткин Э.А. Особенности ценовой политики // Экономика Украины. -2007.-№2.-с.8-11. 68. Федотов М. Конкурентное ценообразование на предприятии // Маркетинг. -2005. -№ 2. -C.49-55. 69. Фокіна Н. Прогнозування динаміки цін // Регіональна економіка.- 2006.-№3.-с.151-153. 70. Цены и ценообразование: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / И.К. Салимжанов (ред.). — М.: ЗАО "Финстатинформ", 2006. — 300с. 71. Ціни і ціноутворення: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. О. Шкварчук. - 3-тє вид., випр. - К.: Кондор, 2005. - 214 с. 72. Чорна Л.О. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємства \\ Економіка та Держава.-2006.-№4.-с.21 73. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методическое пособие). -М.: ИНФРА-М, 2003.-224 с. 74. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. Пер. с нем. - М.: Республика, 1998. – 131с. 75. Шило В.П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 251с. 76. Шинкаренко О.О. Механізм встановлення ціни // Актуальні проблеми економіки.-2006.-№9.-с.19-23. 77. Шуляк П.Н. Ценообразование: Уч.-практ. пособие. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. – 152 с., с.85 78. Щербань М.Д. Ціна в ринкових умовах // Актуальні проблеми економіки.-2005.-№4.-с.22-25. 79. Энджел Дж.., Блэкуэлл Р., Минард П. Поведение потребителей.-Спб.:Питер Ком, 1999 – 768с, 80. Экономика предприятия (фирмы): Практикум. / Л.П.Афанасьева, Г.И.Болкина, О.Ф.Быстров и др.; Под ред.О.И.Волкова, В.Я.Позднякова. -М.: ИНФРА-М, 2003. -331с. 81. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: ассоциация авторов и издателей “Тандем”, издательство “Гном-пресс”, 2008. – 384 с. 82. Ящук А.М. Ціна і прибуток: залежність чи автономність? // Економіка України.-2005.-№11.-с.19-22.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
675
Скачать бесплатно 20252.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.